W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie nr 1/2023 o naborze wniosków o przyznanie dotacji przez Gminę Brańsk w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

 1. Podstawa prawna:
 • Uchwała nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowieniaRządowego Programu Odbudowy Zabytków;
 • Uchwała Nr V/37/15 Rady Gminy Brańsk z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
 1. Okres naboru wniosków:
 • rozpoczęcie naboru: 20 stycznia 2023 r.
 • zakończenie naboru: 27 stycznia 2023 r., godzina graniczna: 9:00

Okres naboru wniosków może zostać zmieniony. Zmiana okresu naboru następuje przed upływem pierwotnego okresu naboru. W przypadku zmiany okresu naboru informacja ta jest niezwłocznie publikowana w trybie zmiany treści i opublikowania zmienionej treści niniejszego ogłoszenia.

 1. Przeznaczenie: udzielanie przez Gminę Brańsk dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 2. Podmioty uprawnione do składania wniosków o przyznanie dotacji: Beneficjentem dotacji może być osoba fizyczna lub prawna posiadająca tytuł prawny do zabytku na dzień złożenia wniosku o przyznanie dotacji.
 3. Zasady składania wniosków:
 • wnioski w terminie określonym w ogłoszeniu należy składać do Urzędu Gminy Brańsk ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk;
 • do złożenia wniosku służy formularz, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 391/2023 Wójta Gminy Brańsk;
 • Beneficjent dotacji może złożyć maksymalnie jeden wniosek w ramach wybranej kategorii do wysokości 98% kosztów inwestycji:
  • a) do 150 000 złotych,
  • b) do 500 000 złotych,
  • c) do 3 500 000 złotych.
 • W przypadku gdy zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych bądź gdy sytuacja wymaga niezwłocznego podjęcia prac lub robót budowlanych przy zabytku, dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót budowlanych.
 • Wnioski o przyznanie dotacji złożone po godzinie granicznej (9:00) w ostatnim dniu naboru tj. 27.01.2023 r. nie będą rozpatrywane.
 • Wypełnione formularze zgłoszenia składa się:
  • a) listownie na adres: Urząd Gminy Brańsk, ul.Rynek 8, 17-120 Brańsk ,,Wniosek o przyznanie dotacji - Rządowy Program Odbudowy Zabytków Polski Ład”,
  • b) osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta pokój nr 1 Urzędu Gminy Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk;
  • c) poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP na adres  /ugbransk/skrytka   lub  /ugbransk/SkrytkaESP
 • O zachowaniu terminu decyduje data złożenia wpływu wniosku bezpośrednio w Urzędzie Gminy Brański.
 • Wniosek powinien być wypełniony czytelnym pismem lub na komputerze.
 • Wniosek musi być podpisany przez osobę/osoby, która/e zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu jest/są uprawniona/e do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów.
 • Do wniosku należy dołączyć:  
  • Kosztorys przewidywanych prac lub robót ze wskazaniem źródeł ich finansowania.
 1. Komisja powołana przez Wójta Gminy Brańsk dokonuje oceny zadań uwzględniając:
 • dostępność zabytku dla ogółu społeczności lokalnej i turystów,
 • rola zabytku w kształtowaniu przestrzeni publicznej, ranga zabytkowo-artystyczna obiektu,
 • znaczenie prac dla stanu zabytku,
 1. Od rozstrzygnięcia naboru nie przysługuje odwołanie.
 2. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 3. Wójt Gminy Brańsk odmawia Wnioskodawcy wyłonionemu w naborze przyznania dotacji i podpisania umowy, w przypadku nieuzyskania przez Gminę dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 4. Warunki podpisania umowy o dotację
 • Udzielenie dotacji nastąpi na podstawie umowy o udzielenie dotacji podpisanej pomiędzy Beneficjentem dotacji a Gminą Brańsk.
 • Warunkiem podpisania z umowy o udzielenie dotację będzie uzyskanie przez Gminę promesy w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 • Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania będzie regulowała umowa zawarta pomiędzy Beneficjentem dotacji, a Gminą Brańsk.
 1. Termin i warunki realizacji zadania
 • Podpisanie umowy z Wykonawcą zadania powinno nastąpić w ciągu 12 miesięcy od dnia otrzymania przez Gminę promesy wstępnej na realizację zadania, z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w umowie o udzielnie dotację.
 • Zadanie powinno być zrealizowane zgodnie z zasadami określonymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 • Beneficjent dotacji z wyłączeniem przypadków opisanych w pkt. 5 ppkt. 4 zobowiązany jest do poniesienia wkładu własnego w ramach zadania, który wynosi min. 2% całkowitych wydatków objętych promesą wstępną oraz wszelkich innych wydatków niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania zgodnie z wymogami programu.
 1. Rozstrzygnięcie naboru wniosków

Lista rankingowa z zadaniami wyszczególnionymi do złożenia o dofinansowanie zostanie przekazana na adres wskazany we wniosku oraz zamieszona na stronie Gminy Brańsk pod adresem: https://samorzad.gov.pl/web/gmina-bransk

 1. Postanowienia końcowe

 

Materiały

Wniosek o przyznanie dotacji
Wniosek​_o​_przyznanie​_dotacji​_przez​_Gminę​_Brańsk​_o​_której​_mowa​_w​_art​_81​_ustawy​_z​_dnia​_23​_lipca​_2003​_r​_o​_ochronie​_zabytków​_i​_opiece​_nad​_zabytkami.docx 0.02MB
Zarządzenie Nr 391.2023 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji przez Gminę Brańsk w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
Zarządzenie​_3912023​_18012023.pdf 0.49MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
20.01.2023 15:17 Marcin Kietliński
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Elżbieta Szymańska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ogłoszenie nr 1/2023 o naborze wniosków o przyznanie dotacji przez Gminę Brańsk w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 2.0 20.01.2023 15:27 Marcin Kietliński
Ogłoszenie nr 1/2023 o naborze wniosków o przyznanie dotacji przez Gminę Brańsk w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 1.0 20.01.2023 15:17 Marcin Kietliński

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}