W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

2021 rok

Herb Powiatu Hajnowskiego

 

Obwieszczenie z dnia 21.12.2021, OS.6222.5.2021.EC - wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji

Hajnówka, dnia 21.12.2021 r.

OS.6222.5.2021.EC

 Obwieszczenie

Zgodnie z art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r., poz. 1973 ze zmianami) zawiadamia się, iż w dniu 22.11.2021 roku na wniosek PGB Energetyka 13 Sp. z o.o., 02-683 Warszawa, ul. Gotarda 9 (uzupełniony 20.12.2021 roku) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji:

- do odzysku lub unieszkodliwiania z wykorzystaniem fermentacji beztlenowej o zdolności przetwarzania nie mniejszej niż 100 ton na dobę

- do unieszkodliwiania lub odzysku produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego o zdolności produkcyjnej ponad 10 ton na dobę

realizowanych w elektrociepłowni na biogaz w Starym Korninie, gmina Dubicze Cerkiewne.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Starosta Hajnowski. Organami opiniującymi w przedmiotowej sprawie będą Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej oraz Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne.

Wniosek został umieszczony w elektronicznym publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach - EKOportal. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1, pokój nr 10.

Jednocześnie informujemy o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w terminie 30 dni w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1500.  Uwagi i wnioski mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym (adres email: sekretariat@powiat.hajnowka.pl). Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Hajnowski.

 Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko

Obwieszczenie z dnia 15.12.2021, OS.604.70.2021.AM - stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.: Realizacja projektu scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Ochrymy i inne” gmina Narewka, powiat hajnowski, województwo podlaskie.

Hajnówka dnia 15.12.2021r.
OS.604.70.2021.AM

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021r. poz. 247 ze zm.) Starosta Hajnowski zawiadamia strony postępowania, iż w dniu 15.12.2021r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: OS.604.70.2021.AM, w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.: Realizacja projektu scalenia gruntów wraz  z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Ochrymy i inne” gmina Narewka, powiat hajnowski, województwo podlaskie.

Stronami postępowania są właściciele działek położonych w obiekcie scalenia, tj.: w obrębach Ochrymy, Podlewkowie, Kapitańszczyzna gmina Narewka, powiat hajnowski oraz właściciele nieruchomości znajdujących się w odległości 100m od granic działek, na których będzie realizowane przedsięwzięcie:

 • obręb Bernacki Most:

1001, 1005, 149, 155, 165/1, 165/2, 197/1, 197/2, 198, 201, 205, 206, 210, 211, 212/1, 213/1, 213/2, 213/3, 214/4, 214/5, 214/7, 215/1, 215/2, 215/3, 215/4, 216/1, 216/2           
- obręb Lewkowo Nowe:
128/3, 159, 160, 164, 165, 169, 170, 183/3, 184, 185, 187, 190, 191, 192/1, 192/2, 193/1, 193/2, 195/1, 196/1, 205/2, 205/3, 205/4, 205/7, 206/1, 206/2, 206/3, 206/4, 207/1, 207/2, 208/4, 208/6, 209/1, 210/3, 213/4, 214/2, 215/2, 216/2, 216/3, 216/4, 216/5, 217/1, 217/2, 219/1, 220/2, 220/3, 221/1, 221/2, 221/7, 221/8, 222/1, 222/2, 222/3, 222/7, 222/8, 223/2, 224/3, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 406/2

 • obręb Porosłe:

101, 103, 104, 105, 120, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 185, 187, 189, 190, 191, 192, 195, 197, 198, 199, 200, 202/1, 203, 204, 205, 206, 210, 212, 213, 215, 219, 221, 238, 83       

 • obręb Stare Lewkowo:

30, 31/1, 31/2, 32/4, 32/6, 32/7, 33, 330, 34, 35/2, 35/4, 35/6, 35/7, 366/1, 366/2, 366/14, 366/17, 366/5, 367, 370, 371/2, 371/3, 38/15, 38/16, 39/30, 39/31, 39/32, 39/33, 39/34, 41/1, 41/2, 42, 424/1, 424/4, 424/6, 44/1, 45/2, 45/3, 45/4, 45/5, 46/1, 46/2, 47/1, 47/2, 48, 49/1, 49/6, 49/7, 50, 51/3, 51/5, 53/1, 53/3, 53/4, 54/1, 54/3, 55, 56/3, 56/4, 56/5, 56/6, 57, 58/3, 58/4, 59/4, 59/5, 59/6, 59/7, 60, 61/3, 61/4, 61/6, 62, 63/2, 64, 65, 66/1, 66/2, 66/5, 67         

 • obręb Suszczy Borek:

66/1, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99      

Szczegółowy wykaz przedmiotowych działek położonych w obrębach Ochrymy, Podlewkowie, Kapitańszczyzna, objętych planowanym przedsięwzięciem, należących do stron postępowania znajduje się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce ul. A. Zina 1, pokój nr 10 (Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska) oraz pokój nr 29 (Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości).
Niniejsze obwieszczenie zostało wywieszone w dniu 17.12.2021r.  Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczegow Białymstoku, za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego, w terminie 14 dni liczonych po upływie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Starosta  Hajnowski Andrzej Skiepko

Obwieszczenie z dnia 15.12.2021, OS.604.70.2021.AM - stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.: Realizacja projektu scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Ochrymy i inne” gmina Narewka, powiat hajnowski, województwo podlaskie

Hajnówka dnia 15.12.2021r.

OS.604.70.2021.AM

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.z 2021r. poz. 247 ze zm.), Starosta Hajnowski podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 15.12.2021r. roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: OS.604.70.2021.AM, w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.: Realizacja projektu scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Ochrymy i inne” gmina Narewka, powiat hajnowski, województwo podlaskie.

Z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Hajnówce ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka, pokój nr 10 (w godzinach pracy urzędu). 

STAROSTA  HAJNOWSKI Andrzej Skiepko

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - dot. realizacji projektu scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Nowiny - Usnarszczyzna” gmina Narew, powiat hajnowski, województwo podlaskie

Hajnówka dnia 02.12.2021r.

OS.604.67.2021.AM

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

 Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art.72 ust. 1 pkt 8, art. 73 ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt 2, art. 84 ust.1 i 2, art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021r. poz. 247 ze zm.), w związku z  § 3 ust. 1 pkt 87 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1839), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz. 735 ze zm.), w związku z wszczętym z urzędu w dniu 15.10.2021r. przez Starostę Hajnowskiego postępowaniem administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: Realizacja projektu scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Nowiny - Usnarszczyzna” gmina Narew, powiat hajnowski, województwo podlaskie, 

stwierdza się

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.: Realizacja projektu scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Nowiny - Usnarszczyzna” gmina Narew, powiat hajnowski, województwo podlaskie. 

Uzasadnienie

         W dniu 15.10.2021 roku, zgodnie z art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021r. poz. 247 ze zm.) zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.:  Realizacja projektu scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Nowiny - Usnarszczyzna” gmina Narew, powiat hajnowski, województwo podlaskie.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie obejmuje powierzchnię włączoną w obszar scalenia tj.:

Obręb ewidencyjny Nowiny – 90,0802 ha

Obręb ewidencyjny Usnarszczyzna – 112,3000 ha

Obręb ewidencyjny Koweła (działki o nr ewid. gruntów: 201, 203, 204, 236, 237, 238)  – 6,8985 ha

Ogółem:  209,2787 ha

Zostało ono zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z §3 ust.1 pkt 87 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1839).

Teren inwestycji nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 63 ust 1 oraz art. 64 ust. 1  w/w ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku (…) ewentualny obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza,w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej tj. dyrektora zarządu zlewni PGW Wody Polskie. W przedmiotowym przypadku, zgodnie z art. 75 ust. 1, pkt 2 organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest starosta.

Wobec powyższego, w dniu 15.10.2021r. pismem znak: OS.604.67.2021.AM Starosta Hajnowski zwrócił się z prośbą do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku o opinię, czy planowane przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Do wniosku dołączono: kartę informacyjną przedsięwzięcia (wraz z wersją elektroniczną),  załącznik graficzny – mapę założeń do projektu scalenia (w wersji papierowej i elektronicznej) oraz mapę terenu realizacji przedsięwzięcia wraz z przewidywanym terenem, na który przedsięwzięcie będzie oddziaływać, sporządzoną na podstawie map ewidencyjnych obrębów (wersja papierowa i elektroniczna).

Poinformowano również iż dla przedmiotowego terenu nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Po zapoznaniu się z przekazaną dokumentacją, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku w postanowieniu z dnia 26.10.2021r. znak: WOOŚ.4220.497.2021.MR wyraził opinię, iż dla przedsięwzięcia pn.: Realizacja projektu scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Nowiny – Usnarszczyzna” gmina Narew, powiat hajnowski, województwo podlaskie,  nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W dniu 02.11.2021r. do Starostwa Powiatowego w Hajnówce wpłynęła opinia Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku PGW Wody Polskie znak: BI.ZZŚ.2.4360.307.2021.IK z dnia 29.10.2021r., w której nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Realizacja projektu scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Nowiny - Usnarszczyzna” gmina Narew, powiat hajnowski, województwo podlaskie.

Dokonując analizy przedsięwzięcia, wzięto pod uwagę w/w opinie oraz uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zawarte w art. 63 ust 1 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021r. poz. 247 ze zm.) tj.: rodzaj  i charakterystykę przedsięwzięcia, usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych, a także rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania  w odniesieniu do w/w kryteriów oraz kryteriów o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy.         

Planowane do realizacji przedsięwzięcie będzie polegało na wykonaniu scalenia gruntów na obiekcie „Nowiny - Usnarszczyzna” w gminie Narew, powiat hajnowski, którego ogólna powierzchnia wynosi 209,2787 ha. Składają się na nią grunty z obrębów ewidencyjnych: obr. Nowiny (pow. 90,0802 ha), obr. Usnarszczyzna (pow. 112,3000 ha) oraz działki o nr ewid. gruntów 201, 203, 204, 236, 237, 238 obr. Koweła (pow. działek 6,8985 ha).

Obiekt „Nowiny – Usnarszczyzna” obejmuje tereny typowo rolnicze, położone poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021r. poz. 1098).    

 Scalenie gruntów pełni ważną rolę w procesie urządzania przestrzeni obszarów wiejskich. Proces ten jest podzielony na dwa etapy. Pierwszy z nich obejmuje prace geodezyjne, drugi zaś to prace związane z zagospodarowaniem poscaleniowym.

Prace pomiarowe związane z założeniem osnowy pomiarowej oraz z pomiarem szczegółów terenowych i wyznaczenie projektu scalenia na gruncie wykonane zostaną z uwzględnieniem nowoczesnych technologii, przy pomocy zestawów pomiarowych GNSS RTK/RTN, tachimetrów elektronicznych, bezzałogowych statków powietrznych (DRON). Natomiast prace projektowe związane ze scaleniem gruntów oraz założenie ewidencji gruntów po scaleniu wykonane zostaną przy pomocy programów geodezyjnych EWMAPA, EWOPIS, SCALENIA, GEONET, WINKALK, MIKROMAPA, C-GEO.

Realizacja projektu scalenia oraz wszelkich prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym nie spowoduje zmian dotychczasowego rolniczego charakteru obszaru objętego scaleniem. Prace scaleniowe mają przede wszystkim na celu poprawienie struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych. Zmniejszeniu ulegnie liczba działek małych i o wąskich nieregularnych kształtach, granice nowoprojektowanych działek w miarę możliwości zostaną dostosowane do systemu istniejącej melioracji wodnej i rzeźby terenu - nie powodując tym samym zakłóceń w grawitacyjnym spływie wód (sieć melioracji wodnej pozostanie w stanie niezmienionym) oraz dostosowane  do systemu komunikacyjnego, aby uniknąć ingerowania w środowisko przyrodnicze i walory krajobrazowe. Zostanie wydzielony grunt przeznaczony na cele związane z poprawą stosunków wodnych. Korzystny rozłóg gruntów może wpłynąć na zmniejszenie kosztów wszelkich prac związanych z transportem rolniczym (wywóz obornika, zwożenie ziemiopłodów, dojazdy maszyn, dowóz lub dojście pracowników do pracy, itp.).

Analiza stanu technicznego dróg na obiekcie „Nowiny – Usnarszczyzna” wykazała, iż wiele dróg jest niedostosowanych do gabarytów nowoczesnych maszyn rolniczych. Drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych, położone na analizowanym obszarze, posiadają zły stan techniczny nawierzchni. Wymagają poprawienia oraz zaprojektowania nowych, korzystniejszych ciągów komunikacyjnych. Budowa, przebudowa modernizacja poprawi ich stan, który wpływa niekorzystnie na rozwój gospodarstw rolnych, często przyczyniając się do szybszego zużycia sprzętu rolniczego podczas jego transportu.

Poprawa układu komunikacyjnego będzie polegała na budowie nowych dróg dojazdowych do działek, które nie posiadają dostępu do drogi (w tym również do działek powstałych po podzieleniu gruntów wspólnoty). Zlikwidowane zostaną nieuczęszczane fragmenty dróg. Przebudowa istniejących dróg transportu rolnego będzie wymagała ich poszerzenia oraz budowy nawierzchni utwardzonej. W ramach modernizacji dróg należy zaprojektować w projekcie budowlanym wybudowanie nowych urządzeń odwadniających, przepustów oraz zjazdów do nowoprojektowanych działek. Właściwe ukształtowanie sieci dróg wpłynie na poprawę standardów technicznych dróg, co z kolei przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu, obniży poziom hałasu i zapylenia oraz zmniejszy ilość spalin wprowadzanych do atmosfery. Ponadto, poszerzenie pasa drogowego spowoduje dostosowanie dróg do gabarytów nowoczesnych maszyn rolniczych.

Prawidłowe wyznaczenie pasów drogowych dla dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych zaplanowanych na etapie założeń do projektu scalenia, nie spowoduje pogorszenia warunków środowiskowych.  

Przedsięwzięcie zrealizowane zostanie, na podstawie wariantowych życzeń uczestników scalenia, uwzględniając najkorzystniejsze rozwiązania dla zainteresowanych właścicieli gruntów oraz dla środowiska przyrodniczego.

 • planowane przedsięwzięcie nie przyczyni się do kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
 • w trakcie realizacji przedsięwzięcia nie będą wykorzystywane zasoby naturalne. Na tym etapie nie uwzględnia się ilości wykorzystanych surowców mineralnych i paliwa użytego przy budowie i urządzaniu dróg w ramach prac poscaleniowych. Wielkości te będzie można ustalić dopiero na etapie opracowywania projektów szczegółowych realizacji przedsięwzięcia związanego z kształtowaniem sieci dróg transportu rolnego;
 • w trakcie realizacji planowanych prac scaleniowych i poscaleniowych na analizowanym obiekcie nie będą wprowadzane do środowiska substancje i energia, niebezpieczne z punktu widzenia ochrony środowiska. Nie wystąpi emisja wibracji oraz promieniowania, nie powstaną także pola elektromagnetyczne oraz inne zakłócenia. Niewielki wzrost emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego czy hałasu może mieć miejsce w wyniku przewozu geodetów wykonujących niezbędne pomiary w terenie oraz w ramach poscaleniowej modernizacji dróg. Jest to związane z pracą sprzętu technicznego i ruchem pojazdów. Możliwa jest również emisja zanieczyszczeń gazowych, produktów spalania paliw w środkach transportu i maszynach roboczych. W trakcie prac na obiekcie scaleniowym opisane emisje wystąpią w niewielkim stopniu, gdyż do realizacji wymienionych czynności zostanie wykorzystana mała ilość środków transportu i maszyn, a planowane prace mają niewielką skalę i lokalny charakter. Zarówno przy pracach związanych ze scaleniem gruntów, będących w większości pracami kameralnymi, jak i pracach pomiarowych związanych z kontrolą terenową użytków, założeniem osnowy pomiarowej oraz określeniem położenia szczegółów terenowych i wyznaczenia projektu scalenia, nie przewiduje się wytwarzania odpadów.
 • - w trakcie realizacji przedsięwzięcia  nie przewiduje się prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej tzn. zaopatrzenia w wodę osób prowadzących prace scaleniowe i poscaleniowe oraz odprowadzania ścieków.
 • - przedmiotowe przedsięwzięcie przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii nie stwarza ryzyka wystąpienia poważnej awarii – przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie  wystąpienia poważnych awarii, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia  29 stycznia 2016r. w sprawie rodzajów i ilości substancji  niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016r. poz. 138);

Dalsza analiza materiału dowodowego pod kątem wymagań zawartych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku  o udostępnianiu informacji o środowisku (…) wykazała, iż realizacja wnioskowanego przedsięwzięcia nie stanowi zagrożenia dla środowiska, przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych.

Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno–błotnych oraz ujść rzek (można zauważyć występowanie mułowisk, namulisk i podmoklisk), na obszarach przylegających do jezior i obszarach wybrzeży, na obszarach górskich czy innych obszarach objętych ochroną, w tym w strefie ochronnej ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

Zamierzenie inwestycyjne pod względem hydrograficznym zlokalizowane jest w dwóch obszarach jednolitych części wód powierzchniowych Regionu Wodnego Środkowej Wisły: - „Dopływ do Łosinki” kod: PLRW200023261356, „Łoknica” kod: PLRW200017261389, status obu w/w jednolitych części wód powierzchniowych określono jako naturalny, stan oceniono jako zły, a z oceny stanu wynika, iż są one zagrożone ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Celem środowiskowym, określonym dla w/w jednolitej części wód zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. z 2016r. poz. 1911) jest głównie osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego i utrzymanie dobrego stanu chemicznego.

Ponadto przedsięwzięcie położone jest w obszarze jednolitej części wód podziemnych PLGW200052, której stan ilościowy i stan chemiczny określono jako dobry, a z oceny stanu wynika, iż jest ona niezagrożone ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Celem środowiskowym dla JCWPd jest zapobieganie lub ograniczanie wprowadzenia do nich zanieczyszczeń, zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu, ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnienie równowagi między poborem, a zasilaniem tych wód.

Biorąc pod uwagę opinię Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku, realizacja przedsięwzięcia nie pogorszy stanu ilościowego i jakościowego jednolitych części wód, nie wpłynie również negatywnie na osiągnięcie celów środowiskowych określonych dla jednolitych części wód powierzchniowych oraz jednolitych części wód podziemnych, z uwagi na fakt, iż zakres przedsięwzięcia nie spowoduje zmiany w dotychczasowym rolniczym charakterze obszaru, a prowadzenie produkcji rolnej będzie odbywało się w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych i ograniczający takie zanieczyszczenie. Realizacja nie przyczyni się do pogłębienia presji komunalnej i przemysłowej występującej w w/w JCWP.

Przedsięwzięcie nie będzie również realizowane na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne oraz na obszarach ochrony uzdrowiskowej. Nie stanowi też zagrożenia, biorąc pod uwagę liczbę ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać. Scalenie gruntów wszczęte zostało na wniosek zdecydowanej większości właścicieli gospodarstw rolnych obiektu scalenia i realizowane będzie na podstawie wariantowych życzeń uczestników scalenia, uwzględniając najkorzystniejsze rozwiązania dla zainteresowanych właścicieli gruntów.

Biorąc pod uwagę usytuowanie, rodzaj i skalę przedsięwzięcia, prawdopodobieństwo, wielkość i złożoność oddziaływania, jego realizacja i eksploatacja nie będzie stanowiła znacznej uciążliwości. Planowane zamierzenie inwestycyjne będzie miało zasięg lokalny, dotyczy obszaru i właścicieli gospodarstw rolnych obrębów obiektu scalenia „Nowiny – Usnarszczyzna”, brak jest transgranicznego oddziaływania.

Scalenie gruntów jest przedsięwzięciem łączącym prace kameralne i terenowe. Ich następstwem są inwestycje infrastrukturalne na terenie obiektu scaleniowego. Przeprowadzając prace projektowe należy dążyć do stworzenia odpowiedniej organizacji gospodarstw rolnych przy jednoczesnym zachowaniu środowiska naturalnego, mając na uwadze ich wpływ na prace poscaleniowe oraz przyszłe przedsięwzięcia na scalonych gruntach. Prawidłowo kształtowane zabiegi urządzeniowo – rolne nie mogą skutkować pogorszeniem walorów krajobrazowych obiektu.

Zakres prac oraz kolejność zakładanej modernizacji istniejących dróg w ramach prac poscaleniowych ze środków unijnych i budowa projektowanych, zostanie uzgodniona z zainteresowanymi rolnikami i Wójtem Gminy Narew. Parametry poszczególnych dróg będą określone w odrębnych projektach technicznych.

Realizacja prac związanych z modernizacją, urządzeniem, poszerzeniem czy likwidacją dróg na obszarze objętym scaleniem może wymagać przeprowadzenia postępowania i uzyskania odrębnych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji tych przedsięwzięć. W ramach tych postępowań będą dokonywane indywidualne analizy poszczególnych przedsięwzięć zaplanowanych w ramach zagospodarowania poscaleniowego oraz ich oddziaływanie.

Planowane scalenie gruntów obiektu „Nowiny – Usnarszczyzna”, jak również związane z tym prace poscaleniowe, nie spowodują zmiany dotychczasowego rolniczego charakteru obszaru objętego planowanym scaleniem. Nowoprojektowany rozłóg gospodarstw będzie miał korzystny wpływ na elementy środowiska przyrodniczego i krajobrazu.

Zaprojektowanie poprawnego ukształtowania ładu przestrzennego terenów wiejskich, prawidłowego układu pól ornych, użytków zielonych wraz z dostosowaną infrastrukturą techniczną, przyczyni się do zachowania bogatej różnorodności biologicznej. Projekt nie zakłada tworzenia jednostek wielkoobszarowych o dużej koncentracji produkcji, a co za tym idzie nie przewiduje się zakłócenia równowagi w przyrodzie oraz zmniejszenia bioróżnorodności środowiska.

Po przeanalizowaniu zgromadzonego materiału w przedmiotowej sprawie, biorąc pod uwagę uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 26.10.2021r. znak: WOOŚ.4220.497.2021.MR i opinię Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku znak: BI.ZZŚ.2.4360.307.2021.IK z dnia 29.10.2021r.,  stwierdzono, iż odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia jest uzasadnione.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

O wszczęciu postępowania w sprawie wydania niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o wszystkich czynnościach organu dokonywanych w trakcie prowadzonego postępowania oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie przed wydaniem decyzji i o wydanej decyzji - strony postępowania informowane były na zasadach określonych w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz.U. z 2021, poz. 247 ze zm.).

W trakcie prowadzonego postępowania strony nie wniosły uwag.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku (…) informacja o wydanej decyzji, o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy została podana do publicznej wiadomości.

Dane o niniejszej decyzji zostaną włączone do publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku  o udostępnianiu informacji o środowisku (…) charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach.

Pouczenie

 1. Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
 2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021r. poz. 247 ze zm.). Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b w/w ustawy.
 3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy wydające decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1, przyjmujące zgłoszenia, o których mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 roku  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021r. poz. 247 ze zm.) oraz wydające decyzje określające warunki korzystania ze środowiska w zakresie, w jakim ma być uwzględniona przy wydawaniu tych decyzji

Za wydanie niniejszej decyzji nie pobrano opłaty skarbowej zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 6 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021r. poz. 1923)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - dot. realizacji projektu scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Ochrymy i inne” gmina Narewka, powiat hajnowski, województwo podlaskie

Hajnówka dnia 15.12.2021r.
OS.604.70.2021.AM

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art.72 ust. 1 pkt 8, art. 73 ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt 2, art. 84 ust.1 i 2, art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021r. poz. 247 ze zm.), w związku z  § 3 ust. 1 pkt 87 lit. a i b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1839), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz. 735 ze zm.), w związku z wszczętym z urzędu w dniu 20.10.2021r. przez Starostę Hajnowskiego postępowaniem administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: Realizacja projektu scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Ochrymy i inne” gmina Narewka, powiat hajnowski, województwo podlaskie,  

stwierdza się

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.: Realizacja projektu scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Ochrymy i inne” gmina Narewka, powiat hajnowski, województwo podlaskie. 

Uzasadnienie

W dniu 20.10.2021 roku, zgodnie z art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021r. poz. 247 ze zm.) zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.:  Realizacja projektu scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Ochrymy i inne” gmina Narewka, powiat hajnowski, województwo podlaskie.
Planowane do realizacji przedsięwzięcie obejmuje powierzchnię włączoną w obszar scalenia tj.:
Obręb ewidencyjny Ochrymy – 170,5001 ha
Obręb ewidencyjny Podlewkowie – 90,3678 ha
Obręb ewidencyjny Kapitańszczyzna – 101,6106 ha
Ogółem:  362,4785 ha
Zostało ono zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z §3 ust.1 pkt 87 lit. a i b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1839).
Teren inwestycji nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 63 ust 1 oraz art. 64 ust. 1  w/w ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku (…) ewentualny obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej tj. dyrektora zarządu zlewni PGW Wody Polskie. W przedmiotowym przypadku, zgodnie z art. 75 ust. 1, pkt 2 organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest starosta.

Wobec powyższego, w dniu 20.10.2021r. pismem znak: OS.604.70.2021.AM Starosta Hajnowski zwrócił się z prośbą do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku o opinię, czy planowane przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Do wniosku dołączono: kartę informacyjną przedsięwzięcia (wraz z wersją elektroniczną),  załącznik graficzny mapa – założenia do projektu scalenia (w wersji papierowej i elektronicznej) oraz kopię mapy ewidencyjnej terenu realizacji przedsięwzięcia obr.9 Kapitańszczyzna, obr.20 Ochrymy, obr.24 Podlewkowie w skali 1:3000, wraz z obszarem, na który przedsięwzięcie będzie oddziaływać (wersja papierowa i elektroniczna). Poinformowano również iż dla przedmiotowego terenu nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Po zapoznaniu się z przekazaną dokumentacją, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku w postanowieniu z dnia 27.10.2021r. znak: WOOŚ.4220.499.2021.JC wyraził opinię, iż dla przedsięwzięcia pn.: Realizacja projektu scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Ochrymy i inne” gmina Narewka, powiat hajnowski, województwo podlaskie, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W dniu 08.11.2021r. do Starostwa Powiatowego w Hajnówce wpłynęła opinia Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku PGW Wody Polskie znak: BI.ZZŚ.2.4360.315.2021.IK z dnia 04.11.2021r., w której nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Realizacja projektu scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Ochrymy i inne” gmina Narewka, powiat hajnowski, województwo podlaskie.

Dokonując analizy przedsięwzięcia, wzięto pod uwagę w/w opinie oraz uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zawarte w art. 63 ust 1 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021r. poz. 247 ze zm.) tj.: rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych, a także rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania w odniesieniu do w/w kryteriów oraz kryteriów o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy.          

Planowane do realizacji przedsięwzięcie będzie polegało na wykonaniu scalenia gruntów na obiekcie „Ochrymy i inne” w gminie Narewka, powiat hajnowski, którego ogólna powierzchnia wynosi 362,4785 ha. Składają się na nią grunty z obrębów ewidencyjnych:  Ochrymy (pow. 170,5001 ha),  Podlewkowie (pow. 90,3678 ha) oraz Kapitańszczyzna (pow. 101,6106 ha).

Jest to teren typowo rolniczy, o czym świadczy wysoki udział użytków rolnych – 79,55% powierzchni obiektu. Leży on w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Puszcza Białowieska”, część obrębu Podlewkowie położona jest w granicach Natura 2000 (Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Puszcza Białowieska” PLC200004 i Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Puszcza Białowieska” PLC200004).

Scalenie gruntów pełni ważną rolę w procesie urządzania przestrzeni obszarów wiejskich. Proces ten jest podzielony na dwa etapy. Pierwszy z nich obejmuje prace geodezyjne, drugi zaś to prace związane z zagospodarowaniem poscaleniowym.

Prace pomiarowe związane z założeniem osnowy pomiarowej oraz z pomiarem szczegółów terenowych i wyznaczenie projektu scalenia na gruncie wykonane zostaną z uwzględnieniem nowoczesnych technologii, bezpiecznych dla środowiska (nadajniki GPS, dalmierze elektroniczne, bezzałogowe statki powietrzne (DRON). Natomiast prace projektowe związane ze scaleniem gruntów oraz założenie ewidencji gruntów po scaleniu wykonane zostaną w systemie informacyjnym, w programie geodezyjnym EWMAPA, EWOPIS, EWID 2000.

Realizacja projektu scalenia oraz wszelkich prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym nie spowoduje zmian dotychczasowego rolniczego charakteru obszaru objętego scaleniem. Ma na celu utworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania na gruntach poprzez odpowiednie ukształtowanie rozłogów oraz poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych i gruntów leśnych. W związku z tym, prace zrealizowane zostaną, na podstawie wariantowych życzeń uczestników scalenia, z uwzględnieniem najkorzystniejszych rozwiązań dla zainteresowanych właścicieli gruntów oraz środowiska przyrodniczego. Zmniejszeniu ulegnie liczba działek małych i o wąskich nieregularnych kształtach, granice nowoprojektowanych działek w miarę możliwości zostaną dostosowane do systemu istniejącej melioracji wodnej i rzeźby terenu - nie powodując tym samym zakłóceń w grawitacyjnym spływie wód (sieć melioracji wodnej pozostanie w stanie niezmienionym) oraz dostosowane do systemu komunikacyjnego, aby uniknąć ingerowania w środowisko przyrodnicze i walory krajobrazowe. Zostanie wydzielony grunt przeznaczony na cele związane z poprawą stosunków wodnych. Korzystny rozłóg gruntów może wpłynąć na zmniejszenie kosztów wszelkich prac związanych z transportem rolniczym.

Prace poscaleniowe będą obejmowały modernizację dróg. Analiza stanu technicznego dróg na obiekcie „Ochrymy i inne” wykazała braki związane z jakością dróg transportu rolnego w obecnie istniejącej sieci drogowej, w związku z czym w projekcie scalenia gruntów zakłada się poprawę układu przestrzennego dróg gminnych poprzez budowę nowych dróg i likwidację zbędnych. Zaprojektowania zostaną krótkie odcinki nowych dróg. Istniejące drogi gruntowe zostaną poszerzone. Poprawienie jakości (szerokości) dróg zapewni lepszy dojazd z zabudowań do kompleksów rolnych i leśnych. Obniżone zostaną koszty eksploatacji pojazdów jak również maszyn rolniczych, a co za tym idzie nastąpi zmniejszenie zużycia paliwa, ogumienia i częstotliwości napraw. Poprawi się płynność jazdy. Znacznemu zmniejszeniu ulegnie ilości emitowanych spalin wytwarzanych przez maszyny rolnicze. W związku ze skróceniem czasu dojazdu, poprawie ulegnie klimat akustyczny okolicy. Każda poscaleniowa działka będzie miała dostęp do drogi o charakterze publicznym (poprzez drogi wewnętrzne). Powstałe nowe drogi będą dostosowane do obecnie wykorzystywanych maszyn rolniczych. Doprowadzenie powstałych w trakcie scalenia dróg do przejezdności przyczyni się również do zmniejszenia strat w uprawach (likwidacja stałych lub czasowych objazdów nieprzejezdnych odcinków dróg), zwiększenia intensywności produkcji rolnej na terenach trudnodostępnych. Zabiegi związane z kształtowaniem sieci dróg nie będą miały negatywnego wpływu na środowisko.

Poprawa parametrów technicznych dróg wpłynie korzystnie na bezpieczeństwo ruchu kołowego, poprawi płynność jazdy, spowoduje obniżenie poziomu zapylenia, hałasu oraz zmniejszenie ilości spalin wprowadzanych do atmosfery.

Biorąc pod uwagę opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, (postanowienie z dnia 27.10.2021r. znak: WOOŚ.4220.499.2021.JC) w celu zminimalizowania ewentualnych szkodliwych skutków zagospodarowania poscaleniowego, należy ograniczyćw trakcie wykonywania tych prac, czasowe zajmowanie innych działek, ograniczyć roboty z tym związane i prowadzić je w porze dziennej. Bazy sprzętu lokalizować poza obiektem, stosować urządzenia i technologie najmniej ingerujące w środowisko. Prace należy wykonać    w możliwie najkrótszym terminie, wybierać sprzęt sprawny, nowoczesny, spełniający normy techniczne, o możliwie najmniejszej emisji zanieczyszczeń (spalin).

Na terenach leśnych prace prowadzić poza okresem lęgowym ptaków. Ewentualne usuwanie drzew wymaga uzyskania niezbędnych pozwoleń od właściwych organów. Jednocześnie, mimo iż na tym etapie planowania wyklucza się znaczące negatywne oddziaływanie na środowisko, w tym walory przyrodnicze, ze względu na występowanie na obiekcie form ochrony przyrody - ewentualne zagrożenia, które mogą wynikać ze szczegółowego rozpoznania środowiska, należy rozpatrywać w kolejnych etapach przygotowywania szczegółowych dokumentacji związanych z realizacją zamierzeń inwestycyjnych, np. postępowania dotyczącego budowy dróg. Ostateczne pozwolenie na realizację poszczególnych inwestycji poscaleniowych będzie możliwe dopiero po wykluczeniu ich negatywnego oddziaływania na poszczególne formy ochrony przyrody, w tym obszary Natura 2000 oraz środowisko przyrodnicze.

Przedsięwzięcie zrealizowane zostanie, na podstawie wariantowych życzeń uczestników scalenia, uwzględniając najkorzystniejsze rozwiązania dla zainteresowanych właścicieli gruntów oraz dla środowiska przyrodniczego.

 • planowane przedsięwzięcie nie przyczyni się do kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
 • w trakcie realizacji przedsięwzięcia nie będą wykorzystywane zasoby naturalne. Na tym etapie nie uwzględnia się ilości wykorzystanych surowców mineralnych i paliwa użytego przy budowie i urządzaniu dróg w ramach prac poscaleniowych. Wielkości te będzie można ustalić dopiero na etapie opracowywania projektów szczegółowych realizacji przedsięwzięcia związanego z kształtowaniem sieci dróg transportu rolnego;
 • w trakcie realizacji planowanych prac scaleniowych i poscaleniowych na analizowanym obiekcie nie będą wprowadzane do środowiska substancje i energia, niebezpieczne z punktu widzenia ochrony środowiska. Nie wystąpi emisja wibracji oraz promieniowania, nie powstaną także pola elektromagnetyczne oraz inne zakłócenia. Niewielki wzrost emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego czy hałasu może mieć miejsce w wyniku przewozu geodetów wykonujących niezbędne pomiary w terenie oraz w ramach poscaleniowej modernizacji dróg. Jest to związane z pracą sprzętu technicznego i ruchem pojazdów. W trakcie prac scaleniowych na obiekcie, opisane emisje wystąpią w niewielkim stopniu, gdyż do realizacji wymienionych czynności zostanie wykorzystana mała ilość środków transportu i maszyn, a planowane prace mają niewielką skalę i lokalny charakter. Zarówno przy pracach związanych ze scaleniem gruntów, będących w większości pracami kameralnymi, jak i pracach pomiarowych związanych z kontrolą terenową użytków, założeniem osnowy pomiarowej oraz określeniem położenia szczegółów terenowych i wyznaczenia projektu scalenia, nie przewiduje się wytwarzania odpadów.
 • w trakcie realizacji przedsięwzięcia  nie przewiduje się prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej tzn. zaopatrzenia w wodę osób prowadzących prace scaleniowe i poscaleniowe oraz odprowadzania ścieków.
 • przedmiotowe przedsięwzięcie przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii nie stwarza ryzyka wystąpienia poważnej awarii – przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie  wystąpienia poważnych awarii, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia  29 stycznia 2016r. w sprawie rodzajów i ilości substancji  niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016r. poz. 138);
   

Dalsza analiza materiału dowodowego pod kątem wymagań zawartych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku  o udostępnianiu informacji o środowisku (…) wykazała, iż realizacja wnioskowanego przedsięwzięcia nie stanowi zagrożenia dla środowiska, przy: istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych.

Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno–błotnych, na obszarach przylegających do jezior i obszarach wybrzeży, na obszarach górskich czy innych obszarach objętych ochroną, w tym w strefie ochronnej ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych. W obrębie Ochrymy występuje jedno ujście niewielkiej rzeki – Jabłonówki, która jest dopływem rzeki Narewka, wokół ujścia nie ustanowiono szczególnych form ochrony przyrody.

Zamierzenie inwestycyjne pod względem hydrograficznym zlokalizowane jest w czterech zlewniach jednolitych części wód powierzchniowych Regionu Wodnego Środkowej Wisły: - „Narewka od Jelonki do ujścia” kod: PLRW200019261299, „Jabłoniówka” kod: PLRW20001726128, „Okulinka” kod: PLRW200017261256 oraz „Waliczówka” kod: PLRW200017261292, których status określono jako naturalny, stan oceniono jako zły, a z oceny stanu wynika, iż są one zagrożone ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Celem środowiskowym, określonym dla w/w jednolitych części wód zgodnie  z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. z 2016r. poz. 1911) jest głównie osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego i utrzymanie dobrego stanu chemicznego.

Ponadto przedsięwzięcie położone jest w obszarze jednolitej części wód podziemnych PLGW200052, której stan ilościowy i stan chemiczny określono jako dobry, a z oceny stanu wynika, iż jest ona niezagrożone ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Celem środowiskowym dla JCWPd jest zapobieganie lub ograniczanie wprowadzenia do nich zanieczyszczeń, zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu, ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnienie równowagi między poborem, a zasilaniem tych wód.

Biorąc pod uwagę opinię Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku, realizacja przedsięwzięcia nie pogorszy stanu ilościowego i jakościowego jednolitych części wód, nie wpłynie również negatywnie na osiągnięcie celów środowiskowych określonych dla jednolitych części wód powierzchniowych oraz jednolitych części wód podziemnych, z uwagi na fakt, iż zakres przedsięwzięcia nie spowoduje zmiany w dotychczasowym rolniczym charakterze obszaru. Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wymaga wykorzystania wody. Oddziaływanie na środowisko gruntowo – wodne związane może być z realizacją prac poscaleniowych tj.: modernizacją istniejących dróg i budową nowych, innych obiektów. Granice nowowydzielonych działek zostaną dostosowane do lokalizacji urządzeń melioracji wodnych oraz rzeźby terenu, dzięki czemu zostaną wyeliminowane zakłócenia w grawitacyjnym spływie wód opadowo – roztopowych.

Zgodnie z mapą zagrożenia powodziowego – arkusz Kapitańszczyzna N-34-120-A-d-1, Lewkowo Stare N-34-120-A-d-2, Planta N-34-120-A-d-4 teren objęty scaleniem gruntów częściowo tj.: w dolinie rzeki Narewka, znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo Wodne (Dz.U. z 2021r. poz. 624 ze zm.). W związku z czym w przypadku planowanych prac poscaleniowych dot. zabudowy i zagospodarowania terenu położonego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, zgodnie z art. 166 ust. 2 ustawy Prawo Wodne – może być wymagane uzyskanie uzgodnienia z Wodami Polskimi w zakresie dotyczącym w/w działań.

Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, nie będzie ingerowało w obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz w obszary ochrony uzdrowiskowej.
Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, na terenie obrębów objętych scaleniem występują obszary o znaczeniu archeologicznym, nie wpisane do rejestru zabytków, ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków (WEZ).
Przedsięwzięcie nie stanowi zagrożenia, biorąc pod uwagę liczbę ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać. Scalenie gruntów wszczęte zostało na wniosek zdecydowanej większości właścicieli gospodarstw rolnych obiektu scalenia i realizowane będzie na podstawie wariantowych życzeń uczestników scalenia, uwzględniając najkorzystniejsze rozwiązania dla zainteresowanych właścicieli gruntów.

Biorąc pod uwagę usytuowanie, rodzaj i skalę przedsięwzięcia, prawdopodobieństwo, wielkość i złożoność oddziaływania, jego realizacja i eksploatacja nie będzie stanowiła znacznej uciążliwości. Planowane zamierzenie inwestycyjne będzie miało zasięg lokalny, dotyczy obszaru i właścicieli gospodarstw rolnych obrębów obiektu scalenia „Ochrymy i inne”, brak jest oddziaływania transgranicznego.

Scalenie gruntów jest przedsięwzięciem łączącym prace kameralne i terenowe. Ich następstwem są inwestycje infrastrukturalne na terenie obiektu scaleniowego. Przeprowadzając prace projektowe dąży się do stworzenia odpowiedniej organizacji gospodarstw rolnych przy jednoczesnym zachowaniu środowiska naturalnego, mając na uwadze ich wpływ na prace poscaleniowe oraz przyszłe przedsięwzięcia na scalonych gruntach. Prawidłowo kształtowane zabiegi urządzeniowo – rolne nie mogą skutkować pogorszeniem walorów krajobrazowych obiektu.

Zakres prac oraz kolejność zakładanej modernizacji istniejących dróg w ramach prac poscaleniowych ze środków unijnych i budowa projektowanych, zostanie uzgodniona  z zainteresowanymi rolnikami i Wójtem Gminy Narew. Parametry poszczególnych dróg będą określone w odrębnych projektach technicznych.

Realizacja prac związanych z modernizacją, urządzeniem, poszerzeniem czy likwidacją dróg na obszarze objętym scaleniem, ze względu na występujące formy ochrony przyrody, może wymagać przeprowadzenia postępowania i uzyskania odrębnych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji tych przedsięwzięć. W ramach tych postępowań będą dokonywane indywidualne analizy poszczególnych przedsięwzięć zaplanowanych w ramach zagospodarowania poscaleniowego oraz ich oddziaływanie. Planowane scalenie gruntów obiektu „Ochrymy i inne”, jak również związane z tym prace poscaleniowe, nie spowodują zmiany dotychczasowego rolniczego charakteru obszaru objętego planowanym scaleniem. Nowoprojektowany rozłóg gospodarstw będzie miał korzystny wpływ na elementy środowiska przyrodniczego i krajobrazu.

Zaprojektowanie poprawnego ukształtowania ładu przestrzennego terenów wiejskich, prawidłowego układu pól ornych, użytków zielonych wraz z dostosowaną infrastrukturą techniczną, przyczyni się do zachowania bogatej różnorodności biologicznej. Projekt nie zakłada tworzenia jednostek wielkoobszarowych o dużej koncentracji produkcji, a co za tym idzie nie przewiduje się zakłócenia równowagi w przyrodzie oraz zmniejszenia bioróżnorodności środowiska.

Po przeanalizowaniu zgromadzonego materiału w przedmiotowej sprawie, biorąc pod uwagę uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 27.10.2021r. znak: WOOŚ.4220.499.2021.JC i opinię Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku znak: BI.ZZŚ.2.4360.315.2021.IK z dnia 04.11.2021r.,  stwierdzono, iż odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia jest uzasadnione.
Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

O wszczęciu postępowania w sprawie wydania niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o wszystkich czynnościach organu dokonywanych w trakcie prowadzonego postępowania oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie przed wydaniem decyzji i o wydanej decyzji - strony postępowania informowane były na zasadach określonych w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz.U. z 2021, poz. 247 ze zm.).
W trakcie prowadzonego postępowania strony nie wniosły uwag.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku  o udostępnianiu informacji o środowisku (…) informacja o wydanej decyzji, o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy została podana do publicznej wiadomości.

Dane o niniejszej decyzji zostaną włączone do publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku  o udostępnianiu informacji o środowisku (…) charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Pouczenie

 1. Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
 2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021r. poz. 247 ze zm.). Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b w/w ustawy.
 3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy wydające decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1, przyjmujące zgłoszenia, o których mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia3 października 2008 roku  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021r. poz. 247 ze zm.) oraz wydające decyzje określające warunki korzystania ze środowiska w zakresie, w jakim ma być uwzględniona przy wydawaniu tych decyzji

Za wydanie niniejszej decyzji nie pobrano opłaty skarbowej zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021r. poz. 1923)

Otrzymują:

 1. Skarb Państwa, Starosta Hajnowski
 2. Wójt Gminy Narewka
 3. PGW Wody Polskie Dyrektor RZGW
 4. KOWR ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok
 5. Nadleśnictwo Browsk, Gruszki 10, 17-220 Narewka
 6. Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce
 7. Rejon Dróg Publicznych w Bielsku Podlaskim
 8. Ceramika Budowlana LEWKOWO Sp. z o.o.
 9. Parafia Prawosławna p.w. Św. Piotra i Pawła, Lewkowo Stare 23, 17-220 Narewka
 10. PAKPLUS Sp. z o.o., ul. H. Sienkiewicza 19A, 17-106 Orla
 11. pozostałe strony zgodnie z art. 49 Kpa przez obwieszczenie

Do wiadomości:

 1. Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości w/m
 2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku
 3. Dyrektor Zarządu Zlewni w Białymstoku
 4. Marszałek Województwa Podlaskiego

  a/a


  Załącznik do decyzji
  o środowiskowych uwarunkowaniach
  znak: OS.604.70.2021.AM z dnia 15.12.2021r.

Charakterystyka przedsięwzięcia

Realizacja projektu scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Ochrymy i inne” gmina Narewka, powiat hajnowski, województwo podlaskie.

Scalenie gruntów odbywa się w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, działania – inwestycje w środki trwałe dotyczące infrastruktury związanej z rozwojem, modernizacją lub dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa, w tym dostępu do gruntów rolnych i leśnych, scalania i poprawy gruntów (zgodnie z art. 17.1.c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 17 grudnia 2013 roku) dla planowanego obiektu scaleniowego „Ochrymy i inne”, położonego w gminie Narewka, powiecie hajnowskim, województwie podlaskim.

Na ogólną powierzchnię analizowanego obiektu, wynoszącą 362,4785 ha, składają się grunty z obrębów ewidencyjnych:  Ochrymy (pow. 170,5001 ha),  Podlewkowie (pow. 90,3678 ha) oraz Kapitańszczyzna (pow. 101,6106 ha). Obiekt od północy graniczy z obrębami: Porosłe, Stare Lewkowo i Lewkowo Nowe, od wschodu z obrębami: Suszczy Borek, natomiast od strony południowo-zachodniej z obrębem Bernacki Most.

Scalenie gruntów służyć będzie kształtowaniu przestrzeni wiejskiej poprzez tworzenie m.in. gospodarstw rodzinnych. Jest wieloetapowym postępowaniem administracyjnym, łączy ze sobą prace kameralne i terenowe. Wiążą się z nim także inwestycje związane z zagospodarowaniem poscaleniowym, takie jak budowa dróg - co może mieć później wpływ na środowisko. Przeprowadzając prace scaleniowe należy dążyć do zachowania elementów środowiska naturalnego, a także mieć świadomość ich ewentualnego wpływu na środowisko. Prawidłowo kształtowane prace urządzeniowo - rolne nie będą skutkowały pogorszeniem stanu środowiska i walorów krajobrazowych obiektu.

Na ogólną powierzchnię obiektu scaleniowego przypada 806 działek ewidencyjnych. Średnia powierzchnia działki na obszarze objętym analizą wynosi 0,4497 ha.

Na obiekcie znajdują się 4 wspólnoty gruntowe: Wspólnota gruntowa wsi Ochrymy, Wspólnota gruntowa wsi Kapitańszczyzna, Wspólnota gruntowa wsi Podlewkowie i Wspólnota gruntowa wsi Podlewkowie – Suchodoły.

Osobom (podmiotom) uprawnionym do udziału we Wspólnocie przysługują ułamkowe części we współużytkowaniu każdej spośród nieruchomości składających się na Wspólnotę Gruntową. Jednym z zadań podczas scalenia obiektu „Ochrymy i inne”, będzie likwidacja Wspólnot Gruntowych. Nastąpi to poprzez objęcie ich postępowaniem scaleniowym, a następnie dokonanie podziału gruntów pomiędzy uprawnionych do udziału we Wspólnocie. Bardzo istotnym celem scalenia gruntów jest utworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania na gruntach rolnych i leśnych poprzez odpowiednie ukształtowanie rozłogów oraz poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych i lasów. Na terenie obiektu scaleniowego nastąpi podział Wspólnot Gruntowych, przez co wzrośnie ilość działek, jednak  w przypadku Wspólnot Gruntowych podział będzie miał korzystny wpływ przede wszystkim ekonomiczny na kształtowanie się przestrzeni produkcyjnej gospodarstw rolnych poprzez ich powiększenie, a także regulację sytuacji prawnej gruntów.

W planowanym scaleniu gruntów, poprawne zaprojektowanie rozłogu gospodarstw rolnych może korzystnie wpłynąć na poprawę warunków przyrodniczych. Planowane przedsięwzięcie zrealizowane zostanie, na podstawie wariantowych życzeń uczestników scalenia, z uwzględnieniem najkorzystniejszych rozwiązań dla zainteresowanych właścicieli gruntów oraz środowiska przyrodniczego. Dąży się do zmniejszenia liczby działek małych i o wąskich nieregularnych kształtach. Granice nowoprojektowanych działek w miarę możliwości zostaną dostosowane do systemu istniejącej melioracji wodnej, rzeźby terenu oraz systemu komunikacyjnego, aby uniknąć ingerowania w środowisko przyrodnicze i walory krajobrazowe. Korzystny rozłóg gruntów może wpłynąć na zmniejszenie kosztów wszelkich prac związanych z transportem rolniczym (wywóz obornika, zwożenie ziemiopłodów, dojazdy maszyn, dowóz lub dojście pracowników do pracy, itp.). Nowoprojektowany rozłóg gruntów gospodarstw rolnych nie będzie miał wpływu na obszary prawnie chronione, położone w planowanym obiektcie „Ochrymy i inne”.

Scalenie gruntów to szereg prac mających na celu:

 • zaprojektowanie działek o regularnych kształtach zapewniających racjonalne użytkowanie, 
 • zwiększenie średniej powierzchni działki,
 • zmniejszenie ilości działek w gospodarstwach rolnych,
 • dążenie do utworzenia większych powierzchniowo gospodarstw rolnych,
 • likwidację szachownicy działek,
 • likwidacja wspólnot gruntowych,
 • zaprojektowanie  infrastruktury  drogowej  zapewniającej  działkom  dostęp  do  drogi publicznej,
 • wydzielenie różniczanom działek jak najbliżej ich miejsca zamieszkania,
 • wydzielenie  uczestnikom  scalenia  działek  ekwiwalentnych  w  taki  sposób,  aby uzyskać jak  najlepszy rozłóg gruntów,
 • dostosowanie układu działek i dróg do warunków w terenie,
 • wydzielenie gruntów na cele infrastruktury społecznej,
 • wydzielenie działek pod obiekt małej retencji,
 • likwidacja służebności drogowych.  

Na  obszarze  planowanego  scalenia gruntów  poprawę  struktury  użytkowania gruntów i rozłogu gospodarstw można uzyskać m.in. poprzez:

 • zmniejszenie  liczby  działek  w  wyniku  połączenia  położonych  obok  siebie  działek
  należących do jednego gospodarza,
 • likwidację szachownicy gruntów,
 • likwidacja wspólnot gruntowych,
 • zamianę działek pomiędzy uczestnikami scalenia,
 • obrót cywilno-prawny pomiędzy uczestnikami scalenia.  

Przedsięwzięcie zrealizowane zostanie, na podstawie wariantowych życzeń uczestników scalenia, uwzględniając najkorzystniejsze rozwiązania dla zainteresowanych właścicieli gruntów oraz dla środowiska przyrodniczego.

Geodezyjne prace pomiarowe wykonane zostaną przy zastosowaniu nowoczesnej technologii pomiarowej, całkowicie bezpiecznej dla środowiska m.in. (odbiorniki GPS, dalmierze elektroniczne  i drony). Prace projektowe związane ze scaleniem oraz założeniem EGiB po scaleniu wykonane zostaną w systemie informatycznym.

Do stabilizacji punktów osnowy pomiarowej oraz punktów granicznych wykorzystane zostaną betonowe słupki. Znaki geodezyjne określające położenie punktów osnowy i punktów granicznych będą wkopane lub wbite w ziemię i nie wpłyną na walory krajobrazowe obiektu.

Ewentualne oddziaływanie przedsięwzięcia na tym etapie, na obszarach zamieszkałych, może wynikać z transportu pracowników, jednakże nie będzie ono obarczone większym ryzykiem, niż codzienny ruch pojazdów na tym obszarze. Prace terenowe będą wykonywane z użyciem nowoczesnego sprzętu, niepowodującego jakichkolwiek uciążliwości dla zamieszkałych osób. Przejazd osób wykonujących prace geodezyjne będzie miał miejsce tylko w porze dziennej.  Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia będzie miało zasięg lokalny, ograniczony do najbliższego otoczenia.

Prace poscaleniowe będą obejmowały modernizację dróg - poprawę układu przestrzennego dróg gminnych poprzez budowę nowych dróg i likwidację zbędnych. Przy kształtowaniu infrastruktury drogowej należy zwrócić uwagę  na  potrzeby  mieszkańców  w  zakresie  poprawy  gospodarowania  swoimi  gruntami.
Prace projektowe i poscaleniowe będą miały na celu przede wszystkim:

 • poszerzenia istniejących dróg, dostosowując je do obecnych parametrów technicznych pojazdów  i maszyn rolniczych;
 • poprawę stanu technicznego istniejących dróg transportu rolnego poprzez urządzenie lub modernizację   obecnej nawierzchni;
 • modernizację  i  budowę  elementów  infrastruktury  drogowej  (zjazdów,  przepustów i rowów przydrożnych);
 • projektowanie  nowych  dróg  w  celu  ułatwienia  dojazdu  oraz  uzyskania  dostępu do drogi publicznej  dla każdej działki ewidencyjnej, przy racjonalnym wykorzystaniu odcinków istniejących na gruncie, lecz nie uwidocznionych w ewidencji;
 • likwidację zbędnych odcinków dróg;
 • dostosowanie pasa drogowego do faktycznego przebiegu drogi w terenie.


Poprawa stanu technicznego sieci dróg dojazdowych do pól przyczyni się do osiągnięcia wymiernych korzyści – obniżenia kosztów eksploatacji pojazdów i maszyn rolniczych przez zmniejszenie zużycia paliwa, ogumienia, obniżenia kosztów i częstotliwości napraw pojazdów, skrócenie czasu dojazdu do pól, a co za tym idzie ograniczenie zanieczyszczenia środowiska spalinami komunikacyjnymi, oszczędności czasu, sprzętu i przewozu ładunków dzięki zwiększeniu prędkości jazdy oraz zmniejszenia strat w uprawach w wyniku likwidacji stałych i czasowych objazdów nieprzejezdnych odcinków dróg. Ujęta w założeniach do projektu scalenia gruntów lokalizacja nowych dróg transportu rolnego, jak i modernizacja istniejących dróg, nie wpłynie negatywnie na elementy środowiska przyrodniczego.

Prace związane z budową dróg, ze względu na występujące formy ochrony przyrody mogą wymagać od inwestora uzyskania odrębnych decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach.  Szczegółowa  technologia  prowadzonych  robót  będzie opisana  w  projekcie  budowlanym,  opracowana zostanie tak, aby w jak najmniejszym stopniu ingerować   w  środowisko.  Podczas  budowy  dróg  przewiduje  się  odkrzaczenie  gruntów  w  celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu.  Przedmiotowe przedsięwzięcie nie pogorszy stanu środowiska naturalnego, z uwagi na to, iż większość dróg planowanych do budowy i przebudowy, przebiega po istniejącym śladzie.

W związku z powyższym w zakresie dróg służących do transportu rolnego i obsługi pól na obiekcie „Ochrymy i inne” ustala się następujące prace projektowe i poscaleniowe:

Obręb Ochrymy:
Planowane drogi do przebudowy :
Do urządzenia – powierzchniowe utrwalenie emulsją – 1,135 km ,
Do urządzenia nawierzchnią żwirową – 3,552 km.
Planowane drogi nowoprojektowane :
Do urządzenia nawierzchnią żwirową - 0,102 km
Łącznie do urządzenia 4,789 km

Obręb Podlewkowie:
Planowane drogi do przebudowy:
Do urządzenia nawierzchnią żwirową – 3,154 km,
Łącznie do urządzenia 3,154 m

Obręb Kapitańszczyzna:
Planowane drogi do przebudowie:
Do urządzenia – powierzchniowe utrwalenie emulsją – 0,270 km,
Do urządzenia nawierzchnią żwirową – 3,049 km.
Łącznie do urządzenia 3,319 m

Parametry poszczególnych dróg będą określone w odrębnych projektach technicznych. Po konsultacji z Urzędem Gminy Narewka, w zakresie prac poscaleniowych dotyczących dróg, ewentualnie wydzielić pas drogowy w działce nr 213/1 w obrębie Bernacki Most (nowopowstała działka zostanie włączona do drogi powiatowej nr P 1639 B) oraz w działce nr 198 w obrębie Bernacki Most (nowopowstała działka zostanie włączona do drogi gminnej nr 155693 B).

Zarówno etapy, jak i długości dróg do budowy lub przebudowy mogą ulec zmianom zależnym od finalnego wyniku etapu projektowania działek ewidencyjnych.
W trakcie opracowywania założeń do projektu scalenia, określono perspektywiczne grunty, które w trakcie scalenia należy zabezpieczyć na cele użyteczności publicznej:

 • działka nr 149 o powierzchni 0,3435 ha w obrębie ewidencyjnym Podlewkowie – przeznaczenie działki zostanie określone w trakcie scalenia;
 • działka nr 150/2 o powierzchni 1,0400 ha w obrębie ewidencyjnym Podlewkowie - przeznaczenie działki zostanie określone w trakcie scalenia;
 • działka nr 195 o powierzchni 0,1100 ha w obrębie ewidencyjnym Ochrymy, na której znajduje się świetlica wiejska;
 • działka nr 50 o powierzchni 1,5700 w obrębie ewidencyjnym Ochrymy przeznaczona pod ewentualną budowę zbiornika retencyjnego.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wymaga korzystania z wody. Nie przewiduje się prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej tzn. zaopatrzenia w wodę osób prowadzących prace scaleniowe i poscaleniowe oraz odprowadzania ścieków, nie będą wykorzystywane surowce naturalne w ramach prac scaleniowych. Wielkości wykorzystywanych paliw i surowców naturalnych w trakcie prac poscaleniowych, będzie można ustalić dopiero na etapie opracowania projektów szczegółowych realizacji przedsięwzięć związanych z kształtowaniem sieci dróg transportu rolnego.

W trakcie realizacji planowanych prac scaleniowych i poscaleniowych na analizowanym obiekcie, nie będą wprowadzane do środowiska substancje lub energia, niebezpieczne z punktu widzenia ochrony środowiska. Nie wystąpi emisja wibracji oraz promieniowania, nie powstanie także pole elektromagnetyczne oraz inne zakłócenia. Zgodnie z powyższym realizacja prac w tym zakresie nie będzie wpływała negatywnie na stan środowiska. W trakcie przeprowadzania prac scaleniowych, niewielki wzrost emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego czy hałasu może mieć miejsce w wyniku przewozu geodetów wykonujących niezbędne pomiary w terenie oraz w ramach poscaleniowej modernizacji dróg. Jest to związane z pracą sprzętu technicznego i ruchem pojazdów. Możliwa jest również emisja zanieczyszczeń gazowych, produktów spalania paliw w środkach transportu i maszynach roboczych.  W przeprowadzanych pracach ważny jest stan techniczny środków transportu i urządzeń stosowanych do realizacji inwestycji, jak również właściwe zorganizowanie pracy. W trakcie prac na obiekcie scaleniowym opisane emisje wystąpią w niewielkim stopniu, gdyż do realizacji wymienionych czynności zostanie wykorzystana mała ilość środków transportu i maszyn, a planowane prace mają niewielką skalę i lokalny charakter.

Zarówno przy pracach związanych ze scaleniem gruntów, będących w większości pracami kameralnymi wykonywanymi w siedzibie WBG w Białymstoku, jak i pracach pomiarowych związanych z kontrolą terenową użytków, założeniem osnowy pomiarowej oraz określeniem położenia szczegółów terenowych i wyznaczenia projektu scalenia, nie przewiduje się wytwarzania odpadów.

W trakcie prac poscaleniowych związanych z modernizacją dróg, w celu wyeliminowania powstania odpadów, przewiduje się zastosowanie technologii, dzięki którym możliwe będzie wykorzystanie istniejącego gruntu i przetworzenie materiału budowlanego w miejscu inwestycji. Scalenie nie będzie miało transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Kształtowanie struktury gospodarstw rolnych i rozłóg wpłyną korzystnie na poprawę warunków przyrodniczych. Granice nowowydzielonych działek zostaną w miarę możliwości dostosowane do rzeźby terenu nie powodując tym samym zakłóceń w grawitacyjnym spływie wód.  Realizacja przedsięwzięcia nie pogorszy stanu ilościowego i jakościowego jednolitych części wód, nie wpłynie również negatywnie na osiągnięcie celów środowiskowych jednolitych części wód.  W ramach zagospodarowania poscaleniowego nie przewiduje się wykonywania zadrzewień i zakrzewień wzdłuż dróg i cieków wodnych. Zachowane zostaną w niezmienionym stanie istniejące oczka wodne i naturalne zagłębienia terenu. Nie planuje się ingerencji w istniejącą sieć melioracji wodnych. W ramach prac scaleniowych przewidziane jest uregulowanie ewidencyjnych granic rzek zgodnie z ich faktycznym przebiegiem w terenie. Nie planuje się wylesienia, zalesienia czy też tworzenia jednostek wielkoobszarowych o dużej koncentracji produkcji, a więc nie przewiduje się wystąpienia zakłóceń równowagi w przyrodzie oraz zmniejszenia bioróżnorodności środowiska.

Obiekt „Ochrymy i inne” leży w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Puszcza Białowieska”, część obrębu Podlewkowie położona jest w granicach Natura 2000 (Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Puszcza Białowieska” PLC200004 i Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Puszcza Białowieska” PLC200004). Realizacja prac związanych z modernizacją,, urządzeniem, poszerzeniem czy likwidacją dróg na obszarze objętym scaleniem (przed uzyskaniem właściwych pozwoleń), ze względu na obecność obszarów chronionych, wymagać może przeprowadzenia postępowania i uzyskania odrębnych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.  W ramach tych postępowań będą dokonywane indywidualne analizy poszczególnych przedsięwzięć zaplanowanych w ramach zagospodarowania poscaleniowego oraz ich oddziaływanie na obszary chronione.

Nie przewiduje się zakłócenia równowagi w przyrodzie oraz zmniejszenia bioróżnorodności środowiska. Przeprowadzając prace scaleniowe należy dążyć do zachowania elementów środowiska naturalnego, a także mieć świadomość ich ewentualnego wpływu na środowisko. Prawidłowo kształtowane prace urządzeniowo - rolne nie będą skutkowały pogorszeniem stanu środowiska i walorów krajobrazowych obiektu. Planowane działania nie spowodują zmiany dotychczasowego rolniczego charakteru obszaru objętego scaleniem

Obwieszczenie z dnia 02.12.2021, OS.604.67.2021.AM - Starosta Hajnowski podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektu: Realizacja projektu scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Nowiny - Usnarszczyzna” gmina Narew, powiat hajnowski, województwo podlaskie

Hajnówka dnia 02.12.2021r.

OS.604.67.2021.AM

Obwieszczenie

 Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.z 2021r. poz. 247 ze zm.), Starosta Hajnowski podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 02.12.2021r. roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: OS.604.67.2021.AM, w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.: Realizacja projektu scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Nowiny - Usnarszczyzna” gmina Narew, powiat hajnowski, województwo podlaskie.

Z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Hajnówce ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka, pokój nr 10 (w godzinach pracy urzędu). 

Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko

Obwieszczenie z dnia 02.12.2021 OS.604.67.2021 - Starosta Hajnowski zawiadamia strony postępowania o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.: Realizacja projektu scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Nowiny - Usnarszczyzna” gmina Narew, powiat hajnowski, województwo podlaskie.

Hajnówka dnia 02.12.2021r. 

OS.604.67.2021.AM

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021r. poz. 247 ze zm.) Starosta Hajnowski zawiadamia strony postępowania, iż w dniu 02.12.2021r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: OS.604.67.2021.AM, w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.: Realizacja projektu scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Nowiny - Usnarszczyzna” gmina Narew, powiat hajnowski, województwo podlaskie.

Stronami postępowania są właściciele działek położonych w obiekcie scalenia, tj.: w obrębach Nowiny i Usnarszczyzna, a także właściciele działek: 201, 203, 204, 236, 237, 238 obręb Koweła – gmina Narew, powiat hajnowski oraz właściciele nieruchomości znajdujących się w odległości 100m od granic działek, na których będzie realizowane przedsięwzięcie:

Gmina Czyże

 • obręb Wólka: 10, 17, 50, 22, 46, 47, 49, 52, 48/1, 51, 48/2, 53, 57, 59/1, 6, 7, 8, 9
 • obręb Kamień: 188, 217, 255, 239, 245/2, 247, 267, 240, 268, 241, 242, 260, 261, 269,   243, 248, 249, 250/1, 250/2, 253, 251/2, 251/5, 252, 254, 258, 262, 263, 264, 265, 266

Gmina Hajnówka

 • obręb Trywieża: 115/3, 115/7, 115/5, 116, 77, 137

Gmina Narew

 • obręb Łosinka: 209, 210, 219, 220, 212, 208, 221, 222, 205
 • obręb Kotłówka: 479, 474, 481, 503, 472, 499, 500, 501, 502, 508, 509, 510, 511, 473, 480 
 • obręb Łopuchówka:  515, 516, 517, 518, 521, 527, 519, 520, 523, 524, 525, 513, 526, 522 
 • obręb Koweła: 205, 255, 257, 206, 262, 239, 240, 241, 260, 242, 245, 243, 244, 246, 247, 248, 251, 254, 261, 258, 263, 202, 207, 235, 252, 253, 259, 300, 301, 302, 303, 299, 209, 264, 256

Szczegółowy wykaz przedmiotowych działek położonych w obrębach Nowiny i Usnarszczyzna, objętych planowanym przedsięwzięciem, należących do stron postępowania znajduje się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce ul. A. Zina 1, pokój nr 10 (Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska) oraz pokój nr 29 (Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości).

Niniejsze obwieszczenie zostało wywieszone w dniu 04.12.2021r.  Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego, w terminie 14 dni liczonych po upływie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko

Obwieszczenie z dnia 29.11.2021 - podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

Hajnówka, dnia 29.11.2021 r.

Obwieszczenie

 Starosta Hajnowski na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899

z późń.  zmianami), Zarządzenia Wojewody Podlaskiego Nr 162/2015 z dn. 21.10.2015r, Nr 163/2015 z dn. 21.10.2021r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargowej nieruchomości Skarbu Państwa położonej na terenie miasta Hajnówka podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia:

Wykaz

 

L.p

 

Nr geodezyjny

 

Nr KW

 

Pow. w ha

 

Opis nieruchomości

 

Przeznaczenie w planie

 

Cena nieruchomości

 

Rodzaj zbycia

 

1.

 

61/3

 

BI2P/00030456/9

 

0,0415 ha

 

m. Hajnówka

ul. Miłkowskiego 30

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną niezabudowana

 

27 600,00 zł

 

sprzedaż

 

 

2.

 

61/4

 

BI2P/00030456/9

 

0,0680 ha

 

m. Hajnówka

ul. Zajęcza

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną niezabudowana

 

48 300,00  zł

 

sprzedaż

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (cytowana na wstępie) i w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na jej nabycie za cenę podaną wyżej.

Obwieszczenie OS.6222.4.2021.EC z dnia 12.11.2021 r. - dot. wniosku Ceramiki Budowlanej LEWKOWO Sp. z o.o., 17-220 Narewka, Lewkowo Stare 64 

Hajnówka, dnia 12.11.2021 r.

OS.6222.4.2021.EC

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r., poz. 1973) zawiadamia się, iż w dniu 23.09.2021 roku na wniosek Ceramiki Budowlanej LEWKOWO Sp. z o.o., 17-220 Narewka, Lewkowo Stare 64 (uzupełniony 10.11.2021 roku) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany wydanego pozwolenia zintegrowanego znak: OS.6222.5.2015.EC z dnia 23.12.2015 r. (zmienionego decyzjami znak: OS.6222.3.2017.AM z dnia 29.12.2017 r., znak: OS.6222.4.2019.AM z dnia 19.03.2019 r., znak: OS.6222.11.2019 z dnia 18.06.2020 roku).

Organem właściwym do wydania decyzji jest Starosta Hajnowski. Organami opiniującymi w przedmiotowej sprawie będą Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej oraz Wójt Gminy Narewka.

Wniosek został umieszczony w elektronicznym publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach - EKOportal. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1, pokój nr 10.

Jednocześnie informujemy o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w terminie 30 dni w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1500.  Uwagi i wnioski mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym (adres email: sekretariat@powiat.hajnowka.pl). Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Hajnowski.

Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko

Obwieszczenie - o przyjęciu projektów uproszczonych planów urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych dla obrębów ewidencyjnych Gminy Dubicze Cerkiewne: Czechy Orlańskie, Długi Bród, Grabowiec, Górny Gród, Jakubowo, Jelonka, Klakowo, Kraśkowszczyzna, Krugłe, Piaski, Starzyna, Witowo, Wiluki, Wojnówka, Wygon; Gminy Narew: Waniewo- wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie o przyjęciu projektów uproszczonych planów urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych dla obrębów ewidencyjnych Gminy Dubicze Cerkiewne: Czechy Orlańskie, Długi Bród, Grabowiec, Górny Gród, Jakubowo, Jelonka, Klakowo, Kraśkowszczyzna, Krugłe, Piaski, Starzyna, Witowo, Wiluki, Wojnówka, Wygon; Gminy Narew: Waniewo- wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 roku poz. 247 ze zm.) Starosta Hajnowski informuje o przyjęciu uproszczonych planów urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa dla obrębów ewidencyjnych Gminy Dubicze Cerkiewne: Czechy Orlańskie, Długi Bród, Grabowiec, Górny Gród, Jakubowo, Jelonka, Klakowo, Kraśkowszczyzna, Krugłe, Piaski, Starzyna, Witowo, Wiluki, Wojnówka, Wygon; Gminy Narew: Waniewo- wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Z treścią w/w uproszczonych planów urządzania lasu, prognozą oddziaływania na środowisko, podsumowaniem przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz z uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce, Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska, 17-200 Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, pokój nr 10, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-15.00.

Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko

Obwieszczenie - dot. oceny oddziaływania na środowisko dla projektu scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Nowiny - Usnarszczyzna” gmina Narew, powiat hajnowski, województwo podlaskie

Hajnówka dnia 03.11.2021r.

OS.604.67.2021.AM

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021r. poz. 247 ze zm.) Starosta Hajnowski zawiadamia, iż w dniu 27.10.2021r. wpłynęła opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku znak: WOOŚ.4220.497.2021.MR z dnia 26.10.2021r., a w dniu 02.11.2021r. wpłynęła opinia PGW Wody Polskie - Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku znak: BI.ZZŚ.2.4360.307.2021.IK z dnia 29.10.2021r., w których to opiniach oba organy stwierdziły, iż dla przedsięwzięcia pn.: Realizacja projektu scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Nowiny - Usnarszczyzna” gmina Narew, powiat hajnowski, województwo podlaskie nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Stronami postępowania są właściciele działek położonych w obiekcie scalenia, tj.: w obrębach Nowiny i Usnarszczyzna, a także właściciele działek: 201, 203, 204, 236, 237, 238 obręb Koweła – gmina Narew, powiat hajnowski oraz właściciele nieruchomości znajdujących się w odległości 100m od granic działek, na których będzie realizowane przedsięwzięcie:

Gmina Czyże

 • obręb Wólka: 10, 17, 50, 22, 46, 47, 49, 52, 48/1, 51, 48/2, 53, 57, 59/1, 6, 7, 8, 9
 • obręb Kamień: 188, 217, 255, 239, 245/2, 247, 267, 240, 268, 241, 242, 260, 261, 269,   243, 248, 249, 250/1, 250/2, 253, 251/2, 251/5, 252, 254, 258, 262, 263, 264, 265, 266

Gmina Hajnówka

 • obręb Trywieża: 115/3, 115/7, 115/5, 116, 77, 137

Gmina Narew

 • obręb Łosinka: 209, 210, 219, 220, 212, 208, 221, 222, 205
 • obręb Kotłówka: 479, 474, 481, 503, 472, 499, 500, 501, 502, 508, 509, 510, 511, 473, 480
 • obręb Łopuchówka: 515, 516, 517, 518, 521, 527, 519, 520, 523, 524, 525, 513, 526, 522
 • obręb Koweła: 205, 255, 257, 206, 262, 239, 240, 241, 260, 242, 245, 243, 244, 246, 247, 248, 251, 254, 261, 258, 263, 202, 207, 235, 252, 253, 259, 300, 301, 302, 303, 299, 209, 264, 256

Szczegółowy wykaz przedmiotowych działek położonych w obrębach Nowiny i Usnarszczyzna, objętych planowanym przedsięwzięciem, należących do stron postępowania znajduje się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce ul. A. Zina 1, pokój nr 10 (Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska) oraz pokój nr 29 (Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości).
W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, iż zostały zgromadzone dowody i materiały w trakcie postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu przez Starostę Hajnowskiego, w sprawie

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Ze zgromadzonymi dokumentami można zapoznać się i wypowiedzieć w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Niniejsze obwieszczenie zostało wywieszone w dniu 05.11.2021r.  Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Akta sprawy dostępne są do wglądu w Starostwie Powiatowym w Hajnówce,  ul. A. Zina 1, pokój nr 10 (Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska) oraz pokój nr 29 (Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości).

Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko

Obwieszczenie OS.604.70.2021.AM z dnia 20.10.2021 - dot. realizacji projektu scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Ochrymy i inne” gmina Narewka, powiat hajnowski, województwo podlaskie.

Hajnówka dnia 20.10.2021r.

OS.604.70.2021.AM

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021r. poz. 247 ze zm.) Starosta Hajnowski zawiadamia, iż w dniu 20.10.2021 roku, zgodnie z art. 73 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: Realizacja projektu scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Ochrymy i inne” gmina Narewka, powiat hajnowski, województwo podlaskie.

Stronami postępowania są właściciele działek położonych w obiekcie scalenia, tj.: w obrębach Ochrymy, Podlewkowie, Kapitańszczyzna – gmina Narewka, powiat hajnowski oraz właściciele nieruchomości znajdujących się w odległości 100m od granic działek, na których będzie realizowane przedsięwzięcie:

 • obręb Bernacki Most:

1001, 1005, 149, 155, 165/1, 165/2, 197/1, 197/2, 198, 201, 205, 206, 210, 211, 212/1, 213/1, 213/2, 213/3, 214/4, 214/5, 214/7, 215/1, 215/2, 215/3, 215/4, 216/1, 216/2          

 • obręb Nowe Lewkowo:

128/3, 159, 160, 164, 165, 169, 170, 183/3, 184, 185, 187, 190, 191, 192/1, 192/2, 193/1, 193/2, 195/1, 196/1, 205/2, 205/3, 205/4, 205/7, 206/1, 206/2, 206/3, 206/4, 207/1, 207/2, 208/4, 208/6, 209/1, 210/3, 213/4, 214/2, 215/2, 216/2, 216/3, 216/4, 216/5, 217/1, 217/2, 219/1, 220/2, 220/3, 221/1, 221/2, 221/7, 221/8, 222/1, 222/2, 222/3, 222/7, 222/8, 223/2, 224/3, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 406/2      

 • obręb Porosłe:

101, 103, 104, 105, 120, 132, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 185, 187, 189, 190, 191, 192, 195, 197, 198, 199, 200, 202/1, 203, 204, 205, 206, 210, 212, 213, 215, 219, 221, 238, 83      

 • obręb Stare Lewkowo:

30, 31/1, 31/2, 32/4, 32/6, 32/7, 33, 330, 34, 35/2, 35/4, 35/6, 35/7, 366/1, 366/2, 366/14, 366/17, 366/5, 367, 370, 371/2, 371/3, 38/15, 38/16, 39/30, 39/31, 39/32, 39/33, 39/34, 41/1, 41/2, 42, 424/1, 424/4, 424/6, 44/1, 45/2, 45/3, 45/4, 45/5, 46/1, 46/2, 47/1, 47/2, 48, 49/1, 49/6, 49/7, 50, 51/3, 51/5, 53/1, 53/3, 53/4, 54/1, 54/3, 55, 56/3, 56/4, 56/5, 56/6, 57, 58/3, 58/4, 59/4, 59/5, 59/6, 59/7, 60, 61/3, 61/4, 61/6, 62, 63/2, 64, 65, 66/1, 66/2, 66/5, 67        

 • obręb Suszczy Borek:

66/1, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99

Szczegółowy wykaz przedmiotowych działek położonych w obrębach Ochrymy, Podlewkowie, Kapitańszczyzna, objętych planowanym przedsięwzięciem, należących do stron postępowania znajduje się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce ul. A. Zina 1, pokój nr 10 (Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska) oraz pokój nr 29 (Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości).

Jednocześnie Starostwo Powiatowe w Hajnówce informuje, iż zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w dniu 20.10.2021 roku, pismem znak: OS.604.70.2021.AM zwrócono się z prośbą do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 Akta sprawy dostępne są do wglądu dla stron postępowania w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, ul. A. Zina 1, pokój nr 10 (Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska) oraz pokój nr 29 (Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości).

Niniejsze obwieszczenie zostało wywieszone w dniu 22.10.2021r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

STAROSTA  HAJNOWSKI

ANDRZEJ SKIEPKO

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Powiat Hajnowski reprezentowany przez Starostę Hajnowskiego z siedzibą w Hajnówce (17-200), ul. A.Zina 1, tel. 85 682 27 18, fax. 85 682 42 20, email: starostwo@powiat.hajnowka.pl. Jednostką obsługującą pracę Starosty Hajnowskiego jest Starostwo Powiatowe w Hajnówce w zakresie zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Hajnówce można skontaktować się pod adresem email: iod@powiat.hajnowka.pl.
 3. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: Realizacja projektu scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Ochrymy i inne” gmina Narewka, powiat hajnowski, województwo podlaskie, na podstawie art. 6 ust.1 pkt. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz art. 72 ust. 1 pkt 8 i art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021r. poz. 247 ze zm.).
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są upoważnieni pracownicy Starostwa Powiatowego w Hajnówce.
 5. Dane osobowe będą przechowywane stosownie do kryteriów określonych w Instrukcji kancelaryjnej, w Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów powiatu oraz urzędów obsługujących te organy oraz w Instrukcji archiwalnej. Wymienione regulatory stanowią załączniki do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011r. Nr 14, poz. 67 ze zm.).
 6. Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 8. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 ze zm.) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021r. poz. 247 ze zm.).
 9. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie będą profilowane.
 10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Obwieszczenie OS.604.67.2021.AM z dnia 15.10.2021 - dot. realizacji projektu scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Nowiny - Usnarszczyzna” gmina Narew, powiat hajnowski, województwo podlaskie.

Hajnówka dnia 15.10.2021r. 

OS.604.67.2021.AM        

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021r. poz. 247 ze zm.) Starosta Hajnowski zawiadamia, iż w dniu 15.10.2021 roku, zgodnie z art. 73 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: Realizacja projektu scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Nowiny - Usnarszczyzna” gmina Narew, powiat hajnowski, województwo podlaskie.

Stronami postępowania są właściciele działek położonych w obiekcie scalenia, tj.: w obrębach Nowiny i Usnarszczyzna, a także właściciele działek: 201, 203, 204, 236, 237, 238 obręb Koweła – gmina Narew, powiat hajnowski oraz właściciele nieruchomości znajdujących się w odległości 100m od granic działek, na których będzie realizowane przedsięwzięcie:

Gmina Czyże

- obręb Wólka: 10, 17, 50, 22, 46, 47, 49, 52, 48/1, 51, 48/2, 53, 57, 59/1, 6, 7, 8, 9

- obręb Kamień: 188, 217, 255, 239, 245/2, 247, 267, 240, 268, 241, 242, 260, 261, 269,   243, 248, 249, 250/1, 250/2, 253, 251/2, 251/5, 252, 254, 258, 262, 263, 264, 265, 266

Gmina Hajnówka

- obręb Trywieża: 115/3, 115/7, 115/5, 116, 77, 137

Gmina Narew

- obręb Łosinka: 209, 210, 219, 220, 212, 208, 221, 222, 205

- obręb Kotłówka: 479, 474, 481, 503, 472, 499, 500, 501, 502, 508, 509, 510, 511, 473, 480

- obręb Łopuchówka: 515, 516, 517, 518, 521, 527, 519, 520, 523, 524, 525, 513, 526, 522

- obręb Koweła:205, 255, 257, 206, 262, 239, 240, 241, 260, 242, 245, 243, 244, 246, 247, 248, 251, 254, 261, 258, 263, 202, 207, 235, 252, 253, 259, 300, 301, 302, 303, 299, 209, 264, 256

Szczegółowy wykaz przedmiotowych działek położonych w obrębach Nowiny i Usnarszczyzna, objętych planowanym przedsięwzięciem, należących do stron postępowania znajduje się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce ul. A. Zina 1, pokój nr 10 (Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska) oraz pokój nr 29 (Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości).

Jednocześnie Starostwo Powiatowe w Hajnówce informuje, iż zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w dniu 15.10.2021 roku, pismem znak: OS.604.67.2021.AM zwrócono się z prośbą do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Akta sprawy dostępne są do wglądu dla stron postępowania w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, ul. A. Zina 1, pokój nr 10 (Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska) oraz pokój nr 29 (Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości).

Niniejsze obwieszczenie zostało wywieszone w dniu 19.10.2021r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko

 
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Powiat Hajnowski reprezentowany przez Starostę Hajnowskiego z siedzibą w Hajnówce (17-200), ul. A.Zina 1, tel. 85 682 27 18, fax. 85 682 42 20, email: starostwo@powiat.hajnowka.pl. Jednostką obsługującą pracę Starosty Hajnowskiego jest Starostwo Powiatowe w Hajnówce w zakresie zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Hajnówce można skontaktować się pod adresem email: iod@powiat.hajnowka.pl.
 3. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: Realizacja projektu scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Nowiny - Usnarszczyzna” gmina Narew, powiat hajnowski, województwo podlaskie, na podstawie art. 6 ust.1 pkt. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz art. 72 ust. 1 pkt 8 i art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021r. poz. 247 ze zm.).
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są upoważnieni pracownicy Starostwa Powiatowego w Hajnówce.
 5. Dane osobowe będą przechowywane stosownie do kryteriów określonych w Instrukcji kancelaryjnej, w Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów powiatu oraz urzędów obsługujących te organy oraz w Instrukcji archiwalnej. Wymienione regulatory stanowią załączniki do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011r. Nr 14, poz. 67 ze zm.).
 6. Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 8. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 ze zm.) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021r. poz. 247 ze zm.).
 9. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie będą profilowane.
 10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Decyzja GK.683.9.2021 z dnia 21.09.2021 r. - dot. ustalenia odszkodowania

Hajnówka, dnia 21.09.2021 r.

GK.683.9.2021

Decyzja

Na podstawie art. 12 i 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. z 2020 r., poz.1363 ze zm.), art.130, art.132, art.133 i art. 134 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021 r. poz.735 tekst jednolity)

orzekam o :

1.    ustaleniu odszkodowania w wysokości 14.376,00 zł ( słownie: czternaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć  złotych 00/100) za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną numerem działki 930/1 o pow. 0,1021 ha, położoną w obrębie Tarnopol, gmina Narewka, objętą decyzją Starosty Hajnowskiego nr AB.673.5.2020 z dnia 02.12.2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
2.    zobowiązaniu Wójta Gminy Narewka do złożenia ustalonego w punkcie 1 odszkodowania do depozytu sądowego na okres 10 lat, jednorazowo w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o ustaleniu odszkodowania stanie się ostateczna.
 

Uzasadnienie:

Decyzją nr 4/20 znak: AB. 673.5.2020 z dnia 02.12.2020 r. wydaną na podstawie ustawy  z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, Starosta Hajnowski zezwolił na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Nr 107102B w obrębie ewidencyjnym Łuka oraz Tarnopol, gmina Narewka. Powyższa decyzja stała się ostateczna  w dniu 05.01.2021 r.
Wyżej wymienioną decyzją objęta została m.in. nieruchomość oznaczona numerem działki 930 o pow. 6,3219 ha. Działka ta zgodnie z projektem podziału uległa podziałowi na działki oznaczone nr 930/1 o pow. 0,1021 ha i 930/2 o pow. 6,2198 ha. Działka oznaczona nr 930/1 stała się własnością Gminy Narewka. Podczas prowadzonego postępowania ustalono, iż nieruchomość nie posiada założonej księgi wieczystej. Nie jest także możliwe ustalenie stron postępowania ze względu na zbyt małą ilość danych. Biorąc powyższe pod uwagę, Starosta Hajnowski, działając na podstawie art. 49 Kpa w związku z art.12 ust.4a i ust.4f ustawy  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych podał do publicznej wiadomości informację, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego, Gminy Narewka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Hajnówce, iż prowadzi postepowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość, która z mocy prawa stała się własnością Gminy Narewka, na podstawie decyzji Starosty Hajnowskiego nr AB.673.5.2020 z dnia 02.12.2020 r.
Stosownie do art. 133 ustawy o gospodarce nieruchomościami odszkodowanie wpłaca się do depozytu sądowego jeżeli: osoba uprawniona odmawia jego przyjęcia albo wypłata odszkodowania natrafia na trudne do przezwyciężenia przeszkody lub odszkodowanie za wywłaszczenie dotyczy nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Według stanu  na datę wydania decyzji Starosty Hajnowskiego nr 4/20 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla obszaru na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość obowiązywał miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zespołu rekreacyjnego „Łuka – Stary Dwór” nad zbiornikiem Siemianówka zatwierdzony Uchwałą Nr XVIII/161/01 Rady Gminy Narewka z dnia 24 kwietnia 2001 r. (Dz.Urz. Woj. Podl. Nr 14, poz. 270 z dnia 30.05.2021 r.). Zgodnie z powołanym planem przedmiotowa wydzielona część nieruchomości przeznaczona była pod drogi lokalne – 2L-20/5. Zgodnie z art.12 ust.4a i 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. specustawy drogowej, decyzję o odszkodowaniu wydaje organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a do ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Podstawą ustalenia odszkodowania za prawo własności wywłaszczonej nieruchomości jest zgodnie z art. 134 ust.1  ustawy z dnia 21  sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) – wartość rynkowa prawa własności, a ustalenie odszkodowania następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego określającego tę wartość. W czerwcu 2021 roku został sporządzony operat szacunkowy przejętej nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy oszacował wywłaszczoną nieruchomość na kwotę 14.376,00zł (słownie: czternaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć złotych 00/100) odpowiednio:
- wartość rynkowa gruntu – 13.579,00 zł (słownie:  trzynaście tysiecy pięset siedemdziesiąt dziewięć złotych 00/100)
-  wartość drzew- 797,00 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 00/100)
W celu określenia wartości rynkowej szacowanej nieruchomości analizą objęto obszar województwa podlaskiego. Na analizowanym obszarze w badanym okresie (od roku 2018 ) były odnotowane transakcje nieruchomościami zajętymi pod drogi publiczne. Analiza wykazała iż rynek transakcji „drogowych” jest rynkiem specyficznym, w którym występuje niewielka liczba transakcji. Cena uzależniona jest w głównej mierze od lokalizacji ogólnej oraz usytuowania szczegółowego. Działki zlokalizowane w terenie zurbanizowanym osiągają cenę znacznie wyższą  od działek zlokalizowanych na terenach rolnych.
Weryfikacja operatu szacunkowego wykazała, iż został on sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i może stanowić materiał dowodowy w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania. Mając na uwadze powyższe należało postąpić jak na wstępie.

Pouczenie:

Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.


Otrzymują:
1.    Wójt Gminy Narewka. ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń
2.    Starostwo Powiatowe w Hajnówce celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń i umieszczenia na stronie BIP
3.    a/a

Z up. STAROSTY
Halina Leszczyńska
NACZELNIK WYDZIAŁU GEODEZJI KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI Geodeta Powiatowy

 

Zawiadomienie z 20.09.2021 o wznowieniu znaków granicznych

Hajnówka 20.09.2021 r.

GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
BARTOSZ PARFIENIUK

Rob. nr 61/2021 GK.6642.846.2021


 

ZAWIADOMIENIE o wznowieniu znaków granicznych


Na podstawie art. 32 oraz art. 39 ust.3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity z 2016 r., poz. 1629 z późn. zm.) geodeta uprawniony Bartosz Parfieniuk (uprawnienia nr 23170) uprzejmie zawiadamia, ze w dniu 29.10.2021 r. o godz. 12°° na gruncie zostanie przeprowadzone wznowienie znaków granicznych określających granice działki nr 465 i 468/1 położonych w obrębie 0006 Zastawa Krzyże, z działkami sąsiednimi nr 477, 464, 468/2,435/2,436,437. Spotkanie zainteresowanych stron odbędzie się na działce nr 477 (droga gminna), na wysokości działki nr 465 w obrębie 0006 Zastawa Krzyże, Gmina Białowieża, pow. hajnowski, woj. podlaskie

Pouczenie:

Zawiadomieni właściciele gruntów proszeni są o przybycie w wyznaczonym miejscu i terminie z dowodami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy. Stosownie do art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity z 2016 r., poz. 1629 z późn. zm.) niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.

Decyzja GK.683.17.2021 z dnia 31.08.2021 r.

Hajnówka, dnia 31.08.2021 r.

GK.683.17.2021

Decyzja

Na podstawie art. 12 i 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. z 2020 r., poz.1363 ze zm.), art.130, art.132, art.133 i art. 134 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021 r. poz.735 tekst jednolity)

orzekam o:

 1. ustaleniu odszkodowania w wysokości 202.00 zł (słownie: dwieście dwa złote 00/100) za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną numerem działki 462/2 o pow. 0,0021 ha położoną w obrębie Dubicze Osoczne, gmina Hajnówka, objętą decyzją Starosty Hajnowskiego nr AB.673.6.2020 z dnia 10.12.2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
 2. zobowiązaniu Powiatu Hajnowskiego do złożenia ustalonego w punkcie 1 odszkodowania do depozytu sądowego na okres 10 lat, jednorazowo w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o ustaleniu odszkodowania stanie się ostateczna.

Uzasadnienie:

Decyzją nr 5/20 znak: AB. 673.6.2020 z dnia 10.12.2020 r. wydaną na podstawie ustawy  z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, Starosta Hajnowski zezwolił na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej nr 1619B na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 689 do końca zabudowy m. Nowoberezowo. Powyższa decyzja stała się ostateczna  w dniu 12.01.2021 r.

Wyżej wymienioną decyzją objęta została m.in. nieruchomość oznaczona numerem działki 462/1 o pow. 0,37 ha. Działka ta zgodnie z projektem podziału uległa podziałowi na działki oznaczone nr 462/2  o pow. 0,0021 ha i 462/3 o pow. 0,37 ha. Działka oznaczona nr 462/2 stała się własnością Powiatu Hajnowskiego.

Podczas prowadzonego postępowania ustalono, iż wywłaszczona nieruchomość w prowadzonej ewidencji gruntów i budynków figuruje jako władanie samoistne Gminy Hajnówka. Pismem znak GK.683.17.2021 z dnia 03.03.2021 r. tut. organ wystąpił do gminy Hajnówka z prośbą o przedłożenie tytułu własności na działkę oznaczoną numerem 462/2. Pismem znak IP.6833.1.2021 z dnia 12.03.2021 r. Urząd Gminy Hajnówka udzielił odpowiedzi, iż nie posiada tytułu własności.

Biorąc powyższe pod uwagę, Starosta Hajnowski, działając na podstawie art. 49 Kpa w związku z art.12 ust.4a i ust.4f ustawy  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych podał do publicznej wiadomości informację, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego, Gminy Hajnówka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Hajnówce, iż prowadzi postepowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość, która z mocy prawa stała się własnością Powiatu Hajnowskiego na podstawie decyzji Starosty Hajnowskiego nr AB.673.6.2020 z dnia 10.12.2020 r.

Stosownie do art. 133 ustawy o gospodarce nieruchomościami odszkodowanie wpłaca się do depozytu sądowego jeżeli: osoba uprawniona odmawia jego przyjęcia albo wypłata odszkodowania natrafia na trudne do przezwyciężenia przeszkody lub odszkodowanie za wywłaszczenie dotyczy nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Na terenie obrębu Dubicze Osoczne brak jest obowiązującego planu miejscowego., natomiast jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Hajnówka zatwierdzone Uchwałą Nr XXX/130/17 z dnia 10 kwietnia 2017 r. Z operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego wynika, iż nieruchomość z której wydzielono wycenianą nieruchomość „drogową” w części frontowej przyległej do drogi powiatowej nr 1619B usytuowana jest w obszarze oznaczonym jako RM co oznacza tereny zabudowy zagrodowej (takie oznaczenie obejmuje część nieruchomości na głębokości ok. 30 m od drogi, a pozostała część nieruchomości znajduje się w obszarze terenów upraw rolnych).

Zgodnie z art.12 ust.4a i 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. specustawy drogowej, decyzję o odszkodowaniu wydaje organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a do ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Podstawą ustalenia odszkodowania za prawo własności wywłaszczonej nieruchomości jest zgodnie z art. 134 ust.1  ustawy z dnia 21  sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) – wartość rynkowa prawa własności, a ustalenie odszkodowania następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego określającego tę wartość.

W czerwcu 2021 roku został sporządzony operat szacunkowy przejętej nieruchomości.

Rzeczoznawca majątkowy oszacował wywłaszczoną nieruchomość na kwotę 202.00 zł (słownie: dwieście dwa złote 00/100).

W celu określenia wartości rynkowej szacowanej nieruchomości analizą objęto obszar województwa podlaskiego. Na analizowanym obszarze w badanym okresie były odnotowane transakcje nieruchomościami zajętymi pod drogi publiczne. Analiza wykazała iż rynek transakcji „drogowych” jest rynkiem specyficznym, w którym występuje niewielka liczba transakcji. Cena uzależniona jest w głównej mierze od lokalizacji ogólnej oraz usytuowania szczegółowego. Działki zlokalizowane w terenie zurbanizowanym osiągają cenę znacznie wyższą  od działek zlokalizowanych na terenach rolnych. Określając wartość rynkową nieruchomości należało ustalić cechy wpływające na poziom cen transakcyjnych  nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej.

Weryfikacja operatu szacunkowego wykazała, iż został on sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i może stanowić materiał dowodowy w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania.

Starosta Hajnowski stosownie do treści art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, powiadomił strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy. Żadna ze stron postępowania uwag nie wniosła.

Mając na uwadze powyższe należało postąpić jak na wstępie.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie.

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji, do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z up. STAROSTY Halina Leszczyńska NACZELNIK WYDZIAŁU GEODEZJI KATASTRU  I NIERUCHOMOŚCI

Geodeta Powiatowy

 

Otrzymują:

 1. Wójt Gminy Hajnówka, ul. Zina 1, 17-200 Hajnówka celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń
 2. Starostwo Powiatowe w Hajnówce celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej
 3. Zarząd Powiatu Hajnowskiego
 4. a/a
Decyzja GK.683.24.2021 z dnia 13 sierpnia 2021

 Hajnówka, dnia 31.08.2021 r

GK.683.24.2021

 

DECYZJA

Na podstawie art. 12 i 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. z 2020 r., poz.1363 ze zm.), art.130, art.132, art.133 i art. 134 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021 r. poz.735 tekst jednolity)

orzekam o :

 1. ustaleniu odszkodowania za prawo własności nieruchomości w wysokości 2.534,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset trzydzieści cztery złote 00/100) za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną numerem działki 157/5 o pow. 0,0045 ha położoną w obrębie Nowoberezowo, gmina Hajnówka, objętą decyzją Starosty Hajnowskiego nr AB.673.6.2020 z dnia 10.12.2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
 2. zobowiązaniu Powiatu Hajnowskiego do złożenia ustalonego w punkcie 1 odszkodowania do depozytu sądowego na okres 10 lat, jednorazowo w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o ustaleniu odszkodowania stanie się ostateczna.

Uzasadnienie:

Decyzją nr 5/20 znak: AB. 673.6.2020 z dnia 10.12.2020 r. wydaną na podstawie ustawy  z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, Starosta Hajnowski zezwolił na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej nr 1619B na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 689 do końca zabudowy m. Nowoberezowo. Powyższa decyzja stała się ostateczna  w dniu 12.01.2021 r.

Wyżej wymienioną decyzją objęta została m.in. nieruchomość oznaczona numerem działki 157/2 o pow. 0,3843 ha. Działka ta zgodnie z projektem podziału uległa podziałowi na działki oznaczone nr 157/5 o pow. 0,0045 ha i 157/6 o pow. 0,3798 ha. Działka oznaczona nr 157/5 stała się własnością Powiatu Hajnowskiego.

Podczas prowadzonego postępowania ustalono, iż właściciel nieruchomości nie żyje.  W związku z powyższym tut. organ wystąpił do Urzędu Skarbowego w Hajnówce pismem znak GK.683.24.2021 z dnia 01.07.2021 r.  z zapytaniem czy posiadają informację na temat postępowania spadkowego po nieżyjącym. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Hajnówce pismem znak 2015-SOB.0142.109.2021 z dnia 22 lipca 2021 r. udzielił informacji, iż nie posiadają informacji na temat postępowania spadkowego po nieżyjącym.

Biorąc powyższe pod uwagę, Starosta Hajnowski, działając na podstawie art. 49 Kpa w związku z art.12 ust.4a i ust.4f ustawy  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych podał do publicznej wiadomości informację, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego, Gminy Hajnówka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Hajnówce, iż prowadzi postepowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość, która z mocy prawa stała się własnością Powiatu Hajnowskiego na podstawie decyzji Starosty Hajnowskiego nr AB.673.6.2020 z dnia 10.12.2020 r.

Stosownie do art. 133 ustawy o gospodarce nieruchomościami odszkodowanie wpłaca się do depozytu sądowego jeżeli: osoba uprawniona odmawia jego przyjęcia albo wypłata odszkodowania natrafia na trudne do przezwyciężenia przeszkody lub odszkodowanie za wywłaszczenie dotyczy nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Na terenie obrębu Nowoberezowo brak jest obowiązującego planu miejscowego., natomiast jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Hajnówka zatwierdzone Uchwałą Nr XXX/130/17 z dnia 10 kwietnia 2017 r. Z operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego wynika, iż nieruchomość z której wydzielono wycenianą nieruchomość „drogową” w części frontowej przyległej do drogi powiatowej nr 1619B usytuowana jest w obszarze oznaczonym jako RM co oznacza tereny zabudowy zagrodowej.

Zgodnie z art.12 ust.4a i 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. specustawy drogowej, decyzję o odszkodowaniu wydaje organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a do ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Podstawą ustalenia odszkodowania za prawo własności wywłaszczonej nieruchomości jest zgodnie z art. 134 ust.1  ustawy z dnia 21  sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) – wartość rynkowa prawa własności, a ustalenie odszkodowania następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego określającego tę wartość.

W czerwcu 20201 roku został sporządzony operat szacunkowy przejętej nieruchomości.

Rzeczoznawca majątkowy oszacował wywłaszczoną nieruchomość na kwotę 2.534.00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset trzydzieści cztery złote 00/100) odpowiednio:

 • wartość gruntu  na kwotę: 993,00 zł ( słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 00/100)
 • wartość ogrodzenia na kwotę: 995,00 zł ( słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100)
 • wartość nasadzeń na kwotę: 546,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści sześć złotych 00/100).

W celu określenia wartości rynkowej szacowanej nieruchomości analizą objęto obszar województwa podlaskiego. Na analizowanym obszarze w badanym okresie były odnotowane transakcje nieruchomościami zajętymi pod drogi publiczne. Analiza wykazała iż rynek transakcji „drogowych” jest rynkiem specyficznym, w którym występuje niewielka liczba transakcji. Cena uzależniona jest w głównej mierze od lokalizacji ogólnej oraz usytuowania szczegółowego. Działki zlokalizowane w terenie zurbanizowanym osiągają cenę znacznie wyższą  od działek zlokalizowanych na terenach rolnych. Określając wartość rynkową nieruchomości należało ustalić cechy wpływające na poziom cen transakcyjnych  nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej.

Weryfikacja operatu szacunkowego wykazała, iż został on sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i może stanowić materiał dowodowy w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania.

Starosta Hajnowski stosownie do treści art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, powiadomił strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy. Żadna ze stron postępowania uwag nie wniosła.

Mając na uwadze powyższe należało postąpić jak na wstępie.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie.

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji, do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z up. STAROSTY Halina Leszczyńska

NACZELNIK WYDZIAŁU GEODEZJI KATASTRU  I NIERUCHOMOŚCI

Geodeta Powiatowy

 

Otrzymują:

 1. Wójt Gminy Hajnówka, ul. Zina 1, 17-200 Hajnówka celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń
 2. Starostwo Powiatowe w Hajnówce celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej
 3. Zarząd Powiatu Hajnowskiego
 4. a/a
Decyzja GK.6620.11.18.2014 o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów

Hajnówka, dnia 22 lipca 2021r.

GK.6620.11.18.2014

Decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów

Na podstawie art. 27 ust. 1, 3 i 4, art. 28 ust. 1 i 2 oraz art. 29 ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 908), art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703), art. 49, art. 104 i art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735), po przeprowadzeniu postępowania wszczętego na podstawie postanowienia Starosty Hajnowskiego z dnia 06 grudnia 2018r. nr GK.6620.11.18.2014 o wszczęciu postępowania scaleniowego obiektu „Eliaszuki i inne” oraz postanowienia Starosty Hajnowskiego z dnia 6 marca 2020r. nr GK.6620.11.18.2014  o wszczęciu postępowania scaleniowego obiektu „Eliaszuki i inne” – obszar rozszerzony

orzekam

I. Zatwierdzić projekt scalenia gruntów na obiekcie „Eliaszuki i inne”, w skład którego wchodzą grunty położone na terenie obrębów Eliaszuki, Planta, Mikłaszewo gm. Narewka, pow. hajnowski wraz z obrębami przyległymi Grodzisk, Suszczy Borek, Michnówka, Stare Lewkowo gm. Narewka pow. hajnowski, Rybaki gm. Narew, pow. hajnowski, Bieńdziuga, Suszcza, Odnoga gm. Michałowo, pow. białostocki o łącznej powierzchni 2 539,4122 ha, przedstawiony na „Mapach obszaru scalenia”, stanowiących załącznik nr 1 oraz  w „Rejestrach gruntów po scaleniu”, stanowiących załączniki nr 2, będących integralną częścią niniejszej decyzji.

II. Określić przebieg nowych granic nieruchomości wydzielonych w wyniku scalenia, oznaczonych na załączniku nr 1 – „Mapa obszaru scalenia” kolorem czerwonym oraz kolorem niebieskim (wynik rozpatrzonych zastrzeżeń).

III. Zmienić powierzchnię obszaru scalenia obiektu „Eliaszuki i inne” gm. Narewka  z wykazanej w postanowieniu Starosty Hajnowskiego GK.6620.11.18.2014 z dnia 6 grudnia 2018r. o wszczęciu postępowania scaleniowego obiektu „Eliaszuki i inne” (2 514,9856 ha) oraz w postanowieniu Starosty Hajnowskiego GK.6620.11.18.2014 z dnia 6 marca 2020r. o wszczęciu postępowania scaleniowego obiektu „Eliaszuki i inne” – obszar rozszerzony (2 537,8696 ha) na powierzchnię 2 539,4122 ha.

IV. Uwzględnić zastrzeżenia do projektu scalenia, zgodnie z załącznikiem nr 3 – „Wykaz uwzględnionych zastrzeżeń do projektu scalenia gruntów obiektu ”Eliaszuki i inne” wraz z uzasadnieniem”, stanowiącym integralną część niniejszej decyzji.

V. Uznać za bezzasadne zastrzeżenia do projektu scalenia, zgodnie z załącznikiem nr 4 - „Wykaz nieuwzględnionych zastrzeżeń do projektu scalenia gruntów obiektu ”Eliaszuki i inne” wraz z uzasadnieniem”, stanowiącym integralną część niniejszej decyzji.

VI. Zobowiązać uczestników scalenia, którzy otrzymali grunty o wyższej wartości w zamian za dotychczas posiadane, wyszczególnionych w załączniku nr 5 do niniejszej decyzji – „Wykaz dopłat pieniężnych z tytułu wydzielenia ekwiwalentu ponad należny”, do dokonania wpłat na rachunek Starostwa Powiatowego w Hajnówce
nr 25 1240 5211 1111 0000 4923 9090 w terminie dwóch miesięcy po zakończeniu scalenia. W sprawie dopłat uczestnicy scalenia zostaną powiadomieni pisemnie.

VII. Zastosować wypłaty z tytułu wydzielenia gruntów zamiennych o niższej wartości od gruntów posiadanych przed scaleniem, uczestnikom scalenia wyszczególnionym
w załączniku nr 6 – „Wykaz wypłat pieniężnych z tytułu wydzielenia ekwiwalentu pomniejszonego”, które zostaną wypłacone ze środków Powiatu Hajnowskiego w terminie dwóch miesięcy po zakończeniu scalenia. W sprawie wypłat uczestnicy scalenia zostaną powiadomieni pisemnie. W przypadku niemożliwości dostarczenia powiadomienia lub niedostarczenie danych niezbędnych do dokonania przelewu bankowego należna kwota zostanie przekazana do depozytu sądowego.

VIII.Przenieść obciążenia wpisane do ksiąg wieczystych urządzonych dla nieruchomości objętych scaleniem, na grunty wydzielone w wyniku scalenia gruntów, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy.

IX. Znieść współwłasności gruntowe, według załącznika nr 7 – „Wykaz znoszonych współwłasności”.

X.  Zatwierdzić, na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy, przejście na własność Gminy Narewka gruntów wydzielonych na cele użyteczności publicznej, tj. cele związane z poprawą stosunków wodnych w zakresie retencji wodnej: 4 Eliaszuki działka nr: 2073, obr. 18 Mikłaszewo działka nr 675, na inne cele (miejsca wypoczynku, boisko sportowe itp.): obr. 4 Eliaszuki działki nr: 2065, 2137, obr. 18 Mikłaszewo działki nr 1003, 1004, 1007, 1151, obr. 23 Planta działki nr: 543, 559, 585, 715, gruntów pod drogi: obr. 4 Eliaszuki działki nr: 1764, 1774, 1785, 1805, 1823, 1833, 1857, 1875, 1922, 1935, 1953, 1961, 1967, 1975, 1979, 2000, 2009, 2011, 2014, 2018, 2030, 2036, 2042, 2046, 2055, 2069, 2096, 2112, 2133, 2134, 2160, 2176, 2187, 2218, 2233, obr. 5 Grodzisk działka nr 260, obr. 16 Michnówka działka nr 131, obr. 18 Mikłaszewo działki nr: 670, 678, 700, 701, 707, 708, 716, 735, 750, 770, 786, 787, 789, 802, 808, 814, 816, 820, 833, 834, 844, 858, 866, 868, 876, 885, 900, 905, 910, 914, 921, 927, 941, 955, 966, 967, 972, 988, 996, 998, 1008, 1035, 1036, 1041, 1045, 1051, 1060, 1061, 1065, 1099, 1107, 1111, 1123, 1127, 1129, 1152, 1173, 1185, 1192, 1217, 1220, 1224, 1226, 1238, obr 23 Planta działki nr 454, 470, 492, 496, 510, 525, 528, 541, 569, 578, 582, 599, 601, 622, 630, 635, 639, 643, 678, 681, 682, 690, 699, 707, 747, 754, 759, 775, 796, 804, 806, 820, 825, 829, 844, 846, obr. 33 Suszczy Borek działka nr 186obr. 32 Rybaki działki nr: 6-591, 6-592 oraz na własność Gminy Michałowo gruntów wydzielonych pod drogi obr. 34 Odnoga działka nr 2-495, obr. 44 Suszcza działki nr 3-1674, 3-1699, 3-1720, 3-1722.

XI. Ustalić zasady i terminy objęcia w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia, okazane w dniach 22-26 marca 2021r. oraz dnia 31 maja 2021r. (ponowne okazanie projektu scalenia zainteresowanym uczestnikom po uwzględnieniu zmian do projektu scalenia związanych z rozpatrzeniem złożonych zastrzeżeń przez starostę, po zasięgnięciu opinii komisji na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów), zgodnie z załącznikiem nr 8 – „Zasady objęcia w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia”.

XII. Zatwierdzić zakres prac, które zostaną przeprowadzone w ramach zagospodarowania poscaleniowego gruntów położonych na terenie obiektu scaleniowego „Eliaszuki i inne”, zgodnie z załącznikiem nr 9 – „Wykaz dróg do urządzenia w ramach zagospodarowania poscaleniowego” .

Decyzja niniejsza stanowi tytuł do ujawnienia z urzędu nowego stanu prawnego nieruchomości w księgach wieczystych, operacie ewidencji gruntów i budynków oraz podstawę do wprowadzeniu uczestników scalenia w posiadaniewydzielonych im gruntów, zgodnie z zapisami art. 29 ust. 1 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.

Decyzja ta nie narusza praw osób trzecich do gruntów wydzielonych w zamian za grunty posiadane przed scaleniem. Decyzji niniejszej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, na podstawie art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kpa, ze względu na potrzebę zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami tj. konieczność wykonania zagospodarowania poscaleniowego i zakończenia operacji oraz jej rozliczenia zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00002-6502-UM1000010/18 z dnia 10 sierpnia 2018r. oraz z uwagi na interes społeczny i wyjątkowo ważne interesy stron postępowania, tj. konieczność objęcia w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia jednocześnie przez wszystkich uczestników.

Uzasadnienie

Zatwierdzany niniejszą decyzją projekt scalenia gruntów położonych na terenie obrębów Eliaszuki, Planta, Mikłaszewo gm. Narewka, pow. hajnowski wraz

z obrębami przyległymi Grodzisk, Suszczy Borek, Michnówka, Stare Lewkowo gm. Narewka pow. hajnowski, Rybaki gm. Narew, pow. hajnowski, Bieńdziuga, Suszcza, Odnoga gm. Michałowo,  pow. białostocki o łącznej powierzchni 2 539,4122 ha, został opracowany w wyniku postępowania administracyjnego, prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 908), zwanej w dalszej części ustawą, a w zakresie nieuregulowanym ustawą, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735), zwanej w dalszej części Kpa.

Podstawą projektowania rozłogów pól i przebiegu dróg wewnętrznych był opracowany „Projekt ogólny” do projektu scalenia gruntów obiektu „Eliaszuki i inne”. Zgodnie z treścią „Projektu ogólnego”, poza ogólnymi wytycznymi technicznymi (część koncepcyjna projektu) dotyczącymi scalenia, przewidziano wykonanie zagospodarowania poscaleniowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2, pkt. 9 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.

Analiza akt sprawy dowodzi, że obowiązki Starosty prowadzącego postępowanie scaleniowe wynikające z przepisów prawa, zostały wykonane w sposób właściwy, zabezpieczający interesy uczestników scalenia oraz gwarantujący stronom udział w każdym stadium realizowanej procedury.

Postępowanie scaleniowe gruntów obiektu „Eliaszuki i inne” zostało wszczęte Postanowieniem Starosty Hajnowskiego znak: GK.6620.11.18.2014 z dnia 6 grudnia 2018r., po spełnieniu obligatoryjnego kryterium przedmiotowego określonego w art. 3 ust. 2 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. W wyniku analizy złożonych wniosków przez zainteresowanych właścicieli gospodarstw rolnych o wszczęcie postępowania scaleniowego, stwierdzono, że łączny obszar gruntów objętych wnioskami stanowi 73,6% powierzchni obszaru scalenia. Następnie postanowieniem Starosty Hajnowskiego znak: GK.6620.11.18.2014 z dnia 6 marca 2020r., po przeanalizowaniu i uznaniu za zasadne złożonych wniosków o włączenie do scalenia przyległych gruntów, dodatkowo pracami scaleniowymi objęto obszar o pow. 22,8840 ha, zwiększając łączny obszar obiektu scaleniowego z 2 514,9856 ha na 2 537,8696 ha. W wyniku prac scaleniowych nastąpiła zmiana powierzchni obszaru scalenia na powierzchnię 2 539,4122 ha. Różnica powierzchni wynika z analitycznego obliczenia powierzchni działek ze współrzędnych z dokładnością 1m2.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy, ww. postanowienia o wszczęciu postępowania scaleniowego zostały odczytane na zebraniu uczestników scalenia w dniu 19 grudnia 2018r., zwołanym przez Starostę Hajnowskiego zawiadomieniem z dnia 7 grudnia 2018r. oraz w dniu 30 czerwca 2020r., zwołanym zawiadomieniem Starosty Hajnowskiego z dnia 9 czerwca 2020r. O terminach i miejscu zebrań, na których odczytano postanowienia uczestnicy scalenia zostali powiadomieni w sposób określony w art. 31 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. Na powyższe postanowienia nie wniesiono zażaleń.

Do przeprowadzenia szacunku i opracowania projektu scalenia gruntów obiektu „Eliaszuki i inne”, Starosta Hajnowski upoważnieniem nr GK.6620.11.18.2014 z dnia 24 października 2018r. upoważnił geodetę – projektanta scalenia Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku Pana Krzysztofa Zajkowskiego.

Na zwołanym w dniu 5 lutego 2019r. zebraniu, zgodnie z art. 9 ust. 1, 2 ustawy, spośród uczestników scalenia, poprzez głosowanie, wybrana została Rada uczestników scalenia dla obiektu „Eliaszuki i inne”, w skład której weszło 12 osób. O terminie i miejscu zebrania uczestnicy zostali poinformowani w trybie art. 31 ustawy, zawiadomieniem Starosty Hajnowskiego z dnia 18 stycznia 2019r.

Stosownie do art. 10 ust. 1 ustawy, postanowieniem Starosty Hajnowskiego znak: GK.6620.11.18.2014 z dnia 25 czerwca 2019r. powołana została komisja pełniąca funkcję doradczą podczas szacunku porównawczego gruntów oraz opracowania projektu scalenia gruntów obiektu „Eliaszuki i inne”. Postanowieniem znak: GK.6620.11.18.2014 z dnia 26 czerwca 2020r., na wniosek KOWR, powołano do składu Komisji przedstawiciela tej instytucji.

W związku z podjęciem prac obejmujących opracowanie projektu scalenia gruntów, dokonano, w odrębnym postępowaniu, przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Decyzją Starosty Hajnowskiego nr GK.6620.11.18.2014 z dnia 18 marca 2020r. oraz nr GK.6620.11.18.2014 z dnia 29 stycznia 2021r. ustalono gleboznawczą klasyfikację gruntów. Czynności techniczne gleboznawczej klasyfikacji gruntów wykonał upoważniony przez Starostę Hajnowskiego klasyfikator Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku Pan Paweł Kowejsza.

Zasady podejmowania przez uczestników scalenia uchwał dotyczących ustalenia zasad szacunku gruntów oraz wyrażenia zgody na dokonany szacunek gruntów określone zostały  w art. 13 ust. 2 ustawy, który stanowi: (…)Uchwały zapadają większością trzech czwartych głosów w obecności co najmniej połowy liczby uczestników scalenia. W razie niepodjęcia uchwały na zebraniu zwołanym w pierwszym terminie, za ważną uważa się uchwałę podjętą większością trzech czwartych głosów uczestników scalenia obecnych na zebraniu zwołanym w drugim terminie.”   Na zebraniu w dniu 4 grudnia 2019r. (drugi termin), uczestnicy scalenia podjęli uchwałę  w sprawie określenia zasad szacunku gruntów objętych scaleniem na obiekcie ,,Eliaszuki i inne” obejmującego grunty położone na terenie obrębów Eliaszuki, Planta, Mikłaszewo gm. Narewka, pow. hajnowski, wraz z gruntami przyległymi położonymi w obrębach: Michnówka, Suszczy Borek, Grodzisk, Stare Lewkowo gm. Narewka, Rybaki gm. Narew, pow. hajnowski, Bieńdziuga, Suszcza, Odnoga gm. Michałowo, pow. białostocki, woj. podlaskie. Podjęcie uchwały na zebraniu w pierwszym terminie było niemożliwe ze względu na brak wymaganego kworum, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. O terminie i miejscu zebrania w pierwszym i drugim terminie uczestnicy scalenia zostali poinformowani w trybie art. 31 ustawy, zawiadomieniem Starosty Hajnowskiego z dnia 15 listopada 2019r.

Zawiadomieniem z dnia 12 lutego 2020r., w trybie art. 31 ustawy, Starosta Hajnowski zawiadomił uczestników scalenia o zebraniu w dniu 28 lutego 2020r., na którym ogłoszone zostały wyniki oszacowania gruntów. Obowiązek zapoznania uczestników scalenia z szacunkiem wynika z art. 12 ust. 1 ustawy, który stanowi: „Wyniki oszacowania gruntów, oraz sadów, ogrodów, chmielników i innych upraw specjalnych ogłasza się na zebraniu uczestników scalenia, zwołanym przez starostę, a następnie udostępnia się je do publicznego wglądu na okres 7 dni we wsiach objętych scaleniem”. Art. 12 ust. 2 stanowi, iż na zebraniu, na którym ogłoszono wyniki oraz w okresie wyłożenia wyników oszacowania gruntów do publicznego wglądu, uczestnicy scalenia mogą wnosić zastrzeżenia do dokonanego szacunku. Wypełniając powyższy obowiązek, wyniki oszacowania gruntów, lasów oraz sadów, ogrodów, chmielników i innych upraw specjalnych, objętych postępowaniem scaleniowym, zgodnie z ustalonymi zasadami, zostały ogłoszone na zebraniu, a następnie udostępnione do publicznego wglądu na okres 7 dni u sołtysów wsi Eliaszuki, Planta,  Mikłaszewo i Suszcza.  W okresie wyłożenia wyników oszacowania gruntów do publicznego wglądu, 3 osoby wniosły zastrzeżenia.

Zastrzeżenia do szacunku gruntów zostały omówione i zbadane na zebraniu komisji doradczej w dniu 26 czerwca 2020r. Uczestnicy scalenia zostali zapoznani z wynikami ustaleń z badania złożonych zastrzeżeń na zebraniu w dniu 30 czerwca 2021r. zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy.

Zgodę na dokonany szacunek, stosownie do art. 13 ust. 1 ustawy, uczestnicy scalenia wyrazili w dniu 30 czerwca 2020r. w formie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonany szacunek gruntów, lasów oraz sadów, ogrodów, chmielników i innych upraw specjalnych na obiekcie scaleniowym ,,Eliaszuki i inne” obejmującym grunty położone na terenie obrębów Eliaszuki, Planta, Mikłaszewo gm. Narewka, pow. hajnowski, wraz z gruntami przyległymi położonymi w obrębach: Michnówka, Suszczy Borek, Grodzisk, Stare Lewkowo gm. Narewka, Rybaki gm. Narew, pow. hajnowski, Bieńdziuga, Suszcza, Odnoga gm. Michałowo, pow. białostocki, woj. podlaskie, podjętej, wymaganą ustawową większością ¾ głosów, na zebrani w drugim terminie. Podjęcie uchwały na zebraniu w pierwszym terminie nie było możliwe
z uwagi na obecność mniej niż połowy uczestników scalenia gruntów. O terminie i miejscu zebrania w pierwszym i drugim terminie uczestnicy scalenia zostali poinformowani w trybie art. 31 ustawy, zawiadomieniem Starosty Hajnowskiego z dnia 9 czerwca 2020r.

W dniach 9-10 lipca 2020r. w Mikłaszewie, 13-15 lipca 2020r. w Eliaszukach, 16-17 lipca 2020r. w Plancie, uczestnicy scalenia zapoznawali się indywidualnie z powierzchnią i wartością  ich gruntów i części składowych oraz złożyli życzenia co do przyszłej lokalizacji ekwiwalentów. O terminie i miejscu zapoznania się z powyższym uczestnicy scalenia zostali powiadomieni zgodnie z art. 31 ustawy, zawiadomieniem Starosty Hajnowskiego z dnia 22 czerwca 2020r. Na powyższe nie wniesiono żadnych uwag.

Po podjęciu przez uczestników scalenia uchwały o wyrażeniu zgody na dokonany szacunek, geodeta – projektant, przy udziale komisji pełniącej funkcje doradcze, przystąpił do opracowania projektu scalenia, biorąc pod uwagę sugestie składane przez uczestników scalenia podczas zbierania życzeń. W procesie projektowania uwzględnione zostały życzenia uczestników, którzy pisemnie wystąpili o zwiększenie bądź zmniejszenie areału ich gospodarstw. Pozostałym uczestnikom, za dotychczas posiadane, zaprojektowano grunty o równej wartości szacunkowej. Zgodnie z art. 8 ust. 2 i art. 14 ust. 2 jeżeli wydzielenie gruntów o równej wartości szacunkowej jest technicznie niemożliwe lub gospodarczo nieuzasadnione, za równą wartość szacunkową uważa się również wartość o różnicy nieprzekraczającej 3% oraz różnicy powierzchni nieprzekraczającej 20% powierzchni gruntów objętych scaleniem. W przypadku różnicy wartości gruntów, zostaną one wyrównane dopłatami, obliczonymi na podstawie szacunku gruntów ustalonego w drodze uchwały przez uczestników scalenia.

Grunty niezbędne na cele miejscowej użyteczności publicznej, pod ulice i drogi oraz na wykonanie i utrzymanie urządzeń melioracji wodnej podstawowej wydzielono w pierwszej kolejności z gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i gminy. Grunty wydzielone na cele miejscowej użyteczności publicznej oraz pod ulice i drogi przechodzą na własność gminy.

Zawiadomieniem Starosty Hajnowskiego z dnia 3 marca 2021r. uczestnicy scalenia, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy, zostali poinformowani, w trybie art. 31 ustawy, o terminach okazania projektu na gruncie. Opracowany przez upoważnionego geodetę, Pana Krzysztofa Zajkowskiego, projekt scalenia został wyznaczony i okazany na gruncie uczestnikom scalenia oraz udostępniony do wglądu w dniach 22-26 marca 2021r. W ramach czynności okazania projektu uczestnicy scalenia zaznajamiani byli ze szczegółami projektu scalenia, z  projektem zasad objęcia w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia oraz poinformowani
o możliwości zgłaszania, w terminie 14 dni od dnia okazania projektu, Staroście Hajnowskiemu pisemnych zastrzeżeń do projektu scalenia, zgodnie z przepisami art. 24 ust. 1 ustawy.

W terminie 14 dni od dnia okazania projektu scalenia, zastrzeżenia do niego wniosło  13 uczestników scalenia (w tym jedno zastrzeżenie dotyczące działki stanowiącej współwłasność dwóch osób). Wszyscy uczestnicy składający zastrzeżenia, stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy, zostali poinformowani listownie co najmniej na 3 dni przed terminem i miejscem posiedzenia komisji pełniącej funkcje doradcze, wobec czego mogli uczestniczyć w posiedzeniu Komisji osobiście lub poprzez pełnomocników. W dniu 28 kwietnia 2021r. komisja, stosownie do przepisów art. 24 ust. 2 oraz art. 25 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, w obecności zainteresowanych zaopiniowała wniesione zastrzeżenia. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, geodeta projektant przedstawiał i omawiał szczegółowo projekt scalenia osobno dla każdego złożonego zastrzeżenia. Opinie zostały zaprotokołowane i znajdują się w aktach postępowania. W wyniku rozpatrzenia zastrzeżeń, po zasięgnięciu opinii komisji, został ustalony szczegółowy sposób rozstrzygnięcia poszczególnych zastrzeżeń. „Wykaz uwzględnionych zastrzeżeń  do projektu scalenia gruntów obiektu ”Eliaszuki i inne” wraz z uzasadnieniem” i „Wykaz nieuwzględnionych zastrzeżeń  do projektu scalenia gruntów obiektu ”Eliaszuki i inne” wraz z uzasadnieniem” stanowią odpowiednio załączniki nr 3  i nr 4 do niniejszej decyzji. Osoby nieuczestniczące w posiedzeniu komisji doradczej, o przyjętym rozstrzygnięciu ich zastrzeżeń, zostały poinformowane przez Starostę Hajnowskiego pisemnie.

Art. 26 ustawy stanowi, że „Każdorazowe zmiany, wprowadzane do projektu scalenia po jego wyznaczeniu na gruncie i okazaniu uczestnikom scalenia, wymagają ponownego wyznaczenia na gruncie i okazania zainteresowanym uczestnikom”, w związku z czym zawiadomieniem Starosty Hajnowskiego z dnia 10 maja 2021r. poinformowano uczestników scalenia o terminie ponownego okazania projektu scalenia, po uwzględnieniu zmian związanych z rozpatrzeniem złożonych zastrzeżeń. Zaakceptowane przez Starostę Hajnowskiego zmiany, po wprowadzeniu do projektu scalenia gruntów, wyznaczono oraz ponownie okazano na gruncie zainteresowanym uczestnikom scalenia w dniu 31 maja 2021r.

Realizując zasadę zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniu, wyrażonej w przepisie art. 10 Kpa, zawiadomieniem z dnia 30 czerwca 2021r. Starosta Hajnowski poinformował uczestników scalenia o prawie do zapoznania się z aktami prowadzonego postępowania scaleniowego, uzupełnieniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji oraz możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów oraz zgłoszonych żądań. Zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce oraz w urzędach gmin i sołectwach właściwych ze względu na położenie gruntów objętych scaleniem oraz w BIP i stronie internetowej tut. Starostwa. Po zapoznaniu się z zebraną przed wydaniem decyzji dokumentacją, pięciu uczestników postępowania scaleniowego skorzystało z możliwości wypowiedzenia się i wniosło swoje uwagi. Starosta Hajnowski odniósł się do powyższych uwag i udzielił pisemnej odpowiedzi.

Zawiadomieniem z dnia 22 lipca 2021r. Starosta Hajnowski poinformował, że w dniu 11 sierpnia 2021r., w lokalu świetlicy wiejskiej we wsi Lewkowo Stare, odbędzie się zebranie uczestników scalenia, na którym stosownie do art. 28 ust. 1 ustawy, podana zostanie do publicznej wiadomości, poprzez odczytanie, decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów na obiekcie „Eliaszuki i inne”, w skład którego wchodzą grunty położone na terenie obrębów Eliaszuki, Planta, Mikłaszewo gm. Narewka, pow. hajnowski wraz z obrębami przyległymi Grodzisk, Suszczy Borek, Michnówka, Stare Lewkowo gm. Narewka pow. hajnowski, Rybaki gm. Narew, pow. hajnowski, Bieńdziuga, Suszcza, Odnoga gm. Michałowo,  pow. białostocki.

Zgodnie z założeniami do projektu scalenia oraz zakresem pomocy finansowej przyznanej Staroście Hajnowskiemu na operację typu „Scalania gruntów” w ramach działania „Inwestycje w środki trwałe”, poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 o tytule projektu „Realizacja projektu scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Eliaszuki i inne”, gm. Narewka, pow. hajnowski, woj. podlaskie” na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00002-6502-UM1000010/18 z dnia 10 sierpnia 2018r., i aneksu nr 1, do niniejszej umowy, z dnia  25 listopada 2020r., po wykonaniu prac geodezyjno–urządzeniowych następuje realizacja zagospodarowania poscaleniowego związanego z organizacją rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

Zagospodarowanie poscaleniowe na obiekcie „Eliaszuki i inne” obejmuje prace polegające na budowie i modernizacji dróg. Wykaz dróg do urządzenia w ramach zagospodarowania poscaleniowego przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej decyzji.

Prace w ramach realizacji zagospodarowania poscaleniowego będą wykonywane sukcesywnie i finansowane z przeznaczonych na ten cel krajowych środków publicznych oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zachowanie procedury przewidzianej ustawą pozwala stwierdzić, że scalenie gruntów na obiekcie „Eiaszuki i inne”, gm. Narewka zostało przeprowadzone zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Organ realizując zasady prawne wynikające z przepisów wymienionych ustaw zapewnił uczestnikom scalenia czynny udział na każdym etapie prowadzonej procedury. Począwszy od wszczęcia postępowania scaleniowego, poprzez wybór Rady uczestników scalenia, udział w zwołanych zebraniach, określenie i zatwierdzenie zasad szacunku gruntów, prawo złożenia zastrzeżeń do dokonanego i okazanego projektu, każda ze stron prowadzonego postępowania korzystając z przysługujących środków prawnych, mogła aktywnie uczestniczyć w prowadzonych pracach scaleniowych.

Warto podkreślić, iż postępowanie scaleniowe charakteryzuje wysoki stopień trudności i skomplikowania. Celem prowadzonej procedury jest, zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy „tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu”. Scalenie gruntów, to zatem, jak często się podnosi w doktrynie i orzecznictwie, zbiorowy zabieg urządzeniowo-rolny, cechujący się rozwiązaniami mającymi charakter techniczny przy uwzględnieniu przepisów prawa materialnego, jak i procesowego. W postępowaniu administracyjnym determinowanym wielością stron, niezwykle istotne jest dotarcie do każdego z uczestników postępowania scaleniowego. Ustawodawca, w art. 1 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów stanowi, że o działaniach organu i poszczególnych etapach procedury scalenia, uczestnicy są powiadamiani poprzez obwieszczenie lub w inny, zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania. Obowiązek ten został wypełniony, strony były prawidłowo zawiadamiane o swoich prawach i obowiązkach, brały czynny udział w poszczególnych czynnościach, co potwierdzały własnoręcznym podpisem.

W ramach postępowania scaleniowego interesy wszystkich uczestników zazębiają się wzajemnie i chociaż w istocie rzeczy mają one charakter indywidualny, to jednak nie można tych interesów rozpatrywać w oderwaniu, należy uwzględniać interesy całej zbiorowości. Najwyższy Sad Administracyjny w wyroku z dnia 28 grudnia 1988r. II SA760/88 orzekł, iż „Decyzja w przedmiocie sposobu wydzielenia gruntów przy zachowaniu uprawnień do ekwiwalentu zawiera w sobie rozstrzygnięcia oparte na uznaniu administracyjnym. Organy prowadzące scalenie gruntów mogą z kilku możliwych rozwiązań, przyjąć jedno – o określonym sposobie wydzielenia ekwiwalentu – i nie popadają w kolizję z prawem”.

Reasumując powyższe należy stwierdzić, iż scalenie gruntów na obiekcie „Eliaszuki  i inne” spełniło oczekiwania uczestników scalenia, poprzez poprawę warunków gospodarowania w rolnictwie.

Biorąc pod uwagę to, że projekt scalenia gruntów został opracowany racjonalnie pod względem gospodarczym i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wszyscy uczestnicy scalenia za grunty posiadane przed scaleniem otrzymali należne ekwiwalenty a różnice wartości gospodarstw przed i po scaleniu zostaną wyrównane dopłatami ustalonymi według cen przyjętych przez uczestników scalenia przy szacowaniu gruntów oraz słuszne zastrzeżenia uczestników scalenia do projektu scalenia zostały uwzględnione, spełniona została obligatoryjna przesłanka, określona w art. 27 ust. 1 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, stanowiąca, że projekt scalenia gruntów może być zatwierdzony, jeżeli po jego okazaniu większość uczestników scalenia nie zgłosiła do niego zastrzeżeń.

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, w wyroku z dnia 3 marca 2017r. sygn. Akt II OSK 1637/15 wyjaśnił, że „postępowanie scaleniowe jest na tyle specyficznym postępowaniem, że właściwie nie ma możliwości takiego ukształtowania rozstrzygnięcia, aby wszystkie strony były zadowolone, a ich wnioski były uwzględnione. Powyższe nie oznacza jednak, że organ administracji jeśli nie uwzględnił części żądań, to naruszył zasadę obowiązku działania w interesie  wszystkich stron postępowania. Prowadzenie postępowania zgodnie z tą zasadą to również sytuacja gdy organ, działając w granicach określonych przez prawo wprawdzie nie w pełni zrealizuje żądania strony, ale nie naruszy w sposób zasadniczy jej praw kosztem przyznania ich innemu uczestnikowi”.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzekam ja w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego, za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W terminie tym, strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania przez złożenie Staroście Hajnowskiemu oświadczenia. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia

o zrzeczeniu się prawa  do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna,

Z up. Starosty Halina Leszczyńska Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Załączniki do decyzji (do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce):

 1. Mapy obszaru scalenia   -    13 szt.
 2. Rejestr gruntów po scaleniu    -   10 szt.
 3. Wykaz uwzględnionych zastrzeżeń do projektu scalenia gruntów obiektu ”Eliaszuki i inne” wraz z uzasadnieniem.
 4. Wykaz nieuwzględnionych zastrzeżeń do projektu scalenia gruntów obiektu ”Eliaszuki i inne” wraz z uzasadnieniem.
 5. Wykaz dopłat pieniężnych z tytułu wydzielenia ekwiwalentu ponad należny.
 6. Wykaz wypłat pieniężnych z tytułu wydzielenia ekwiwalentu pomniejszonego.
 7. Wykaz znoszonych współwłasności.
 8. Zasady objęcia w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia.
 9. Wykaz dróg do urządzenia w ramach zagospodarowania poscaleniowego.

Otrzymują:

 1. Uczestnicy postępowania scaleniowego, w trybie art. 28 ustawy, poprzez odczytanie decyzji na zebraniu uczestników scalenia, a ponadto poprzez jej wywieszenie na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń w lokalach urzędów gmin, na których terenie są położone scalane grunty i na tablicach ogłoszeń we wsiach wchodzących w obszar scalenia oraz na stronie internetowej, BIP Powiatu Hajnowskiego i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce.
 • Urząd Gminy Narewka ,
 • Urząd Gminy Narew
 • Urząd Gminy Michałowo
 • Sołtys wsi Eliaszuki
 • Sołtys wsi Planta
 • Sołtys wsi Mikłaszewo
 • Sołtys wsi Grodzisk
 • Sołtys wsi Podlewkowie
 • Sołtys wsi Michnówka
 • Sołtys wsi Lewkowo Stare
 • Sołtys wsi Rybaki
 • Sołtys wsi Suszcza – 2 egz. - dot. wsi Suszcza i Bieńdziuga
 • Sołtys wsi Planty – dot. wsi Odnoga-Kuźmy
 • Starostwo Powiatowe w Hajnówce.
  1. Starosta Hajnowski,
  2. Gmina Narewka,
  3. Gmina Gródek,
  4. Gmina Michałowo,
  5. Marszałek Województwa Podlaskiego,
  6. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Białymstoku,
  7. Nadleśniczy Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach,
  8. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.
  9. Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce,
  10. Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku,
  11. Parafia Prawosławna pw. Św. Mikołaja w Narewce,
  12. Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Narewce,
  13. Spółdzielnia Usług Rolniczych i Przemysłowych w Narewce,
  14. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków,
  15. NAFTAN spółka z o.o. ,
  16. Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego "BOMAR" Spółka z o.o.,
  17. Sounds of Music Spółka z o.o.,
  18. Spółka D. J. Invest Group z o.o.
  19. AGRALI LS Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku,
  20. Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku,
  21. a/a

Otrzymują, po nadaniu klauzuli ostateczności:

 1. Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Hajnówce,
 2. Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych,
 3. Urząd Gminy Narewka,
 4. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 5. Starostwo Powiatowe w Hajnówce – do operatu egib – 8 egz, do operatu technicznego - 8 egz.
 6. Starostwo Powiatowe w Białymstoku – do operatu egib – 3 egz., do operatu technicznego - 3 egz.

Do wiadomości:

 1. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, Wydział Nieruchomości i Geodezji, ul. Adama Mickiewicza 3, 15 – 213 Białystok 

2. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. gen. George’a Smitha Pattona 8, 15–688 Białystok

Załączniki dostępne w Biulwtynie Informacji Pulbicznej  - link do strony

Zawiadomienie GK.6820.11.18.2014 z dnia 22 lipca 2021r. - zebranie uczestników scalenia obiektu „Eliaszuki i inne”

Hajnówka, dnia 22 lipca 2021r.

GK.6820.11.18.2014

Na podstawie art. 28 ust.1 i  art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 908) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 735), w związku z prowadzonym postępowaniem scaleniowym na obiekcie „Eliaszuki i inne” gm. Narewka, Starosta Hajnowski zawiadamia:

w dniu 11 sierpnia 2021 r. (środa) o godzinie 10.00 w lokalu świetlicy wiejskiej we wsi Lewkowo Stare odbędzie się zebranie uczestników scalenia obiektu „Eliaszuki i inne”, w skład którego wchodzą grunty położone na terenie obrębów Eliaszuki, Planta, Mikłaszewo gm. Narewka, pow. hajnowski wraz z obrębami przyległymi Grodzisk, Suszczy Borek, Michnówka, Stare Lewkowo gm. Narewka pow. hajnowski, Rybaki gm. Narew, pow. hajnowski, Bieńdziuga, Suszcza, Odnoga gm. Michałowo, pow. białostocki.

Celem zebrania jest podanie do publicznej wiadomości, poprzez odczytanie, decyzji Starosty Hajnowskiego nr GK.6620.11.18.2014 z dnia 22 lipca 2021r. o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów na obiekcie „Eliaszuki i inne”. Ponadto ww. decyzja zostanie wywieszona na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń w Urzędach Gmin i sołectwach właściwych ze względu na położenie nieruchomości objętych postępowaniem scaleniowym (Urząd Gminy Narewka, Urząd Gminy Narew, Urząd Gminy Michałowo, Eliaszuki, Planta, Mikłaszewo, Grodzisk, Podlewkowie, Michnówka, Lewkowo Stare, Rybaki, Suszcza, Bieńdziuga, Odnoga) i w Starostwie Powiatowym w Hajnówce oraz opublikowana na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Hajnowskiego.

Z uwagi na zalecenia związane z COVID-19 oraz konieczność zapewnienia uczestnikom scalenia warunków umożliwiających sprawne i bezpieczne wykonanie ww. uprawnienia informuję, że osoby biorące udział w czynnościach okazania projektu powinny zachować szczególną ostrożność oraz stosować indywidualne środki ochrony osobistej.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 682 31 70.

Z up. Starosty Halina Leszczyńska, Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości, Geodeta Powiatowy

Zawiadomienie z dnia 30 czerwca 2021r., GK.6820.11.18.2014

Hajnówka, dnia 30 czerwca 2021r.
GK.6820.11.18.2014

ZAWIADOMIENIE

W związku z prowadzonym postępowaniem scaleniowym na obiekcie „Eliaszuki i inne”, położonych na terenie obrębów Eliaszuki, Planta, Mikłaszewo gm. Narewka, pow. hajnowski wraz z obrębami przyległymi Grodzisk, Suszczy Borek, Michnówka, Stare Lewkowo gm. Narewka pow. hajnowski, Rybaki gm. Narew, pow. hajnowski, Bieńdziuga, Suszcza, Odnoga gm. Michałowo, pow. białostocki, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), Starosta Hajnowski zawiadamia, że zostały zgromadzone materiały w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt scalenia.

Każdemu z uczestników postępowania scaleniowego przysługuje prawo zapoznania się  z aktami prowadzonego postępowania, uzupełnienia materiału dowodowego przed wydaniem decyzji oraz możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty podania zawiadomienia do publicznej wiadomości.

Z up. Starosty Marzena Ostapczuk
Z-ca Naczelnika Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości

ZAWIADOMIENIE z dnia 21.06.2021 r., GK.683.9.2021 - dot. w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość


Hajnówka, dn.21.06.2021 r.

GK.683.9.2021

ZAWIADOMIENIE

Starostwo Powiatowe w Hajnówce, zgodnie z art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 tekst jednolity)  zawiadamia, że zostały zgromadzone materiały w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną numerem działki 930/1 o pow. 0,1021 ha położoną w obrębie 0034 Tarnopol, gmina Narewka, przejętą z mocy prawa na rzecz Wójta Gminy Narewka na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Hajnowskiego Nr AB.673.5.2020 z dnia 02.12.2020 rok o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w związku z czym istnieje możliwość zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego pisma w siedzibie tut. Urzędu, ul. Zina 1, 17-200 Hajnówka, bądź telefonicznie pod numerem telefonu (85) 682-93-77.

Z up. STAROSTY Halina Leszczyńska, NACZELNIK WYDZIAŁU GEODEZJI KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI Geodeta Powiatowy

ZAWIADOMIENIE z dnia 21.06.2021 r., GK.683.2.2021

Hajnówka, dn. 21.06.2021 r.
GK.683.2.2021

ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 61 § 1 i 4 i art.. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz art.12 ust 4 i 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. z 2021 r., poz. 735 tekst jednolity) Starosta Hajnowski zawiadamia, że prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia  i wypłacenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną nr działek 1068/8 o pow. 0,0045 ha i 1068/6 o pow. 0,0027 ha położoną w obrębie ewidencyjnym 0034 Tarnopol, Gmina Narewka.

Przedmiotowa nieruchomość stała się  z mocy prawa własnością  Gminy Narewka  na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Hajnowskiego Nr AB.673.5.2020 z dnia 02.12.2020 r. rok o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Zgodnie z art.12 ust. 4a ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych decyzję ustalającą wysokość odszkodowania za nieruchomość, która stała się własnością odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego wydaje organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Decyzję znak AB.673.5.2020 z dnia 02.12.2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującą w/w nieruchomość wydał Starosta Hajnowski zatem organem, właściwym w sprawie ustalenia odszkodowania jest także Starosta Hajnowski.

Starostwo Powiatowe w Hajnówce, zgodnie z art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 tekst jednolity)  zawiadamia, że zostały zgromadzone materiały w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną numerami działek 1068/8 o pow. 0,0045 ha i 1068/6 o pow. 0,0027 ha   położoną w obrębie 0014 Łuka, gmina Narewka, przejętą z mocy prawa na rzecz Wójta Gminy Narewka na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Hajnowskiego Nr AB.673.5.2020 z dnia 02.12.2020 rok o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w związku z czym istnieje możliwość zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego pisma w siedzibie tut. Urzędu, ul. Zina 1, 17-200 Hajnówka, bądź telefonicznie pod numerem telefonu (85) 682-93-77.

Mając na uwadze nieuregulowany stan prawny w/w nieruchomości (brak tytułu własności i ustalonych spadkobierców) przedmiotowe zawiadomienie stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ogłasza się publicznie w sposób przyjęty zwyczajowo przez ogłoszenie na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Hajnówce oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Hajnówce oraz Urzędu Gminy w Narewce przez okres 14 dni.

Z up. STAROSTY Halina Leszczyńska
NACZELNIK WYDZIAŁU GEODEZJI KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI Geodeta Powiatowy 

Uchława  z  dnia 20 maja 2021 roku w sprawie ustalenia zasad szacunku porównawczego gruntów poddawanych scaleniu, położonych na terenie obiektu scaleniowego „DUBICZE I ISTOK” obejmującego obręby Dubicze Cerkiewne i Istok, jednostka ewidencyjna Dubicze Cerkiewne, powiat hajnowski, województwo podlaskie.

UCHWAŁA  z  dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie ustalenia zasad szacunku porównawczego gruntów poddawanych scaleniu, położonych na terenie obiektu scaleniowego „DUBICZE I ISTOK” obejmującego obręby Dubicze Cerkiewne i Istok, jednostka ewidencyjna Dubicze Cerkiewne, powiat hajnowski, województwo podlaskie.

My uczestnicy scalenia gruntów w/w obiektu zaznajomieni z naszymi prawami, dotyczącymi ustalenia zasad szacunku porównawczego gruntów, w myśl art. 11 i 13 ust.2 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 908), wymaganą ustawowo większością 3/4 głosów obecnych uczestników scalenia (lista głosujących w załączeniu) na zebraniu zwołanym w drugim terminie, ustalamy następujące zasady szacunku porównawczego gruntów poddawanych scaleniu:

I. Do oszacowania gruntów objętych scaleniem przyjąć następujące wartości wyrażone w PLN za 1 ha gruntu

 1. Grunty orne, oznaczone symbolem R - szacunkową wartość dla poszczególnych klas bonitacyjnych ustala się w wysokości:
 • R - IVa : 24 000 zł.
 • R - IVb : 22 000 zł.
 • R - V : 20 000 zł.
 • R - VI : 18 000 zł.
 1. Sady, oznaczone symbolem S - szacunkową wartość dla poszczególnych klas bonitacyjnych ustala się w wysokości: wartość użytków i klasy, na których są położone.
 2. Użytki zielone (łąki trwałe Ł i pastwiska trwałe Ps) - szacunkową wartość dla poszczególnych klas bonitacyjnych ustala się w wysokości:
 • Ł, Ps – IV: 22 000 zł.
 • Ł, Ps – V : 20 000 zł.
 • Ł, Ps – VI: 18 000 zł.
 1. Grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem Br – szacunkową wartość gruntu ustala się w wysokości: 50 000 zł.
 2. Grunty pod stawami, oznaczone symbolem Wsr – szacunkową wartość gruntu ustala się w wysokości: wartość użytków i klasy, na których są położone.
 3. Grunty pod rowami, oznaczone symbolem W – szacunkową wartość gruntu ustala się w wysokości: 2 000 zł.
 4. Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, oznaczonych symbolem Lzr - szacunkową wartość gruntu ustala się w wysokości: 50% wartości użytku
  i klasy bonitacyjnej, na których są położone.
 5. Nieużytki, oznaczone symbolem N – szacunkową wartość gruntu ustala się  w wysokości: 5 000 zł.
 6. Lasy, oznaczone symbolem Ls – szacunkową wartość gruntu leśnego (bez szacunku drzewostanu) ustala się w wysokości:
 • a) Ls IV: 18 000 zł.
 • b) Ls V: 18 000 zł.
 • c) Ls VI: 18 000 zł.
 • d) Ls: 18 000 zł.
 1. Tereny mieszkaniowe, oznaczone symbolem B- szacunkową wartość gruntu ustala się w wysokości: 50 000 zł.
 2. Tereny przemysłowe, oznaczone symbolem Ba- szacunkową wartość gruntu ustala się w wysokości: 50 000 zł.
 3. Inne tereny zabudowane, oznaczone symbolem Bi - szacunkową wartość gruntu ustala się w wysokości: 50 000 zł.
 4. Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, oznaczone symbolem Bp- szacunkową wartość gruntu ustala się w wysokości: 50 000 zł.
 5. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, oznaczone symbolem Bz - szacunkową wartość gruntu ustala się w wysokości: 50 000 zł.
 6. Użytki kopalne, oznaczone symbolem K- szacunkową wartość gruntu ustala się w wysokości: 5 000 zł.
 7. Grunty pod drogami, oznaczone symbolem dr - szacunkową wartość gruntu ustala się w wysokości:
 • drogi urządzone (asfalt, żwir, bruk) : 2 000 zł.
 • drogi nieurządzone (gruntowe): wartość najniższej klasy gruntu przyległego

17. Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi, oznaczone symbolem Wp- szacunkową wartość gruntu ustala się w wysokości: 2 000 zł.

18. Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi, oznaczone symbolem Ws- szacunkową wartość gruntu ustala się w wysokości: 2 000 zł.

19. Działki znajdujące się w kompleksie ograniczonym działkami nr 480; 683/1; część 683/2; 664/10; 664/9; 661; 480 - bez względu na rodzaj użytku i klasę - szacunkową wartość gruntu ustala się w wysokości: 300 000 zł

20. Działki oraz część działek znajdujących się w kompleksie ograniczonym linią od narożnika działek nr 664/97; 664/9; 664/10 do narożnika działek nr 678/4 ; 679/4; 679/3, następnie do drogi działka nr 661 i wzdłuż jej do działki nr 664/108 łącznie z działką nr 664/9 - bez względu na rodzaj użytku i klasę - szacunkową wartość gruntu ustala się w wysokości: 200 000 zł.

21. Działki znajdujące się w kompleksie ograniczonym działkami nr 661; 631; 629/1; 626; 661 - bez względu na rodzaj użytku i klasę - szacunkową wartość gruntu ustala się w wysokości: 300 000 zł.

22. Działki oznaczone nr 631; 632; 633; 653/1 oraz działki nr 623; 634; 636; 834  z wyłączeniem użytku Ws - szacunkową wartość gruntu ustala się w wysokości: 250 000 zł.

23. Działki znajdujące się w kompleksie ograniczonym działkami nr 480; część 661; 626; 621; granicą z obrębem Grabowiec, działką nr 480 - bez względu na rodzaj użytku i klasę szacunkową wartość gruntu ustala się w wysokości: 200 000 zł.

24. Część ul. Głównej i ul. Parkowej będąca w użytkowaniu osób fizycznych  i prawnych szacunkową wartość gruntu ustala się w wysokości: wartość gruntów przyległych tych osób.

25. Grunty osób fizycznych i prawnych zajęte pod ul. Główną i ul. Parkową szacunkową wartość gruntu ustala się w wysokości: wartość gruntów, z których nastąpiła zajętość.

26. Działki znajdujące się w kompleksie ograniczonym działkami: od narożnika działki nr 623 i nr 834 wzdłuż działki nr 623 i 636 do rzeki nr 652, na odległość
100 m od tej linii, do działki nr 832 - bez względu na rodzaj użytku i klasę szacunkową wartość gruntu ustala się w wysokości: 250 000 zł

II. Wysokość ewentualnych dopłat oraz należności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - przyjąć zasady określone w pkt. 1 - 26

III. W przypadku wydzielenia ekwiwalentu na powiększenie obszaru gospodarstwa kosztem innego uczestnika scalenia, wartość dopłaty za grunt i części składowe gruntu zostanie ustalona zgodnie z przyjętym szacunkiem gruntów na podstawie zgodnego oświadczenia stron.

IV. W przypadku konieczności oszacowania innych składników wchodzących w skład nieruchomości (np.: sadów, ogrodów, upraw specjalnych, drzewostanów leśnych, pojedynczych drzew i krzewów, itp.) oszacowania tych składników zgodnie z art. 11 ust. 3 ww. ustawy dokona rzeczoznawca majątkowy na zasadach określonych w przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Komisja doradcza:

 1. JK
 2. JM
 3. MG
 4. AM
 5. PG
 6. ECh
 7. MP
 8. EP
 9. WJ
 10. ES
 11. JJ
 12. IN
 13. JS
 14. JL
 15. MO

 Stwierdzam, że niniejsza uchwała została podjęta zgodnie z art. 13 ust.2 ustawy z dnia 26.03.1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.908)

Starosta Hajnowski

Informacja o wyniku przetargu z dnia 05.05.2021 r., GK.6842.7.2020

Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Hajnówka, dn. 05.05.2021 r.
GK.6842.7.2020


Informacja o wyniku przetargu

ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej naniesieniami stanowiącymi własność osoby fizycznej, oznaczonej nr geodezyjnym 1502/123, o powierzchni 55 m2, położonej przy ul. Piłsudskiego, w obrębie 1 miasta Hajnówka, powiat hajnowski, woj. podlaskie. Brak założonej księgi wieczystej.

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 1502/123, o powierzchni 55 m2, położonej przy ul. Piłsudskiego, w obrębie 1 miasta Hajnówka, będącej własnością Powiatu Hajnowskiego odbył się w dniu 27 kwietnia 2021 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce (sala nr 12), ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, o godz. 11.00.

Wadium wpłacił jeden oferent. Do przetargu dopuszczono jednego oferenta. Nie dopuszczono 0 oferentów.

Cena wywoławcza w przetargu wynosiła netto - 10 700,00 zł + VAT.

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. Cena najwyższa osiągnięta w przetargu netto 10 832,00 zł + VAT.

Nabywcą nieruchomości wybrana została firma - Witold Szumarski Szumacher.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości, zamieszczając w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu oraz wywieszając w siedzibie, na okres co najmniej 7 dni.

Sp. A.P.

Z up. Starosty Halina Leszczyńska
Naczelnik Wydziału Geodezji Katastru i Nieruchomości
Geodeta Powiatowy

 

ZAWIADOMIENIE - zebranie uczestników scalenia prowadzonego na obiekcie „Dubicze i Istok”

Hajnówka, dnia 29 kwietnia 2021r.

GK.6620.11.3.2017

ZAWIADOMIENIE

W związku z prowadzonym postępowaniem scaleniowym obiektu „Dubicze i Istok”, gm. Dubicze Cerkiewne, pow. hajnowski, na podstawie art. 11, art. 13 i art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982r.
o scalaniu i wymianie gruntów (t.j.Dz.U.2018.908) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2020.256)

Starosta Hajnowski zawiadamia, że w dniu 20 maja 2021r. (czwartek) o godz. 10.00 w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych ul. Główna 67
odbędzie się zebranie uczestników scalenia prowadzonego na obiekcie „Dubicze i Istok”

Celem zebrania jest podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad szacunku porównawczego gruntów, określenia wartości dla poszczególnych klas bonitacyjnych, z uwzględnieniem ich położenia oraz innych czynników mających wpływ na wartość gruntów,

Art. 13 ust. 2 ustawy o scalaniu  i wymianie gruntów stanowi, że uchwała w sprawie określenia zasad szacunku gruntów, jest podejmowana na zebraniu zwołanym przez starostę. Uchwały zapadają większością trzech czwartych głosów w obecności co najmniej połowy liczby uczestników scalenia. W razie niepodjęcia uchwały na zebraniu zwołanym w pierwszym terminie, za ważną uważa się uchwałę podjętą większością trzech czwartych głosów uczestników scalenia obecnych na zebraniu zwołanym w drugim terminie.

W przypadku niepodjęcia uchwały na zebraniu zwołanym w I terminie, tj. 20 maja 2021r. o godz. 10.00,ustala się II termin zebrania na dzień 20 maja 2021r. (czwartek) o godz. 1015, w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych ul. Główna 67

Z uwagi na zalecenia związane z COVID-19 oraz konieczność zapewnienia uczestnikom zebrania warunków umożliwiających sprawne i bezpieczne wykonanie ww. uprawnienia informuję, że osoby biorące udział w czynnościach związanych z  ustalaniem zasad szacunku porównawczego gruntów powinny zachować szczególną ostrożność oraz stosować indywidualne środki ochrony osobistej.

W związku z istniejącą w Polsce sytuacją epidemiologiczną informuję, że w zebraniu będą mogli wziąć udział wyłącznie właściciele/władający gruntami bądź ich pełnomocnicy.

Z up. Starosty Marzena Ostapczuk, Z-ca Naczelnika Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Informacja o terminie wniesienia zastrzeżeń do projektu scalenia na obiekcie „Eliaszuki i Inne”

Informacja o terminie wniesienia zastrzeżeń do projektu scalenia na obiekcie „Eliaszuki i Inne”

Stosownie do art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, uczestnicy scalenia, w terminie 14 dni od dnia okazania projektu scalenia gruntów, mogą zgłaszać na piśmie staroście zastrzeżenia do tego projektu.

Okazanie projektu scalenia przeprowadzone zostanie w dniach
22-26 marca 2021r.

Ostateczny termin składania zastrzeżeń upływa 9 kwietnia 2021r.

Zastrzeżenia do projektu scalenia gruntów rozpatruje starosta, po zasięgnięciu opinii komisji pełniącej funkcje doradcze.

Starosta Hajnowski

Andrzej Skiepko

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 1/2021

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 1/2021

Zarząd Powiatu Hajnowskiego na podstawie §3 ust. 1 uchwały nr XXIII/2198/17 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Hajnowskiego  (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 1838), ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości zabudowanej naniesieniami stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności, oznaczonej nr geodezyjnym 1502/123 o powierzchni 55 m2, położonej przy ul. Piłsudskiego, w obrębie 1 miasta Hajnówka, powiat hajnowski, woj. podlaskie.

Brak założonej księgi wieczystej.

Opis nieruchomości

Działka zabudowana jest naniesieniami dotychczasowego dzierżawcy, które nie podlegają niniejszej sprzedaży.

Nieruchomość położona przy ul. Piłsudskiego w Hajnówce ma kształt zwarty, znajduje się  pomiędzy budynkiem przychodni lekarskiej a budynkiem Wydziału Politechniki Białostockiej. Najbliższe sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy usługowej - ochrony zdrowia, oświaty, administracji. Działka nr 1502/123 została wydzielona w obrębie kiosku handlowego z przyległym utwardzeniem.

Faktyczny sposób użytkowania nieruchomości – kiosk handlowy. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego - 3.52 U - obszar zainwestowany pod budowę handlowo - usługową.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Warunki przetargu

Cena wywoławcza netto 10 700,00 zł + VAT

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, o ile wpłacą wadium wynoszące 1000,00 zł. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 22 kwietnia 2021 r. na konto nr 42 1240 5211 1111 0000 4927 5838. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Starostwa Powiatowego w Hajnówce.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości lub osobom nie ustalonym na nabywcę po przetargu zwrócone. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi, bez usprawiedliwienia, do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez sprzedającego, Zarząd Powiatu Hajnowskiego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Minimalne postąpienie przetargowe wynosi 132 zł.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ w dniu 27 kwietnia 2021 r. o godz. 11.00 w lokalu nr 12 Starostwa Powiatowego w Hajnówce przy ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) upłynął.

Kupujący ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej.

W wypadku konieczności okazania lub wznowienia granic geodezyjnych nieruchomości koszty ponosi kupujący.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić, najpóźniej 3 dni przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego, kwotę równą 100% ceny osiągniętej w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce, na stronie internetowej urzędu www.powiat.hajnowka.pl, stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej - https://bip.st.hajnowka.wrotapodlasia.pl/, w prasie o zasięgu powiatowym.

Dodatkowe informacje udzielane są w pokoju nr 29 Starostwa Powiatowego w Hajnówce, tel. 85 682 3170 oraz na stronie www.powiat.hajnowka.pl.

 

Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko

Wicestarosta Joanna Kojło

Zawiadomienie GK.6620.11.18.2014 z dnia 03.04.2021 - okazanie projektu scalenia

Hajnówka, dnia 3 marca 2021r.

Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul.A. Zina 1, 17-200 Hajnówka

GK.6620.11.18.2014

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 23 ust. 2, art. 24 i art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz.U.2018.908)  oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2020.256)

STAROSTA HAJNOWSKI ZAWIADAMIA, że w dniach 22 – 26 marca 2021r. w godzinach 9.00 – 15.30 nastąpi okazanie projektu scalenia, sporządzonego przez WBG w Białymstoku,  dla obszaru prowadzonego postępowania scaleniowego  na obiekcie „Eliaszuki i inne” gm. Narewka

W związku z obowiązującymi w Polsce ograniczeniami związanymi z COVID-19, w maksymalnym reżimie sanitarnym, okazanie projektu nastąpi w formie indywidualnych spotkań uczestników scalenia z geodetą, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na określoną godzinę, zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • 22-26 marca 2021r. w godz. 900 - 1530  w świetlicy wiejskiej we wsi  Eliaszuki– dedykowane dla uczestników scalenia posiadających grunty w obrębach: Eliaszuki, Michnówka, Stare Lewkowo gm. Narewka, obr. Rybaki gm. Narew, pow. hajnowski, obr. Bieńdziuga, Suszcza, Odnoga gm. Michałowo, pow. białostocki. Celem umówienia się - kontakt z Panem Krzysztofem Zajkowskim, tel. 519-154-613.
 • 22-26 marca 2021r. w godz. 900 - 1530  w świetlicy wiejskiej we wsi  Mikłaszewo – dedykowane dla uczestników scalenia posiadających grunty w obrębie Mikłaszewo
 • gm. Narewka, pow. hajnowski. Celem umówienia się - kontakt z Panem Cezarym Halickim, tel. 519-154-617.
 • 22-26 marca 2021r. w godz. 900 - 1530  w świetlicy wiejskiej we wsi  Planta – dedykowane dla uczestników scalenia posiadających grunty w obrębach Grodzisk, Planta, Suszczy Borek gm. Narewka, pow. hajnowski. Celem umówienia się - kontakt z Panem Pawłem Kowejszą,  tel. 693-086-622.

Osoby, które pominą formę umawiania się telefonicznego mogą narazić się na oczekiwanie przed budynkiem świetlicy.

Stosownie do art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, uczestnicy scalenia, w terminie 14 dni od dnia okazania projektu scalenia gruntów, mogą zgłaszać na piśmie staroście zastrzeżenia do tego projektu. Zastrzeżenia do projektu scalenia gruntów rozpatruje starosta, po zasięgnięciu opinii komisji pełniącej funkcje doradcze.

Niniejsze zawiadomienie podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 31 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów i uważa się je za dokonane  po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Publiczne obwieszczenie niniejszego zawiadomienia nastąpi w dniu 5 marca 2021r.

Z uwagi na zalecenia związane z COVID-19 oraz konieczność zapewnienia uczestnikom scalenia warunków umożliwiających sprawne i bezpieczne wykonanie ww. uprawnienia informuję, że osoby biorące udział w czynnościach wyłożenia projektu powinny zachować szczególną ostrożność oraz stosować indywidualne środki ochrony osobistej.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 682 37 70
Z up. Starosty Halina Leszczyńska
NACZELNIK WYDZIAŁU GEODEZJI KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI
Geodeta Powiatowy

Zawiadomienie GK.683.9.2021 z dnia 04.03.2021 - prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia i wypłacenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną nr działki 157/5 o pow. 0,0045 ha położoną w obrębie ewidencyjnym 0012 Nowoberezowo, Gmina Hajnówka.

Hajnówka, dn. 04.03.2021 r.

 

GK.683.9.2021

ZAWIADOMIENIE

 Stosownie do art. 61 § 1 i 4 i art.. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz art.12 ust 4 i 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 ze zm.) Starosta Hajnowski zawiadamia, że prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia i wypłacenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną nr działki 930/1 o pow. 0,1021 ha położoną w obrębie ewidencyjnym 0034 Tarnopol, Gmina Narewka.

Przedmiotowa nieruchomość stała się  z mocy prawa własnością  Gminy Narewka  na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Hajnowskiego Nr AB.673.5.2020 z dnia 02.12.2020 r. rok o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Zgodnie z art.12 ust. 4a ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych decyzję ustalającą wysokość odszkodowania za nieruchomość, które stały się własnością odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego wydaje organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Decyzję znak AB.673.5.2020 z dnia 02.12.2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującą w/w nieruchomość wydał Starosta Hajnowski zatem organem, właściwym w sprawie ustalenia odszkodowania jest także Starosta Hajnowski.

Mając na uwadze nieuregulowany stan prawny w/w nieruchomości (brak tytułu własności i ustalonych spadkobierców) przedmiotowe zawiadomienie stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ogłasza się publicznie w sposób przyjęty zwyczajowo przez ogłoszenie na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Hajnówce oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Hajnówce oraz Urzędu Gminy w Narewce przez okres 1 miesiąca.

Z up. STAROSTY Marzena Ostapczuk

Z-ca NACZELNIKA WYDZIAŁU Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Zawiadomienie z dnia 04.03.2021 r. - prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia i wypłacenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną nr działki 157/5 o pow. 0,0045 ha położoną w obrębie ewidencyjnym 0012 Nowoberezowo, Gmina Hajnówka.

Hajnówka, dn. 04.03.2021 r.

 

GK.683.24.2021

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Stosownie do art. 61 § 1 i 4 i art.. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz art.12 ust 4 i 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 ze zm.) Starosta Hajnowski zawiadamia, że prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia i wypłacenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną nr działki 157/5 o pow. 0,0045 ha położoną w obrębie ewidencyjnym 0012 Nowoberezowo, Gmina Hajnówka

Przedmiotowa nieruchomość stała się  z mocy prawa własnością  Powiatu Hajnowskiego  na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Hajnowskiego Nr AB.673.6.2020 z dnia 10.12.2020 r. rok o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Zgodnie z art.12 ust. 4a ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych decyzję ustalającą wysokość odszkodowania za nieruchomość, które stały się własnością odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego wydaje organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Decyzję znak AB.673.6.2020 z dnia 10.12.2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującą w/w nieruchomość wydał Starosta Hajnowski zatem organem, właściwym w sprawie ustalenia odszkodowania jest także Starosta Hajnowski.

Mając na uwadze nieuregulowany stan prawny w/w nieruchomości (brak ustalonych spadkobierców) przedmiotowe zawiadomienie stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ogłasza się publicznie w sposób przyjęty zwyczajowo przez ogłoszenie na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Hajnówce oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Hajnówce oraz Urzędu Gminy Hajnówka przez okres 1 miesiąca.

Z up. STAROSTY Marzena Ostapczuk

Z-ca NACZELNIKA WYDZIAŁU Geodezji, Katastru i Nieruchomości

 

{"register":{"columns":[]}}