W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

5. KARTA i wniosek ZGŁOSZENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO

Zgłoszenie zamiaru budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany

Opis usługi

Do wykonania robót budowlanych (nie wymagających pozwolenia na budowę) można przystąpić, jeśli w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniesienie, w drodze decyzji, sprzeciwu.
W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Wymagane dokumenty

• Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B-2)

Załączniki:
▪ trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów;

▪ oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3);

▪ decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

▪ pozwolenia, o których mowa w art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1, oraz decyzję, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 199 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli są one wymagane;

▪ w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2, projektowanych rozwiązań w zakresie:
          -linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,
          -przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego;

▪ Dowód wniesienia opłaty skarbowej (o ile dotyczy).

▪ Pełnomocnictwo (o ile dotyczy) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

UWAGA: Przynajmniej w jednym egzemplarzu powinny znajdować się oryginały dokumentów.

Osoby odpowiedzialne za realizację sprawy

Dyrektor Anna Szeląg
pok. 128, tel. 25 68 42 600 wew. 601 lub 25 68 42 601
e-mail: a.szelag@garwolin-starostwo.pl


Sprawy z terenu gmina GÓRZNO, Gminy BOROWIE, gminy MIASTKÓW KOŚCIELNY
insp. Andrzej Cmiel
pok. 129, tel. 25 68 42 600 wew. 611 lub 25 68 42 611
e-mail: a.cmiel@garwolin-starostwo.pl


Sprawy z terenu Miasta GARWOLIN, Miasta ŁASKARZEW i Gminy ŁASKARZEW
insp. Robert Bielecki
pok. 129, tel. 25 68 42 600 wew. 612 lub 25 68 42 612
e-mail: r.bielecki@garwolin-starostwo.pl


Sprawy z terenu Gminy PARYSÓW oraz Miasta i Gminy PILAWA
podinsp. Marek Włodarczyk
pok. 130, tel. 25 68 42 600 wew. 613 lub 25 68 42 613
e-mail: m.wlodarczyk@garwolin-starostwo.pl


Sprawy z terenu Gminy GARWOLIN
insp. Aneta Długosz
pok. 130, tel. 25 68 42 600 wew. 614 lub 25 68 42 614
e-mail: a.dlugosz@garwolin-starostwo.pl


Sprawy z terenu Miasta i Gminy ŻELECHÓW, Gminy TROJANÓW oraz Gminy WILGA
insp. Edyta Sobkowicz
pok. 131, tel. 25 68 42 600 wew. 615 lub 25 68 42 615
e-mail: e.sobkowicz@garwolin-starostwo.pl


Sprawy z terenu Gminy MACIEJOWICE oraz Gminy SOBOLEW
insp. Magdalena Rudnik
pok. 131, tel. 25 68 42 600 wew. 616 lub 25 68 42 616
e-mail: m.rudnik@garwolin-starostwo.pl

Sprawy można załatwić od poniedziałku do piątku w godz. pracy 800 - 1600

Termin realizacji usługi

Do 21 dni od dnia złożenia kompletnego zgłoszenia.

Forma załatwienia usługi

Brak odpowiedzi w w.w terminie, oznacza tzw. milczącą zgodę na wykonanie określonych w zgłoszeniu robót budowlanych.

Na wniosek zainteresowanego możliwe jest pisemne potwierdzenie braku sprzeciwu, co do realizacji robót wymienionych w zgłoszeniu

Opłata

Przyjęcie zgłoszenie dotyczącego budowy wolnostojącego budynku mieszkalnego, od którego organ nie wniósł sprzeciwu

 • za każdy m2 niemieszkalnej powierzchni użytkowej – 1 zł
 • nie więcej niż – 539 zł

Przyjęcie zgłoszenie dotyczącego przebudowy wolnostojącego budynku mieszkalnego, od którego organ nie wniósł sprzeciwu – 50 % stawki jak za budowę.

W przypadku złożenia pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł.
Z opłaty zwolnione jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłat skarbowych.

Opłatę skarbową można wnieść:

gotówką – na stanowisku kasowym Banku PKO BP (parter, pokój Nr 040 po prawej stronie w holu głównym),
w formie bezgotówkowej - na niżej podane konto Urzędu Miasta w Garwolinie

Bank Spółdzielczy o/Garwolin
Nr konta 79 9210 0008 0013 8455 2000 0010
ze stosownym zapiskiem o celu wniesionej wpłaty

Informacje dodatkowe

 1. Inwestor zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
 2. Pozwolenia na budowę wymagają roboty budowlane wykonywanie przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.
 3. Do zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego należy dołączyć dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1-4 Prawa budowlanego.
 4. Projekt budowlany musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 roku poz. 1609).
 5. Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ administracji architektoniczno-budowanej nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.
 6. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może z urzędu, przed upływem w.w terminu, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wydania sprzeciwu oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót.
 7. W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
 8. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia organ administracji architektoniczno-budowanej nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wnosi sprzeciw w drodze decyzji.
 9. Nałożenie obowiązku uzupełnienia przerywa bieg 21 dniowego terminu do wniesienia sprzeciwu.
 10. Organ administracji architektoniczno-budowanej wnosi sprzeciw, jeżeli między innymi: budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub inne przepisy;
 11. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020r poz. 1041) albo w przypadku, o którym mowa w art. 39 Kodeksu postępowania administracyjnego, dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.
 12. W przypadku gdy organ nie wniósł sprzeciwu, projekt budowlany podlega ostemplowaniu. Organ dokonuje ostemplowania niezwłocznie po upływie terminu na wniesienie sprzeciwu.
 13. Istotne odstąpienie od projektu budowlanego złożonego wraz ze zgłoszeniem budowy lub przebudowy, wobec którego organ administracji architektoniczno-budowanej nie wniósł sprzeciwu, jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczącej całego zamierzenia budowlanego.
 14. Prawa i obowiązki wynikające ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu, mogą być przeniesione na rzecz innej osoby w drodze decyzji.
 15. Budynki mieszkalne jednorodzinne, podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej ich położenie na gruncie.
 16. Do użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego można przystąpić, po zawiadomieniu organ nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.

Tryb odwoławczy

Dotyczy wyłącznie decyzji o sprzeciwie organu na wykonanie robót budowlanych określonych w zgłoszeniu.

Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty Powiatu Garwolińskiego, w terminie do 14 dni od dnia jej doręczenia.

Odwołanie składa się w kancelarii tut. Urzędu (parter, pokój Nr 001, po prawej stronie w holu głównym) lub można wysłać pocztą.
Termin do wniesienia odwołania będzie zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem pismo zawierające odwołanie zostanie nadane w polskim urzędzie pocztowym.

Wykaz dokumentów do pobrania

Materiały

PB-2a Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
PB-2a​_Zgłoszenie​_budowy​_lub​_przebudowy​_budynku​_mieszkalnego​_jednorodzinnego.pdf 0.26MB
PB-5 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane PB-5
PB-5​_Oswiadczenie​_o​_posiadanym​_prawie​_do​_dysponowania​_nieruchomoscia​_na​_cele​_budowlane​_​_PB-5​_.pdf 0.02MB
RODO klauzula informacyjna - Wydział Budownictwa
RODO​_klauzula​_informacyjna​_-​_Wydział​_Budownictwa.pdf 0.11MB
{"register":{"columns":[]}}