W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wsparcie dzieci z Ukrainy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – informacja MEiN / Підтримка дітей з України з особливими освітніми потребами – інформація Міністерства Освіти та Науки

Rodzice dziecka – uchodźcy 

Dzieci/uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mogą korzystać z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w polskich przedszkolach i szkołach niezależnie od tego, czy posiadają dodatkowe dokumenty w tej sprawie.

Rodzic dziecka lub osoba sprawująca bieżącą pieczę nad dzieckiem może przekazać dyrektorowi przedszkola lub szkoły:

  • informacje dotyczące dziecka, np. stanu jego zdrowia, dysfunkcji rozwojowych lub niepełnosprawności, 
  • dokumenty określające formy pomocy, które powinny być zapewniane w przedszkolu lub szkole, jeżeli dziecko je posiada.

Informacje te będą pomocne w zapewnieniu dziecku odpowiedniego wsparcia i pomocy. 

Dyrektor przedszkola lub szkoły, w porozumieniu z rodzicem dziecka lub osobą sprawującą bieżącą pieczę nad dzieckiem, organizuje kształcenia i wsparcie dla dziecka.

W przypadku dzieci z niepełnosprawnościami należy zwrócić się do dyrektora przedszkola, szkoły lub poradni psychologiczno-pedagogicznej o pomoc w przygotowaniu wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Orzeczenia te wydają publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne. 

W polskim systemie oświaty kształceniem specjalnym są obejmowane dzieci:

  • niesłyszące, 
  • słabosłyszące, 
  • niewidome, 
  • słabowidzące, 
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,  
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Dzieci z niepełnosprawnością w stopniu głębokim są obejmowane zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi na podstawie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydawanego publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Posiadanie orzeczenia nie ma wpływu na to, do jakiego przedszkola lub szkoły dziecko uczęszcza. Dzieci z niepełnosprawnościami uczą się w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych lub specjalnych. O wyborze przedszkola lub szkoły decydują rodzice. 

Dyrektorzy przedszkoli, szkół, placówek oświatowych 

Dyrektorzy, przyjmując dziecko ze specjalnymi potrzebami do przedszkola, szkoły lub placówki, organizują naukę i wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dostosowane do możliwości i potrzeb dziecka.

Pomocą psychologiczno-pedagogiczną mogą być objęci również rodzice dzieci/uczniów.

W przypadku podejrzenia niepełnosprawności dziecka dyrektor przedszkola lub szkoły informuje rodziców dziecka o możliwości złożenia do zespołu orzekającego w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej pisemnego wniosku (w postaci papierowej albo elektronicznej) o wydanie orzeczenia, np. o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zespół wydaje orzeczenie dla dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli i szkół, które mają siedzibę na terenie działania poradni. 

W przypadku dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola lub szkoły orzeczenia wydają zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. 

W przypadku szkół i placówek specjalnych warunkiem przyjęcia dziecka jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Dyrektorzy publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych

Dyrektorzy informują rodziców dziecka o tym, co powinien zawierać wniosek o wydanie orzeczenia, a także udzielają pomocy w jego poprawnym wypełnieniu.

Biorąc pod uwagę, że nie wszyscy rodzice dysponują dokumentacją medyczną dotyczącą stanu zdrowia dziecka, zadaniem lekarza, który wchodzi w skład zespołu orzekającego, powinno być rozstrzygnięcie kwestii medycznych związanych z wydaniem orzeczenia. 

Ponadto część dzieci posiada dokumenty, które są odpowiednikami orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego – Висновок  про комплексну оцiнку з IРЦ (Iнклюзивно-Ресурсный Центр)/Заключение о комплексной оценке с ИРЦ (Инклюзивно-Ресурсный Центр). Zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych powinny uwzględniać informacje zawarte w tych dokumentach. 

Z uwagi na konieczność zapewnienia w jak najkrótszym czasie wsparcia dostosowanego do potrzeb dziecka w ocenie MEiN dokumenty te nie muszą być tłumaczone na język polski przez tłumaczy przysięgłych.

W przypadku wydania orzeczenia dotyczącego dzieci, które np. nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, należy uwzględnić ich odmienność językową i kulturową. 

W obserwacjach lub badaniach diagnostycznych dziecka prowadzonych przez pracowników poradni, należy stosować narzędzia diagnostyczne dostosowane do możliwości językowych tych dzieci, w tym testy niewerbalne oraz nieobciążone kulturowo. 

W przeprowadzanych badaniach i wywiadach z dziećmi objętymi obowiązkiem szkolnym lub obowiązkiem nauki, które nie są obywatelami polskimi i nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym, a także ich rodzicami, wskazane jest korzystanie z pomocy osoby władającej językiem kraju pochodzenia dzieci i uczniów.

Zespół orzekający wydaje orzeczenie, np. o potrzebie kształcenia specjalnego, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku przez rodzica dziecka/ucznia.

 

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Powiecie Garwolińskim

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
ul. Warszawska 3
08-400 Garwolin

telefon: 025 684 37 89
tel. kom: 535 957 826
e-mail: poradniagarwolin@poczta.onet.pl

Poradnia czynna jest:
poniedziałek - piątek w godzinach 7.30 - 18.00,
sobota w godzinach 8.00 - 14.00
Sekretariat poradni czynny w godzinach: 7.30 - 15.30

Poniżej znajdują się wnioski, które mogą Państwo pobrac zarówno w języku polskim, jak i ukraińskim.

Materiały

Wniosek o wydanie orzeczenia - wersja w języku ukraińskim
Wniosek​_o​_wydanie​_orzeczenia​_-​_wersja​_w​_języku​_ukraińskim.docx 0.02MB
Wniosek o wydanie orzeczenia - wersja w języku polskim
Wniosek​_o​_wydanie​_orzeczenia​_-​_wersja​_w​_języku​_polskim.docx 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}