W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Zamościu PGW Wody Polskie

20.06.2022

Działając na podstawie art. 61, art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 1 i 4, ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni w Zamościu PGW Wody Polskie

zdjęcie przedstawia po lewej stronie dłonie trzymające smartfon, po prawej stronie grafiki na beżowym tle z zarysem kartki napis Komunikat

zawiadamia że, na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej w Wólce Tarnowskiej, wszczyna postępowanie administracyjne w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego w decyzji Starosty Chełmskiego z dnia 15.01.2013r., znak: BOŚ.6341.1.25.2012 oraz wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na wprowadzaniu oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków działającej dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Wólce Tarnowskiej do rowu melioracyjnego Rl dopływającego do rzeki Świnki, działka nr ewid. 494/1, obręb 0019 Wólka Tarnowska, jed. ewid. 060312_2 Wierzbica.

Jednocześnie zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego Dyrektor Zarządu Zlewni w Zamościu PGW Wody Polskie zawiadamia, że w związku z prowadzonym postępowaniem, przed wydaniem decyzji, stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od daty dokonania niniejszego zawiadomienia. Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne obwieszczenie, tj. od dnia 20.06.2022 r.

Zapoznanie się z materiałami posiadanymi przez organ oraz złożenie osobistych wyjaśnień możliwe jest w siedzibie Zarządu Zlewni w Zamościu przy ul. Młyńskiej 27, pok. 303 w godz. 8.00 - 16.00. po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Po upływie opisanego powyżej terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie.
Sprawę prowadzi: Anna Hanasz, tel. (84) 677 59 75

 

Dyrektor

/-/ Eugeniusz Daciuk
 


Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Zamościu, ul. Młyńska 27, 22-400 Zamość
tel.: +48 (84) 677 59 70, e-mail: zz-zamosc@wodypolskie.gov.pl

Materiały

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Zamościu PGW Wody Polskie
obwieszczenie.pdf 0.66MB
{"register":{"columns":[]}}