W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

05.07.2024

Białystok, dnia 4 lipca 2024 r.
GKNII.6845.3.2022

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.), Zarząd Powiatu Białostockiego podaje do publicznej wiadomości wykaz zawierający informację o przeznaczeniu części nieruchomości do oddania w dzierżawę.

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia oraz opis nieruchomości.
  Nieruchomość oznaczona jako działka 694 o pow. 2,0778 ha, położona w Białymstoku przy ul. Niedźwiedziej, w części dotyczącej powierzchni 4700 m2, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00020499/8.
 2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.
  Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy w Białymstoku (w rejonie ulic Wiewiórczej i Niedźwiedziej), zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIX/295/12 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 18 czerwca 2012 r. (ogł. w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 2040 z dnia 10 lipca 2012 r. ze zm.), działka nr 694 położona jest na terenie w części oznaczonym na rysunku planu symbolem 1.1P,U, który przeznacza się pod zabudowę produkcyjną (w tym m.in. lokalizację baz, składów, handlu hurtowego lub specjalistycznego) i usługową wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną, z dopuszczeniem lokalizacji zabudowy Parku Naukowo – Technologicznego, w części położona jest na terenie drogi publicznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 24KD-D (ulica projektowana – dojazdowa), zaś w pozostałej części położona jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 12.2ZP, który stanowi przestrzeń publiczną i przeznaczony jest pod zieleń urządzoną (teren stanowi obszar wspomagający utrzymanie walorów przyrodniczych oraz powiązań ekologicznych poza obszarem planu oraz pełni funkcję hydrologiczną, biologiczną oraz rekreacyjną). 
  Część przedmiotowej nieruchomości przeznacza się do oddania w dzierżawę na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 sierpnia 2024 r. - na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy. Nieruchomość wykorzystywana będzie na cele związane z rozbudową siedziby Starostwa Powiatowego w Białymstoku.
 3. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, terminy wnoszenia opłat, zasady aktualizacji opłat.
  Dzierżawca zobowiązany będzie do zapłaty czynszu dzierżawnego w wysokości 2.600,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset złotych) netto plus podatek VAT. Ponadto, Dzierżawca będzie ponosił pozostałe opłaty związane z nieruchomością, w szczególności: za dostawę wody i odprowadzanie ścieków, dostawę energii elektrycznej, wywóz odpadów na podstawie ich rzeczywistego zużycia przez Dzierżawcę i zgodnie z obowiązującymi stawkami określonymi przez dostawców tych mediów, w oparciu o wskazania liczników i na podstawie faktur VAT wystawionych przez dostawców mediów lub Wydzierżawiającego („Opłaty za Media”). Opłaty za Media będą uiszczane w sposób określony na fakturach.          

CZŁONEK ZARZĄDU
Jan Gradkowski

WICESTAROSTA
Roman Czepe

{"register":{"columns":[]}}