W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI zawierający informację o przeznaczeniu pomieszczeń do oddania w najem

Białystok, dnia 01 lutego 2022 r.

GKNII.6845.23.2022                                                                                  

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

zawierający informację o przeznaczeniu pomieszczeń do oddania w najem

            Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), Zarząd Powiatu Białostockiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zawierający informację o przeznaczeniu pomieszczeń do oddania w najem.

  1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia oraz opis nieruchomości.

Powierzchnia użytkowa 4 m2 zlokalizowana na parterze budynku zajmowanego przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku Filia w Łapach, przy ul. Sikorskiego 19, posadowionego na nieruchomości stanowiącej przedmiot własności Powiatu Białostockiego, oznaczonej numerem geodezyjnym 230/61 o pow. 0,8329 ha, położonej w obrębie Łapy II, gm. Łapy, ujawnionej w księdze wieczystej nr BI1B/00114067/7, w części 32/1000, która nie jest oddana w trwały zarząd.

  1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.

Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/107/3 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 30 grudnia 2003 r., działka nr 230/61 o pow. 0,8329 ha, położona jest na terenach przeznaczonych pod usługi szkolnictwa ponadpodstawowego, w tym obiekty dydaktyczne, socjalne, sportowe, mieszkalne i warsztaty szkolne.

Część powierzchni użytkowej w wielkości 4 m2 zlokalizowanej na parterze budynku zajmowanego przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku Filia w Łapach, przy ul. Sikorskiego 19, przeznacza się do oddania w najem, w trybie ustnego przetargu nieograniczonego, na czas oznaczony 3 lat, na cele związane ze świadczeniem usług z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego.

  1. Wysokość opłat z tytułu najmu, terminy wnoszenia opłat, zasady aktualizacji opłat.

Cenę wywoławczą czynszu ustala się w wysokości 100 zł + podatek VAT za 1 m2 powierzchni użytkowej, płatną w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca po upływie miesiąca kalendarzowego, przelewem na konto wskazane przez organ w fakturze VAT. Proponowana kwota zawiera koszty czynszu oraz opłaty eksploatacyjne. Łączna kwota czynszu będzie podlegać zmianie stosownie do zmian wartości nabywczej pieniądza w odstępach rocznych, od 1 –go stycznia roku obrachunkowego zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, za rok poprzedni. Ponadto, wyłoniony najemca zobowiązany będzie do uiszczania podatku od nieruchomości zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 4 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 roku,  poz. 1170 ze zm.).                                   

                                                           CZŁONEK ZARZĄDU                           CZŁONEK ZARZĄDU

                                                              Jan Gradkowski                              Zdzisław Łukaszewicz

{"register":{"columns":[]}}