W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Bezpłatna pomoc prawna dla osób uprawnionych

INFORMACJA O LOKALIZACJI PUNKTÓW UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W TYM NIEODPŁATNEJ MEDIACJI NA TERENIE POWIATU PRZEMYSKIEGO W 2023 r.

Informacja dla osób ze znaczną niesprawnością ruchową.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem (tj. w miejscu zamieszkania) albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (tj. przez telefon). Porada prawna będzie udzielana w warunkach i na zasadach adekwatnych do niepełnosprawności danej osoby. Bliższe informacje pod numerem telefonu podanym do zapisów. Osoby z dysfunkcjami narządów mowy i słuchu mogą dokonywać zgłoszeń osobiście lub na adres e-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl Więcej informacji na temat zasad udzielania nieodpłatnych porad znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Kto może skorzystać z porad?

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
w tym nieodpłatnej mediacji?

 

Art. 4 ust. 1 i 2 ustawy „O nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej”

 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie
 o niezatrudnianiu innych osób wciągu ostatniego roku.   Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskiego.

 

 

Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna?

Art. 3 ustawy „O nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej”

 

1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz    przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na   niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,

2)wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym  oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Na czym polega nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

 

Art. 3a ustawy „O nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej”

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady  z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

 

 

Na czym polega nieodpłatna mediacja?

Art. 4a ustawy „O nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej”

1. Nieodpłatna mediacja obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach  

skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów,  w szczególności mediacji oraz korzyściach
 z tego wynikających,

2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,

3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,

4)  przeprowadzenie mediacji,

5) udzielenie pomocy w sporządzaniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których: sąd lub inny organ wydały postanowienie
 o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego, zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

 

Każdy z uprawnionych, może wyrazić swoją opinię na temat otrzymanej/udzielonej pomocy w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub mediacji w punkcie, poprzez wypełnienie części B karty pomocy.

 

Karty dostępne są bezpośrednio u osoby udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

Informacje Stowarzyszenia Sursum Corda o działalności związanej z projektem powierzonym przez POWIAT PRZEMYSKI.

Dzień dobry,

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT PRZEMYSKI, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.
Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi, trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi - przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy - prowadzimy także EDUKACJĘ PRAWNĄ, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.
Dlatego też – zwracamy się z prośbą o umieszczenie DARMOWYCH MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH (wyprodukowanych w IV kwartale 2023 r.) - na Państwa stronie internetowej, serwisach społecznościowych i tym podobnych kanałach komunikacji, tak by trafiły do możliwie największej liczby mieszkańców.

Materiały są dostępne do pobrania na dedykowanej dla Powiatu Przemyskiego podstronie projektowej.
- Kwartalnik młodzieżowy „Z Paragrafem na Ty” („Odpowiedzialność cywilna i karna nieletnich oraz młodocianych”),

- Artykuły prawne (m.in.: „Przywileje osób ze szczególnymi potrzebami”, „Błąd w sztuce lekarskiej – kiedy pacjent ma prawo do odszkodowania?”),
- Webinaria prawne dla mieszkańców „Bliżej prawa” („Upadłość konsumencka”, „Pozew o orzeczeniu rozwodu lub separacji”, „Rozporządzanie majątkiem za życia i na wypadek śmierci: darowizna i testament”, „Mediacje rówieśnicze”),

- Kalkulator prawny online (pozwalający obliczyć kwotę podatku do zapłaty od wartości otrzymanego spadku lub darowizny),

- E-biuletyn dla rodziców „apTECZKA prawna” („Rozwód/separacja rodziców, a opieka nad dzieckiem”).

 

Ponadto zachęcamy do śledzenia nas na: Facebooku, Instagramie i TikToku, gdzie publikujemy m.in. informacje dotyczące dostępu do systemu nieodpłatnych świadczeń, a także posty o zakresie i zasadach udzielania porad oraz prawne zagadnienia tematyczne, w tym w obszarze praw i obowiązków obywatelskich, działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej, mediacji oraz sposobów polubownego rozwiązywania sporów, a także możliwości udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa.

 

Z nadzieją na życzliwą współpracę,

Iwona Ząbek

Stowarzyszenie Sursum Corda (łac. „w górę serca”)
ul. Lwowska 11  |  33-300 Nowy Sącz
tel. 18 44 11 994

pomoc-prawna@sc.org.pl
biuro czynne pon.-pt., w godz. 8.00-16.00 
www.pomocprawna.sc.org.pl
www.sc.org.pl

moje 1,5% wspiera Sursum Corda
KRS 00000 20 382

www.pity.org.pl darmowy program do rozliczania PIT

Materiały

Lista jednostek udzielająch wsparcia na terenie Powiatu Przemyskiego, stan na 23.10.2023r
LISTA-JEDNOSTEK-PORADNICTWA-PRAWNEGO-DLA-MIESZKANCOW-POWIATU-PRZEMYSKIEGO​_2023​_10​_23.pdf 1.16MB
Lista jednostek udzielająch wsparcia na terenie Powiatu Przemyskiego, stan na 23.10.2023r
LISTA-JEDNOSTEK-PORADNICTWA-PRAWNEGO-DLA-MIESZKANCOW-POWIATU-PRZEMYSKIEGO​_2023​_10​_23.docx 0.04MB
Informacja graficzna nr 1 dotycząca Nieopłatnej Pomocy Prawnej
folder.png 0.38MB
Informacja graficzna nr 2 (plakat) dotycząca Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
PRZEMYSKI​_-​_plakat​_2023.pdf 0.57MB
Informacja graficzna nr 3 dotycząca Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
PRZEMYSKI​_-​_Ulotka​_2023.pdf 0.75MB
Informacja graficzna nr 4 dotycząca Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
PRZEMYSKI​_-​_x-stand​_2023.pdf 0.49MB
{"register":{"columns":[]}}