W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Białostockim

17.08.2021

UCHWAŁA Nr 739/2021 ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Białostockim

Na podstawie art. 190 i art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U.  z 2020 r. poz. 821 z późn. zm. ) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1a, art. 11 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1.  1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, tj. prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej w Powiecie Białostockim.
2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 ust. 2 zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Białymstoku, w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Białymstoku w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń, a także na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Białymstoku. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Białostockiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Podpisali:
Roman Czepe - Wicestarosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Jan Gradkowski – Członek Zarządu

Załącznik  do uchwały Nr 739/2021 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 17 sierpnia 2021 r. 


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 


Na podstawie art. 190 i art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.  z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.) w związku 
z art. 4 ust. 1 pkt 1a, art. 11 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Białostockiego ogłasza otwarty konkurs ofert na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej w Powiecie Białostockim w okresie od 1 października 2021 r. 
do 30 września 2023 r.

I.    Rodzaj zadania
Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.  z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.)  oraz rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720 ), w której może przebywać 14 dzieci i która ma łączyć zadania placówki socjalizacyjnej i interwencyjnej. 

II.    Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
Wysokość środków zaplanowanych na realizacje zadania w okresie od 1 października 2021 r. do 30 września 2023 r.  – 1 415 400 zł, w tym:
- w okresie od 1 październik 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. – 159 600 zł, tj. do 53 200 zł miesięcznie (do 3 800 zł średnio miesięcznie na jednego wychowanka),
- w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. – 688 800 zł, tj. do 57 400 zł miesięcznie (do 4 100 zł średnio miesięcznie na jednego wychowanka),
- w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 30 września 2023 r. - 567 000 zł, tj. do 63 000 zł miesięcznie (do 4 500 zł średnio miesięcznie na jednego wychowanka).
III.    Podmioty uprawnione do składania ofert
Podmioty określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) posiadające zezwolenie Wojewody Podlaskiego na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(Dz. U.  z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.) na czas nieokreślony.

IV.    Zasady przyznawania dotacji
1.    Postępowanie konkursowe odbywać się będzie w trybie otwartego konkursu ofert 
na podstawie niniejszego ogłoszenia przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ).
2.    Zlecenie realizacji zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana. Dodatkowo z wybranym podmiotem zostanie zawarta umowa dotycząca przekazania dotacji na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówce opiekuńczo wychowawczej zgodnie z art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ) w związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.).  
3.    Wzór umowy określa rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
4.    Dotacja na realizację zadania zostanie przyznana do wysokości środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Powiatu Białostockiego.
5.    Środki pochodzące z przyznanych dotacji nie będą mogły być przeznaczone 
na pokrycie deficytu realizowanych przedsięwzięć, zakup budynków, lokali lub zakup gruntów, udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym, działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
6.    Za koszty kwalifikowane uznane będą koszty niezbędne do realizacji zadania 
i bezpośrednio związane z jego realizacją, zgodnie z opisem działań określonych w ofercie, w części dotyczącej realizacji zadania, spełniające wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi.
7.    Uruchomienie środków na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Białostockim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Białostockiego a podmiotem, którego oferta zostanie wybrana.
8.    Pozostałe zasady przyznawania środków finansowych określają przepisy ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne przepisy prawa.

V.    Termin i warunki realizacji zadania 
Termin realizacji zadania -  od 1 października 2021 r. do 30 września 2023 r.
Warunki realizacji zadania:
1.    Zadanie objęte konkursem musi być realizowane zgodnie z wymogami określonymi 
w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.  z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.) w zakresie placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720),
2.    Oferta musi być złożona wg wzoru określonego rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
3.    Oferent zapewni odpowiednie warunki do realizacji zadania zgodnie z ustawą 
i rozporządzeniem wskazanymi w punkcie 1 i innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
4.    Oferent zapewni zatrudnienie kadry o kwalifikacjach określonych w ustawie z dnia 
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.  z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.) i w wymiarze zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie placówki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

VI.    Termin składania ofert
Oferty należy składać w formie papierowej w terminie od 18 sierpnia 2021 r. do 08 września 2021 r. w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Białymstoku, ul. Borsucza 2 (pokój Nr 1).
Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji 
lub z przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości. 
    
VII.    Wymagane dokumenty
1.    Oferta wraz z załącznikami określonymi w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
2.    Statut podmiotu składającego ofertę.
3.    Decyzja Wojewody Podlaskiego na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.  z 2020 r. poz. 821 z późn. zm. ) na czas nieokreślony.
4.    Regulamin placówki opiekuńczo - wychowawczej opracowany zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
5.    Wykaz stanowisk pracy w placówce z wyszczególnieniem kwalifikacji (z uwzględnieniem osoby kierującej placówką) w przeliczeniu na pełne etaty – w liczbie odpowiedniej do potrzeb dzieci oraz rodzaju prowadzonych zajęć.
6.    Posiadane, aktualne dokumenty potwierdzające pozytywne opinie właściwego miejscowo komendanta Państwowej Straży Pożarnej i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym prowadzona jest placówka,
7.    Dokument potwierdzający osobowość prawną w przypadku podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).


VIII.    Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
1.    Oferty nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie po upływie terminu składania ofert.
2.    Oceny ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Białostockiego.
3.    Złożone oferty poddane zostaną ocenie formalnej i merytorycznej.
4.    Kryteria formalne:
a)    ocena, czy oferent składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia,
b)    ocena, czy kompletna jest dokumentacja załączona do oferty, 
c)    ocena, czy oferta została złożona w terminie,
5.    Nie podlegają ocenie merytorycznej oferty, w których koszt realizacji zadania przekroczy wysokość środków określonych w pkt. II ogłoszenia. 
6.    Kryteria merytoryczne:
a)    ocena możliwości realizacji zadania publicznego,
b)    ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c)    ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne,
d)    planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i prace społeczne oferenta,
e)    analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferentów, którzy w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
7.    Złożenie oferty spełniającej kryteria formalne i merytoryczne nie jest równoznaczne 
z przyznaniem dotacji.
8.    Oferty spełniające kryteria formalne i które zostaną pozytywnie ocenione pod kątem merytorycznym będą przedstawione przez komisję konkursową Zarządowi Powiatu Białostockiego. Oferty złożone po terminie, sporządzone wadliwie lub niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.
9.    Od decyzji Zarządu Powiatu Białostockiego w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie przysługuje odwołanie.
10.    Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku w miejscu przeznaczonym na zamieszczenie ogłoszeń, a także na stronie internetowej powiatu.
    
IX.     Wybór oferty nastąpi niezwłocznie po upływie terminu ich składania


X.    Informacje dodatkowe
Zarząd Powiatu Białostockiego na zlecenie prowadzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej w okresie od stycznia do sierpnia 2021 r. przekazał dotację w wysokości 374 996 zł, planowana kwota dotacji do przekazania we wrześniu 2021 r.  – 48 972 zł a w 2020 r. przekazał dotację w łącznej wysokości – 564 472 zł. 
Szczegółowych informacji w zakresie otwartego konkursu ofert udziela: Elżbieta Anna Turczewska – dyrektor Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku, 
ul. Słonimska 15/1, pokój Nr 4, tel.: 85 732 17 72 w. 8.  


Podpisał:
Roman Czepe - Wicestarosta
 

{"register":{"columns":[]}}