W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wykaz nieruchomości zawierający informację o przeznaczeniu nieruchomości do oddania w dzierżawę

05.05.2023

Białystok, 2023-05-05 GKNII.6845.29.2022

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 t.j.), Starosta Powiatu Białostockiego podaje do publicznej wiadomości wykaz zawierający informację o przeznaczeniu nieruchomości do oddania w dzierżawę.

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia oraz opis nieruchomości.
  Udział 2/5 w łącznej powierzchni 1817 m2, tj.: 9 m2 w działce nr 1067/13, 952 m2 w działce nr 1067/7, 163 m2 w działce nr 1067/18, 289 m2 w działce nr 220/10, 192 m2 w działce nr 229/32, 15 m2 w działce nr 1067/11 i 197 m2 w działce nr 1067/9, położonych w obrębie Czarna Białostocka, gmina Czarna Białostocka, zajętych pod kablową linię telekomunikacyjną relacji Gdańska – Elbląg – Olsztyn – Białystok, będących własnością Skarbu Państwa, dla których Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00283902/8.
 2. Tryb i forma zbycia.
  Dzierżawa, w trybie bezprzetargowym, na okres 5 lat, na rzecz Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe z siedzibą w Poznaniu.
 3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.
  Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXX/190/13 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 12 listopada 2013 roku, działki nr: 1067/9 i 1067/18, w części przeznaczone są pod projektowany ciąg pieszo – rowerowy i w części pod tereny kolejki wąskotorowej, zaś działka o nr 1067/11 przeznaczona jest pod teren drogi lokalnej. 
  Działka o numerze 1067/13 objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIX/302/02 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 27 sierpnia 2002 roku i przeznaczona jest dla realizacji celów publicznych – ulica Torowa – lokalna.
  Działka o numerze 1067/7 w części objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIX/302/02 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 27 sierpnia 2002 roku i przeznaczona jest pod teren przebiegu kolejki wąskotorowej, a w części objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/127/08 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 15 kwietnia 2008 roku i przeznaczona jest pod tereny zieleni krajobrazowo-ekologicznej, publiczne drogi i ulice lokalne oraz ulice dojazdowe.
  Części działek nr 220/10 i nr 229/32 objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Nr XIV/114/08 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 16 stycznia 2008 roku i przeznaczone są pod teren kolejki wąskotorowej. Ponadto, działka nr 220/10 w pozostałej części objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/101/12 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 24 kwietnia 2012 roku i przeznaczona jest pod ulice lokalne, tereny lasów i ulice dojazdowe. 
 4. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, terminy wnoszenia opłat, zasady aktualizacji opłat.
  Dzierżawca z tytułu dzierżawy zobowiązany będzie płacić Wydzierżawiającemu roczny czynsz w wysokości 781,57 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt siedem groszy) plus należny podatek VAT (23%). Czynsz płatny będzie z góry za dany rok, w terminie i na konto wskazane w dokumencie rozliczeniowym (np. fakturze), wystawionym przez Wydzierżawiającego. Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów podatku od nieruchomości, zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 70 t.j.). Czynsz dzierżawny będzie ulegał zmianie stosownie do zmian wartości nabywczej pieniądza w odstępach rocznych, zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych – ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, za rok poprzedni. 


STAROSTA
Jan Bolesław Perkowski
 

{"register":{"columns":[]}}