W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wykaz nieruchomości zawierający informację o przeznaczeniu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Białostockiego do zbycia w formie zamiany w trybie bezprzetargowym

07.06.2024

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.), Zarząd Powiatu Białostockiego podaje do publicznej wiadomości wykaz zawierający informację o przeznaczeniu do zbycia w formie zamiany, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Białostockiego.

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia oraz opis nieruchomości.
  Nieruchomość oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 93/2 o powierzchni 0,0967 ha, położona w obrębie Zdroje, gmina Czarna Białostocka, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00138763/0, stanowiąca własność Powiatu Białostockiego.
 2. Tryb i forma zbycia.
  Nieruchomość zostanie zbyta w trybie bezprzetargowym, w formie zamiany, na nieruchomość oznaczoną nr geod. 30/5 o powierzchni 0,1346 ha, położoną w obrębie Zdroje, gmina Czarna Białostocka, stanowiącą własność osób fizycznych. 
 3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.
  Żaden z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Czarna Białostocka nie obejmuje działki o nr geod. 93/2, położonej w obrębie Zdroje. Przedmiotowa działka nie ma określonego przeznaczenia w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Czarna Białostocka, uchwalonego uchwałą XXIII/140/2000 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 30 maja 2000 roku z późn. zm. Nie została ona również objęta decyzją ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu ani decyzją ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego. 
  Na działce oznaczonej nr 30/5 faktycznie usytuowany jest fragment drogi powiatowej Nr 1320B o przebiegu Łosiniec – Zdroje – Bombla, zaś działka nr 93/2 faktycznie użytkowana jest przez osoby fizyczne. Przedmiotowa zamiana nastąpi w formie aktu notarialnego, celem doprowadzenia do zgodności stanu faktycznego ze stanem prawnym ww. nieruchomości. 
 4. Wartość nieruchomości/cena.
  Zgodnie z opiniami rzeczoznawcy majątkowego wartość prawa własności zamienianych nieruchomości wynosi:
  - działka nr 93/2 o pow. 0,0967 ha – 5 502,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset dwa złote),
  - działka nr 30/5 o pow. 0,1346 ha – 7 659,00 zł (słownie: siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych).
  Różnica wartości zamienianych nieruchomości wynosi 2 157,00 zł. Kwota ta stanowi dopłatę, która zostanie uiszczona na rzecz osób fizycznych.
 5. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
  6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.        


                                       WICESTAROSTA                          STAROSTA
                                 Roman Czepe                 Jan Bolesław Perkowski
   

{"register":{"columns":[]}}