W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

I. WYMAGANE DOKUMENTY

W celu uzyskania zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowego budynkowi/budynkom należy złożyć:

  1. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego,
  2. Załącznikiem do wniosku może być:
  • kopia mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10 000,
  • lub kopia projektu zagospodarowania działki,
  • lub szkic z lokalizacją budynku,
  1. Podpis własnoręczny, a w przypadku składania wniosku w postaci elektronicznej: kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis osobisty albo podpis zaufany.

 

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy Wierzbica

Wierzbica-Osiedle ul. Włodawska 1, 22-150 Wierzbica

III. SPRAWĘ PROWADZI:

Referat rolnictwa i gospodarki gruntami.

IV. OPŁATY

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.) i załącznika do niniejszej ustawy.

V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni (art. 217 §3 Kpa)
Wydanie zaświadczenia albo postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Nie dotyczy

VII. PODSTAWA PRAWNA

Art. 217 i 218 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 )

VIII. INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)

Klauzula informacyjna
 „Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w związku z  przetwarzaniem danych  osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie  danych)  (Dz.  Urz.  UE  L  119 z04.05.2016   r.), zwanego  dalej  RODO,  informuję,  że Administratorem   Pani/Pana   danych osobowych jest Wójt Gminy Wierzbica, Wierzbica –Osiedle, ul. Włodawska 1, 22-150 Wierzbica. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych email: inspektor@cbi24.pl. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wydania zaświadczenia o przeznaczeniu gruntów. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w zakresie niezbędnym do zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisu prawa, tj. z  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r. kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz.1257) oraz ustawy z dnia14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U.  z  2017  r.  poz.  1257),jak  również art.  6  ust.  1  lit.  c  RODO,  natomiast  w   zakresie wykraczającym poza ramy ustawy -art.  6  ust.  1  lit.  a  RODO. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy uprawnione do przetwarzania danych osobowych z mocy prawa, w szczególności  organy  wymiaru  sprawiedliwości,  służby  mundurowe, jak  również  podmioty wskazane w treści w/w ustawy. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  osobowych  oraz  prawo  do  ich uzupełnienia i sprostowania. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie  danych  osobowych  narusza przepisy RODO. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie będzie skutkowało nierozpatrzeniem wniosku. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane”.
Jednocześnie przysługuje Państwu prawo do wyrażenia, bądź odmowy wyrażenia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w postaci numeru telefonu oraz adresu e-mail w kontekście realizacji celu wskazanego w w/w klauzuli informacyjnej, z wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązek podania tych danych kontaktowych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Materiały

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
wniosek-o-ustalenie-numeru-porządkowego.pdf 0.11MB
{"register":{"columns":[]}}