W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wykaz nieruchomości zawierający informację o przeznaczeniu pomieszczeń do oddania w najem

04.01.2022

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), Zarząd Powiatu Białostockiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zawierający informację o przeznaczeniu pomieszczeń do oddania w najem.

 

 

  1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia oraz opis nieruchomości. Pomieszczenia piwniczne o pow. 193,59 m2, znajdujące się w budynku oznaczonym numerem ewidencyjnym 674 zlokalizowanym na nieruchomości położonej w Supraślu, przy ul. Mirona Chodakowskiego 3, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 164/25 o powierzchni 0,7137 ha, stanowiącej własność Powiatu Białostockiego, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00111639/7.
  2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania. Zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/571/2018 z dnia 20 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Supraśl, działka nr 164/25 o powierzchni 0,7137 ha, przeznaczona jest pod tereny oznaczone symbolem U – tereny zabudowy usługowej. Część pomieszczeń piwnicznych przeznacza się do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym, na rzecz nowego najemcy – Stowarzyszenia działającego pod nazwą: Supraski Klub Karate Kyokushin z siedzibą w Supraślu, na czas oznaczony - do 3 lat.
  3. Wysokość opłat z tytułu najmu, terminy wnoszenia opłat, zasady aktualizacji opłat. Najemca zobowiązany będzie do zapłaty wynajmującemu czynszu w wysokości 1800 zł brutto, płatnego w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca po upływie miesiąca kalendarzowego, przelewem na konto wskazane przez organ w fakturze VAT. Proponowana kwota zawiera koszty czynszu oraz opłaty eksploatacyjne. Kwota 1800 zł będzie podlegać zmianie stosownie do zmian wartości nabywczej pieniądza w odstępach rocznych, od 1 –go stycznia roku obrachunkowego zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, za rok poprzedni. Najemca zobowiązany będzie zagospodarować na własny koszt wytwarzane w związku z prowadzoną działalnością odpady, zgodnie z obowiązującymi w tych sprawach przepisami prawa. Ponadto, zobowiązany będzie do uiszczania podatku od nieruchomości zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 4 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 roku,  poz. 1170 ze zm.).                    

 

CZŁONEK ZARZĄDU
Jan Gradkowski

CZŁONEK ZARZĄDU
Zdzisław Łukaszewicz

{"register":{"columns":[]}}