W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w m. Święcica

19.11.2021

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Święcica, gmina Wierzbica stanowiąca własność Gminy Wierzbica, uregulowana w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chełmie.

W terminie o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) - nie wpłynął żaden wniosek od osób uprawnionych.

  1. Działka nr 32/2 o pow. 0,07 ha, położona w m. Święcica, KW nr LU1C/00038684/5, przeznaczenie w planie –budownictwo zagrodowe 44 MR, cena wywoławcza - 6397,00 zł , wadium - 512,00 zł.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto Gmina Wierzbica Wschodni Bank Spółdzielczy Chełm o/Wierzbica nr 56 8187 0004 2006 0130 0257 0002. z dopiskiem zakup działki nr ...., tak ,aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Gminy Wierzbica najpóźniej w dniu 17.12.2021 r. tj. na trzy dni przed dniem otwarcia przetargu co jest warunkiem uznania, że wpłata została dokonana w terminie.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 grudnia 2021 r. o godzinie 900 w siedzibie Urzędu Gminy (sala konferencyjna) Wierzbica – Osiedle,  ul. Włodawska 1.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość, (dotyczy to osoby fizycznej lub jej pełnomocnika na podstawie specjalnego pełnomocnictwa potwierdzonego przez notariusza) w przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli osoba ustalona w wyniku przetargu jako kandydat na nabywcę nie stawi się w wyznaczonym czasie i miejscu do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Należność za nabycie nieruchomości należy wpłacić nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Granice nieruchomości mogą zostać wznowione na wniosek i wyłączny koszt kupującego. Kupujący ponosi koszty sporządzenia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Przetarg może zostać odwołany jedynie z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Do wylicytowanej ceny działki przeznaczonej pod usługi doliczony zostanie podatek VAT wg stawki 23%.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią

Ogłoszenie opublikowane zostało na stronie internetowej Urzędu Gminy Wierzbica http://ugwierzbica.bip.lubelskie.pl

Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. nr 2 lub tel. 82-569-32-32, 82-575-07-16, 82-575-07-03 w godz. 730 – 1530.

 

Wójt Gminy Wierzbica

/-/ Zdzisława Bożena Deniszczuk

Materiały

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w m. Święcica
przetarg-nieograniczony-grunt-święcica.pdf 0.91MB
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Święcica
informacja-wynik-przetargu-swięcica-32-2.pdf 0.73MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
19.11.2021 13:03 dominik.guz@ugwierzbica.pl
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Guz / Andrzej Bondyra
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w m. Święcica 2.0 28.12.2021 10:54 Dominik Guz
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w m. Święcica 1.0 19.11.2021 13:03 dominik.guz@ugwierzbica.pl

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}