W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

I. WYMAGANE DOKUMENTY

W celu uzyskania zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości należy złożyć:

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia,
  2. W przypadku ustanowienia pełnomocnika należy złożyć oryginał pełnomocnictwa,
  3. Dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej.

 

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy Wierzbica

Wierzbica-Osiedle ul. Włodawska 1, 22-150 Wierzbica

III. SPRAWĘ PROWADZI:

Referat budownictwa gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.

IV. OPŁATY

Opłata za zaświadczenie - 17 zł - na podstawie art. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej i załącznika do niniejszej ustawy.
Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Wierzbica (np. przelewem bankowym, na poczcie).
Nr konta bankowego: 29 8187 0004 2006 0130 0257 0003 z dopiskiem: opłata skarbowa za zaświadczenie o zgodności sposobu użytkowania obiektu z MPZP.

V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni (art. 217 §3 Kpa)

Wydanie zaświadczenia albo postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Nie dotyczy

VII. PODSTAWA PRAWNA

art. 217 § 2  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2021 poz. 735, z późn. zm),

art. 71 ust. 2 pkt. 4 ustaway z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2354, z późn. zm.)

art. 1 ust 1 okt 1 lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021, poz. 1923, z późn. zm.)

VIII. INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)

Klauzula informacyjna
 „Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w związku z  przetwarzaniem danych  osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie  danych)  (Dz.  Urz.  UE  L  119 z04.05.2016   r.), zwanego  dalej  RODO,  informuję,  że Administratorem   Pani/Pana   danych osobowych jest Wójt Gminy Wierzbica, Wierzbica –Osiedle, ul. Włodawska 1, 22-150 Wierzbica. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych email: inspektor@cbi24.pl. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wydania zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z MPZP. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w zakresie niezbędnym do zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisu prawa, tj. z  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r. kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz.1257) oraz ustawy z dnia14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U.  z  2017  r.  poz.  1257),jak  również art.  6  ust.  1  lit.  c  RODO,  natomiast  w   zakresie wykraczającym poza ramy ustawy -art.  6  ust.  1  lit.  a  RODO. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy uprawnione do przetwarzania danych osobowych z mocy prawa, w szczególności  organy  wymiaru  sprawiedliwości,  służby  mundurowe, jak  również  podmioty wskazane w treści w/w ustawy. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  osobowych  oraz  prawo  do  ich uzupełnienia i sprostowania. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie  danych  osobowych  narusza przepisy RODO. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie będzie skutkowało nierozpatrzeniem wniosku. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane”.
Jednocześnie przysługuje Państwu prawo do wyrażenia, bądź odmowy wyrażenia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w postaci numeru telefonu oraz adresu e-mail w kontekście realizacji celu wskazanego w w/w klauzuli informacyjnej, z wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązek podania tych danych kontaktowych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Materiały

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
wniosek​_zgodność​_inwestycji​_z​_MPZP.pdf 0.32MB
{"register":{"columns":[]}}