W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Interpelacja w sprawie przedstawienia informacji o sytuacji oraz funkcjonowaniu Oddziału Dziecięcego SP ZOZ w Łapach

07.10.2022 Mariusz Gołaszewski

Treść interpelacji

Interpelacja w sprawie przedstawienia informacji o sytuacji i funkcjonowaniu Oddziału Dziecięcego SP ZOZ w Łapach

W związku z przedłużającym się okresem zawieszenie oddziału, trosce o zabezpieczenie opieki medycznej najmłodszych mieszkańców proszę Zarząd Powiatu Białostockiego o podjęcie wszelkich możliwych działań w celu odwieszenia działalności Oddziału Dziecięcego funkcjonującego w SP ZOZ w Łapach.

Dodatkowo proszę o szczegółowe przedstawienie szczegółowych informacji z zakresie:

 • bieżącej sytuacji Oddziału Dziecięcego SP ZOZ w Łapach,
 • obecnego stanu zatrudnienia i działań jakie zostały oraz zostaną jeszcze podjęte w celu zabezpieczenia funkcjonowania oddziału,
 • przewidywanego terminu wznowienia funkcjonowania Oddziału Dziecięcego.

W imieniu Swoim i mieszkańców jeszcze raz proszę i wnoszę o podjęcie wszelkich niezbędnych działań aby wznowić działalność Oddziału Dziecięcego SP ZOZ w Łapach.

Proszę o publikację mojej interpelacji na stronie WWW Powiatu Białostockiego.

Z poważaniem
Gołaszewski Mariusz
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego

Treść odpowiedzi

W odpowiedzi na złożoną interpelację w sprawie przedstawienia informacji o sytuacji oraz funkcjonowaniu Oddziału Dziecięcego SP ZOZ w Łapach, informuję, że na podstawie otrzymanych informacji z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach, sprawa wygląda następująco:

 1. Informacja w zakresie bieżącej sytuacji Oddziału Dziecięcego SP ZOZ w Łapach:
  Na podstawie wydanych Decyzji Wojewody Podlaskiego nr PS-III.9610.278.2022.WZ oraz PS-III.9610.416.2022.AM działalność Oddziału Dziecięcego jest czasowo zaprzestana od 1 lipca 2022 r. Zgodnie z art. 34 ust. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, podmiot leczniczy ma prawo do czasowego zaprzestania działalności leczniczej na okres nieprzekraczający 6 miesięcy. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej obecnie dysponuje zgodą Wojewody na czasowe zaprzestanie działalności do 30 listopada 2022 r. z możliwością jej czasowego wydłużenia do dnia 31 grudnia 2022 r. 
 2. Informacja w zakresie obecnego stanu zatrudnienia i działań jakie zostały oraz zostaną jeszcze podjęte w celu zabezpieczenia funkcjonowania Oddziału Dziecięcego SP ZOZ w Łapach:
  Zaprzestanie działalności Oddziału Dziecięcego jest następstwem braków kadrowych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r., w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, świadczeniodawca jest zobligowany do zapewnienia równoważnika co najmniej 2 etatów specjalisty w dziedzinie pediatrii w ordynacji dziennej bez dyżurów medycznych. Obecnie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach dysponuje tylko jednym lekarzem zatrudnionym w ordynacji dziennej na oddziale, w związku z czym nie spełnia wymagań dot. kadry medycznej. Zważywszy na zaistniałą sytuację, lekarz ten czasowo został oddelegowany do pracy w POZ. 
  Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek oraz funkcjonujące równocześnie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11.10.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, liczba wymaganych etatów pielęgniarskich wynosi 0,8 etatu na 1 łóżko, tj. 6,4 etatu. 
  W chwili obecnej na oddziale zatrudnione są 2 pielęgniarki na umowy o pracę, w tym jedna została delegowana czasowo do Pracowni Tomografii, zaś druga pielęgniarka posiada zawartą umowę o pracę w wymiarze 1/2 etatu i obecnie przebywa na urlopie bezpłatnym do 31.12.2022 r. Ponadto, 5 pielęgniarek jest zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych, które ulegną rozwiązaniu na przełomie tego roku. Na chwilę obecną, wszystkie pielęgniarki posiadające umowy cywilno-prawne nie świadczą pracy na żadnym innym oddziale SP ZOZ w Łapach. 
  Od początku kwietnia br. do dnia 14.10.2022 r. SP ZOZ w Łapach stale poszukuje lekarza do pracy w ramach ordynacji dziennej. Przeprowadzono wiele spotkań oraz rozmów telefonicznych dotyczących dalszego zatrudnienia z 6 lekarzami. Wszystkie negocjacje zakończyły się brakiem porozumienia, głównie z uwagi na zbyt wysokie roszczenia finansowe. Ponadto ogłoszono 10 konkursów ofert na udzielanie świadczeń w Oddziale Dziecięcym z Izbą Przyjęć. Jednakże wszystkie konkursy, zarówno te zakończone w terminie ale także te o przedłużonym terminie składania ofert, zostały unieważnione ze względu na brak złożonych ofert. Obecnie jest ogłoszony kolejny – 11 konkurs na udzielanie świadczeń medycznych w Oddziale Dziecięcym z Izbą Przyjęć z datą rozstrzygnięcia ustaloną na 20.10.2022 r. 
 3. Informacja w zakresie przewidywanego terminu wznowienia funkcjonowania Oddziału Dziecięcego SP ZOZ w Łapach: W celu wznowienia funkcjonowania Oddziału Dziecięcego, SP ZOZ w Łapach stale i aktywnie poszukuje pracowników oraz ogłaszała nowe konkursy ofert na udzielanie świadczeń w Oddziale Dziecięcym z Izbą Przyjęć. W związku z powyższym, działalność Oddziału Dziecięcego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach będzie wznowiona w momencie spełnienia wymagań kadrowych niezbędnych do udzielania świadczeń na tym Oddziale. 

    

Podpisał:
Jan Bolesław Perkowski
Starosta Powiatu Białostockiego
 

Materiały

Interpelacja
RP000382022Interpelacja​_M​_Gołaszewski2.pdf 0.05MB
Odpowiedź
RP000382022​_Odpowiedź​_na​_interpelację​_P​_MGołaszewskiego2.pdf 0.17MB
{"register":{"columns":[]}}