W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Stypendia sportowe

Stypendia sportowe przyznawane są na zasadach wprowadzonych Uchwałą nr II/10/18 Rady Gminy Somianka z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wniosek o przyznanie stypendium składa się nie później niż do 20 lutego każdego roku, w oparciu o wyniki sportowe osiągnięte w poprzednim roku kalendarzowym.

Wzór wniosku o przyznanie stypendium sportowego dostępny w Materiałach pod artykułem

PODMIOTY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA WNIOSKU

Uprawnione do składania wniosków o przyznanie stypendium sportowego są:

  1. zarządy stowarzyszeń, których statut zawiera zadania z zakresu kultury fizycznej;
  2. zarządy związków sportowych;
  3. zarządy klubów sportowych;
  4. pełnoletnia osoba fizyczna, zwana też dalej „stypendystą” lub opiekun prawny niepełnoletniej osoby fizycznej.

DODATKOWE INFORMACJE DLA STYPENDYSTÓW:

Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Wójt Gminy Somianka na okres do 10 miesięcy w roku budżetowym, po zaopiniowaniu wniosku przez Komisję Rady Gminy właściwą ds. kultury fizycznej.

Stypendia sportowe mogą być przyznane wyłącznie osobom zamieszkałym na terenie Gminy Somianka.

Stypendium ma charakter uznaniowy. Liczba i wysokość stypendiów sportowych uzależniona jest od wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Somianka.

Sposób opodatkowania:

  • roczna kwota stypendium wolna od podatku wynosi 3 800,00 zł, wszystkie płatności powyżej tej kwoty są już opodatkowane podatkiem w wysokości 17 %;
  • osoby pobierające stypendium sportowe, po ukończeniu 15 roku życia, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego i z tego tytułu odprowadzana jest składka zdrowotna, która pomniejsza wypłacane stypendium;
  • innym tytułem nadrzędnym może być np. umowa o pracę, umowa zlecenia, od której pobierane są obowiązkowe składki czy prowadzona działalność gospodarcza, (uczelnia nie odprowadza składek na ubezpieczenie zdrowotne, zatem nie jest to inny obowiązkowy tytuł do ubezpieczenia);
  • W przypadku gdy uczący się stypendysta w wieku 16-26 lat posiada inny tytuł do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, od którego pobierana jest składka, powinien złożyć stosowne oświadczenie.

Przed pierwszą wypłatą stypendium sportowego należy złożyć oświadczenie według wzoru PIT-2C, że poza stypendiami nie uzyskuje żadnych innych dochodów podlegających opodatkowaniu. Oświadczenie PIT-2C dostępne w Materiałach pod artykułem.

W razie dodatkowych pytań uprzejmie proszę o kontakt e-mailowy na adres: gmina@somianka.pl lub telefoniczny: tel. 29 741 87 90 w. 36.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych: Klauzula informacyjna RODO  – przyznawanie stypendiów sportowych dostępna jest w Materiałach pod artykułem.

STYPENDYŚCI 2022 ROK 
Na podstawie § 8 ust. 3 Regulaminu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe stanowiącego załącznik do Uchwały Nr II/10/18 Rady Gminy Somianka z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych – Wójt Gminy Somianka podaje do publicznej wiadomości wykaz zawodników, którym przyznano stypendia sportowe w 2022 r.:
Wykaz stypendystów - dostepny jest w Materiałach pod artykułem.

Materiały

Uchwała Nr II/10/18 Rady Gminy Somianka z dnia 21 grudnia 2018 w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych
Uchwa​_dot​_przyznawania​_stypendiów​_sportowych​_-​_DzUrzęd.pdf 0.42MB
Uchwała Nr II/10/18 Rady Gminy Somianka z dnia 21 grudnia 2018 w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych
Uchwała​_i​_regulamin​_przyznawania​_stypedniów​_sportowych.doc 0.06MB
Wniosek o przyznanie stypendium sportowego
Wniosek​_stypendium​_sportowe​_-​_zał​_Nr​_1​_do​_Regulaminu​_-​_z​_klazulą​_RODO.doc 0.07MB
PIT-2C Oświadczenie osoby otrzymującej stypendium
pit-2c-2-oswiadczenie-osoby-otrzymujacej-stypendium.pdf 0.07MB
Klauzula informacyjna RODO – przyznawanie stypendiów sportowych
Klauzula​_informacyjna​_szczególowa-​_stypendia​_sportowe.docx 0.02MB
Wykaz stypendystów 2022 rok
Wykaz​_stypendystów​_2022docx.docx 1.10MB
{"register":{"columns":[]}}