W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Infrastruktura

Dostępność komunikacyjna gminy Medyka

Sieć komunikacyjna

Dostępność komunikacyjna gminy jest czynnikiem determinującym wielopłaszczyznowy rozwój społeczno – gospodarczy. Planowanie działań związanych z rozwojem obszarów wiejskich powinno opierać się o upowszechnienie dostępu do dóbr i usług, które są podstawą egzystencji społeczności lokalnej. Dostępność komunikacyjna to także czynnik napędu gospodarczego, który jest elementem kluczowym do poprawy jakości życia mieszkańców.

Infrastruktura komunikacyjna gminy Medyka oparta jest na zapewniającej bardzo dobrą dostępność zewnętrzną drodze krajowej nr 28 relacji Zator – Wadowice – Nowy Sącz – Krosno – Sanok –Bircza – Przemyśl – Medyka – Granica Państwa, której długość na terenie gminy wynosi 7,113 km.

Ważnym węzłem komunikacyjnym dla gminy jest znajdujący się poza jej obszarem, odległy o 12 km od Medyki w kierunku zachodnim Przemyśl, w którym droga nr 28 krzyżuje się z drogą krajową nr 77 relacji Lipnik – Sandomierz – Stalowa Wola – Leżajsk – Tryńcza – Jarosław – Radymno – Przemyśl, na której w odległości 16 km od Przemyśla znajduje się węzeł autostradowy (A4 – DK77).

W powiązaniu z drogą krajową, ze względu na brak na terenie gminy Medyka dróg wojewódzkich, zasadniczy układ komunikacyjny obszaru tworzą drogi powiatowe. Pomimo bardzo zróżnicowanego stanu technicznego, razem z drogami gminnymi mają największy wpływ na mobilność i dostępność wewnętrzną wszystkich miejscowości gminy.

Uzupełnienie wymienionej sieci dróg stanowią drogi gminne. Obsługują one głównie przyległą zabudowę na terenie poszczególnych miejscowości gminy. Większość nawierzchni tych dróg jest w średnim stanie technicznym i użytkowym, wymaga remontów i modernizacji, co jest warunkiem koniecznym do zaspokajania potrzeb gospodarczych oraz społecznych wsi w zakresie transportu.

Układu drogowy występujący na terenie gminy stwarza dogodne powiązania zarówno wewnętrzne pomiędzy poszczególnymi miejscowościami, jak i zewnętrzne regionalne i ponadregionalne.

Potrzeby mieszkańców gminy w zakresie komunikacji zbiorowej zabezpieczają linie autobusowe oraz linia kolejowa.

Na terenie gminy Medyka znajdują się następujące linie autobusowe: Medyka – Przemyśl, Jaksmanice – Przemyśl, Hurko – Przemyśl. Transport zbiorowy w miejscowościach Torki oraz Leszno obsługiwany jest przez przewoźników prywatnych. Funfcjonuje ponadto linia Leszno - Hureczko przez Medykę, finansowana w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Gmina nie posiada dworca autobusowego ani kolejowego.

W systemie komunikacyjnym gminy Medyka duże znaczenie ma także transport kolejowy. Przez terytorium gminy przebiega międzynarodowa magistrala kolejowa nr 91, będąca częścią trasy E-30, która prowadzi ruch z Europy Zachodniej na Ukrainę. Na dzień dzisiejszy na odcinku Przemyśl – Medyka w zakresie ruchu pasażerskiego są prowadzone trzy połączenia. Osobowe stacje kolejowe to: Medyka (przy przejściu granicznym), Medyka rozrządowa, Medyka towarowa oraz Hurko.

W zakresie ruchu towarowego linia kolejowa jest wyposażona w kilka stacji, w tym leżący na terenie trzech gmin węzeł przeładunkowy Medyka – Przemyśl – Żurawica, związanych wzajemnie torami normalnymi i szerokimi (występującymi na terenie Ukrainy). W obrębie węzła istnieją mniejsze bocznice przeładunkowe.

Na terenie miejscowości Medyka i Hurko znajduje się graniczny, kolejowy port przeładunkowy, tzw. „suchy port” rud żelaza, stali i kontenerów. Kolejowa magistrala z dużym kompleksem przeładunkowym stwarza bardzo dobre warunki dla wzmożonej aktywności gospodarczej w dziedzinach produkcyjnych i składowo - magazynowych. W lipcu 2007 r. w Medyce oddano do użytku najnowocześniejszy terminal przeładunkowy w Polsce. W ciągu roku można na nim przeładować do 400 tys. ton ładunków sypkich i sztukowych, 120 tys. ton towarów w opakowaniach niewymagających składowania pod dachem i do 50 tys. ton towarów w opakowaniach, które trzeba magazynować pod dachem. Cała infrastruktura terminalu zajmuje 13 hektarów. Pociągi mogą wjeżdżać na tory normalne o długości 1 500 metrów oraz tory szerokie o długości 2 400 metrów. Do przeładunku są wykorzystywane m.in. dwie suwnice bramowe o udźwigu 16 i 40 ton, dźwig samojezdny o udźwigu 11 ton oraz wózki widłowe. Całość nakładów w nowoczesny, kolejowy port przeładunkowy wyniosła ok. 34 mln zł. Inwestycję całkowicie sfinansowała spółka Trade Trans. Dzięki Centrum Obsługi Granicznej, Medyka jest ważnym ogniwem w tranzycie towarów z zachodu Europy na Ukrainę i dalej na daleki wschód. Transport jest szybki, bezpieczny, sprawny i ekonomiczny.

Infrastruktura energetyczna

Gmina posiada dobrze rozwiniętą sieć elektroenergetyczną opartą na systemie napowietrznych linii średniego napięcia zasilających stacje transformatorowe słupowe i naziemne SN/NN rozlokowane w strukturze osadniczej. Zelektryfikowanie obszaru gminy jest 100 - procentowe.

Wewnętrzny system elektroenergetyczny gminy został w ostatniej dekadzie zmodernizowany i w pełni zabezpiecza aktualne potrzeby mieszkaniowe i gospodarcze.

Stacja kolejowa i port przeładunkowy w Medyce posiada własny system zasilania energetycznego opierający się na stacji WN/SN zasilanej liniami WN 110 kV z GPZ w Żurawicy. Linie te przebiegają nad terenami rolnymi gminy.

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

Wszystkie miejscowości gminy  Medyka wyposażone są w rozwinięte systemy wodociągowe.

Komunalny system wodociągowy jest rozbudowany i w pełni zabezpiecza potrzeby mieszkańców –zaopatruje w wodę ponad 95% ludności gminy Medyka.

Sieć wodociągowa gminy zasilana jest z ujęć głębinowych grupowych oraz z wodociągów miasta Przemyśla. Naobszarze gminy funkcjonuje grupowe ujęcie wody w miejscowości Torki zaopatrujące siecią wodociągową miejscowości Medyka, Torki i Leszno. Miejscowości Hurko, Hureczko,Siedliska i Jaksmanice zaopatrywane są wwodę z wodociągu miasta Przemyśla. Do wodociągów, według stanu na dzień 30 września 2015 roku,

podłączonych było 1 789 użytkowników. Liczba gospodarstw posiadających wodę przedstawia się następująco:

 

1)Medyka –745

2)Leszno–183

3)Torki–226

4)Hurko–165

5)Hureczko–161

6)Siedliska –190

7)Jaksmanice –119

 

Długość czynnej sieci rozdzielczej wynosi 68,7 km, z czego w zarządzie lub administracji gminy pozostaje 54,3 km,a średnie zużycie wody w gospodarstwach domowych ogółem na 1 mieszkańca wynosi 22,3 m³. Działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę naterenie gminy Medyka prowadzi Gminny Zakład Usług Wodnych, będący jednostką organizacyjną Urzędu Gminy w Medyce.

 

Kanalizacja

W 2005 roku oddano w Medyce do eksploatacji nowoczesną,biologiczno-mechaniczną oczyszczalnię ścieków o projektowej

przepustowości 748 m3/dobę, która obsługuje wszystkie miejscowości znajdujące się na terenie gminy. Koszt realizacji inwestycji wyniósł ponad 5 mln złotych, z czego 75%kwoty pochodziło z dofinansowania unijnego pozyskanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Pozostała część środków pochodziła z budżetu gminy.

 

Na terenie gminy długość czynnejsieci kanalizacyjnej wynosi 88,3 km, z czego 80,7 km pozostaje w zarządzie lub administracji gminy.

Numeracja dróg gminnych, powiatowych, krajowych w obrębie gminy Medyka

Wykaz dróg gminnych, powiatowych, krajowych na terenie Gminy Medyka. Stan na 22.06.2017r.

Drogi gminne

 1. 116301R – (dz. 259, 257 – Hureczko; 265 – Hurko) - Hurko – Hureczko – 2,5 km
 2. 116302R – (dz. 320/1- Medyka; dz. 750, 749, 748 – Leszno) - Medyka – Leszno – 5,4 km
 3. 116303R – (dz. 289 – Medyka; 340 – Torki) - Medyka – Torki – 2,0 km
 4. 116304R – (dz. 19/2 – Siedliska) - Siedliska - Fort – 1,2 km
 5. 116305R – (dz. 254, 238 i 242/2 – Hureczko) - Hureczko – Remiza OSP – 2,57 km
 6. 116306R – (dz. 1430/7, 1433/1, 1433/2, 1299, 1042 – Medyka) cmentarz w Medyce - Biedronka – 0,6 km
 7. 116307R – (dz. 1420, 1430/6, 1419, 1417/3 – Medyka) – 0,470 km
 1. 116308R – (dz. 770, część 1042 - Medyka) - Wiadukt kolejowy - Remiza OSP Medyka – 0,6 km
 2. 116309R – 264, 275 - Medyka – 0,650 km droga przez osiedle w Medyce
 3. 116310R – 441 - Medyka – 0,950 km droga stadionu w Medyce do Starego urzędu
 4. 116311R – 568 – Medyka – 0,270 km droga przy urzędzie gminy w Medyce
 5. 116312R – 324/3 i część dz. 329/3 – Torki – 1,580 km
 6. 116313R – 324/5 i część dz. 335 – Torki – 1,210 km
 7. 116314R – 320 – Torki – 0,300 km

 

Drogi powiatowe

 1. Droga powiatowa Medyka - Granica Państwa Nr 2422R
 2. Droga powiatowa Radymno - Medyka Nr 1818R
 3. Droga powiatowa Medyka - Chałupki Medyckie Nr 2421R
 4. Droga powiatowa Hurko - Jaksmanice Nr 2119R
 5. Droga powiatowa Jaksmanice - Krówniki Nr 2120R
 6. Droga powiatowa Hurko - Medyka Nr 2420R

Drogi krajowe

Droga krajowa Nr 28 Zator - Medyka

{"register":{"columns":[]}}