W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

4. KARTA i wniosek PRZEPISANIE POZWOLENIA LUB ZGŁOSZENIA

Opis usługi

Usługa opisuje formalności związane z przeniesieniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia na nowego inwestora.

Wymagane dokumenty

• Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę / zgłoszenia

• Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3)

• Zgoda dotychczasowego inwestora na przeniesienie pozwolenia na budowę / zgłoszenia na rzecz nowego inwestora

• Oświadczenie nowego inwestora

Załączniki:

• Kserokopia decyzji o pozwoleniu na budowę,
• Kserokopia zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu,
• Oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
• Zgoda dotychczasowego inwestora na przeniesienie pozwolenia na budowę / zgłoszenia na rzecz nowego inwestora,
• Oświadczenie nowego inwestora
• Dziennik budowy do wglądu,
• Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za przeniesienie decyzji / zgłoszenia (o ile dotyczy),
• Pełnomocnictwo (o ile dotyczy) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej,

Uwaga! Przynajmniej w jednym egzemplarzu powinny znajdować się oryginały dokumentów.

Osoby odpowiedzialne za realizację sprawy

Dyrektor Anna Szeląg
pok. 128, tel. 25 68 42 600 wew. 601 lub 25 68 42 601
e-mail: a.szelag@garwolin-starostwo.pl


Sprawy z terenu gmina GÓRZNO, Gminy BOROWIE, gminy MIASTKÓW KOŚCIELNY
insp. Andrzej Cmiel
pok. 129, tel. 25 68 42 600 wew. 611 lub 25 68 42 611
e-mail: a.cmiel@garwolin-starostwo.pl


Sprawy z terenu Miasta GARWOLIN, Miasta ŁASKARZEW i Gminy ŁASKARZEW
insp. Robert Bielecki
pok. 129, tel. 25 68 42 600 wew. 612 lub 25 68 42 612
e-mail: r.bielecki@garwolin-starostwo.pl


Sprawy z terenu Gminy PARYSÓW oraz Miasta i Gminy PILAWA
podinsp. Marek Włodarczyk
pok. 130, tel. 25 68 42 600 wew. 613 lub 25 68 42 613
e-mail: m.wlodarczyk@garwolin-starostwo.pl


Sprawy z terenu Gminy GARWOLIN
insp. Aneta Długosz
pok. 130, tel. 25 68 42 600 wew. 614 lub 25 68 42 614
e-mail: a.dlugosz@garwolin-starostwo.pl


Sprawy z terenu Miasta i Gminy ŻELECHÓW, Gminy TROJANÓW oraz Gminy WILGA
insp. Edyta Sobkowicz
pok. 131, tel. 25 68 42 600 wew. 615 lub 25 68 42 615
e-mail: e.sobkowicz@garwolin-starostwo.pl


Sprawy z terenu Gminy MACIEJOWICE oraz Gminy SOBOLEW
insp. Magdalena Rudnik
pok. 131, tel. 25 68 42 600 wew. 616 lub 25 68 42 616
e-mail: m.rudnik@garwolin-starostwo.pl

Sprawy można załatwić od poniedziałku do piątku w godz. pracy 800 - 1600

Termin realizacji usługi

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:

• do 1 miesiąca (30 dni) od dnia złożenia kompletnego wniosku.
• do 2 miesięcy (60 dni) w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej

Uwaga: do terminów realizacji usługi nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonywania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organu.

Forma załatwienia usługi

Decyzja administracyjna

Opłata

• Od przeniesienia pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby pobierana jest opłata w wysokości 90,00 zł
• Od przeniesienia na rzecz innego podmiotu praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia dotyczącego budowy lub przebudowy wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budowy sieci: elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV, wodociągowej, kanalizacyjnej, cieplnej, telekomunikacyjnej pobierana jest opłata w wysokości 90,00 zł

• W przypadku złożenia pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł. Z opłaty zwolnione jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłat skarbowych.

Opłatę skarbową można wnieść:

• gotówką – na stanowisku kasowym Banku PKO BP (parter, pokój Nr 040 po prawej stronie w holu głównym),
• w formie bezgotówkowej - na niżej podane konto Urzędu Miasta w Garwolinie

Bank Spółdzielczy o/Garwolin
Nr konta 79 9210 0008 0013 8455 2000 0010
ze stosownym zapiskiem o celu wniesionej wpłaty

Informacje dodatkowe

Zgoda, dotychczasowego inwestora, na rzecz którego decyzja została wydana, nie jest wymagana, jeżeli własność nieruchomości lub uprawnienia wynikające z użytkowania wieczystego dotyczącego nieruchomości, objęte decyzją o pozwoleniu na budowę po wydaniu tego pozwolenia przeszły z dotychczasowego inwestora na nowego inwestora wnioskującego o przeniesienie pozwolenia na budowę.
Pozwolenie na budowę nie może być przeniesione na nowego inwestora, jeżeli decyzja o pozwolenie na budowę wygasła czyli inwestor nie rozpoczął budowę przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.
W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia. Prawa i obowiązki wynikające ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu, mogą być przeniesione na rzecz innej osoby w drodze decyzji

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty Powiatu Garwolińskiego, w terminie do 14 dni od dnia jej doręczenia.

Odwołanie składa się w kancelarii tut. Urzędu (parter, pokój Nr 001, po prawej stronie w holu głównym) lub można wysłać pocztą.

Termin do wniesienia odwołania będzie zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem pismo zawierające odwołanie zostanie nadane w polskim urzędzie pocztowym.

Wykaz dokumentów do pobrania

Materiały

PB-9 Wniosek o przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę
PB-9​_Wniosek​_o​_przeniesienie​_decyzji​_pozwolenia​_na​_budowe.pdf 0.04MB
PB-11 Wniosek o przeniesienie praw i obowiazków wynikajacych ze zgłoszenia wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu
PB-11​_WNIOSEK​_o​_przeniesienie​_praw​_i​_obowiazkow​_wynikajacych​_ze​_zgloszenia​_​_wobec​_ktorego​_organ​_nie​_wniosl​_sprzeciwu.pdf 0.03MB
Oświadczenie dotychczasowego inwestora
OSWIAD~1.PDF 0.21MB
Oświadczenie nowego inwestora
OWIADC~1.PDF 0.10MB
PB-5 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane PB-5
PB-5​_Oswiadczenie​_o​_posiadanym​_prawie​_do​_dysponowania​_nieruchomoscia​_na​_cele​_budowlane​_​_PB-5​_.pdf 0.02MB
RODO klauzula informacyjna - Wydział Budownictwa
RODO​_klauzula​_informacyjna​_-​_Wydział​_Budownictwa.pdf 0.11MB
{"register":{"columns":[]}}