W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Procedury rozpatrywania wniosków

Rodzice/opiekunowie prawni informowani są  o możliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Zespołu, w części dotyczącej ich dziecka. 

1. Zespół Orzekający PP-P orzeka o potrzebie:

  • nauczania indywidualnego,
  • kształcenia specjalnego,
  • zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
  • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

2. W posiedzeniach zespołu, z głosem doradczym, mogą uczestniczyć:• na wniosek przewodniczącego zespołu i za zgodą rodzica dziecka lub ucznia lub za zgodą pełnoletniego ucznia:

a) nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści, prowadzący zajęcia z dzieckiem lub uczniem w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce,

b) asystent nauczyciela lub osoby niebędącej nauczycielem lub asystent wychowawcy świetlicy, o których mowa w art. 15 ust. 7 ustawy,

c) pomoc nauczyciela,

d) asystent edukacji romskiej

– wyznaczeni przez ich dyrektora;

• na wniosek lub za zgodą rodzica dziecka lub ucznia lub na wniosek lub za zgodą pełnoletniego ucznia – inne osoby, w szczególności psycholog, pedagog, logopeda, lekarz lub specjalista inni niż ww. wymienieni. 

3. Wniosek  składa rodzic dziecka/ucznia lub  pełnoletni  uczeń. Wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii składa się do zespołu w postaci papierowej po wcześniejszej umówionej konsultacji i wywiadzie z jednym z członków zespołu.

W czasie konsultacji analizowana jest dostarczona przez rodzica/pełnoletniego ucznia dokumentacja uzasadniająca wniosek

4. Po złożeniu przez rodzica wniosku wraz z kompletną dokumentacją uzasadniającą wniosek przewodniczący zespołu wyznacza termin posiedzenia zespołu i informuje o tym wnioskodawcę.

5. Rodzice dziecka lub ucznia lub pełnoletni uczeń mają prawo uczestniczyć w posiedzeniu zespołu i przedstawić swoje stanowisko.

6. Zespół wydaje orzeczenie lub opinię większością głosów.

7. Orzeczenie/opinia jest gotowa do odbioru w terminie 7 dni od dnia wydania.

8. Orzeczenie lub opinię przekazuje się w jednym egzemplarzu.

{"register":{"columns":[]}}