W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Uchwała w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Białostockim

Uchwała Nr 761/2021 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 21 września 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Białostockim

Na podstawie z art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) w związku  z art. 190 i art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.) i Uchwałą Nr 739/2021 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Białostockim, Zarząd Powiatu Białostockiego - po zapoznaniu się z opinią Komisji konkursowej powołanej uchwałą Zarządu Powiatu Białostockiego Nr 753/2021 z dnia 10 września 2021 r. – uchwala, co następuje:


§ 1. 1. Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy tj. prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej 
w Powiecie Białostockim w okresie od 1 października 2021 r. do 30 września 2023 r.
2. Ogłoszenie wyników  otwartego konkursu ofert stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się:

  1. Jana Perkowskiego – Starostę Powiatu Białostockiego,
  2. Romana Czepe – Wicestarostę Powiatu Białostockiego,

do podpisania umowy o powierzeniu realizacji zadania publicznego z podmiotem określonym w załączniku do niniejszej uchwały.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Białostockiego. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Białymstoku, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Białymstoku oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski - Starosta
Roman Czepe - Wicestarosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Jan Gradkowski – Członek Zarządu


Załącznik 
do uchwały Nr 761/2021
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 21 września 2021 r.

Zarząd Powiatu Białostockiego ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Białostockim

Na realizację zadania publicznego na terenie Powiatu Białostockiego pn. „Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720), w której może przebywać 14 dzieci i która ma łączyć zadania placówki socjalizacyjnej i interwencyjnej” wybrano ofertę

Zgromadzenia Sióstr Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus 
ul. Ejsmonda 17 
05-807 Podkowa Leśna
prowadzącego Pogotowie Opiekuńcze OPOKA w Wasilkowie 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w okresie od 1 października 2021 r. do 30 września 2023 r. – 1 415 400 zł, w tym:

  • w okresie od 1 październik 2021 r do 31 grudnia 2021 r. – 159 600 zł, tj. do 53 200 zł miesięcznie (do 3 800 zł średnio miesięcznie na jednego wychowanka),
  • w okresie od 1 stycznia 2022 r do 31 grudnia 2022 r. – 688 800 zł, tj. do 57 400 zł miesięcznie (do 4 100 zł średnio miesięcznie na jednego wychowanka),
  • w okresie od 1 stycznia 2023 r do 30 września 2023 r. - 567 000 zł, tj. do 63 000 zł miesięcznie (do 4 500 zł średnio miesięcznie na jednego wychowanka).

Szczegółowe warunki przyznania dotacji na realizacje zadania, tryb płatności, sposób rozliczenia udzielonej dotacji, zostaną określone w umowie o powierzeniu realizacji zadania publicznego, która zostanie zawarta do 30 września 2021 r.

Uzasadnienie 

Zarząd Powiatu Białostockiego Uchwałą Nr 739/2021 z dnia 17 sierpnia 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny 
i systemie piecze zastępczej w Powiecie Białostockim w okresie od 1 października 2021 r. do 30 września 2023 r.  pn. „Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm. ) oraz rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. 
w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej ( Dz. U. Nr 292, poz. 1720 ), w której może przebywać 14 dzieci i która ma łączyć zadania placówki socjalizacyjnej i interwencyjnej”
Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości –1 415 400 zł, w tym:

  • w okresie od 1 październik 2021 r do 31 grudnia 2021 r. – 159 600 zł, tj. do 53 200 zł miesięcznie (do 3 800 zł średnio miesięcznie na jednego wychowanka),
  • w okresie od 1 stycznia 2022 r do 31 grudnia 2022 r. – 688 800 zł, tj. do 57 400 zł miesięcznie (do 4 100 zł średnio miesięcznie na jednego wychowanka),
  • w okresie od 1 stycznia 2023 r do 30 września 2023 r. - 567 000 zł, tj. do 63 000 zł miesięcznie (do 4 500 zł średnio miesięcznie na jednego wychowanka).

Oferty należało składać w terminie od 18 sierpnia 2021 r. do 08 września 2021 r. W określonym powyżej terminie do kancelarii Starostwa Powiatowego w Białymstoku wpłynęła tylko jedna oferta – złożona przez Zgromadzenie Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus z siedzibą w Podkowie Leśnej na prowadzenie Pogotowia Opiekuńczego OPOKA w Wasilkowie, w okresie wskazanym w ogłoszeniu. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania została określona na kwotę 1 415 400 zł a więc adekwatnie do środków zabezpieczonych na ten cel. 
Oceny oferty pod względem formalnym i merytorycznym dokonała Komisja konkursowa powołana uchwałą Zarządu Powiatu Białostockiego Nr 753/2021 z dnia 10 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do zaopiniowania oferty złożonej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Białostockim. 
Oferta została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję konkursową w dniu 16 września 2021  r. Komisja zarekomendowała ofertę do udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert. 
Zarząd Powiatu Białostockiego po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji konkursowej postanowił przyznać dofinansowanie ww. podmiotowi w wysokości określonej w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert.
Zarząd pozytywnie ocenił możliwości realizacji zadania określonego w ofercie. Wykonanie oferty jest zgodne z celami, założeniami oraz zadaniami wskazanymi w otwartym konkursie ofert.       

Podpisał:
Jan Bolesław Perkowski - Starosta
 

{"register":{"columns":[]}}