W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja dotycząca stypendiów szkolnych

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie kobietę i mężczyznę w strojach biurowych, rozmawiających ze sobą, po prawej stronie na beżowym tle zarys grafiki z literą i oraz napis Informacja

Uprzejmie informuję, że od 1 września 2023r. będzie można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Somiance wnioski o stypendia szkolne. Stypendium przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Somianka, począwszy od klasy I szkoły podstawowej do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendia szkolne są pomocą o charakterze socjalnym, w związku z tym miesięczny dochód na członka rodziny nie może przekroczyć 600,00 zł netto. Wnioski będą przyjmowane do 15 września 2023r.

Stypendium szkolne realizowane jest poprzez zwrot uprzednio poniesionych i odpowiednio udokumentowanych wydatków tj. po przedstawieniu oryginalnych faktur lub uproszczonych rachunków (wystawionych imiennie na rodzica składającego wniosek) potwierdzających poniesione wydatki, z datą od 1 lipca 2023r.

Refundowane będą między innymi wydatki na:

 1. podręczniki (nierefundowane w ramach innych programów pomocowych), lektury, encyklopedie, słowniki i inne książki pomocnicze do realizacji procesu dydaktycznego, tablice przedmiotowe, edukacyjne programy komputerowe;
 2. przybory szkolne, w tym tornistry, plecaki, piórniki, kalkulatory, zeszyty oraz inne artykuły i przybory szkolne;
 3. sprzęt komputerowy, oprogramowania komputerowe, urządzenia peryferyjne do komputera (np. monitor, drukarka, skaner, urządzenie wielofunkcyjne, głośniki, modem, router, pendrive), tusze i tonery do drukarek, papier do drukarek;
 4. strój sportowy, konieczny do udziału w szkolnych i dodatkowych zajęciach sportowych;
 5. strój galowy, obowiązujący zgodnie z wymaganiami szkoły (jeden komplet na rok szkolny);
 6. niezbędne wyposażenie miejsca do nauki w domu: biurko, krzesło, lampka do biurka;
 7. przyrządy i odzież niezbędne do udziału w zajęciach praktycznych realizowanych w szkołach o profilu zawodowym;
 8. strój jednolity, którego noszenie w szkole jest obowiązkowe;
 9. inne pomoce niezbędne do nauki lub udziału w dodatkowych zajęciach edukacyjnych (np. instrumenty muzyczne);
 10. pokrycie kosztów abonamentu internetowego, nie odliczonego w PIT;
 11. koszty dojazdu do szkoły komunikacją zbiorową, koszty zakwaterowania w bursie, czy internacie (dotyczy uczniów szkół zawodowych i średnich).

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto uzyskiwanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku*. Świadczenie 500 plus nie jest wliczane do dochodu.                 

*Do wniosku o stypendium szkolne należy dołączyć następujące dokumenty poświadczające wysokość dochodów. W przypadku:

 1. uzyskiwania dochodu z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło – zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów (netto) uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (tj. sierpień);
 2. pobierania emerytury lub renty, świadczenia przedemerytalne – odcinek renty (emerytury) lub decyzję o przyznaniu renty (emerytury) w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;
 3. pobierania świadczeń z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance wpisze we wniosku wysokość świadczeń pieniężnych (tj. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków stałych i okresowych) uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;
 4. otrzymywania lub płacenia alimentów – wyrok sądu i odcinek przekazu pocztowego (wyciągu bankowego);
 5. otrzymywania dochodów z działalności gospodarczej – w zależności od formy opodatkowania:
 • przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych (książka przychodów i rozchodów):
 1. jeżeli działalność była prowadzona w 2022r. – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętym w 2022r. dochodzie;
 2. jeżeli działalność nie była prowadzona w 2022r. – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz oświadczenie zawierające zadeklarowaną kwotę dochodu;
 • przy zryczałtowanych formach opodatkowania (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa) – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz oświadczenie zawierające zadeklarowaną kwotę przychodu;
 1. posiadania gospodarstwa rolnego – nakaz płatniczy na 2023 rok (lub nakazy płatnicze, w przypadku posiadania gruntów w różnych gminach). Jeżeli gospodarstwo rolne jest położone tylko na terenie Gminy Somianka pracownik Referatu Finansów i Budżetu (pokój nr 16, I piętro) może wpisać we wniosku powierzchnię hektarów przeliczeniowych;
 2. wpisania do rejestru bezrobotnych – zaświadczenie (decyzja) z Powiatowego Urzędu Pracy o wpisie do rejestru osób bezrobotnych i wysokości otrzymywanego zasiłku, dodatku lub innego świadczenia;
 3. wykonywania pracy dorywczej – oświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów z pracy dorywczej w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;
 4. uzyskanie dochodu jednorazowego – oświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu jednorazowego

Jeżeli uczeń jest pełnoletni – do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć upoważnienie wystawione przez pełnoletniego ucznia dla rodzica składającego wniosek o przyznanie stypendium (upoważnienie musi obejmować swoim zakresem wszystkie formalności związane z ubieganiem się o przyznanie stypendium szkolnego).

Druki wniosków i załączników można będzie pobierać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Somiance.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Somiance pod nr telefonu (29) 74 188 79 wew. 63 w godzinach:

Poniedziałek 8 – 16

Wtorek 8-17

Środa 8-16

Czwartek 8-16

Piątek 8-15.

Materiały

Wzór wniosku o przyznanie stypendium
02​_wniosek​_o​_przyzn​_stypend​_na​_rok​_szkolny​_2023-2024-1.docx 0.04MB
{"register":{"columns":[]}}