W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wykaz nieruchomości zawierający informację o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia

25.10.2022

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), Zarząd Powiatu Białostockiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zawierający informację o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia na rzecz Województwa Podlaskiego, za cenę niższą niż jej wartość rynkowa

Białystok, dnia 25 października 2022 r.
GKNII.6840.11.2022                        

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia oraz opis nieruchomości.
  Działka nr 164/25 o powierzchni 0,7137 ha, położona w obrębie m. Supraśl, gm. Supraśl, przy ul. abp. gen. Mirona Chodakowskiego 3, zabudowana budynkiem oznaczonym numerem ewidencyjnym 674, dla której Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00111639/7.
 2. Tryb i forma zbycia.
  Nieruchomość zostanie zbyta bezprzetargowo na rzecz jednostki samorządu terytorialnego na podstawie umowy sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego.
 3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.
  Działka nr 164/25 znajduje się na terenie, na którym obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Uchwała nr XLVI/571/2018 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 20 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Supraśl (Dz. Urz. Woj. Podl. z 4 października 2018 r.). Nieruchomość posiada przeznaczenie o symbolu 1U – zabudowa usługowa. Zgodnie z aktualnym sposobem użytkowania działka nr 164/25 zabudowana jest budynkiem o funkcji użytkowej wraz z obiektami towarzyszącymi.
  Nieruchomość przeznacza się do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz Województwa Podlaskiego
 4. Cena nieruchomości, bonifikata.
  Cenę ustalono w wysokości  niższej niż jej wartość rynkowa, na kwotę 3.300,000,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta tysięcy złotych) brutto.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.                            

CZŁONEK ZARZĄDU
Jan Gradkowski

WICESTAROSTA
Roman Czepe

{"register":{"columns":[]}}