W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Opłata skarbowa pobierana od prowadzonych spraw

OPŁATĘ SKARBOWĄ MOŻNA WNIIEŚĆ:

✓ gotówką - na stanowisku kasowym Banku PKO BP (parter, pokój Nr 040 po prawej stronie w holu głównym),

✓ w formie bezgotówkowej - na niżej podane konto Urzędu Miasta w Garwolinie
Bank Spółdzielczy o/Garwolin
Nr konta 79 9210 0008 0013 8455 2000 0010

z zapiskiem celu wniesionej opłaty

NOWA WYSOKOŚĆ OPŁAT SKARBOWYCH pobieranych od spraw załatwianych przez organ administracji architektoniczno-budowlanej

I. OD DOKONANIA CZYNNOŚCI URZĘDOWEJ

1. Przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r. poz. 1333, z późn. zm.), od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu (cz.I kol. 2 ust. 9a)
- 1 zł za każdy m2 niemieszkalnej powierzchni użytkowej
- nie więcej niż 539 zł
Zwolnienia przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budynku zniszczonego lub uszkodzonego wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych

2. Przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budowy sieci, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane:
1) o długości powyżej 1 kilometra, - 2143 zł
2) o długości do 1 kilometra - 105 zł
- od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu (cz.I kol. 2 ust. 9b)

3. Przyjęcie zgłoszenia dotyczącego przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane, od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu (cz.I kol. 2 ust. 9c) 50% stawki określonej w ust. 9a
Zwolnienia przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budynku zniszczonego lub uszkodzonego wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych

4. Zatwierdzenie projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego – 47 zł (cz.I kol. 2 ust. 10)

5. Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych na rzecz innego podmiotu – 90 zł (cz.I kol. 2 ust. 11)

6. Decyzja o przeniesieniu na rzecz innego podmiotu praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane, od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu – 90 zł (cz.I kol. 2 ust. 11a)

7. Wydanie duplikatu zezwolenia (pozwolenia, koncesji) lub przyrzeczenia wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – 24 zł (cz.I kol. 2 ust. 22)

8. Decyzja inna, niż wymieniona w niniejszym załączniku, do której mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego – 10 zł (cz.I kol. 2 ust. 53)

Zwolnienia decyzja umarzająca postępowanie lub wydawana w postępowaniu odwoławczym albo w trybie szczególnym

II. WYDANIE ZAŚWIADCZENIA

1. Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy – 5 zł (cz.II kol. 2 ust. 4)
Zwolnienia poświadczenie zgodności odpisu, kopii lub wyciągu z pełnomocnictwa niepodlegającego opłacie skarbowej lub od niej zwolnionego

2. Pozostałe zaświadczenia – 17 zł (cz.II kol. 2 ust. 21)
Zwolnienia
1) zaświadczenia wydanego w interesie publicznym,
2) zaświadczenie w sprawie budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych albo uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych
3) potwierdzenie złożenia podania oraz innych dokumentów składanych w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej

III. WYDANIE ZEZWOLENIA (POZWOLENIA, KONCESJI)

Pozwolenie wydawane na podstawie przepisów prawa budowlanego:
1. na budowę obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym:
a) budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna
- za każdy m2 powierzchni użytkowej – 1 zł (cz.III kol. 2 ust. 9 pkt. 1a)
- nie więcej niż – 539 zł (cz.III kol. 2 ust. 9 pkt. 1a)
b) budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym – 14 zł (cz.III kol. 2 ust. 9 pkt. 1b)
c) innego budynku – 48 zł (cz.III kol. 2 ust. 9 pkt. 1c)
d) studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków – 20 zł (cz.III kol. 2 ust. 9 pkt. 1d)
e) budowli związanych z produkcją rolną – 112 zł (cz.III kol. 2 ust. 9 pkt. 1e)
f) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi, z zastrzeżeniem lit. g – 2 143 zł (cz.III kol. 2 ust. 9 pkt. 1f)
g) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg o długości do 1 kilometra – 105 zł (cz.III kol. 2 ust. 9 pkt. 1g)
h) innych budowli – 155 zł (cz.III kol. 2 ust. 9 pkt. 1h)
i) urządzeń związanych z obiektem budowlanym – 91 zł (cz.III kol. 2 ust. 9 pkt. 1i)

W przypadku wydawania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku.
W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany wymieniony w niniejszym ustępie, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie.

Zwolnienia:
1) pozwolenie na budowę lub remont obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych
2) pozwolenie na budowę budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne
3) pozwolenie na remont obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków

2. na przebudowę lub remont obiektu budowlanego oraz na wznowienie robót budowlanych – 50 % stawek wyżej określonych. (cz.III kol. 2 ust. 9 pkt. 1)
3. Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego – 36 zł (cz.III kol. 2 ust. 11)
4. Rozstrzygnięcie o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej działki – 82 zł (cz.III kol. 2 ust. 44 pkt. 2)
5. Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

IV. ZŁOŻENIE DOKUMENTU

1. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) – 17 zł  (cz.IV)

Zwolnienia:
1) dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia:
2) poświadczony notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów
3) w sprawach: jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu ; jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy np. jednostki budżetowe; jednostki samorządu terytorialnego;

 

 

Materiały

Szczegóły wynikające z ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej
Szczegóły​_wynikające​_z​_ustawy.pdf 0.14MB
{"register":{"columns":[]}}