W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wykaz nieruchomości zawierający informację o przeznaczeniu nieruchomości do oddania w użyczenie

10.07.2024

Białystok, 2024-07-09
GKNII.6840.8.2022

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI 

zawierający informację o przeznaczeniu nieruchomości do oddania w użyczenie

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.), Starosta Powiatu Białostockiego podaje do publicznej wiadomości wykaz zawierający informację o przeznaczeniu nieruchomości do oddania w użyczenie.

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia oraz opis nieruchomości.
  Działka oznaczona nr geodezyjnym 2232 o pow. 5,2453 ha, położona w obrębie Ogrodniczki, gmina Supraśl, m.in. dla której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr BI1B/00294913/8.
 2. Tryb i forma zbycia.
  Użyczenie, w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony 10 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy, na rzecz Podlaskiego Stowarzyszenia Sportowego Osób Niepełnosprawnych „START” w Białymstoku.
 3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.
  Działka nr 2232, obręb Ogrodniczki, gmina Supraśl, znajduje się na obszarze, który nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Supraśl, zatwierdzony Uchwałą Nr XXV/123/88 Rady Miasta w Supraślu z dnia 25.05.1988 r. (Dz. U. Woj. Białostockiego Nr 9, poz. 99 z 1988r.) utracił moc z dniem 31 grudnia 2003 r. Przedmiotowa działka znajduje się na obszarze, dla którego w dniu 29.06.2006 r. Rada Miejska w Supraślu podjęła Uchwałę Nr XLII/308/06 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru rekreacyjnego „Ogrodniczki”. W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Supraśl, uchwalonym Uchwałą Nr XXXI/391/2021 Rady Miasta i Gminy Supraśl z dnia 29.11.2021 r., ww. działka położona jest w strefie oznaczonej symbolem: UT – strefa zabudowy usług turystyki oraz sportu i rekreacji. 
  Przedmiotową działkę Biorący do używania zamierza wykorzystać w celu realizacji zadań statutowych. 
 4. Wysokość opłat z tytułu użyczenia, terminy wnoszenia opłat, zasady aktualizacji opłat.
  Oddanie w użyczenie następuje nieodpłatnie, a Biorący do użyczenia w okresie trwania umowy będzie ponosił wszelkie koszty utrzymania nieruchomości. Ponadto, Biorący do używania zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów podatku od nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 70).

w/z STAROSTY
Roman Czepe
WICESTAROSTA
 

{"register":{"columns":[]}}