W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Uchwała w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łapach

Uchwała

Uchwała nr 39/2024
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 13 czerwca 2024 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łapach

Na podstawie ustawy art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107 t.j.), w związku z  art. 63 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 poz. 900 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1428 t.j.) Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala się, co następuje: 

§ 1

Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łapach, ul. Boh. Westerplatte 8, 18-100 Łapy.

§ 2

Ogłoszenie o konkursie, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały, zamieszcza się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Białymstoku pod adresem www.powiatbialostocki.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa, przy ul. Borsuczej 2.                                                             

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Białostockiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisali:
Roman Czepe – Wicestarosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Henryk Suchocki – Członek Zarządu
Jan Gradkowski – Członek Zarządu
 

Załącznik

Załącznik o uchwały nr 39/2024
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 13 czerwca 2024 roku

Zarząd Powiatu Białostockiego
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łapach

 1. Oznaczenie organu prowadzącego: Powiat Białostocki z siedzibą w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2.
 2. Nazwa placówki: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łapach,  Boh. Westerplatte 8, 18-100 Łapy.
 3. Wymagania wobec kandydatów na stanowisko dyrektora:
  Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2023 r. poz. 2578 t.j.)
 4. Wymagane dokumenty:
  Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1428 t.j.) oferta kandydata przystępującego do konkursu powinna zawierać:
  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju placówki;
  2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
   1. stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo
   2. stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
   3. stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
  3. oświadczenia zawierającego następujące dane osobowe kandydata:
   1. imię (imiona) i nazwisko,
   2. datę i miejsce urodzenia,
   3. obywatelstwo,
   4. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
  4. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w ppk. 2): świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia,
  5. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
  6. w przypadku cudzoziemca - poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2021 r. poz. 672 z późn. zm.) lub dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku filologia polska, lub dokument potwierdzający prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,
  7. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
  8. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
  9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa  w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 104 t.j.)
  11. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2024 r. poz. 273 t.j.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
  12. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego  - w przypadku nauczyciela,
  13. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
  14. oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz. 984 z późn. zm.) lub art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
  15. oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
  16. oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora zgodnie z załącznikiem do ogłoszenia.
 5. Na żądanie organu prowadzącego placówkę kandydat jest zobowiązany przedstawić oryginały dokumentów o których mowa w punkcie 4 ppkt. 4-7, 12,13. 
 6. Sposób i termin składania ofert:
  Oferty należy składać w  zamkniętych kopertach, z podanym  imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łapach”, w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Białymstoku, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok lub przesłać pocztą na powyższy adres. Dopuszcza się składanie ofert  w postaci elektronicznej  we wskazanym terminie. Oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu. 
  Termin składania dokumentów upływa w dniu 26 czerwca 2024 r.
 7. Sposób powiadamiania kandydatów:  
  Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Białostockiego. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.

Podpisał:
Roman Czepe – Wicestarosta
 

{"register":{"columns":[]}}