W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Zawiadomienie o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 lutego 2023 roku

Kosze na śmieci do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Wójt Gminy Somianka na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) zgodnie z uchwałą Rady Gminy Somianka Nr. L/328/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 5 stycznia 2023 r. poz. 192, z późn. zm.)– została uchwalona nowa stawka opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi.

 W związku z powyższym należna od dnia 01 lutego 2023 roku opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: 26,00 zł miesięcznie za osobę, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.  Jednocześnie informujemy, iż zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, określonej dla każdego gospodarstwa domowego w wysokości 5% naliczonej opłaty ogółem.

Właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zawiadomienie zawiera pouczenie, że stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w naszej gminie. W myśl obowiązującej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi powinien być systemem samofinansującym się, a więc konieczne jest zapewnienie środków na jego prawidłowe funkcjonowanie. Tym samym należało dostosować stawki opłaty od mieszkańców tak, aby wystarczyła ona na realizację zadania, którym gmina została obciążona.

{"register":{"columns":[]}}