W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zarządzenie nr VIII/8/2023

12.01.2023

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego w 2023 roku – „Wykrywanie i terapia patologii narządów ruchu u mieszkańców gminy Dobroń (fizjoterapia i kinezyterapia)”, powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert, określenia regulaminu pracy komisji konkursowej, określenia materiałów informacyjnych do konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego, określenia wzoru formularza ofertowego, oświadczenia oferenta oraz wzoru umowy.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 5 i art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 48 ust. 4,5, art. 48a ust. 5 pkt 1 lit. a oraz art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.), Uchwały Nr XLVI/338/2022 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie kontynuacji w 2023 roku programu pn. „Wykrywanie i terapia patologii narządów ruchu u mieszkańców Gminy Dobroń (fizjoterapia i kinezyterapia)”, Wójt Gminy Dobroń zarządza, co następuje:

§ 1

 1. Ogłaszam konkurs ofert na wybór realizatora (zwanego także dalej oferentem) programu polityki zdrowotnej w 2023 roku – „Wykrywanie i terapia patologii narządów ruchu u mieszkańców gminy Dobroń (fizjoterapia i kinezyterapia)”.
2. Ustalam treść ogłoszenia o konkursie ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Ustalam wzór zgłoszenia ofertowego w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

 Jeżeli kwota zaproponowana przez oferenta przekroczy kwotę, jaką Gmina Dobroń zamierza przeznaczyć na realizację programu, o którym mowa w § 1 ust. 1, Gmina Dobroń zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania ogłoszenia o konkursie lub zamknięcia konkursu bez dokonywania wyboru realizatora programu zdrowotnego.

§ 3

1. Powołuję Komisję Konkursową w poniżej wymienionym składzie osobowym:

1) Mirosław Rżanek – przewodniczący komisji,
2) Anita Kimla – członek komisji,
3) Barbara Jóźwiak – członek komisji.

2. Komisja Konkursowa pracować będzie w oparciu o Regulamin Pracy Komisji Konkursowej, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
3. Ustala się materiały informacyjne do konkursu ofert, stanowiące załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia oraz wzór umowy na realizację programu zdrowotnego stanowiący załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.
4. Ustala się wzór oświadczenia oferenta w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia oraz wzór formularza sprawozdania z realizacji programu z brzmieniu załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§  4

Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Konkursowej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dobroń, umieszczenie na stronie internetowej Gminy Dobroń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobroń.

 


Wójt Gminy Dobroń

/-/ Robert Jarzębak

 

Materiały

Załącznik Nr 1 - Ogłoszenie..pdf
Załącznik​_Nr​_1​_-​_Ogłoszenie.pdf 0.26MB
Załącznik Nr 2 - Zgłoszenie ofertowe..docx
Załącznik​_Nr​_2​_-​_Zgłoszenie​_ofertowe.docx 0.15MB
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie oferenta..docx
Załącznik​_Nr​_3​_-​_Oświadczenie​_oferenta.docx 0.14MB
Załącznik Nr 4 - Regulamin pracy komisji.pdf
Załącznik​_Nr​_4​_-​_Regulamin​_pracy​_komisji.pdf 0.13MB
Załącznik Nr 5 - Formularz sprawozdania..docx
Załącznik​_Nr​_5​_-​_Formularz​_sprawozdania.docx 0.14MB
Załącznik Nr 6 - Materiały informacyjne do konkursu..pdf
Załącznik​_Nr​_6​_-​_Materiały​_informacyjne​_do​_konkursu.pdf 0.31MB
Załącznik Nr 7 - Wzór umowy..docx
Załącznik​_Nr​_7​_-​_Wzór​_umowy.docx 0.15MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
12.01.2023 14:35 Marcin Cieślak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Anita Kimla
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zarządzenie nr VIII/8/2023 3.0 27.01.2023 11:01 Marcin Cieślak
Zarządzenie nr VIII/8/2023 2.0 13.01.2023 07:55 Marcin Cieślak
Zarządzenie nr VIII/8/2023 1.0 12.01.2023 14:35 Marcin Cieślak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}