W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wierzbica

08.03.2021

Budynek po dawnej szkole w m. Pniówno

WÓJT GMINY WIERZBICA
ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wierzbica


położonej w m. Pniówno, gmina Wierzbica dla której Sąd Rejonowy w Chełmie prowadzi Księgę Wieczystą - KW Nr LU 1 C/00042062/0. Przedmiotem sprzedaży jest działka gruntu oznaczona numerem 294/11 o pow. 0,85 ha. Działka zabudowana jest parterowym budynkiem po byłej szkole, konstrukcji murowanej o pow. użytkowej 184,80 m2, ogrodzona stalową siatką zawieszoną na metalowych słupkach, uzbrojona w instalację elektryczną, telefon, wodociąg, szambo, dojazd - droga gruntowa utwardzona betonowymi płytami.

Działka oznaczona nr 294/11 o pow. 0,85 ha, w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona została na cele usługi oświaty oznaczona symbolem 34-UO.
Przeprowadzone przetargi w terminach: 9 czerwca 2020 r., 7 sierpnia 2020 r., 6 października 2020 r. i 24 listopada 2020 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.
Cena wywoławcza z I przetargu 282 499,00 zł. Wymagana zaliczka 14 125,00 zł t. j. 5% ceny wywoławczej.

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest zgłoszenie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach i wpłacenie zaliczki. Zgłoszenie do udziału w rokowaniach w formie pisemnej - w zamkniętych kopertach, należy złożyć nie później niż do dnia 9 kwietnia 2021 roku w sekretariacie
Urzędu Gminy.


Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. imię i nazwisko, adres nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
  2. datę sporządzenia zgłoszenia;
  3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
  4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;
  5. własnoręczny podpis;
  6. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości.

 

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
Koperty powinny być zamknięte i opisane w następujący sposób „Rokowania 13 kwietnia 2021 r. - działka 294/11 w Pniówno - nie otwierać przed dniem 13 kwietnia 2021 r. „
Z dodatkowymi warunkami rokowań można zapoznać się do 13 kwietnia 2021 roku w Urzędzie Gminy pok. Nr 1 tel. 82569 32 32 wew. 13

Rokowania rozpoczną się o godz. 10°° w dniu 13 kwietnia 2021 r. i zostaną przeprowadzone w Urzędzie Gminy Wierzbica w sali konferencyjnej.

Zaliczka ze wskazaniem przedmiotu winna być wniesiona w gotówce w walucie PLN i wpłacona na rachunek Gmina Wierzbica Bank Spółdzielczy Chełm o/Wierzbica nr 56 8187 0004 2006 0130 0257 0002, najpóźniej na 3 dni przed datą przeprowadzenia rokowań tj. do dnia 9 kwietnia 2021 r. ( dzień zapłaty to dzień uznania rachunku Urzędu).
Uczestnicy rokowań biorą udział osobiście lub przez pełnomocnika. Osoby fizyczne oraz osoby reprezentujące osoby prawne zobowiązane są przedstawić komisji przeprowadzającej rokowania dokument stwierdzający ich tożsamość, ponadto osoby prawne zobowiązane są przedłożyć wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inne dokumenty wskazujące na upoważnienie do reprezentowania uczestnika rokowań, pełnomocnicy winni przedłożyć pełnomocnictwa. Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika rokowań, który został ustalony nabywcą nieruchomości, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostaje zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań. Zaliczka ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który został ustalony nabywcą nieruchomości, od zawarcia umowy notarialnej. Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłat sądowych ponosi nabywca nieruchomości. Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Wójt Gminy Wierzbica

/-/

Zdzisława Bożena Deniszczuk

Materiały

Rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wierzbica
rokowania-sprzedaz-nieruchomosci-gm-wierzbica.pdf 1.29MB
Informacja o sposobie rozstrzygnięcia skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu
2021-04-21-informacja-o-sposobie-rozstrzygniecia-skargi.pdf 0.33MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.03.2021 15:24 dominik.guz@ugwierzbica.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Guz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wierzbica 2.0 21.04.2021 15:17 dominik.guz@ugwierzbica.pl
Rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wierzbica 1.0 08.03.2021 15:24 dominik.guz@ugwierzbica.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}