W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

21.03.2023

WÓJT GMINY MEDYKA informuje, że Gmina Medyka otrzymała dofinansowanie na realizację programu „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - edycja 2023. Program finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Program finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

 

Dofinansowanie: 20.056,05 zł

Całkowita wartość projektu: 20.457,17 zł

 

Program skierowany jest  do mieszkańców Gminy Medyka.
 
Przewidywana liczba uczestników to 3 osoby:

 

 • 1 osoba posiadająca orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • 1 osoba posiadająca umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • 1 dziecko do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 
Cele programu: Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta  jako  formy  ogólnodostępnego  wsparcia  w wykonywaniu  codziennych czynności  oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi asystenckie  obejmują m.in.  wsparcie  przy wykonywaniu  czynności dnia codziennego,  wyjściu, powrocie  lub dojazdach w wybrane przez uczestnika miejsca, załatwianiu  spraw urzędowych, korzystaniu z dóbr kultury np. teatr, kino, galerie  sztuki , wystawy.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby:

 1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub
 2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu – doświadczenie może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Ważne!

 1. Uczestnik Programu może samodzielnie wybrać asystenta z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu. Za członków rodziny należy uznać rodziców, dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma. Wskazany przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego asystent musi spełniać przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w ww. pkt 1 lub 2.
 2. W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 7, finansowane z innych źródeł.
 3. Za realizację usługi asystencji osobistej, uczestnik nie ponosi odpłatności.

 Osoby zainteresowane wsparciem w postaci asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej proszone są o pobranie i  złożenie:

 1. Karta zgłoszenia do Programu.
 2. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności/o stopniu niepełnosprawności.
 3. Informacja o oczekiwanym zakresie czynności w ramach usług asystenta.
 4. Podpisana klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.
 5. Oświadczenie uczestnika Programu dotyczące wyboru asystenta.

 
w terminie do 31.03.2023 r.  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Medyka, pokój nr 6 od poniedziałku do piątku  w godzinach pracy Ośrodka.
 
      Złożenie karty zgłoszenia do Programu wraz z innymi wymaganymi dokumentami nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w Programie.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Medyce pod numerem telefonu; 16 6715 375  wew. 21, a także na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej; https://www.gov.pl/web/rodzina 
 

W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, w późniejszym etapie wymagane będą również:

 1. Zaświadczenie o niekaralności.
 2. Informacja o niefigurowaniu w Rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru.
 3. Pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników oraz osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością, a także dostępności usług asystencji osobistej na terenie zamieszkałej gminy, zgodnie z założeniami Programu i przyznanymi środkami finansowymi.

Pracownicy GOPS w Medyce będą się kontaktować z uczestnikami zakwalifikowanymi do Programu.

Materiały

Informacja o zakresie czynności
informacja-o-oczekiwanym-zakresie-czynnosci-w-ramach-uslug-asystenta-program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023-1678784672(1).DOCX 0.03MB
Oświadczenie uczestnika
oswiadczenie-uczestnika-programu-dotyczace-wyboru-asystenta-program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023-16787846201-1678961347.docx 0.02MB
Klauzula informacyjna
klauzula-informacyjna-rodo-program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023-16787846421-1678961421.DOCX 0.03MB
Karta zgłoszenia do programu
karta-zgloszenia-do-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023-1678784699(1).DOCX 0.04MB
Ogłoszenie o programie
ogoszenie​_o​_programie(1).doc 0.03MB
{"register":{"columns":[]}}