W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w najem nieruchomości

ZARZĄD POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości oznaczonej nr geod. 694 o pow. 2,0778 ha, zabudowanej budynkami oznaczonymi w ewidencji budynków nr 1155 o pow. zabudowy 13 m2 i nr 1158 o pow. zabudowy 297 m2, położonej w Białymstoku przy ul. Niedźwiedziej:  

  • w części dotyczącej pow. 4361 m2 ,
  • w części dotyczącej pow. 7708 m2 ,

wraz z prawem do korzystania z części działki o pow. 715 m2, celem dojazdu do wynajmowanej części nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym Powiatu Białostockiego, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00020499/8, zobrazowanych na załączniku graficznym kolorem: grantowym (cz. działki o pow. 4361 m2) oraz niebieskim (cz. działki o pow. 7708 m2), stanowiącym integralną część ogłoszenia do przetargu. 

Części działki o nr geod. 694 o pow. 4361 m2 oraz o pow. 7708 m2 wraz z prawem do korzystania z części działki o pow. 715 m2, służącej jako dojazd do wynajmowanych części nieruchomości, położonej w Białymstoku przy ul. Niedźwiedziej, przeznaczone są do najmu na okres 1 roku, na prowadzenie działalności z zakresu produkcji i usług wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi.

Przedmiotem przetargu jest miesięczna stawka czynszu za 1 m2. Wywoławcza stawka czynszu za 1 m2 wynosi 1,14 zł (słownie: jeden złoty czternaście groszy) + podatek VAT.

Przetargi na wyłonienie najemców odbędą się w dniu 09 marca 2023 r. o godz. 10:00 (dot. części o pow. 4361 m2) oraz o godz. 10:30 (dot. części o pow. 7708 m2) w budynku Starostwa Powiatowego w Białymstoku, przy ul. Borsuczej 2 - sala konferencyjna (parter).

Wykaz obejmujący w/w części nieruchomości podany został do publicznej wiadomości w dniu 03 lutego 2023 r.

Wadium w pieniądzu wynosi 497,15 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych piętnaście groszy) za część działki o pow. 4361 m2 oraz 878,71 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt jeden groszy) za część działki o pow. 7708 m2. 
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie ustalonego wadium do dnia 02 marca 2023 r. Wadium należy wnieść w pieniądzu na rachunek Starostwa Powiatowego w Białymstoku: PKO Bank Polski S.A. nr 46 1020 1332 0000 1102 0385 2449, w taki sposób, aby do dnia 02 marca 2023 r. (włącznie) wpłynęło na w/w konto bankowe. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu najmu. Wadium pozostałych uczestników zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
Przystępujący do przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu dowód wniesienia wadium oraz dokument tożsamości, a w przypadku występowania w imieniu osoby prawnej lub fizycznej – dokumenty upoważniające do reprezentacji. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualny wpis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwo oraz dowód osobisty osoby reprezentującej. 
Umowy zostaną zawarte na okres 1 roku. Podpisanie umów najmu nastąpi w terminie do 6 tygodni od dnia rozstrzygnięcia przetargu (kwiecień – maj 2023 r.). 
Cena czynszu nie zawiera podatku od nieruchomości, do którego zapłaty będą zobowiązani najemcy. Czynsz będzie płatny na podstawie faktury wystawionej przez Wynajmującego, w okresach wskazanych na fakturze, a należności przewidziane w umowie będą ulegać zmianie stosownie do zmian wartości nabywczej pieniądza w odstępach rocznych, od 1-go stycznia roku obrachunkowego zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, za rok poprzedni. Ponadto, wyłonieni najemcy zobowiązani będą do deklarowania i uiszczania podatku od nieruchomości zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 70 t.j.). Poza stawką czynszu, Najemcy zobowiązani będą do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z eksploatacją przedmiotu najmu oraz pozostałych opłat związanych z nieruchomością, w szczególności: za dostawę wody i odprowadzanie ścieków, dostawę energii elektrycznej, wywóz odpadów, na podstawie ich rzeczywistego zużycia przez Najemców i zgodnie z obowiązującymi stawkami określonymi przez dostawców tych mediów, w oparciu o wskazania liczników i na podstawie faktur VAT wystawionych przez dostawców mediów lub Wynajmującego. Jeżeli przyszły najemca części nieruchomości o pow. 7708 m2 będzie potrzebował dostępu do energii elektrycznej i wody, zobowiązany będzie do zainstalowania podliczników pomiarowych na wskazane media na swój koszt oraz w okresie zimowym do ogrzewania budynku, w którym znajduje się wodomierz.

Jeżeli osoba ustalona jako najemca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwionej przyczyny do zawarcia umowy, Zarząd Powiatu Białostockiego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zarząd Powiatu Białostockiego zastrzega sobie prawo odwołania oraz unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.
Niniejsze ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Białymstoku i opublikowane na stronie internetowej: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-bialostocki, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Białostockiego, zaś wyciąg z ogłoszenia o przetargu zostanie zamieszczony w prasie o zasięgu lokalnym.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać pod nr tel.: 85 732 45 98.
                                
CZŁONEK ZARZĄDU
Henryk Suchocki

WICESTAROSTA
Roman Czepe

Materiały

Rzut na Parking - obraz nie jest dostępny cyfrowo
parking.pdf 4.65MB
{"register":{"columns":[]}}