W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja dla właścicieli nieruchomości o obowiązku zgłoszenia zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków do gminnej ewidencji

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie kobietę i mężczyznę w strojach biurowych, rozmawiających ze sobą, po prawej stronie na beżowym tle zarys grafiki z literą i oraz napis Informacja

Szanowni Państwo,

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3 ust. 3 ustawy Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) nałożyła od 1 stycznia 2023 r. na wszystkie gminy w Polsce obowiązek prowadzenia elektronicznych ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wobec powyższego, obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Somianka jest wypełnienie załączonego druku zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków i złożenie powyższego druku zgłoszenia do Urzędu Gminy Somianka do dnia 31 marca 2024 roku.

Powyższe zgłoszenie spowodowane jest koniecznością zaktualizowania danych posiadanych przez Urząd i dostosowania ich do aktualnych przepisów prawa.

W przypadku niezłożenia zgłoszenia Urząd będzie zobowiązany do samodzielnego zebrania danych (w formie kontroli na terenie Państwa posesji) w zakresie posiadanego zbiornika na nieczystości ciekłe lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Nowo wybudowane zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków należy zgłaszać niezwłocznie po oddaniu ich do eksploatacji.

Druk zgłoszenia jest do pobrania:

Prosimy o złożenie wypełnionego i podpisanego druku zgłoszenia:

  • osobiście do Urzędu Gminy Somianka ul. Armii Krajowej 4 - Biuro Obsługi Klienta lub
  • pocztą na adres: Urząd Gminy Somianka ul. Armii Krajowej 4, 07-203 Somianka lub przez
  • Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Gminy Somianka dostępną na portalu  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - http://www.epuap.gov.pl/ Adres skrzynki podawczej urzędu to: /d75l4e6egq/skrytka, Sprawa: Pismo ogólne podpisane profilem zaufanym.

Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ww. ustawy, właściciele nieruchomości są obowiązani do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a na terenach, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej – do wyposażenia nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków.

Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni powinny być wykonywane przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie Wójta na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

Każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie stosownej umowy,  dowodów opłat za usługi asenizacyjne, potwierdzające systematyczność opróżniania zbiornika bezodpływowego. Powyższa dokumentacja powinna być okazywana na każde wezwanie organu kontrolującego. Przy czym zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy mają obowiązek prowadzić ww. kontrole co najmniej raz na dwa lata. Jednocześnie informujemy, iż osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników przydomowych oczyszczalni ścieków powinny to uczynić niezwłocznie.

Informacja telefoniczna:

297418790 

297418888

 

Materiały

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych dla właścicieli nieruchomości z terenu gminy Somianka
ankieta-​_Zbiorniki​_bezodpływowe.pdf 0.16MB
Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych dla właścicieli nieruchomości z terenu gminy Somianka
ankieta-​_Zbiorniki​_bezodpływowe.docx 0.03MB
{"register":{"columns":[]}}