W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Deklaracja dostępności Gminy Medyka

Urząd Gminy Medyka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Urzędu https://samorzad.gov.pl/web/gmina-medyka.

 

Dane adresowe jednostki:

Urząd Gminy Medyka

37-732 Medyka 288

tel. 16 6715391, 16 6715392, 16 6715378, 16 6715376

 

Data publikacji strony internetowej: 3-12-2020

Data ostatniej aktualizacji wersji serwisu: 29-03-2022

 

Deklarację uaktualniono dnia 2022-03-29 na podstawie analizy zgodności strony internetowej Urzędu zamieszczonej pod adresem https://samorzad.gov.pl/gmina-medyka z  wymaganiami WCAG 2.1, zapewnianymi przez przez dostawcę oprogramowania strony internetowej: Ministerstwo Cyfryzacji / Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł,
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt za pomocą poczty elektronicznej  medyka@medyka.itl.pl . Dane kontaktowe koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Medyka: Monika Kozak - Sekretarz Gminy Medyka, numer telefonu 166715391. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich .

 

Ułatwienia na stronie podmiotowej:

 • możliwość zmiany wielkości okna Ctrl- lub Ctrl+
 • możliwość wyszukiwania informacji ze strony
 • mapa strony,
 • przycisk powrotu do strony głównej.

Dostępność architektoniczna

Główna siedziba. Urząd Gminy Medyka, 37- 732 Medyka 288. Do budynku prowadzi 1 wejście. Do wejścia prowadzą schody. Brak windy.

Sekretariat znajduję się w pomieszczeniu nr 43 na pierwszym piętrze budynku.

Przy budynku wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Podstawa prawna:

 • art. 20a i 20b ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 poz. 1172, z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego (Dz. U. z 2010 Nr 64, poz. 399).

W  budynku Urzędu Gminy w Medyce nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a.

Przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy Medyka można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Usługa jest dostępna w godzinach pracy po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym 166715391 lub mailowym medyka@medyka.itl.pl. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

{"register":{"columns":[]}}