W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w m. Wierzbica-Osiedle

21.07.2021

WÓJT GMINY WIERZBICA OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wierzbica-Osiedle, gmina Wierzbica stanowiąca własność Gminy Wierzbica, uregulowana w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chełmie.

W terminie o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) - nie wpłynął żaden wniosek od osób uprawnionych.

1. Działka nr 178 o pow. 0,0337 ha, położona w m. Wierzbica-Osiedle, KW nr LU1C/00037678/3, przeznaczenie w planie -zabudowa  jednorodzinna 9 MN, cena wywoławcza - 8890,00 zł , wadium - 720,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium w wysokości 8 % ceny wywoławczej na konto Gmina Wierzbica Wschodni Bank Spółdzielczy Chełm o/Wierzbica nr 56 8187 0004 2006 0130 0257 0002. z dopiskiem zakup działki nr ...., tak ,aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Gminy Wierzbica najpóźniej w dniu 16.08.2021 r. tj. na trzy dni przed dniem otwarcia przetargu co jest warunkiem uznania, że wpłata została dokonana w terminie.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2021 r. o godzinie 1100 w siedzibie Urzędu Gminy (sala konferencyjna) Wierzbica – Osiedle,  ul. Włodawska 1.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość, (dotyczy to osoby fizycznej lub jej pełnomocnika na podstawie specjalnego pełnomocnictwa potwierdzonego przez notariusza) w przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli osoba ustalona w wyniku przetargu jako kandydat na nabywcę nie stawi się w wyznaczonym czasie i miejscu do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Należność za nabycie nieruchomości należy wpłacić nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Granice nieruchomości mogą zostać wznowione na wniosek i wyłączny koszt kupującego. Kupujący ponosi koszty sporządzenia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Przetarg może zostać odwołany jedynie z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Do wylicytowanej ceny działki przeznaczonej pod budownictwo zagrodowe doliczony zostanie podatek VAT wg stawki 23%.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią

Ogłoszenie opublikowane zostało na stronie internetowej Urzędu Gminy Wierzbica http://ugwierzbica.bip.lubelskie.pl Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. nr 2 lub tel. 569 32 66 wew. 13 w godz. 730 – 1530.

 

Wójt Gminy Wierzbica

/-/ Zdzisława Bożena Deniszczuk

Materiały

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w m. Wierzbica-Osiedle
przetarg-wierzbica-osiedle-178.pdf 0.90MB
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w obrębie Wierzbica-Osiedle
informacja-o-wynikach-przetargu-wierzbica-osiedle.pdf 0.72MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
21.07.2021 13:27 dominik.guz@ugwierzbica.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Guz / Andrzej Bondyra
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w m. Wierzbica-Osiedle 2.0 27.08.2021 10:55 dominik.guz@ugwierzbica.pl
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w m. Wierzbica-Osiedle 1.0 21.07.2021 13:27 dominik.guz@ugwierzbica.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}