W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wykaz nieruchomości zawierający informację o przeznaczeniu nieruchomości do oddania w dzierżawę

09.12.2022

Białystok, dnia 8 grudnia 2022 r.

GKNII.6845.34.2022

Wykaz nieruchomości zawierający informację o przeznaczeniu nieruchomości do oddania w dzierżawę

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), Zarząd Powiatu Białostockiego podaje do publicznej wiadomości wykaz zawierający informację o przeznaczeniu części nieruchomości do oddania w dzierżawę na rzecz BUDIMEX S. A. z siedzibą w Warszawie

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia oraz opis nieruchomości.
  Część nieruchomości o pow. 4700 m2 oznaczonej nr geod. 694 o powierzchni 2,0778 ha, położonej w obrębie 0021 Dojlidy, przy ul. Niedźwiedziej w Białymstoku, dla której Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00020499/8, będącej w użytkowaniu wieczystym Powiatu Białostockiego.
 2. Tryb i forma zbycia.
  Nieruchomość zostanie oddana w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na czas określony od dnia 26 lutego 2023 r. do dnia 31 maja 2024 r. na rzecz BUDIMEX S. A. z siedzibą w Warszawie.
 3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.
  Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy w Białymstoku (w rejonie ulic Wiewiórczej i Niedźwiedziej), zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIX/295/12 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 18 czerwca 2012 r. (ogł. W Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 2040 z dnia 10 lipca 2012 r. ze zm.) działka nr 694 położona jest na terenie:
  • w części oznaczonym na rysunku planu symbolem 1.1P,U, który przeznacza się pod zabudowę produkcyjną i usługową wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi i zielenią urządzoną, z dopuszczeniem lokalizacji zabudowy Parku Naukowo-Technologicznego;
  • w części oznaczonym na rysunku planu symbolem 24KD-D, przeznaczonym pod teren drogi publicznej (ulica projektowana – dojazdowa);
  • w części  oznaczonym na rysunku planu symbolem 12.2ZP, który stanowi przestrzeń publiczną i przeznaczony jest pod zieleń urządzoną (teren stanowi obszar wspomagający utrzymanie walorów przyrodniczych oraz powiązań ekologicznych poza obszarem planu oraz pełni funkcję hydrologiczną, biologiczną oraz rekreacyjną).
   Zgodnie z aktualnym sposobem użytkowania część działki o pow. 4700 m2 przeznaczanej do dzierżawy jest niezabudowana. Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na rzecz BUDIMEX S. A. celem wykorzystywania do prac budowlanych w związku z realizacją inwestycji dotyczącej rozbudowy siedziby Starostwa Powiatowego w Białymstoku.
 4. Opłaty.
  Czynsz dzierżawny w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) netto, zwaloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2022 r., płaty w okresach miesięcznych. Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z eksploatacją przedmiotu dzierżawy, w tym we własnym zakresie wykonania niezbędnych przyłączy mediów i dokonania ich opomiarowania. Ponadto, dzierżawca będzie ponosił pozostałe opłaty związane z nieruchomością, w szczególności: za dostawę wody i odprowadzanie ścieków, dostawę energii elektrycznej, wywóz odpadów na podstawie ich rzeczywistego zużycia w oparciu o wskazania liczników i na podstawie faktur VAT wystawionych przez dostawców mediów lub Wydzierżawiającego. Opłaty za media będą uiszczane w sposób określony na fakturach. 

Stawka czynszu będzie podlegać zmianie stosownie do zmian wartości nabywczej pieniądza w odstępach rocznych, od 1 –go stycznia roku obrachunkowego zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, za rok poprzedni.

CZŁONEK ZARZĄDU
Henryk Suchocki

CZŁONEK ZARZĄDU
Jan Gradkowski

{"register":{"columns":[]}}