W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 23 lutego 2023 r. o podjęciu przez Radę Gminy Wierzbica uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wierzbica do roku 2032

23.02.2023

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 485) Wójt Gminy Wierzbica zawiadamia, że w dniu 31 stycznia 2023 r. Rada Gminy Wierzbica podjęła Uchwałę Nr XLIII-231/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wierzbica do roku 2032.

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Wierzbica do roku 2032 będzie obejmował obszar rewitalizacji wyznaczony Uchwałą Nr XLIII-230/2023 r. Rady Gminy Wierzbica z dnia 31 stycznia 2023 r.
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Wierzbica. Obszar rewitalizacji Gminy stanowią:

  • Podobszar I - sołectwo Wierzbica-Osiedle;
  • Podobszar II sołectwo Ochoża

w granicach określonych w załącznikach graficznych do w/w uchwały.

Gminny Program Rewitalizacji ma przeciwdziałać negatywnym zjawiskom społecznym oraz przestrzennym poprzez podjęcie działań zmierzających do aktywizowania lokalnej społeczności oraz
zapobiegania procesom degradacji. Dokument ma na celu wyprowadzenie obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenie warunków do jego zrównoważonego rozwoju. Stanowi narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.

Interesariuszami rewitalizacji, są w szczególności:

  1. mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;
  2. mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;
  3. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
  4. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
  5. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
  6. organy władzy publicznej;
  7. podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Informacje o planowanych formach konsultacji społecznych zamieszczane będą w Biuletynie Informacji Publicznej, serwisie internetowym Gminy Wierzbica oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wierzbica.

Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisława Bożena Deniszczuk

Materiały

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 23 lutego 2023 r.
ogłoszenie​_rewitalizacja.pdf 0.89MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.02.2023 12:34 Dominik Guz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dominik Guz / Joanna Stepaniuk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 23 lutego 2023 r. o podjęciu przez Radę Gminy Wierzbica uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wierzbica do roku 2032 1.0 23.02.2023 12:34 Dominik Guz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}