W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Starosta Powiatu Garwolińskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Garwolinie.

1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

1) jest obywatelem polskim,
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym na kierunku administracja,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią,


2. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:


1) znajomość przepisów prawa z zakresu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe wraz z aktami wykonawczymi, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela wraz z aktami wykonawczymi, ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
2) posiada co najmniej 2-letni staż pracy,
3) znajomość obsługi systemu operacyjnego (Windows 7, 8, 10) i pakietu Office oraz urządzeń biurowych (xero, faks, skaner),
4) znajomość systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją,
5) zdyscyplinowanie, sumienność, dokładność, komunikatywność, kreatywność, umiejętność logicznego myślenia, umiejętność pracy w zespole.


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:


1) prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących rejestracji uczniowskich klubów sportowych, klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, stowarzyszeń zwykłych;
2) prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych, klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, stowarzyszeń zwykłych;
3) sprawowanie nadzoru nad dzialalnością stowarzyszeń, fundacji, organizacji pożytku publicznego oraz związków sportowych;
4) wydawaniem zaświadczeń dla uczniowskich klubów sportowych, klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, stowarzyszeń zwykłych;
5) opracowywaniem programu współpracy z organizacjami pozarządowymi;
6) sporządzaniem rocznych sprawozdań z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi;
7) prowadzeniem postępowania konkursowego w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi;
8) prowadzeniem rejestru powiatowych instytucji kultury;
9) prowadzeniem spraw związanych z realizacją zadań wymienionych w przepisach o ochronie dóbr kultury, współdziałanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;
10) współpraca z biblioteką wykonującą zadania powiatowej biblioteki publicznej;
11) analiza arkuszy i aneksów organizacji szkół i placówek oświatowych;
12) prowadzeniem dokumentacji dotyczącej stypendiów i nagród sportowych;
13) realizacja programów rządowych skierowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych i specjalnych;
14) stosowanie obowiązującego rzeczowego wykazu akt;
15) właściwe przechowywanie akt na swoim stanowisku oraz przekazywanie akt do archiwum zakładowego.

 Informacja o warunkach pracy:

Z osobą wyłonioną w drodze konltursu zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy. Następnie po wskazanyn okresie istnieje możliwość zawarcia umowy o pracę na czas określony bądź nieokreślony.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Garwolinie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.) jest niższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys — curriculum vitae (c.v.),
 2. łist motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
 7. kserokopie innych dodatkowych dokumentów  potwierdzających posiadane kwalifil‹acje i umiejętności (kursy, szkolenia itp.),
 8. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (kopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu).
 9. Termin i miejsce składania dokumentów:

   Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 19 grudnia 2022 r.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin lub przesłać pocztą na w/w adres, w terminie określonym w ogłoszeniu w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora Wydziału Edukacji, I4tiltury i Sportu Starostwa Powiatowego w Garwolinie w terminie do dnia 19 grudnia 2022r.".  Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

   Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w jednostce, w której był prowadzony nabór,   oraz opublikowanie w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy.

Materiały

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Ogłoszenie​_o​_naborze​_na​_wolne​_stanowisko​_urzędnicze.pdf 0.88MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
07.12.2022 09:35 Magdalena Sałata
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Magdalena Sałata/ Aneta Głowala
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 1.0 07.12.2022 09:35 Magdalena Sałata

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}