W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

18.07.2022

Nieruchomość oznaczona nr geod. 108/67 o pow. 0,0940 ha, położona w obrębie Choroszcz, gm. Choroszcz, stanowiąca własność Powiatu Białostockiego

Białystok, dnia 15 lipca 2022 r.
GKNII.6840.3.2022

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), Zarząd Powiatu Białostockiego podaje do publicznej wiadomości wykaz zawierający informację o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Białostockiego, w formie ustnego przetargu nieograniczonego.

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia oraz opis nieruchomości.
  Nieruchomość oznaczona nr geod. 108/67 o pow. 0,0940 ha, położona  w obrębie Choroszcz, gm. Choroszcz, stanowiąca własność Powiatu Białostockiego, dla której IX Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Białymstoku prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00107503/4.
 2. Tryb i forma zbycia.
  Nieruchomość zostanie zbyta w formie ustnego przetargu nieograniczonego.
 3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.
  Obszar, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość objęty jest ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w granicach administracyjnych obejmujących wyodrębnione obszary funkcjonalne zatwierdzonym uchwałą Nr XXVII/244/01 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 27 grudnia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 4, poz. 70 z dnia 20 lutego 2002 r.). Zgodnie z zapisami planu, działka o nr geod. 108/67 położona jest na terenie przeznaczonym pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 4. Cena nieruchomości, bonifikata.
  Cenę wywoławczą nieruchomości ustalono na kwotę 243 090,00 zł netto (słownie: dwieście czterdzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt złotych 00/100) plus podatek VAT.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

CZŁONEK ZARZĄDU
Jan Gradkowski

CZŁONEK ZARZĄDU
Zdzisław Łukaszewicz

{"register":{"columns":[]}}