W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

2021 rok

Herb Powiatu Hajnowskiego
Obwieszczenie Starosty Bielskiego w Bielsku Podlaskim z dnia 27.07.2021

Bielsk Podlaski, 2021.07.27

GP.6540.2.2021

STAROSTA BIELSKI w Bielsku Podlaskim

ul. Mickiewicza 46 17-100 Bielsk Podlaski
 

Obwieszczenie Starosty Bielskiego w Bielsku Podlaskim


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamiam o wydaniu przez Starostę Bielskiego w Bielsku Podlaskim decyzji nr GP.6540.2.2021 z dnia 27.07.2021 r. o następującej treści:

Decyzja

Na podstawie art. 79 ust. 1, art. 80 ust. 1, ust. 5 i ust. 6 w związku z art. 161 ust. 2 pkt 3 i 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) po rozpatrzeniu wniosku Pana Damiana Skurczyk Value Engineering Sp. z o. o. Aleja Krakowska 22A, 02-284 Warszawa - pełnomocnika Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok orzekam zatwierdzić „Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno- inżynierskich oraz hydrogeologicznych dla potrzeb inwestycji pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski - Hajnówka”, opracowany przez zespół: mgr Tomasza Piwowarskiego - VII-1521, mgr inż. Annę Rzempowską - VII-1822, mgr Karolinę Kopeć - V-1680, mgr inż. Joannę Fyda.
1.    Projektowane roboty dotyczą następujących działek geodezyjnych:

 • powiat bielski, gmina Bielsk Podlaski, obręb ewidencyjny Hołody: 1087/1,1088/1,1411,1447, 1441, 1444, 1449, 1448, 1450, 1452, 1515, 502, 504, 506/4, 507/2, 511, 510, 513, 514, 703/1, 831/1,178/5,179/2, 376;
 • powiat bielski, gmina Bielsk Podlaski, obręb ewidencyjny Krzywa: 247, 509, 431, 432;
 • powiat bielski, gmina Bielsk Podlaski, obręb ewidencyjny Widowo: 667;
 • powiat bielski, miasto Bielsk Podlaski, obręb ewidencyjny m. Bielsk Podlaski: 3657/1,3657/2, 3659;
 • powiat bielski, miasto Bielsk Podlaski, obręb ewidencyjny Hołowiesk m. Bielsk Podlaski: 7/2;
 • powiat bielski, gmina Orla, obręb ewidencyjny Szczyty Dzięciołowo: 74,181,329;
 • powiat hajnowski, gmina Hajnówka, obręb ewidencyjny Chytra: 160/1;
 • powiat hajnowski, gmina Hajnówka, obręb ewidencyjny Dubicze Osoczne: 523;
 • powiat hajnowski, gmina Hajnówka, obręb ewidencyjny Nowoberezowo: 456;
 • powiat hajnowski, miasto Hajnówka, obręb ewidencyjny Paszki: 499/7;
 • powiat hajnowski, gmina Hajnówka, obręb ewidencyjny Stare Berezowo: 20,358;
 • powiat hajnowski, gmina Hajnówka, obręb ewidencyjny Wygoda: 107;
 • powiat hajnowski, gmina Czyże, obręb ewidencyjny Rakowicze: 150;
 • powiat hajnowski, gmina Czyże, obręb ewidencyjny Zbucz: 957, 958/2.

2.    Zakres przewidzianych projektem prac, które należy prowadzić pod dozorem uprawnionego geologa, obejmuje:
a) prace terenowe:
-    wytyczenie w terenie lokalizacji projektowanych wierceń,
-    odwiercenie łącznie 313 otworów badawczych, w tym:
•    246 otworów drogowych o głębokości 5,0 m. p.p.t.,
•    6 otworów dla zbiorników o głębokości 5,0 m p.p.t.,
•    2 otwory pod system rozsączania dla zlewni wód deszczowych o głębokości 5,0 m p.p.t.,
•    55 otwory dla przepustów o głębokości 7,0 m p.p.t.,
•    4 otwory dla obiektu mostowego o głębokości 20,0 m p.p.t,
•    łączny metraż wynosi 1735,0 mb.
-    opis makroskopowy gruntów napotkanych w trakcie wiercenia,
-    obserwację i pomiar poziomu zwierciadła wody gruntowej,
-    pobór próbek gruntu i wody do badań laboratoryjnych,
-    prace likwidujące otwory wiertnicze,
-    wykonanie 36 sondowań dynamicznych DPL zamiennie z udarowo-obrotowymi SLVT,
-    wykonanie 18 sondowań statycznych CPTU.
3. Zamiar rozpoczęcia robót aeolouicznych należy zgłosić w sposób i w terminie określonym w art. 81 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.
4. W trakcie prac należy przedsięwziąć wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego oraz w celu zapobiegania szkodom, a także w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz naprawiania szkód zgodnie z odrębnymi przepisami.
5. Wyniki prac geologicznych należy przedstawić w formie dokumentacji geologiczno- inżynierskiej i hydrogeologicznej i przedłożyć w 4 egzemplarzach właściwemu organowi administracji geologicznej celem zatwierdzenia (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej - Dz. U. z 2016 r. poz. 2033).
6. Wszelkie odstępstwa od zakresu robót geologicznych przewidzianych w zatwierdzonym projekcie robót geologicznych wymagają sporządzenia dodatku do projektu tych robót i uzyskania jego zatwierdzenia. Wykonywanie robót geologicznych bez zatwierdzonego projektu lub dodatku do projektu robót geologicznych, bądź z rażącym naruszeniem jego warunków podlega opłacie dodatkowej lub opłacie podwyższonej, zgodnie z art. 139 i 140 Prawa geologicznego i górniczego, jak również podlega przepisom art. 179 w/w ustawy. Jeżeli dokumentacja geologiczna powstanie w wyniku działali niezgodnych z prawem organ administracji geologicznej odmawia jej zatwierdzenia (art. 93 ust. 3 Pgig).
7. Niniejsza decyzja zatwierdza projekt robót geologicznych na czas oznaczony tj. do dnia 30 czerwca 2026 r.

Uzasadnienie

Pan Damian Skurczyk Value Engineering Sp. z o. o. Aleja Krakowska 22A, 02-284 Warszawa - pełnomocnik Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok w dniu 11.05.2021 r. wystąpił do tutejszego organu z wnioskiem o zatwierdzenie „Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich oraz hydrogeologicznych dla potrzeb inwestycji pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski - Hajnówka”.
Do wniosku przedłożone zostały następujące dokumenty:
• kserokopia upoważnienia udzielonego Panu Damianowi Skurczyk przez Dyrektora Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku do występowania w imieniu Zarządu „...do jednostek organizacyjnych oraz wszelkich organów celem uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych [...] związanych z opracowywaną dokumentacją projektową...” dot. inwestycji pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski - Hajnówka (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez samego pełnomocnika - Pana Damiana Skurczyk),
•    zestawienie działek ewidencyjnych, na których planowane są roboty geologiczne oraz ich właścicieli,
•    2 egzemplarze „Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno- inżynierskich oraz hydrogeologicznych dla potrzeb inwestycji pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski - Hajnówka”.
Po analizie złożonej dokumentacji ustalono, że nie spełnia ona wymogów określonych przepisami prawa i stosownie do art. 64 § 2 Kpa pismem nr GP.6540.2.2021 z dnia
14.05.2021    r. wezwano pełnomocnika wnioskodawcy do uzupełnienia braków formalnych w złożonej dokumentacji w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.
W dniu 21.05.2021 r. Pan Damian Skurczyk Value Engineering Sp. z o. o. Aleja Krakowska 22A, 02-284 Warszawa - pełnomocnik Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6 uzupełnił wniosek o brakujące dokumenty.
Wobec powyższego należy stwierdzić, że przedłożony projekt robót geologicznych spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064 zpóźn. zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2015 r. poz. 964).

W myśl art. 80 ust. 1 ustawy Pgig projekt robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji, zatwierdza organ administracji geologicznej w drodze decyzji. Właściwym organem do zatwierdzenia w/w projektu, na postawie art. 161 ust. 2 pkt 3 i 6 powołanej ustawy, jest starosta.
Celem zamierzonych robót geologicznych jest szczegółowe rozpoznanie warunków geologiczno-inżynierskich podłoża oraz warunków hydrogeologicznych w rejonie projektowanej inwestycji pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski - Hajnówka. Otwory zlokalizowane będą w granicach działek ewidencyjnych stanowiących własność osób fizycznych oraz osób prawnych we władaniu jednostek organizacyjnych. Projektowane roboty mogą być wykonywane tylko pod nadzorem geologicznym, zgodnie z założeniami przyjętymi w projekcie robót geologicznych.
Wyniki wykonanych robót i prac geologicznych zostaną opracowane w dokumentacjach geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej.
Stosownie do art. 80 ust. 3 ustawy Pgig, stronami postępowania o zatwierdzenie projektu robót geologicznych są właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości gruntowych, w granicach których mają być wykonywane roboty geologiczne. Z uwagi na liczbę stron postępowania większą niż 20, organ zawiadamia strony o decyzjach i innych czynnościach prowadzonych w toku postępowania w trybie określonym w art. 41 ust. 3 i 4 ustawy Pgig w związku z art. 49 Kpa, tj. w drodze obwieszczeń zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej organu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Dokonanie zawiadomienia w drodze obwieszczenia nie wyłącza obowiązku doręczenia decyzji i pism wnioskodawcy, przedsiębiorcy oraz podmiotom obciążonym obowiązkami określonymi w ustawie lub ustalonymi na podstawie przepisów ustawy.
Zgodnie z powyższym zawiadomieniem nr GP.6540.2.2021 z dnia 24.05.2021 r. Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim wszczął postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno- inżynierskich oraz hydrogeologicznych dla potrzeb inwestycji pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski - Hajnówka”.

Powyższe zawiadomienie zostało przesłane stronom postępowania na adresy wykazane w ewidencji gruntów i budynków, a także podane do wiadomości w drodze obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w lokalach: Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim i na stronie internetowej BIP Powiatu Bielskiego, Starostwa Powiatowego w Hajnówce, Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, Urzędu Miasta Hajnówka, Urzędu Gminy Bielsk Podlaski, Urzędu Gminy Orla, Urzędu Gminy Hajnówka, Urzędu Gminy Czyże oraz na ich stronach internetowych BIP, na tablicach ogłoszeń w miejscowościach: Hołody, Krzywa, Widowo, Szczyty Dzięciołowo, Wygoda, Chytra, Stare Berezowo, Nowoberezowo, Dubicze Osoczne, Zbucz, Rakowicze.

Zgodnie z art. 80 ust. 5 Pgig tutejszy organ pismem nr GP.6540.2.2021 z dnia 02.06.2021 r. wystąpił do Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski, Burmistrza Miasta Hajnówka, Wójta Gminy Bielsk Podlaski, Wójta Gminy Orla, Wójta Gminy Hajnówka, Wójta Gminy Czyże, o opinię dot. zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich oraz hydrogeologicznych dla potrzeb inwestycji pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski - Hajnówka”.
Zgodnie z art. 9 Pgig „Jeżeli ustawa uzależnia rozstrzygnięcie organu administracji od współdziałania (uzgodnienia lub wyrażenia opinii) z innym organem administracji, zajmuje on stanowisko nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia projektu rozstrzygnięcia. Jeżeli organ współdziałający nie zajmie stanowiska w terminie określonym w ust. 1, uważa się, że aprobuje przedłożony projekt rozstrzygnięcia. Wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych zostało zaopiniowane pozytywnie przez: Wójta Gminy Bielsk Podlaski postanowieniem nr RGP.6572.10.2021 z dnia 08.06.2021 r., Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski postanowieniem nr G.P.6540.2.2021 z dnia 09.06.2021 r., Wójta Gminy Czyże postanowieniem nr GG.6523.2.2021 z dnia 10.06.2021 r.

Starosta Bielski pismem nr GP.6540.2.2021 z dnia 05.07.2021 r. zawiadomił strony postępowania o skompletowaniu i przygotowaniu akt sprawy do wydania decyzji administracyjnej w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich oraz hydrogeologicznych dla potrzeb inwestycji pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski - Hajnówka” oraz możliwości wypowiedzenia się co do ich treści w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.
Powyższe zawiadomienie zostało przesłane stronom postępowania, a także podane do wiadomości w drodze obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w lokalach: Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim i na stronie internetowej BIP Powiatu Bielskiego, Starostwa Powiatowego w Hajnówce, Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, Urzędu Miasta Hajnówka, Urzędu Gminy Bielsk Podlaski, Urzędu Gminy Orla, Urzędu Gminy Hajnówka, Urzędu Gminy Czyże oraz na ich stronach internetowych BIP, na tablicach ogłoszeń w miejscowościach: Hołody, Krzywa, Widowo, Szczyty Dzięciołowo, Wygoda, Chytra, Stare Berezowo, Nowoberezowo, Dubicze Osoczne, Zbucz, Rakowicze.
W wyznaczonym terminie żadna ze stron postępowania uwag nie wniosła.
Pismem nr GP.6540.2.2021 z dnia 21.07.2021 r. tutejszy organ zgodnie art. 36 § 1 i § 2 Kpa wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy tj. do dnia 31 sierpnia 2021 r., z uwagi na konieczność oczekiwania na wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych żądań przez strony postępowania a także odniesienie się do nich.

Powyższe pismo zostało przesłane stronom postępowania, a także podane do wiadomości w drodze obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w lokalach: Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim i na stronie internetowej BIP Powiatu Bielskiego, Starostwa Powiatowego w Hajnówce, Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, Urzędu Miasta Hajnówka, Urzędu Gminy Bielsk Podlaski, Urzędu Gminy Orla, Urzędu Gminy Hajnówka, Urzędu Gminy Czyże oraz na ich stronach internetowych BIP, na tablicach ogłoszeń w miejscowościach: Hołody, Krzywa, Widowo, Szczyty Dzięciołowo, Wygoda, Chytra, Stare Berezowo, Nowoberezowo, Dubicze Osoczne, Zbucz, Rakowicze.
Mając powyższe na uwadze oraz uwzględniając złożony wniosek należało orzec jak w sentencji niniejszej decyzji. 

Pouczenie

Niniejszą decyzję doręcza się stronom postępowania na adresy wskazane w ewidencji gruntów i budynków, a także podaje się do wiadomości w drodze obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w lokalach: Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim i na stronie internetowej BIP Powiatu Bielskiego, Starostwa Powiatowego w Hajnówce, Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, Urzędu Miasta Hajnówka, Urzędu Gminy Bielsk Podlaski, Urzędu Gminy Orla, Urzędu Gminy Hajnówka, Urzędu Gminy Czyże oraz na ich stronach internetowych BIP, na tablicach ogłoszeń w miejscowościach: Hołody, Krzywa, Widowo, Szczyty Dzięciołowo, Wygoda, Chytra, Stare Berezowo, Nowoberezowo, Dubicze Osoczne, Zbucz, Rakowicze.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Starosty Bielskiego w Bielsku Podlaskim w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Termin wniesienia odwołania uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem odwołanie zostało dostarczone do organu wydającego decyzję, a w szczególności wysłane w formie dokumentu elektronicznego za poświadczeniem przedłożenia lub nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Starosty Bielskiego w Bielsku Podlaskim, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia Staroście Bielskiemu w Bielsku Podlaskim oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania-przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.  

Dokonanie czynności urzędowej w przedmiotowej sprawie zwolnione jest z opłaty skarbowej zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 lipca 2006 r. o opłacie skrabowej (Dz.U. z 2020, poz. 1546 z późn. zm.)

Z up. Starosty

mgr Anna Oksztulska - Gryzwald

p.o. Geologa Powiatowego

 1. Otrzymują:
  1.    Strony postępowania poprzez obwieszczenie
  2.    a / a
 2. Do wiadomości:
  1.    Minister Klimatu i Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
  2.    Marszałek Województwa Podlaskiego, ul. Kard. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
  3.    Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie, ul. Magnoliowa 2, 20-143 Lublin
  4.    Starosta Hajnowski, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka
  5.    Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski
  6.    Burmistrz Miasta Hajnówka, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka
  7.    Wójt Gminy Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski
  8.    Wójt Gminy Orla, ul. Mickiewicza 5, 17-106 Orla
  9.    Wójt Gminy Hajnówka, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka
  10.    Wójt Gminy Czyże, Czyże 98, 17-207 Czyże
Obwieszczenie Starosty Bielskiego w Bielsku Podlaskim z dnia 21.07.2021

Bielsk Podlaski, 2021.07.21

GP.6540.2.2021

Obwieszczenie Starosty Bielskiego w Bielsku Podlaskim

Na podstawie art. 36 § 1 i § 2 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 41 ust. 3, art. 79 ust. 1, art. 80 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 161 ust. 2 pkt 3 i 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064 z późn. zm.)

zawiadamiam

strony postępowania administracyjnego, że z uwagi na skomplikowany charakter sprawy dot. zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno- inżynierskich oraz hydrogeologicznych dla potrzeb inwestycji pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski - Hajnówka” oraz czynności administracyjne (konieczność oczekiwania na wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych żądań przez strony postępowania a także odniesienie się do nich) kończące się wydaniem decyzji administracyjnej w niniejszej sprawie, wyznaczam nowy termin załatwienia sprawy do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Projektowane roboty dotyczą następujących działek geodezyjnych:

 • powiat bielski, gmina Bielsk Podlaski, obręb ewidencyjny Hołody: 1087/1, 1088/1, 1411, 1447, 1441, 1444, 1449, 1448, 1450, 1452, 1515, 502, 504, 506/4, 507/2, 511, 510, 513, 514, 703/1, 831/1,178/5,179/2, 376;
 • powiat bielski, gmina Bielsk Podlaski, obręb ewidencyjny Krzywa: 247, 509, 431, 432;
 • powiat bielski, gmina Bielsk Podlaski, obręb ewidencyjny Widowo: 667;
 • powiat bielski, miasto Bielsk Podlaski, obręb ewidencyjny m. Bielsk Podlaski: 3657/1, 3657/2, 3659;
 • powiat bielski, miasto Bielsk Podlaski, obręb ewidencyjny Hołowiesk m. Bielsk Podlaski: 7/2;
 • powiat bielski, gmina Orla, obręb ewidencyjny Szczyty Dzięciołowo: 74,181,329;
 • powiat hajnowski, gmina Hajnówka, obręb ewidencyjny Chytra: 160/1;
 • powiat hajnowski, gmina Hajnówka, obręb ewidencyjny Dubicze Osoczne: 523;
 • powiat hajnowski, gmina Hajnówka, obręb ewidencyjny Nowoberezowo: 456;
 • powiat hajnowski, miasto Hajnówka, obręb ewidencyjny Paszki: 499/7;
 • powiat hajnowski, gmina Hajnówka, obręb ewidencyjny Stare Berezowo: 20,358;
 • powiat hajnowski, gmina Hajnówka, obręb ewidencyjny Wygoda: 107;
 • powiat hajnowski, gmina Czyże, obręb ewidencyjny Rakowicze: 150;
 • powiat hajnowski, gmina Czyże, obręb ewidencyjny Zbucz: 957, 958/2.

Pouczenie

Zgodnie z art. 37 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia w związku z niezachowaniem terminu załatwienia sprawy.Ponadto informuje się, że o każdej zmianie terminu załatwienia sprawy organ powiadomi strony odrębnym pismem.
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie. Zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim, Starostwa Powiatowego w Hajnówce, Urzędu Gminy Bielsk Podlaski, Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, Urzędu Gminy Orla, Urzędu Miasta Hajnówka, Urzędu Gminy Hajnówka oraz Urzędu Gminy Czyże a także poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicach ogłoszeń w miejscowościach: Hołody, Krzywa, Widowo, Szczyty Dzięciołowo, Chytra, Dubicze Osoczne, Nowoberezowo, Stare Berezowo, Wygoda, Rakowicze, Zbucz.

Z up. mgr Anna Oksztulska - Gryzwald, p.o. Geologa Powiatowego

Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska - o elektronicznym formularzu umożliwiającym każdemu obywatelowi zgłoszenie interwencji odnoszących się do zdarzeń, które mogą mieć niekorzystny wpływ na środowisko - z dnia 23 czerwca 2021

Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Białystok, 2021.06.23.

WI.7021.1.92.202 l.KCi

według rozdzielnika

W związku z zamieszczeniem na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska elektronicznego formularza umożliwiającego każdemu obywatelowi zgłoszenie interwencji odnoszących się do zdarzeń, które mogą mieć niekorzystny wpływ na środowisko, Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zwraca się z prośbą o przekazanie ) niniejszej wiadomości do wszystkich gmin na terenie Państwa powiatów, w celu opublikowania formularza na stronach internetowych urzędów oraz mediach społecznościowych. Chcemy aby informacja o przedmiotowym formularzu została rozpowszechniona wśród mieszkańców oraz przekazana do jak największej liczby odbiorców, tak aby narzędzie to stało się m. in. skutecznym elementem przeciwdziałania szarej strefie w gospodarowaniu odpadami.

Link do formularza (strona zewnętrzna)

 

Obwieszczanie Starosty Bielskiego w Bielsku Podlaskim z dnia 05.07.2021 - dot. zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich oraz hydrogeologicznych dla potrzeb inwestycji pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski — Hajnówka”

Bielsk Podlaski, 2021.07.05

Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim
ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski

GP.6540.2.2021

Obwieszczanie Starosty Bielskiego w Bielsku Podlaskim

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 41 ust. 3, art. 79 ust. 1, art. 80 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 161 ust. 2 pkt 3 i 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064 z późn. zm.)

Zawiadamiam

strony postępowania administracyjnego, że akta sprawy dotyczące zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich oraz hydrogeologicznych dla potrzeb inwestycji pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski — Hajnówka” - zostały skompletowane i przygotowane do wydania decyzji administracyjnej.

W myśl art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Projektowane roboty dotyczą następujących działek geodezyjnych:

 • powiat bielski, gmina Bielsk Podlaski, obręb ewidencyjny Hołody: 1087/1, 1088/1, 1411, 1447, 1441, 1444, 1449, 1448, 1450, 1452, 1515, 502, 504, 506/4, 507/2, 511, 510, 513, 514, 703/1, 831/1,178/5,179/2,376;
 • powiat bielski, gmina Bielsk Podlaski, obręb ewidencyjny Krzywa: 247, 509, 431,432;
 • powiat bielski, gmina Bielsk Podlaski, obręb ewidencyjny Widowo: 667;
 • powiat bielski, miasto Bielsk Podlaski, obręb ewidencyjny m. Bielsk Podlaski: 3657/1, 3657/2, 3659;
 • powiat bielski, miasto Bielsk Podlaski, obręb ewidencyjny Hołowiesk m. Bielsk Podlaski: 7/2;
 • powiat bielski, gmina Orla, obręb ewidencyjny Szczyty Dzięciolowo: 74,181,329;
 • powiat hajnowski, gmina Hajnówka, obręb ewidencyjny Chytra: 160/1;
 • powiat hajnowski, gmina Hajnówka, obręb ewidencyjny Dubicze Osoczne: 523;
 • powiat hajnowski, gmina Hajnówka, obręb ewidencyjny Nowoberezowo: 456;
 • powiat hajnowski, miasto Hajnówka, obręb ewidencyjny Paszki: 499/7;
 • powiat hajnowski, gmina Hajnówka, obręb ewidencyjny Stare Berezowo: 20,358;
 • powiat hajnowski, gmina Hajnówka, obręb ewidencyjny Wygoda: 107;
 • powiat hajnowski, gmina Czyże, obręb ewidencyjny Rakowicze: 150;
 • powiat hajnowski, gmina Czyże, obręb ewidencyjny Zbucz: 957,958/2.

W związku z powyższym Starosta Bielski informuje zainteresowanych, że z zebranym materiałem można zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim ul. 11 Listopada 4. pokój 104. w godzinach 730 - 1530 i wypowiedzieć w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Po upływie w/w terminu zostanie podjęta decyzja w oparciu o zebrane dokumenty i materiały znajdujące się w aktach sprawy.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie. Zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim, Starostwa Powiatowego w Hajnówce, Urzędu Gminy Bielsk Podlaski, Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, Urzędu Gminy Orla, Urzędu Miasta Hajnówka, Urzędu Gminy Hajnówka oraz Urzędu Gminy Czyże a także poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicach ogłoszeń w miejscowościach: Hołody, Krzywa, Widowo, Szczyty Dzięciołowo, Chytra, Dubicze Osoczne, Nowoberezowo, Stare Berezowo, Wygoda, Rakowicze, Zbucz.

 

{"register":{"columns":[]}}