W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI zawierający informację o przeznaczeniu lokalu do oddania w najem

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), Zarząd Powiatu Białostockiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zawierający informację o przeznaczeniu lokalu do oddania w najem.

  1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia oraz opis nieruchomości.

Lokal użytkowy oznaczony numerem porządkowym 6 o powierzchni 14,48 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku określonym na 9,96 m2, znajdujący się na parterze w budynku zlokalizowanym przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku, na nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 587/2 o pow. 0,4329 ha, ujawnionej w księdze wieczystej nr BI1B/00116347/8, stanowiącej własność Powiatu Białostockiego.

 

  1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bojary w  Białymstoku, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Białegostoku nr XVIII/174/07 z dnia 29.10.2007 r., działka nr 587/2 przeznaczona jest pod zabudowę usługową, w tym z zakresu służby zdrowia wraz z urządzeniami towarzyszącymi – parkingami i zielenią urządzoną.

Lokal przeznacza się do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowego najemcy – Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „NEUROMED” prowadzonego przez Jolantę Kuleszę-Jeronim, na czas oznaczony od 1 marca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

  1. Wysokość opłat z tytułu najmu, terminy wnoszenia opłat, zasady aktualizacji opłat.

Najemca zobowiązany będzie do zapłaty wynajmującemu czynszu w kwocie 24,19 zł/m² netto plus podatek VAT za lokal użytkowy, płatny w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca po upływie miesiąca kalendarzowego, przelewem na konto wskazane przez organ w fakturze VAT. Ponadto, najemca będzie opłacać koszty energii elektrycznej, wody ciepłej i zimnej, gospodarowania odpadami komunalnymi i ogrzewania – proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni bądź według faktycznego zużycia, jeżeli niezbędne urządzenia pomiarowe istnieją lub najemca zainstaluje je na własny koszt. Najemcę obciążać będą również koszty dozoru w wysokości 4,20 zł/m2 oraz koszty sprzątania w wysokości 5,78 zł/m2 zajmowanej powierzchni wraz z udziałem w częściach wspólnych oraz podatku od nieruchomości. Stawki czynszu, dozoru i sprzątania będą podlegać zmianie stosownie do zmian wartości nabywczej pieniądza w odstępach rocznych, od 1 – go stycznia roku obrachunkowego zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, za rok poprzedni, począwszy od 1 stycznia 2023 r., w sytuacji kontynuowania umowy najmu.

{"register":{"columns":[]}}