W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ

02.09.2021

ZARZĄD POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Choroszczy przy ul. 3-go Maja, gm. Choroszcz, oznaczonej jako działka nr 108/72 o pow. 0,2071 ha, ujawnionej w księdze wieczystej nr KW BI1B/00107503/4.

Obszar działki nr 108/72 znajduje się na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą RM w Choroszczy                                     Nr XXVII/244/01 z dnia 27 grudnia 2001 r.  (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 4,poz. 70 z dnia 20 lutego 2002r.) i przeznaczona jest w około 40% pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) oraz w około 60% pod tereny zielone (ZL). 

Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Powiatu Białostockiego i znajduje się w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy. Po wyłonieniu nabywcy w przetargu, organ niezwłocznie podejmie czynności zmierzające do wygaszenia trwałego zarządu.

Działka posiada kształt wieloboku, jej obszar jest płaski. Nieruchomość jest aktualnie ogrodzona łącznie z działkami sąsiednimi. W części południowej działki znajduje się zakrzaczenie i zadrzewienie o wartości drewna opałowego. Po stronie północno-wschodniej graniczy z pasem ulicy 3 Maja, od strony której posiada dojazd. Wzdłuż południowo-zachodniej granicy oraz w poprzek działki przebiega napowietrzna linia SN, zaś wzdłuż południowej granicy przebiega rów. Dostępne media: sieć elektryczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa i telekomunikacyjna w ul. 3-go Maja.

Przetarg odbędzie się dnia 12 października 2021 r. o godz. 11.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2 - sala konferencyjna (parter).
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 331.360,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100) plus podatek VAT.
 O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 3.313,60 zł netto (słownie: trzy tysiące trzysta trzynaście złotych sześćdziesiąt groszy).

Wadium w pieniądzu wynosi: 21.000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100).

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie ustalonego wadium do dnia 6 października 2021 r. Wadium należy wnieść w pieniądzu na rachunek Starostwa Powiatowego w Białymstoku: PKO Bank Polski S.A. nr  46 1020 1332 0000 1102 0385 2449, w taki sposób, aby do dnia  6 października 2021 r.  (włącznie) wpłynęło na konto bankowe sprzedającego. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium pozostałych uczestników zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni (warunkiem jest podanie numeru konta, na które powinno być zwrócone wadium).
Nabywca ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego i wpisów w księgach wieczystych.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu dowód wniesienia wadium oraz dokument tożsamości, a w przypadku występowania w imieniu osoby prawnej lub fizycznej – dokumenty upoważniające do reprezentacji. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualny wpis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwo oraz dowód osobisty osoby reprezentującej. W przypadku nabycia nieruchomości do majątku małżeńskiego wspólnego, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność drugiego małżonka lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem potwierdzonym notarialnie zawierającym zgodę drugiego małżonka na nabycie nieruchomości.

Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Nabywca, który wygra przetarg będzie zobowiązany do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu w terminie trzech dni roboczych przed dniem zawarcia umowy sprzedaży.  

Z chwilą wydania nieruchomości, tj. z dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, nabywca zobowiązany będzie do ponoszenia wszystkich kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości. 

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Zarząd Powiatu Białostockiego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zarząd Powiatu Białostockiego zastrzega sobie prawo odwołania oraz unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

Niniejsze ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Białymstoku i opublikowane na stronie internetowej, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Białostockiego, zaś wyciąg z ogłoszenia o przetargu zostaje zamieszczony w prasie o zasięgu lokalnym.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać pod nr tel.: 85 740 63 93.
 

{"register":{"columns":[]}}