W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 10 maja 2021 r.

18.05.2021

logotyp Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

Generalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
DOOŚ-WDŚZIL.420.28.2020.KB.14
stary znak sprawy: DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.52.2020.KB

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.), dalej Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081), dalej ustawa ooś, zawiadamiam strony postępowania, a także, na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy ooś, zawiadamiam społeczeństwo, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska decyzją z dnia 5 maja 2021 r., znak: DOOŚ-WDSZIL.420.28.2020.KB.13, umorzył postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie, z dnia 28 czerwca 2019 r., znak: WOOŚ.420.149.2018.SM, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 2x400 kVrelacji Chełm-Lublin Systemowa.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją spraw)' zgodnie z art. 73 § 1 Kpa można zapoznać się w siedzibie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, w dniach roboczych w godzinach 10:00 - 14:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny wizyty pod numerem telefonu 22 369-21-05 (na zasadach określonych w ogłoszeniu Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 25 maja 2020 r. opublikowanym na stronie internetowej https://gdos.gov.pl). Z treścią decyzji można zapoznać się także w siedzibie: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie, Urzędzie Miasta Chełm, Urzędzie Gminy Chełm, Urzędzie Gminy Wierzbica, Urzędzie Miasta Siedliszcze, Urzędzie Gminy Cyców, Urzędzie Gminy Puchaczów, Urzędzie Miasta Łęczna, Urzędzie Gminy Spiczyn, Urzędzie Gminy Wólka, Urzędzie Gminy Niemce oraz w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego urzędu na stronie internetowej www.bip.gdos.gov.pl w zakładce „publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie".

Doręczenie decyzji stronom postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni liczonych od następnego dnia po dniu upublicznienia zawiadomienia.

Społeczeństwu decyzja udostępniana jest zgodnie z przepisami ustawy ooś zawartymi w Dziale II

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.

Upubliczniono w dniach od 18.05.2021 do ...

Pieczęć urzędu i podpis:

Z upoważnienia
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Dyrektor Departamentu
Ocen Oddziaływania na Środowisko
/-/ Anna Jasińska

Materiały

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 10 maja 2021 r.
zawiadomienie-gdoś.pdf 0.74MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.05.2021 14:52 dominik.guz@ugwierzbica.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Guz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. 2.0 18.05.2021 15:03 dominik.guz@ugwierzbica.pl
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. 1.0 18.05.2021 14:52 dominik.guz@ugwierzbica.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP