W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

2021rok

Herb Powiatu Hajnowskiego
Obwieszcznie Starosty Hajnowskiego z dnia 06.07.2021 r. o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1363) – zwanej dalej „ustawą” zawiadamiam, że w dniu 21.06.2021 r. zostało wszczęte na wniosek Wójta Gminy Narewka postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Nr 107101B Eliaszuki – Lewkowo Nowe.

Oznaczenie nieruchomości lub ich części objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:
W wykazie zastosowano następujące oznaczenia:

 • przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi;
 • w nawiasie podano nr działek powstałych po podziale;
 • tłustym drukiem zaznaczono numery działek niezbędnych dla realizacji inwestycji.

Nieruchomości objęte projektowanymi liniami rozgraniczającymi teren: Województwo podlaskie, Powiat hajnowski, Gmina Narewka
Jednostka ewidencyjna: 200509_2 Narewka

 • Obręb: 200509_2.0012 Lewkowo Nowe, dz. nr ewid.: 319, 277, 237/1, 287, 420, 325/2, 309/1, 318/1, 318/2, 317, 333/3, 334/3, 273/1 (273/2, 273/3), 316 (316/1, 316/2), 350/1 (350/3, 350/4), 353/1 (353/3, 353/2), 422 (422/2, 422/1);
 • Obręb: 200509_2.0030 Stare Lewkowo, dz. nr ewid.: 464, 472, 338 (338/2, 338/1, 338/3), 342 (342/1, 342/2), 463 (463/2, 463/1), 465 (465/1, 465/2, 465/3), 466 (466/1, 466/2), 468 (468/1, 468/2), 473 (473/1, 473/2).
 • Obręb: 200509_2.0016 Michnówka, dz. nr ewid.:  110, 62/4.
 • Obręb: 200509_2.0004 Eliaszuki, dz. nr ewid.:  498, 510, 502/2, 511 (511/2, 511/1).

Jednocześnie informuję, że:

 • zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna;
 • zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy, starosta wysyła zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości oraz zawiadamia pozostałe strony w drodze obwieszczenia w Starostwie Powiatowym
 • w Hajnówce, a także w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów i w prasie lokalnej. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) – zwanej dalej „k.p.a.”, zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia;  
 • strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami sprawy w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Hajnówce ul. A. Zina 1 pok. 24 w godzinach od 730 - 1530 oraz składać ewentualne wnioski, uwagi lub zastrzeżenia do dnia 07.08.2021 r.;
 • niniejsze zawiadomienie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 k.p.a.

AB.673.4.2021
z up. Starosty Hajnowskiego
Katarzyna Andrzejuk, Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

 

{"register":{"columns":[]}}