W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie Starosty Powiatu Białostockiego

01.03.2023

Białystok, dnia 13 lutego 2023 r.

STAROSTA POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO 
15-569 Białystok ul. Borsucza 2
GKNII.6821.61.2022

OGŁOSZENIE Starosty Powiatu Białostockiego

Działając na podstawie art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), zwanej dalej u.g.n. informuję o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie geodezyjnym Klepacze, gm. Choroszcz, oznaczonej jako działka o nr geod. 291/25 o pow. 0,2462 ha, w celu przeprowadzenia przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie istniejącej elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4 kV oraz słupa linii napowietrznej nN na nową linię napowietrzną nN 0,4 kV typu AsXSn 4x90 mm o długości ok. 60 m, zawieszoną min. 8 m nad powierzchnią gruntu, oraz słup linii napowietrznej nN 0,4 kV typu E-10,5, a następnie wydania, w trybie art. 124 ust. 1a u.g.n., decyzji o niezwłocznym zajęciu przedmiotowej nieruchomości celem realizacji ww. inwestycji. 

W rozumieniu art. 113 ust. 7 u.g.n., ww. nieruchomość traktuje się jako nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, gdyż jej współwłaściciel – Zdzisław Pańkowski s. Mieczysława i Genowefy, nie żyje.

W związku z powyższym, Starosta Powiatu Białostockiego wzywa osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosiły się i udokumentowały swoje prawa rzeczowe do nieruchomości. 

Powyższych czynności można dokonać w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku, przy ul. Jana Klemensa Branickiego 13, 15-085 Białystok, pok. 104, w poniedziałki w godzinach 8ºº - 16ºº lub od wtorku do piątku w godzinach 730 - 1530, nr tel.: 85 740 63 93.

Starosta Powiatu Białostockiego jednocześnie zawiadamia, że jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji, nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości.    

STAROSTA 
Jan Bolesław Perkowski

{"register":{"columns":[]}}