W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Statut szkoły

 

 

             Statut Szkoły Podstawowej w Pieczyskach

                                            Uchwała nr 14/288-17/18 Rady Pedagogicznej

Szkoły Podstawowej w Pieczyskach z dnia 3 listopada 2017r.
                                  w sprawie Statutu Szkoły

Na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 1 i art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 i 949), w związku z art. 322 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60 i 949) uchwala się Statut Szkoły Podstawowej w Pieczyskach

                                                                   Rozdział 1.

          Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa w Pieczyskach.
 2. Szkoła o której mowa w ust. 1, zwana dalej Szkołą, jest ośmioletnią publiczną szkołą podstawową dla dzieci i młodzieży.
 3. Szkoła ma siedzibę w Pieczyskach, ul. Szkolna 1.
 4. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Wieruszów z siedzibą w Wieruszowie.

§ 2

 1. Nazwa Szkoły jest używana w pełnym brzmieniu.
 2. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Tablica urzędowa Szkoły zawiera pełną nazwę Szkoły.

§ 3

 1. Ceremoniał szkolny obejmuje:
 1. uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego,
 2. uroczystość pasowania na ucznia,
 3. uroczystość zakończenia roku szkolnego,
 4. szkolne obchody Święta Narodowego 3 Maja
 5. szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości.
 1. W czasie uroczystości wymienionych w ust.1 uczniów obowiązuje strój galowy, o którym mowa w § 41 ust.12
 2. Uroczystości wymienione w ust.1 składają się z części oficjalnej (odśpiewanie hymnu państwowego, oficjalne przemówienia) i części artystycznej przygotowanej przez uczniów pod kierunkiem nauczyciela.
 3. Uroczystość opisana w pkt 2 obejmuje:
 1. tekst ślubowania „Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. Będę uczyć się w szkole jak kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować, kiedy urosnę! Będę się starać być dobrym kolegą, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom” wypowiadany przez przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego i powtórzony przez pierwszoklasistów, a następnie wypowiedzenie słów „Ślubuję”.
 1. pasowanie na ucznia przez Dyrektora Szkoły polegające na: położeniu ołówka na prawym ramieniu ucznia i wypowiedzenie słów ,,(imię ucznia) pasuję Cię na ucznia /uczennicę Szkoły Podstawowej w Pieczyskach”.

                        § 4

Ilekroć w Statucie jest mowa o:

 1. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949).
 2. Uczniach – należy przez to rozumieć uczniów Szkoły.
 3. Dzieciach - należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego.
 4. Nauczycielach i innych pracownikach – należy przez to rozumieć personel szkolny.
 5. Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców i Samorządzie Uczniowskim – należy przez to rozumieć organy Szkoły.
 6. Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Pieczyskach z siedzibą w Pieczyskach, ul. Szkolna 1.
 7. Organie prowadzącym- należy przez to rozumieć Gminę Wieruszów z siedzibą w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7.
 8. Oddziale przedszkolnym- należy przez to rozumieć oddział przedszkolny funkcjonujący przy szkole.

§ 5

 1. Statut określa:
 1. cele i zadania Szkoły,
 2. organy Szkoły i ich szczegółowe zadania,
 3. organizację pracy Szkoły,
 4. zakres zadań nauczycieli i innych pracowników,
 5. prawa i obowiązki uczniów,
 6. szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów.
 1. Statut zawiera ponadto postanowienia dotyczące oddziału przedszkolnego funkcjonującego w Szkole.

            Rozdział 2.

          Cele i zadania Szkoły

§ 6

 1. Szkoła realizuje cele wymienione w art. 1 ustawy i w innych przepisach prawa, w zakresie odnoszącym się do kształcenia podstawowego.
 2. Szkoła w szczególności stwarza optymalne warunki do spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego.

§ 7

1.Cele wskazane w § 6 Szkoła osiąga poprzez realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, ramowego planu nauczania, programów nauczania danych zajęć edukacyjnych, programu wychowawczo-profilaktycznego i innych zadań oświatowych przewidzianych prawem z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia, a w szczególności:

 1. udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej,
 2. zapewnia możliwość nauki religii oraz etyki,
 3. sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć na terenie szkoły i poza nią,
 4. organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi,
 5. zapewnia opiekę i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych jest potrzebna pomoc i wsparcie,
 6. umożliwia rozwijanie umiejętności i zainteresowań ucznia poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych i dodatkowych,
 7. upowszechnia wśród uczniów wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwe postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych,
 8. promuje zdrowy tryb życia.

§ 8

 1. Szkoła organizuje bezpłatną i dobrowolną pomoc uczniom mającym problemy w nauce poprzez:
 1. organizowanie zajęć pozalekcyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych, dydaktyczno wyrównawczych, logopedycznych,
 2. współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w formie organizowania warsztatów, spotkań z pedagogiem i psychologiem.
 1.   Szkoła umożliwia w miarę środków budżetowych przyznanych przez organ prowadzący lub środków pozabudżetowych, w tym w ramach realizowanych projektów, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez ich udział w kołach zainteresowań, zajęciach sportowych, warsztatach tematycznych, zawodach sportowych, olimpiadach i konkursach przedmiotowych,
 2. Szkoła współdziała z rodzicami ucznia (prawnymi opiekunami) w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych, poprzez udzielanie porad, przeprowadzanie konsultacji, organizowanie warsztatów i szkoleń.
 3. Szkoła respektuje i umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a zwłaszcza poprzez uroczyste obchody świąt państwowych, uroczystości religijnych.
 4. Szkoła zapewnia uczniom opiekę:
  1. podczas zajęć obowiązkowych, dodatkowych i pozalekcyjnych, w tym realizowanych w ramach projektów, opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia
  1. w czasie wycieczek opiekę nad uczniami sprawują osoby określone w karcie wycieczki,
  2. w czasie zajęć poza terenem szkoły opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel przedmiotu,
  3. przy określaniu liczby opiekunów stosuje się przepisy szczegółowe,
  4. podczas przerw międzylekcyjnych opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele dyżurni według harmonogramu dyżurów.
   1. liczbę nauczycieli dyżurnych oraz zakres ich obowiązków ustala dyrektor szkoły według aktualnych potrzeb,
   2. do podstawowych obowiązków nauczyciela dyżurnego należy: zapewnienie bezpieczeństwa uczniów w czasie przerw lekcyjnych, dopilnowanie ładu i porządku oraz dyscypliny na korytarzach szkolnych oraz innych pomieszczeniach, w których mogą przebywać uczniowie w czasie przerwy, nadzorowanie i kontrola wyjść poza budynek szkolny, zwracanie uwagi na zmianę obuwia,
   3. harmonogram dyżurów przedstawia się do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej wraz z tygodniowym planem zajęć,
   4. nauczyciel rozpoczyna i kończy dyżur wraz z dzwonkiem na przerwę i lekcję,
   5. w wyjątkowych sytuacjach nauczyciel może poprosić o zastępstwo na dyżurze innego nauczyciela,
   6. niedopuszczalne jest opuszczenie przez nauczyciela dyżuru i pozostawienie uczniów bez opieki,
   7. w przypadku zastępstw za nieobecnego nauczyciela dyżur za niego pełni nauczyciel, któremu przydzielono zastępstwo na lekcji lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły,
   8. opiekę nad uczniami dojeżdżającymi określa Regulamin sprawowania opieki

w czasie dowozu do i ze szkoły nad uczniami szkół publicznych prowadzonych przez Gminę Wieruszów.

  1. W celu zapewnienia opieki uczniom w sytuacjach niebezpiecznych m.in. pożar, akcja terrorystyczna, rozpylenie substancji szkodliwych szkoła organizuje każdego roku próbną ewakuację. Szczegółowe zasady organizacji ewakuacji określa Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego,
  2. Wszyscy pracownicy szkoły mają obowiązek zwracania uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły. Należy zapytać o cel wizyty i skierować osobę do Dyrektora Szkoły.
  3. Wszyscy pracownicy szkoły są zobowiązani do zawiadamiania dyrektora o wszelkich dostrzeżonych na terenie szkoły zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa

lub stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia przebywających w szkole uczniów i pracowników.

       Rozdział 3.

Organy szkoły.

                                                                      § 9

Organami Szkoły są:

 1. Dyrektor Szkoły,
 2. Rada Pedagogiczna,
 3. Rada Rodziców,
 4. Samorząd Uczniowski

                                                                    § 10

 1. Dyrektor Szkoły wykonuje ustawowe obowiązki związane z zajmowanym stanowiskiem z poszanowaniem prawa, ale i słusznym interesem Szkoły, uczniów i pracowników Szkoły. Dotyczy to w szczególności obowiązków związanych z:
 1. kierowaniem Szkołą jako jednostką organizacyjną systemu oświaty publicznej,
 2. kierowaniem Szkołą jako samorządową jednostką organizacyjną Gminy Wieruszów, funkcjonującą w prawno-finansowej formule jednostki budżetowej,
 3. podejmowaniem czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Szkoły.
 4. Dyrektor szkoły w szczególności:
 1. kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,
 2. sprawuje nadzór pedagogiczny,
 3. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 4. realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
 5. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę rodziców i radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
 6. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
 7. współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,
 8. stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,
 9. odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,
 10. współpracuje z higienistką szkolną i lekarzem sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą
 1. Podczas nieobecności dyrektora szkoły zastępuje społeczny zastępca.

§ 11

 1. Rada Pedagogiczna wykonuje kompetencje stanowiące i opiniodawczo-wnioskodawcze przewidziane w ustawie i przepisach wykonawczych, a w szczególności:
 1. zatwierdzanie planów pracy szkoły,
 2. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
 3. podejmowanie    uchwał    w   sprawie    eksperymentów    pedagogicznych    w szkole,    po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców,
 4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
 5. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,
 6. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.
 1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 1. organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,
 1. projekt planu finansowego szkoły,
 2. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
 3. propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 1. Skład Rady Pedagogicznej określa ustawa.
 2. Działalność Rady Pedagogicznej określa ustawa i wydany na jej podstawie regulamin.

§ 12

 1. Rada Rodziców wykonuje kompetencje stanowiące, opiniodawcze i wnioskodawcze przewidziane w ustawie i przepisach wykonawczych, a w szczególności:
 1. uchwalanie     w    porozumieniu     z     radą    pedagogiczną    programu     wychowawczo- profilaktycznego,
 2. uchwalanie regulaminu swojej działalności,
 3. delegowanie przedstawiciela do udziału w pracach komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora,
 4. opiniowanie    programu    i    harmonogramu    poprawy    efektywności    kształcenia    lub wychowania,
 5. opiniowanie planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
 1. Skład Rady Rodziców określa ustawa.
 2. Działalność Rady Rodziców określa ustawa i wydany na jej podstawie regulamin.

§ 13

 1. Samorząd Uczniowski wykonuje uprawnienia przewidziane w ustawie.
 2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalony na podstawie ustawy.
 3. Samorząd może przedstawiać radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
 1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
 3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
 4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
 5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
 6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu i jednocześnie szkolnej rady wolontariatu.
 1. Samorząd ze swojego składu wyłania szkolną radę wolontariatu, której zadaniem jest koordynacja działań wolontariackich zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez zespoły uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych. Szczegółowe zasady działania wolontariatu określa regulamin samorządu uczniowskiego.

§ 14

 1. Organy Szkoły są obowiązane do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu swoich zadań ilekroć przepisy prawa tak stanowią lub potrzeba współpracy jest uzasadniona merytorycznie.
 2. Jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej, organ Szkoły zobowiązany do współpracy zajmuje stanowisko bez zbędnej zwłoki w nieprzekraczającym czasie 7 dni.
 3. W ramach współpracy organy Szkoły wymieniają stosowne informacje o podejmowanych i planowanych zadaniach i mogą uczestniczyć na prawach osób zaproszonych w posiedzeniach organów kolegialnych oraz organizować posiedzenia wspólne
 4. Warunki organizacyjne współpracy pomiędzy organami Szkoły zapewnia Dyrektor.

§ 15

  1. Dyrektor Szkoły jest odpowiedzialny za właściwe współdziałanie organów szkoły oraz sprawną wymianę informacji o planowanych działaniach poprzez bieżące i systematyczne kontakty z nimi,
  1. Spory pomiędzy organami Szkoły są rozwiązywane polubownie w czasie spotkania zorganizowanego przez Dyrektora Szkoły.
  2. Organy Szkoły podejmują wszelkie działania, w tym działania wspólne, zmierzające do wyjaśnienia istoty sporu, wymiany argumentów i zakończenia sporu.
 1. spory kompetencyjne między organami szkoły rozstrzyga Komisja Statutowa w skład, której wchodzi jeden przedstawiciel każdego organu,
 2. organy kolegialne wybierają swego przedstawiciela do Komisji, Dyrektor Szkoły, jako organ o charakterze jednoosobowym, wyznacza swego przedstawiciela spośród nauczycieli,
 3. Komisja Statutowa wybiera ze swego grona przewodniczącego,
 4. Komisja Statutowa wydaje rozstrzygnięcia w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich jej członków,
 5. rozstrzygnięcia Komisji są ostateczne,
 6. organ, którego winę Komisja ustaliła, musi naprawić skutki swego działania w ciągu 3 miesięcy od ustalenia rozstrzygnięcia przez Komisję,
 7. rozstrzygnięcie Komisji Statutowej podawane jest do ogólnej wiadomości w szkole.

                Rozdział 4.

Organizacja pracy Szkoły

                   § 16

Struktura organizacyjna Szkoły obejmuje klasy I – VIII.

§ 17

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział uczniów.
 2. Liczba uczniów w oddziałach klas I – III wynosi do 25.
 1. Nauczanie w klasach łączonych dopuszcza się jedynie w przypadkach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Szkoła organizuje realizację zadań statutowych w innych formach niż oddziały uczniów, ilekroć przepisy prawa tak stanowią, a w szczególności zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęcia rewalidacyjne.
 3. Zajęcia rewalidacyjne organizowane są dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 4. Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka organizuje się na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 5. Zajęcia wymienione w ust. 5 i 6 organizuje się na wniosek rodzica (prawnego opiekuna) dziecka w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę.
 6. Prowadzenie zajęć wymienionych w ust. 5 i 6 regulują odrębne przepisy.

§ 18

Przyjmowanie uczniów do szkoły regulują przepisy szczegółowe.

§ 19

 1. Godzina lekcyjna w Szkole trwa 45 minut.
 2. Prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 60 minut jest możliwe jedynie w uzasadnionych przypadkach, pod warunkiem zachowania ogólnego tygodniowego czasu trwania zajęć.
 3. Czas trwania zajęć innych niż przewidziane w ust. 1 i 2 określają przepisy odrębne.

§ 20

Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe, w formach odpowiadającym potrzebom i oczekiwaniom uczniów i ich rodziców oraz możliwościom finansowym Szkoły. Udział uczniów w zajęciach dodatkowych jest dobrowolny i bezpłatny.

§ 21

 1. Realizując zadania statutowe Szkoła zapewnia społeczności szkolnej możliwość korzystania z:
 1. pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,
 2. biblioteki szkolnej,
 3. świetlicy.
 1. W szkole jest zorganizowana dożywianie, z którego korzystać mogą uczniowie, na zasadach odpłatności lub refundacji.
 2. W szkole uczniowie mogą otrzymać herbatę, której przygotowanie finansuje Rada Rodziców w ramach środków pozyskanych z wpłat rodziców.
 3. Szkoła uczestniczy w „Programie dla Szkół”, w ramach którego uczniowie objęci programem otrzymują mleko, porcje warzyw i owoców.
 4. Warunki uczestnictwa w programie wymienionym w ust.4 regulują odrębne przepisy.
 5. Do innych pomieszczeń i urządzeń Szkoły, z których korzysta społeczność szkolna należą: szatnia, toalety, teren rekreacyjno-sportowy, plac zabaw.

§ 22

 1. Biblioteka szkolna jest integracyjną częścią Szkoły.
 2. Biblioteka służy realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej uczniów oraz doskonalenia nauczycieli.
 3. Biblioteka w szczególności:
 1. gromadzi i udostępnia podręczniki, materiały ćwiczeniowe oraz inne materiały biblioteczne,
 2. rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania użytkowników oraz wyrabia i pogłębia nawyk czytania i uczenia się,
 3. podejmuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturalną i społeczną użytkowników.

§ 23

 1. Z zasobów i usług biblioteki korzystają bezpłatnie uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Szkoły.
 2. Biblioteka prowadzi rejestr użytkowników i wypożyczanych przez nich materiałów bibliotecznych.
 3. Biblioteka jest czynna w dniach, w których w Szkole odbywają się zajęcia szkolne, w godzinach umożliwiających uczniom korzystanie z księgozbioru zarówno w czasie zajęć jak i po ich zakończeniu.

§ 24

W bibliotece zatrudniony jest nauczyciel bibliotekarz, odpowiedzialny za jej funkcjonowanie, zgodnie z zakresem swoich obowiązków określonych w stosownych przepisach.

§ 25

 1. Biblioteka szkolna współpracuje z uczniami na zasadach:
 1. świadomego i aktywnego udziału uczniów w różnych formach upowszechniania

i rozwijania kultury czytelniczej, dyskusji nad książkami, wystaw książkowych itp.,

 1. trwałości wiedzy i umiejętności uczniów,
 2. partnerstwa z uczniami szczególnie zdolnymi w ich poszukiwaniach czytelniczych,
 3. pomocy uczniom mającym trudności w nauce, sprawiającym trudności wychowawcze
 1. Uczniowie:
 1. mogą korzystać ze wszystkich zbiorów zgromadzonych w bibliotece,
 2. najaktywniejsi czytelnicy są nagradzani,
 3. są informowani o aktywności czytelniczej,
 4. otrzymują pomoc w korzystaniu z różnych źródeł informacji, a także w doborze literatury,
 5. mogą korzystać z księgozbioru podręcznego.
 1. Biblioteka szkolna współpracuje z nauczycielami na zasadach wzajemnego wspierania się w celu:
 1. rozbudzania potrzeb i zainteresowań uczniów,
 2. doradztwa w doborze literatury samokształceniowej,
 3. współtworzenia warsztatu informacyjnego biblioteki,
 4. rozwijania kultury czytelniczej uczniów, przysposabiania do korzystania z informacji,
 5. współuczestnictwa w działaniach mających na celu upowszechnienie wiedzy w zakresie wychowania czytelniczego w rodzinie.
 1. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły:
 1. na wniosek nauczyciela bibliotekarz przygotowuje i przekazuje literaturę nauczycielowi, a także przeprowadza lekcje biblioteczne lub część zajęć,
 2. korzystają ze zbiorów gromadzonych w bibliotece,
 3. dyrektor szkoły i wychowawcy otrzymują informację o stanie czytelnictwa.
 1. Biblioteka szkolna współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) na zasadzie:
 1. rozwijania kultury czytelniczej uczniów
 2. popularyzowania literatury dla rodziców w zakresie wychowania,
 3. współudziału rodziców w imprezach czytelniczych
 1. Rodzice:
 1. mogą korzystać ze zbiorów gromadzonych w bibliotece
 2. są informowani o aktywności czytelniczej dzieci,
 1. Współpraca biblioteki szkolnej z Radą Rodziców:
 1. współdziałanie przy organizowaniu imprez czytelniczych na terenie szkoły,
 2. współpraca przy pozyskiwaniu dodatkowych środków na wyposażenie biblioteki,
 3. pomoc rodziców przy doborze księgozbioru do biblioteki.
 1. Biblioteka szkolna współpracuje z innymi bibliotekami:
 1. aktywnie współuczestnicząc w organizowaniu różnorodnych działań na rzecz czytelnictwa,
 2. wspierając działalność kulturalną bibliotek na szczeblu gminnym,
 3. uczestnicząc w lekcjach bibliotecznych, konkursach poetyckich i plastycznych, spotkaniach z pisarzami.

§ 26

 1. Dla uczniów pozostających dłużej ze względu na okoliczności prawnie określone Szkoła prowadzi świetlicę.
 2. Zajęcia świetlicowe uwzględniają potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe uczniów, a także ich możliwości psychofizyczne.
 3. Do zajęć, o których mowa w ust. 2  należą w szczególności:
 1. zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów,
 2. zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny uczniów,
 3. odrabianie lekcji

§ 27

 1. Czas pracy świetlicy jest corocznie dostosowywany do potrzeb uczniów, oczekiwań rodziców i możliwości kadrowo-finansowych Szkoły.
 2. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych liczących nie więcej niż 25 uczniów.

§ 28

 1. Grupą wychowawczą w świetlicy opiekuje się nauczyciel wychowawca.
 2. Do zadań wychowawcy należy w szczególności:
 1. organizowanie pomocy uczniom w nauce, tworzeniu warunków do samodzielnej pracy umysłowej uczniów,
 2. organizowanie gier i zadań ruchowych oraz innych form kultury fizycznej,
 3. współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczniów korzystających z opieki świetlicowej w przezwyciężaniu trudności wychowawczych uczniów,
 1. prowadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację zajęć oraz udział uczniów w zajęciach.

§ 29

 1. Stosownie do potrzeb i możliwości, w granicach prawa, Szkoła korzysta z usług wolontariuszy.
 2. Udział wolontariuszy w zajęciach organizowanych przez Szkołę jest dopuszczalny,

o ile obowiązujące przepisy prawa nie zastrzegają prowadzenia tych zajęć przez nauczycieli bądź innych specjalistów.

 1. Wolontariat szkolny działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 30

 1. Szkoła współdziała z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, w trybie roboczym i poprzez zawieranie ewentualnych porozumień określających organizację tego współdziałania.
 2. Ust.1 stosuje się odpowiednio do współdziałania Szkoły ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej.

§ 31

 1. Szkoła współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów, zapewniając bezpośredni kontakt rodzicom z Dyrektorem Szkoły, wychowawcą oddziału i poszczególnymi nauczycielami.
 2. Szkoła przekazuje rodzicom uczniów wszelkie informacje związane z realizacją zadań statutowych Szkoły i indywidualną sytuacją dziecka, z poszanowaniem przepisów o ochronie danych osobowych.
 3. Kontakty rodziców ze Szkołą i nauczycielami następują w formie:
 1. zebrań okresowych ogółu rodziców uczniów danego oddziału z wychowawcą oddziału, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego,
 2. nadzwyczajnych zebrań rodziców uczniów danego oddziału z Dyrektorem Szkoły, wychowawcą oddziału bądź nauczycielami, zwoływanych z inicjatywy Dyrektora lub

na wniosek rady oddziałowej lub wychowawcy oddziału, zaakceptowany przez Dyrektora,

 1. spotkań indywidualnych z wychowawcą oddziału lub innymi nauczycielami, niekolidujących z rozkładem zajęć lekcyjnych,
 2. przedkładaniu przez rodziców uczniów opinii i wniosków dotyczących pracy Szkoły.

§ 32

Wszelkie zajęcia organizowane przez Szkołę muszą zapewniać ich uczestnikom wymagane prawem warunki bezpieczeństwa i higieny.

                    Rozdział 5.

                      Zadania nauczycieli i innych pracowników Szkoły

                       § 33

 1. Wszyscy pracownicy Szkoły wykonują swoje obowiązki ogólne, wynikające z przepisów powszechnego prawa pracy, obowiązki szczególne, wynikające z przepisów branżowych i zakładowych i obowiązki indywidualne, związane z rodzajem wykonywanej pracy.
 2. Niezależnie od obowiązków, o których mowa w ust. 1, pracownicy Szkoły podejmują wszelkie potrzebne działania i stosują wszelkie środki zapobiegające wypadkom uczniów i usuwające zagrożenia bezpieczeństwa uczniów.

§ 34

 1. Nauczyciel prowadzący zajęcia z uczniami nie może opuszczać miejsca zajęć, chyba że Dyrektor Szkoły wyrazi na to zgodę, a opiekę nad uczniami przejmie inny pracownik Szkoły.
 2. Doraźne zastępstwa za nauczycieli nieobecnych w pracy i z tego powodu nieodbywających obowiązkowych zajęć dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych pełnią nauczyciele Szkoły, wyznaczeni przez Dyrektora.

§ 35

 1. Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły zawiadamiają Dyrektora o obecności na terenie Szkoły osób postronnych oraz o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach noszących znamiona wykroczenia lub przestępstwa albo stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia uczniów.
 2. Nauczyciele kontrolują obecność uczniów na zajęciach obowiązkowych i zawiadamiają wychowawcę oddziału o przypadkach nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia w Szkole.

§ 36

Do obowiązków nauczycieli prowadzących zajęcia przewidziane w planie nauczania należy w szczególności:

 1. zaznajamiane uczniów ze sposobem korzystania z urządzeń znajdujących się w pomieszczeniach szkolnych,
 2. przestrzeganie obowiązujących w Szkole godzin rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych,
 3. respektowanie prawa uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych,
 4. sprawdzanie warunków prowadzenia zajęć (wietrzenie, odświeżenie i temperatura w pomieszczeniu, dostosowanie miejsca pracy do wzrostu ucznia),
 5. dopilnowanie porządku i ładu w czasie trwania zajęć,
 6. odbywanie przydzielonych dyżurów w czasie przerw międzylekcyjnych.

§ 37

 1. Wychowawcą oddziału klasowego może być jedynie nauczyciel przedmiotu nauczanego w Szkole.
 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skutecznością wychowawca opiekuje się przydzielonym mu oddziałem przez cały okres jednego etapu edukacyjnego, chyba że zmiana wychowawcy uzasadniona jest szczególnymi okolicznościami.
 3. Szkoła dopuszcza zmianę wychowawcy oddziału w przypadku zasadnych zastrzeżeń co do jego pracy.
 4. Zmiany wychowawcy dokonuje dyrektor szkoły i wchodzi ona w życie od pierwszego dnia następnego miesiąca.
 5. Zadaniem wychowawcy jest wspomaganie rozwoju powierzonych mu uczniów, procesu uczenia się i przygotowanie uczniów do życia społecznego.
 1. Obowiązki wychowawcy obejmują w szczególności:
 1. podejmowanie działań na rzecz integracji uczniów w oddziale,
 2. organizowanie we współpracy z rodzicami uczniów życia oddziału,
 3. organizowanie uczestnictwa oddziału w życiu Szkoły,
 4. informowanie uczniów i ich rodziców o zasadach oceniania zachowania uczniów i postępów w nauce,
 5. rozpoznawanie potrzeb i trudności uczniów oraz, w miarę możliwości Szkoły, zaspokajanie tych potrzeb i usuwanie trudności,
 6. zapoznawanie uczniów z prawami człowieka i obywatela,
 7. kształtowanie w uczniach potrzeby szanowania prawa i zasad współżycia społecznego,
 8. kształtowanie w uczniach umiejętności radzenia sobie w sytuacjach przemocy, demoralizacji oraz zagrożeń uzależnieniami,
 9. przyczynianie się do organizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
 10. wnioskowanie o nagradzanie lub ukaranie uczniów
 11. rozstrzyganie konfliktów między uczniami danego oddziału.
 1. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza obejmują w szczególności:
 1. gromadzenie, opracowywanie i konserwację księgozbioru,
 2. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w bibliotece i zabezpieczanie zbiorów bibliotecznych,
 3. organizację czytelnictwa,
 4. prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej,
 5. popularyzowanie czytelnictwa, organizowanie imprez je popularyzujących,
 6. badanie potrzeb czytelniczych oraz stwarzanie warunków ich zaspokajania,
 7. udostępnianie książek i innych źródeł informacji poprzez wypożyczenia jednostkowe i zbiorowe, korzystanie z księgozbioru podręcznego,
 8. poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł,

posługiwanie się technologią informacyjną poprzez: wykorzystanie sprzętu komputerowego, wykorzystanie księgozbioru podręcznego, wykorzystanie programów multimedialnych,

 1. rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się poprzez: organizowanie konkursów czytelniczych, plastycznych, akcji czytelniczych, angażowanie uczniów w wybór książek do zakupu, organizację lekcji z zakresu edukacji czytelniczej i informacyjnej, współpracę z nauczycielami przedmiotów.
 2. organizowanie działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną poprzez: udział w kampaniach, angażowanie osób związanych z lokalnym środowiskiem, organizowanie zajęć tematycznych w bibliotece, udział w wystawach, prelekcjach organizowanych w bibliotekach, współorganizowanie autorskich spotkań czytelniczych.
 3. Obowiązki koordynatora ds. profilaktyki obejmują w szczególności:
 4. zespołowe opracowanie projektu programu wychowawczo-profilaktycznego,
 5. współdziałanie w likwidowaniu czynników uniemożliwiających prawidłowy rozwój uczniów i przeciwdziałanie niekorzystnym wpływom otoczenia,
 6. bieżąca analiza problemów szkolnych i wychowawczych oraz kontakt z instytucjami działającymi na rzecz pomocy uczniom i ich rodzinom
 7. składanie sprawozdania z całorocznej pracy uwzględniającego wnioski i uwagi do pracy
wychowawczej z młodzieżą.
 1. Obowiązki koordynatora ds. BIP obejmują w szczególności:
 1. współpracę z administratorem strony internetowej Urzędu Miejskiego w Wieruszowie,
 2. prowadzenie strony internetowej BIP.
 1. Obowiązki koordynatora ds. bezpieczeństwa obejmują w szczególności:
 1. szerzenie wiedzy o zasadach bezpieczeństwa wśród uczniów, nauczycieli i rodziców,
 2. roczną analizę stanu bezpieczeństwa w szkole,
 3. sporządzanie raportu z wnioskami oraz zaleceniami i przedstawianie go radzie pedagogicznej,
 4. wdrażanie procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia
 1. Nauczyciele danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły przedmiotowe.
 2. Do pracy nad określonym zadaniem Dyrektor Szkoły powołuje zespoły zadaniowe zwane też problemowymi.
 3. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez Dyrektora Szkoły przewodniczący zespołu.
 4. Cele i zadania zespołów związane są z realizacją zadań szkoły, o których mowa w §6 i 7:

              Rozdział 6.

Prawa i obowiązki uczniów

§ 38

1. Niezależnie od przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa powinności wobec uczniów Szkoła zapewnia swoim uczniom:

 1. dostęp do statutu, regulaminów i procedur obowiązujących w Szkole,
 2. dostęp do innych informacji, w tym prawo do zapoznawania się z programem nauczania, ocenami postępu w nauce, uczniowskimi pracami pisemnymi,
 3. równe traktowanie, bez względu na sytuację materialną, religię, światopogląd, odmienność kulturową, językową i etniczną czy inne podobne cechy,
 4. prawo do uzyskania wyjaśnień w sytuacjach konfliktów z pracownikami Szkoły i kolegami oraz prawo do odwołania się od decyzji, kar i postanowień z konfliktami związanych,
 5. wolność wyrażania opinii w sprawach związanych z funkcjonowaniem Szkoły, w tym na temat treści i metod oraz organizacji nauczania, jak i pracy personelu Szkoły,
 6. wolność zrzeszania się i działalności w Samorządzie Uczniowskim oraz organizacjach działających w Szkole, poza partiami i stronnictwami politycznymi,
 7. prawo do wypoczynku i czasu wolnego oraz uczestnictwa w szkolnych imprezach rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych.

§ 39

 1. Szkoła w miarę swoich możliwości udziela pomocy i wsparcia w różnych formach uczniom, którym jest to potrzebne z przyczyn rozwojowych, rodzinnych i losowych.
 1. Pomoc i wsparcie, o których mowa w ust. 1 nie narusza uprawnień uczniów spełniających warunki określone przepisami prawa do pomocy materialnej o charakterze socjalnym i charakterze motywacyjnym.

§ 40

 1. Uczniowie Szkoły mogą uzyskiwać nagrody i wyróżnienia za:
 1. wyjątkową i godną naśladowania postawę, w tym dzielność i odwagę w przeciwstawianiu się przejawom przemocy i agresji oraz wrażliwość na krzywdę i pomoc potrzebującym,
 2. podejmowanie z własnej inicjatywy działań na rzecz Szkoły lub na rzecz uczniów Szkoły,
 3. szczególne osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych na szczeblu co najmniej powiatowym,
 4. wysokie osiągnięcia w nauce i zachowaniu (średnia ocen nie mniejsza niż np. 4,75 i co najmniej bardzo dobra ocena zachowania),
 5. szczególnie wysokie osiągnięcia w nauce i zachowaniu (średnia ocen nie mniejsza niż 5,50 i wzorowa ocena zachowania),
 6. uzyskanie maksymalnej liczby punktów ze sprawdzianu ośmioklasisty,
 7. osiągnięcie sukcesu edukacyjnego poprzez uzyskanie najwyższej różnicy w średniej ocen półrocznych i rocznych.
 1. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są w następujących formach:
 1. dyplom lub list gratulacyjny skierowany do ucznia i jego rodziców, w przypadku przewidzianym w ust. 1 pkt 1 ,
 2. dyplom lub list gratulacyjny skierowany do ucznia, w przypadku przewidzianym w ust.1 pkt 2,
 3. nagroda rzeczowa w przypadku przewidzianym w ust. 1 pkt 3,4,6,7
 4. tytuł honorowy Prymusa Szkoły / Wzorowego Absolwenta Szkoły i nagroda rzeczowa w przypadku przewidzianym w ust. 1 pkt 5,
 1. Nagrody przyznaje Dyrektor, po konsultacji z Radą Pedagogiczną.
 2. Zastrzeżenia związane z przyznawaniem nagród uczniom są składane w formie pisemnej do Dyrektora Szkoły i rozpatrywane w terminie 7 dni. Decyzja Dyrektora Szkoły jest ostateczna.

§ 41

1. Do obowiązków ucznia należy w szczególności:

 1. właściwe zachowanie podczas zajęć edukacyjnych,
 2. systematyczny i aktywny udział w zajęciach edukacyjnych, w życiu oddziału klasowego i Szkoły,
 3. usprawiedliwianie nieobecności w sposób określony przez wychowawcę oddziału,
 4. przestrzeganie obowiązujących w Szkole warunków wnoszenia i korzystania na terenie Szkoły z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w szczególności:
  1. nieużywanie telefonu komórkowego i innych urządzeń multimedialnych(nagrywających i odtwarzających obraz i dźwięk) podczas zajęć i przerw, za wyjątkiem wyraźnego zezwolenia nauczyciela np. do kontaktu z rodzicami, do celów edukacyjnych.
  2. w przypadku, gdy uczeń korzysta z telefonu komórkowego lub innych urządzeń multimedialnych w trakcie zajęć lekcyjnych nauczyciel ma prawo odebrać telefon komórkowy bądź inne urządzenie multimedialne i przekazać je do wychowawcy klasy.

Urządzenie to odbiera od wychowawcy rodzic(prawny opiekun) ucznia. O fakcie odebrania telefonu komórkowego lub innego urządzenia przez nauczyciela informuje rodziców (prawnych opiekunów) uczeń. W przypadku, gdy uczeń nie chce oddać telefonu lub innego urządzenia multimedialnego nauczyciel informuje wychowawcę, a ten rodzica(prawnego opiekuna) dziecka. W trakcie rozmowy z rodzicami(prawnymi opiekunami) wychowawca informuje o konsekwencjach wynikających z niestosowania się do ustaleń określonych w Statucie szkoły (w tym o otrzymaniu przez ucznia punktów ujemnych z zachowania),

  1. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty elektroniczne, które uczeń przynosi do szkoły.
 1. właściwe zachowanie wobec nauczycieli i innych pracowników oraz uczniów Szkoły, uwzględniające zasady kultury współżycia społecznego,
 2. przestrzeganie Statutu Szkoły, regulaminów i zarządzeń organów Szkoły,
 3. dbanie o mienie Szkoły, wspólne dobro, ład i porządek,
 4. dbanie o honor i tradycje Szkoły i poszanowanie symboli narodowych i międzynarodowych,
 5. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz stosowanie się do zaleceń nauczycieli i innych pracowników Szkoły,
 6. ubieranie się na zajęcia organizowane przez Szkołę na terenie Szkoły i poza nim w odzież stonowaną, estetyczną, pozbawioną elementów prowokacji: bluzka zasłaniająca brzuch, bez dekoltu i odkrytych pleców, spódnica odpowiedniej długości – nie krótsza niż przed kolano.
 7. strój galowy stanowią: ciemne spodnie/ garnitur lub spódnica/kostium oraz wizytowa koszula bądź bluzka.

§ 42

 1. W Szkole może być wprowadzony Kodeks Ucznia, określający niewyrażone w obowiązujących przepisach prawa i w Statucie uprawnienia i obowiązki uczniów związane z codziennym życiem szkoły.
 2. Kodeks Ucznia przygotowuje Dyrektor po uzyskaniu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców.
 3. Kodeks Ucznia wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną.

§ 43

W każdym przypadku łamania praw ucznia bądź wymuszania zachowań wykraczających poza obowiązki ucznia rodzice ucznia mają prawo przedłożyć Dyrektorowi zażalenie, które Dyrektor rozpatruje w ciągu 14 dni.

§ 44

 1. Wobec uczniów naruszających swoje obowiązki mogą być stosowane następujące kary:
 1. upomnienie ustne ze strony wychowawcy oddziału klasowego,
 2. upomnienie ustne ze strony Dyrektora Szkoły,
 3. pisemne powiadomienie rodziców o naruszeniu obowiązków przez ich dziecko, wystosowane przez Dyrektora Szkoły,
 4. nagana udzielona przez Dyrektora Szkoły.
 1. Uczeń, który swoim nagannym postępowaniem wyrządził krzywdę innym członkom społeczności szkolnej, jest zobowiązany do przeproszenia pokrzywdzonych osób, niezależnie od innych prawem przewidzianych form odpowiedzialności.

§ 45

 1. Podmiot uprawniony do nałożenia kary stosuje ją po wyjaśnieniu wszystkich istotnych okoliczności towarzyszących naruszeniu obowiązków uczniowskich, w tym po wysłuchaniu ucznia.
 2. Od kary nałożonej przez wychowawcę oddziału klasowego uczniowi przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły, zaś od kary nałożonej przez Dyrektora – do Rady Pedagogicznej.
 3. Termin na odwołanie się wynosi 7 dni.
 4. Odwołanie jest rozpatrywane po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego, w terminie do 14 dni.
 5. Po upływie 6 miesięcy karę uważa się za niebyłą.

§ 46

 1. Dyrektor Szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku poważnego naruszenia przez ucznia obowiązków, uniemożliwiającego dalsze funkcjonowanie ucznia w Szkole.
 2. Powodem wnioskowania o przeniesienie ucznia do innej szkoły może być w szczególności:
 3. picie alkoholu i przebywanie pod jego wpływem na terenie Szkoły oraz na zajęciach, imprezach i wycieczkach organizowanych przez Szkołę poza jej terenem,
 4. posiadanie, rozprowadzanie lub używanie substancji psychoaktywnych,
 5. stwarzanie zagrożenia bezpieczeństwa dla siebie i innych osób,
 6. stosowanie przez ucznia agresji i przemocy w stosunku do innych uczniów i pracowników Szkoły.
 1. Pozytywnie rozpatrzony wniosek, o którym mowa w ust.1 skutkuje skreśleniem ucznia z listy uczniów Szkoły.

                 Rozdział 7.

Ocenianie wewnątrzszkolne

§ 47

Statut określa szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów,

z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów o celach i zakresie tego oceniania.

§ 48

 1. W związku z jawnością ocen bieżących i klasyfikacyjnych nauczyciel uzasadnia każdą ocenę na wniosek ucznia bądź jego rodziców (prawnych opiekunów). Sposób przedstawienia uzasadnienia oceny uzależniony jest od formy kierowanej prośby, z zastrzeżeniem, iż wniosek złożony na piśmie wymaga przedstawienia uzasadnienia oceny również w formie pisemnej - w terminie możliwie najkrótszym, jednak nie przekraczającym jednego tygodnia.
 1. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) Szkoła udostępnia dokumentację do wglądu w godzinach pracy szkoły, w sekretariacie Szkoły, po uprzednim ustaleniu terminu z wychowawcą bądź nauczycielem przedmiotu.

                   § 49

 1. Gwarantując rodzicom (prawnym opiekunom) prawo do uzyskiwania pełnej informacji o bieżących i klasyfikacyjnych osiągnięciach edukacyjnych ich dzieci oraz prawo do pomocy pedagogicznej, organizowane są:
 2. trzy spotkania z rodzicami (termin określony w kalendarzu szkoły),
 3. spotkania z wychowawcą klasy - wg potrzeb,
 4. konsultacje indywidualne zgodnie z harmonogramem dyżurów pedagogicznych nauczycieli,
 5. W wyjątkowych sytuacjach lub przypadku, kiedy rodzice (prawni opiekunowie) nie

zjawiają się w szkole z własnej inicjatywy, na spotkaniach wyznaczonych, wychowawca lub nauczyciel prowadzący konkretne zajęcia edukacyjne informuje rodzica (prawnego opiekuna) o konieczności spotkania.

§ 50

 1. Nauczyciele na bieżąco informują rodziców o postępach ich dzieci w nauce przez systematyczne wpisywanie ocen do  dziennika elektronicznego.
 2. Na wniosek rodziców danej klasy wychowawca może wprowadzić dzienniczek w formie papierowej.
 3. Rodzice mają obowiązek zapoznawania się z ocenami wpisywanymi do dzienniczka oraz dziennika internetowego.
 4. Rodzice, za pośrednictwem uczniów otrzymują do zapoznania się i podpisania każdą pracę klasową ucznia. Uczeń zobowiązany jest do zwrotu podpisanego dokumentu na następnej lekcji danego przedmiotu.
 5. W przypadku braku podpisu pod pisemną pracą ucznia bądź niezwróceniem pracy przez ucznia rodzice nie mają prawa wnosić roszczeń do uzyskanej przez ucznia oceny.

§ 51

Klasyfikacja śródroczna jest przeprowadzana w Szkole raz w ciągu roku szkolnego, nie później niż do 31 stycznia.

§ 52

 1. Szkoła informuje ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla ucznia śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania na miesiąc przed przewidywanym, klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
 2. Informację, o której mowa w ust. 1 przekazują uczniom odpowiednio nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału.
 3. Informacja przekazywana jest uczniom ustnie, zaś rodzicom (prawnym opiekunom) uczniów poprzez osobne zawiadomienia pisemne.
 4. Rodzic (prawny opiekun) ma obowiązek zwrócić osobiście lub za pośrednictwem ucznia podpisaną informację najpóźniej w ciągu 3 dni.
 1. W przypadku, jeżeli wychowawca w wyżej wymienionym terminie nie otrzyma podpisanej przez rodziców (prawnych opiekunów) informacji o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych, rodzice (prawni opiekunowie) nie mają prawa zgłaszania zastrzeżeń w sprawie tych ocen.
 2. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów mają obowiązek, za pośrednictwem wychowawcy poinformować rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej niedostatecznej na miesiąc przed przewidywanym, klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
 3. Informacja ta jest przekazywana rodzicom (prawnym opiekunom) uczniów poprzez osobne zawiadomienia pisemne oraz informację telefoniczną. Rodzic (prawny opiekun) ma obowiązek zwrócić osobiście lub za pośrednictwem ucznia podpisaną informację najpóźniej w ciągu 3 dni.
 4. W przypadku braku kontaktu z rodzicem (prawnym opiekunem) informacja przekazywana jest listem poleconym i rodzic (prawny opiekun) ma obowiązek zwrócić podpisaną informację najpóźniej w ciągu trzech dni od daty doręczenia pisma.

§ 53

O ustalonych ocenach klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych oraz ocenach zachowania nauczyciele zobowiązani są poinformować ucznia na tydzień przed planowanymi posiedzeniami klasyfikacyjnymi rady pedagogicznej, których terminy określone są w kalendarzu szkoły na dany rok szkolny.

§ 54

 1. Uzyskanie wyższej niż przewidywana oceny śródrocznej lub rocznej jest możliwe tylko wtedy, jeżeli nauczyciel ma podstawy do wystawienia wyższej oceny na podstawie oceniania bieżącego i uczeń napisze sprawdzian zawierający wymagania edukacyjne przewidywane na ocenę, o którą się ubiega.
 2. Uzyskanie wyższej niż przewidywana oceny zachowania jest możliwe w przypadku zebrania liczby punktów warunkujących otrzymanie wyższej oceny, z wyjątkiem zapisów w § 62 ust.11 i 12.

3.W czasie spotkań indywidualnych rodzice (prawni opiekunowie) zainteresowani uzyskaniem przez ucznia wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub zachowania mają prawo uzyskać ustną informację od nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne lub wychowawcy (dot. zachowania), jakie warunki uczeń musi spełnić, aby taką ocenę uzyskać.

 1. Uczeń w klasyfikacji śródrocznej i rocznej zajęć edukacyjnych, może otrzymać ocenę klasyfikacyjną maksymalnie o jeden stopień wyższą od przewidywanej.
 2. Uczeń w wyniku oceniania zachowania może otrzymać ocenę klasyfikacyjną śródroczną i roczną zachowania maksymalnie o jeden stopień wyższą od przewidywanej. Nie dotyczy to oceny wzorowej, na którą uczeń pracuje przez cały rok.

6.W przypadku jeśli od chwili wystawienia przewidywanej oceny klasyfikacyjnej śródrocznej lub rocznej do dnia wystawiania ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wyniki uzyskiwane przez ucznia wyraźnie się obniżą, może on otrzymać ocenę klasyfikacyjną niższą od przewidywanej.

7.W przypadku, jeśli od dnia poinformowania rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych, zachowanie ucznia znacznie się pogorszy, może on otrzymać ocenę klasyfikacyjną zachowania niższą od przewidywanej.

8.O zamiarze obniżenia oceny zachowania do oceny nieodpowiedniej lub nagannej wychowawca klasy ma obowiązek poinformować na piśmie rodziców (opiekunów prawnych) danego ucznia.

§ 55

Oceny bieżące w klasach I-III z obowiązkowych i dodatkowych zajęć ustala się według następującej skali z wykorzystaniem symbolu cyfrowego stopni:

 1. stopień celujący (6),
 2. stopień bardzo dobry (5),
 3. stopień dobry (4),
 4. stopień dostateczny (3),
 5. stopień dopuszczający (2),
 6. stopień niedostateczny (1)

§ 56

Począwszy od klasy IV oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne i końcowe z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się według następującej skali:

 1. stopień celujący (6),
 2. stopień bardzo dobry (5),
 3. stopień dobry (4),
 4. stopień dostateczny (3),
 5. stopień dopuszczający (2),
 6. stopień niedostateczny (1).

§ 57

 1. Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych uczniów przeprowadzane jest systematycznie, w różnych formach, w warunkach zapewniających maksymalną obiektywność ustalanej oceny.
 2. Do form oceniania zalicza się ocenę: wypowiedzi ustnych, prac pisemnych, pracy na lekcji, prace prezentujące umiejętności manualne i sprawność fizyczną.
 3. Ocena wypowiedzi ustnej ucznia może mieć charakter oceny wiadomości bieżących lub podsumowujących i sprawdzających umiejętności oraz wiadomości ucznia po zakończeniu działu materiału danego przedmiotu.
 4. Nauczyciel ma obowiązek dokonać co najmniej 3 ocen w półroczu uwzględniających różne formy aktywności ucznia.
 5. Ocena pracy pisemnej ucznia może mieć charakter oceny wiadomości bieżących lub podsumowujących i sprawdzających umiejętności oraz wiadomości ucznia po zakończeniu działu materiału danego przedmiotu.
 6. Sprawdzanie umiejętności i wiadomości poprzez samodzielne prace pisemne ucznia może być przeprowadzane przez nauczyciela w następujących formach:
 1. praca klasowa po każdym dziale danego przedmiotu,
 2. test sprawdzający(sprawdzian),
 3. kartkówka,
 4. praca domowa.
 1. Pisemna praca klasowa i test sprawdzający(sprawdzian) może odbywać się po powtórzeniu wiadomości z danej partii materiału. Czas pisania pracy klasowej i testu sprawdzającego przez ucznia powinien obejmować, co najmniej jedną godzinę lekcyjną. Nauczyciel przygotowujący zagadnienia do sprawdzianu musi uwzględnić ramy czasowe pozwalające uczniowi na napisanie odpowiedzi.
 2. Kartkówka, jako jedna z form sprawdzenia bieżących umiejętności i wiadomości ucznia, może obejmować maksymalnie materiał z trzech ostatnich lekcji. Nauczyciel przygotowujący zagadnienia do kartkówki musi uwzględnić ramy czasowe pozwalające uczniowi na napisanie odpowiedzi. Czas trwania kartkówki nie może przekraczać 15 minut.
 3. Każdy sprawdzian pisemny, oprócz kartkówek, musi być poprzedzony lekcją powtórzeniową, zawierającą elementy oceniania kształtującego, z danej części materiału i musi być zapowiedziany przez nauczyciela oraz wpisany do dziennika najpóźniej na 7 dni przed terminem jego przeprowadzenia.
 4. W ciągu danego dnia nauki może być przeprowadzony tylko jeden całogodzinny sprawdzian wiadomości.
 5. Sprawdzone, poprawione i ocenione prace nauczyciel ma obowiązek omówić i przedstawić uczniowi do wglądu w klasie w ciągu 14 dni od dnia przeprowadzenia sprawdzianu.
 6. Uczeń może poprawić, ustnie lub pisemnie, uzyskaną ocenę cząstkową z przedmiotu w terminie ustalonym przez nauczyciela danego przedmiotu. Nauczyciel podaje: termin, sposób i zakres materiału konieczny do poprawienia oceny.
 7. Oceny z pisemnych prac kontrolnych, oprócz symbolu zgodnego z przyjętą skalą nauczyciel może uzupełnić opisem uzasadniającym ustaloną ocenę.
 8. Jeżeli zaplanowane formy kontroli pracy i osiągnięć ucznia pozwalają na możliwość oceny na podstawie liczby uzyskanych punktów, to ustalono następujące przeliczenia:
 9. dla uczniów z wymaganiami edukacyjnymi ogólnymi:
  100%- 98% celujący

97%- 91% bardzo dobry

90%- 75% dobry

74%- 51% dostateczny

50%-30% dopuszczający

29%-0% niedostateczny

 1. dla uczniów z dostosowanym poziomem wymagań: 100%- 95% celujący

94%- 80% bardzo dobry

79%- 60% dobry

59%- 40% dostateczny

39%-20% dopuszczający

19%-0% niedostateczny

 1. Prace pisemne uczniów (prace klasowe, sprawdziany) przechowywane są przez nauczyciela w szkole do końca roku szkolnego.

§ 58

 1. W ocenianiu bieżącym, w klasach I-VIII stosuje się ocenianie kształtujące i sumujące, które wzajemnie się wspiera i uzupełnia.
 2. Funkcja oceny kształtującej i sumującej jest rozdzielona.
 3. Ocenianiu kształtującemu może podlegać:
  1. praca domowa
   2)wypowiedź ustna

3) sprawdzian

 1. W szkole stosuje się następujące elementy oceniania kształtującego:
 1. nauczyciel określa cele lekcji i formułuje je w języku zrozumiałym dla ucznia
 2. „nacobezu” jest obowiązkowe dla pisemnych prac kontrolnych a nauczyciel formułuje je w odniesieniu do umiejętności kluczowych zawartych w podstawie programowej ,
 3. informacja zwrotna zawiera cztery podstawowe elementy: a) wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia, b) odnotowanie tego, co wymaga poprawy lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, c) wskazówki – w jaki sposób uczeń powinien poprawić pracę, d) wskazówki – w jakim kierunku uczeń powinien rozwijać swoje umiejętności. Informacja zwrotna udzielna jest w formie pisemnej lub ustnej.
 4. samoocena
 5. metody motywujące ucznia

§ 59

 1. Ocenie podlegają różnorodne formy aktywności ucznia właściwe dla rodzaju danych zajęć edukacyjnych. Aktywność odnotowana jest w postaci znaku „+”. Uzyskanie trzech „+” jest równoznaczne z otrzymaniem oceny bardzo dobrej. Uzyskanie pięciu "+" jest równoznaczne z otrzymaniem oceny celującej.
 2. Uczeń ma prawo w ciągu półrocza dwukrotnie odmówić odpowiedzi ustnej z danego przedmiotu bez konsekwencji otrzymania oceny- fakt ten nauczyciel odnotowuje w dzienniku literą N.
 3. Uczeń, który nie odrobił pracy domowej jest zobowiązany zgłosić jej brak nauczycielowi. Trzykrotny brak pracy jest równoznaczny z otrzymaniem oceny niedostatecznej, (zapis w dzienniku w formie „-” lub „ .”). W przypadku przedmiotów z 1 godzinnym tygodniowym wymiarem dwukrotny brak pracy równa się otrzymaniu oceny niedostatecznej.
 4. W przypadku co najmniej jednodniowej nieobecności uczniowi przysługuje możliwość nieprzygotowania do zajęć w dniu następnym z przedmiotów, na których nie był obecny.

§ 60

1. Uwzględniając cele oraz ogólne wymagania edukacyjne (oczekiwane osiągnięcia edukacyjne ucznia), określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego ustala się następujące ogólne kryteria ocen:

 1. ocenę celującą otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę i umiejętności określone programem nauczania uwzględniającym podstawę programową poszczególnych przedmiotów, rozwija zainteresowania przedmiotowe uczestnicząc w konkursach, zawodach i turniejach, osiąga w nich sukcesy, wykazuje się szczególnym zaangażowaniem, stosuje znane wiadomości i umiejętności w sytuacjach trudnych, złożonych i nietypowych,
 1. ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował umiejętności i wiadomości zawarte w programie nauczania uwzględniającym podstawę programową poszczególnych przedmiotów wykazując się dużą samodzielnością, dużym zaangażowaniem w procesie lekcyjnym, rozwija zainteresowania przedmiotowe uczestnicząc w konkursach, zawodach, turniejach,
 2. ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował podstawowe umiejętności i wiadomości określone w programie nauczania uwzględniającym podstawę programową poszczególnych przedmiotów, dobrze wykorzystuje zdobyte wiadomości w praktyce, jest aktywny na lekcji
 3. ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował umiejętności i wiadomości zawarte w podstawie programowej poszczególnych przedmiotów, potrafi wykonać zadania o średnim stopniu trudności, w czasie lekcji wykazuje się aktywnością
 4. ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował najbardziej przystępne treści zawarte w podstawie programowej poszczególnych przedmiotów na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie, z pomocą nauczyciela potrafi wykonać zadania o niewielkim stopniu trudności
 5. ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: nie opanował umiejętności i wiadomości zawartych w podstawie programowej nauczania poszczególnych przedmiotów na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie.

§ 61

1. W klasach I-III uczeń otrzymuje nagrodę książkową, jeżeli uzyskał wysokie oceny bieżące, rozwija swoje zainteresowania, uczestniczy w konkursach, wykazuje się szczególnym zaangażowaniem oraz uzyskał co najmniej 140 punktów z bieżącego oceniania zachowania, jednocześnie nie więcej niż 10 punktów ujemnych.

2.W klasach IV-VIII uczeń otrzymuje nagrodę książkową, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej (końcowej) uzyskał:

 1. ocenę zachowania – co najmniej bardzo dobrą,
 2. średnią ocen ustalonych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania co najmniej 4,75.

§ 62

 1. Przyjmuje się następujące ogólne zasady ustalania oceny zachowania zgodne z podstawowymi obszarami określonymi w odrębnych przepisach:
 2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wyraża się w następującej skali:
 1. wzorowe
 2. bardzo dobre
 3. dobre
 4. poprawne
 5. nieodpowiednie
 6. naganne
 1. Na początku roku szkolnego i II półrocza uczeń otrzymuje 100 pkt. Są one równoważne ocenie dobrej. Od postawy ucznia zależy ocena końcowa, która może być niższa, wyższa lub równoważna ocenie dobrej.
 2. W dzienniku klasowym znajduje się zeszyt uwag i pochwał (wszyscy wychowawcy prowadzą taki zeszyt),do którego nauczyciele na bieżąco wpisują swoje spostrzeżenia

o pozytywnym lub negatywnym zachowaniu ucznia, wpisując jednocześnie ilość punktów.

 1. Ocenę zachowania klasyfikacyjną śródroczną i roczną ustala się poprzez sumaryczne przeliczenie punktów zachowania.
 2. W przypadku rażącego naruszenia przez ucznia obowiązujących regulaminów szkolnych, bądź jego kolizji z prawem wychowawca podejmuje decyzję o obniżeniu oceny zachowania niezależnie od uzyskanej punktacji.
 3. W przypadku niewielkiej różnicy między wymaganą punktacją na daną ocenę zachowania, a uzyskaną przez ucznia, wychowawca może podjąć decyzję o podwyższeniu oceny zachowania, niezależnie od uzyskanej punktacji.
 4. Ocenę zachowania śródroczną i roczną począwszy od klasy IV ustala się wg kategorii punktowej:
 1. wzorowe - 170 pkt i więcej
 2. bardzo dobre - 140 - 169 pkt
  3) dobre - 100 - 139 pkt.
 1. poprawne - 50 - 99 pkt.
 2. nieodpowiednie - 0 - 49 pkt.
 3. naganne – poniżej 0 pkt.
 1. Uczeń traci punkty w następujących sytuacjach

1)

Nie wykonuje poleceń nauczyciela i innych pracowników szkoły

3 pkt

2)

Arogancko zachowuje się wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły

5 pkt

3)

Niewłaściwie zachowuje się na lekcjach( m.in. rozmowy, zajęcia nie związane z tokiem lekcji –rzucanie papierkami, oglądanie gazet, używanie telefonów

komórkowych, żucie gumy, jedzenie i picie) każdorazowo

1 pkt

4)

Nie przynosi zeszytów, podręczników, potrzebnych materiałów na zajęcia

artystyczne każdorazowo

1 pkt.

5)

Nieodpowiednio zachowuje się na przerwach ( np. nie opuszcza sali lekcyjnej, przebywa w szatni, biega po korytarzu, przebywa na placu zabaw, biega po

trawniku ozdobnym i klombach) każdorazowo

1 pkt

6)

Ubliża kolegom

3 pkt

7)

Prowokuje bójki

5 pkt

8)

Uczestniczy w bójkach

5 pkt

9)

Niszczy sprzęt i wyposażenie szkoły

10 pkt

10)

Nie nosi zmiennego obuwia (za każdy brak)

1 pkt

11)

Nieodpowiednio się ubiera (zbyt krótka bluzka- odkryty pępek, gołe plecy,

zbyt krótka spódniczka-mini)

1-3pkt

12)

Nosi nieodpowiednią fryzurę(farbowanie, „ irokez”) czas na zmianę-1 tydzień

2 pkt

13)

Używa wulgarnego słownictwa

5 pkt

14)

Opuszcza zajęcia obowiązkowe bez usprawiedliwienia

 

 

 

 • pojedyncze godziny
 • cały dzień
 • spóźnienia

3 pkt

5 pkt

2 pkt

15)

Nie wywiązuje się z obowiązków dyżurnego klasowego

1 pkt

16)

Nie wywiązuje się z obowiązków dyżurnego szkolnego

2 pkt

17)

Fałszuje podpis, zwolnienia lub oceny

10 pkt

18)

Dopuszcza się kradzieży

10 pkt

19)

Wyłudza pieniądze, szykanuje, znęca się fizycznie i psychicznie ( za każdy

występek)

10 pkt

20)

Posiada papierosy, alkohol, dopalacze, narkotyki.

10 pkt

21)

Pije alkohol, pali papierosy, zażywa dopalacze, narkotyki.

20 pkt

22)

Niekulturalnie zachowuje się podczas uroczystości szkolnych, apeli,

konkursów itp. każdorazowo

2 pkt

23)

Nie przynosi ważnych pisemnych informacji zwrotnych i usprawiedliwień od

rodziców w wyznaczonych terminach

1 pkt

24)

Nie posiada stroju galowego ( za każdy brak)

2 pkt

25)

Niewłaściwe zachowanie poza szkołą(punktacja wg skali obowiązującej na

terenie szkoły.

1-20 pkt

26)

Zagrażające bezpieczeństwu zachowanie poza szkołą

1-20 pkt

27)

Niereagowanie na przemoc, agresję słowną

1-5 pkt

 

 1. Uczeń otrzymuje punkty za:

1) Udział w konkursach, zawodach sportowych, reprezentowanie szkoły (w

zależności od etapu) każdorazowo

3-5 pkt

a) zdobycie I, II, III miejsca na etapie szkolnym

5-4-3 pkt

+3 za udział

 1. zdobycie I, II, III miejsca na etapie gminnym

 

 1. wyróżnienie

10-8-6- pkt

+5 za udział

4 pkt+5

 1. zdobycie I – II, III miejsca na etapie powiatowym

 

 1. wyróżnienie

15-12-9 pkt

+5 za udział

6pkt +5

 1. zdobycie I –II - III miejsca na etapie wojewódzkim

 

 1. wyróżnienie

20-16-12 pkt

+5 za udział

8 pkt +5

h) zdobycie I – II- III miejsca na etapie ogólnopolskim

 

i)wyróżnienie

25-20-15 pkt

+5 za udział

10 pkt+5

2. Praca na rzecz klasy i szkoły

 1. wykonanie gazetki,
 2. bukiet kwiatów,
 3. kwiat doniczkowy,

1-10 pkt

2 pkt

 1. pkt
 2. pkt

 

 1. zabawki,
 2. stroje do koła teatralnego
 3. inne przedmioty m.in. gry, książki do biblioteki

max 5 pkt

5 pkt

1-10 pkt

3. Pomoc przy organizacji imprezy szkolnej

 1. uroczystość szkolna – występ każdorazowo
 2. udział w szkolnych akcjach charytatywnych- wolontariat 3)zbiórka surowców wtórnych (całościowo na tle klasy)

2-10 pkt

5 pkt

5 pkt

2-10 pkt

4. Kultura osobista (zwracanie się do drugiej osoby, szacunek dla innych)

max 10 pkt

5.Efektywne pełnienie funkcji w Samorządzie Szkolnym

(przyznaje opiekun SU)

max 5 pkt

6.Efektywne pełnienie funkcji w klasie (przyznaje wychowawca)

max 5 pkt

7.Pomoc koleżeńska

5 -10 pkt

8.100 % frekwencja na zajęciach lekcyjnych ( za całe półrocze)

5 pkt

 1. Warunkiem otrzymania oceny wzorowej zachowania jest nieprzekroczenie w półroczu liczby 10 ujemnych punktów i posiadanie minimum 170 pkt dodatnich.
 2. Warunkiem otrzymania oceny bardzo dobrej zachowania jest nieprzekroczenie w półroczu liczby 20 ujemnych punktów i posiadanie minimum 140 pkt dodatnich.
 3. Przy ustalaniu oceny zachowania ( oprócz ust 3) brane są również uwagi (opinie) wychowawcy, nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz uczniów.

           Rozdział 8.

Oddział przedszkolny

§ 63

 1. W Szkole organizuje się oddział przedszkolny z dwoma grupami 3-4 latków i 5-6 latków.
 2. Siedzibą oddziału przedszkolnego są budynki Szkoły położone przy ul. Szkolnej 1.
 3. Organem prowadzącym oddział przedszkolny jest Gmina Wieruszów z siedzibą w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7
 4. W oddziale przedszkolnym realizowane są cele i zadania, określone przepisach odnoszących się do wychowania przedszkolnego w szczególności:
 1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowaniu czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
 2. budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym co jest dobre, a co złe,
 3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
 4. rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,
 5. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
 6. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną,
 7. zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
 8. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym, oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
 1. wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się przez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
 2. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej oraz postaw patriotycznych,
 3. diagnozowanie i obserwacja rozwoju dziecka,
 4. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

§ 64

1. Cele i zadania wskazane w § 63 ust.4 Oddział Przedszkolny osiąga poprzez realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, programów wychowania przedszkolnego i innych zadań oświatowych przewidzianych prawem z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia, a w szczególności:

 1. udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej,
 2. wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka,
 3. wspieranie rodziców w procesie rozwoju dziecka,
 4. rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie,
 5. przygotowanie dziecka do nauki w szkole,
 6. sprawowanie opieki nad dziećmi podczas zajęć na terenie szkoły i poza nim,
 7. organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,
 8. zapewnianie opieki i pomocy dzieciom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych jest potrzebna pomoc i wsparcie,
 9. upowszechnianie wśród dzieci wiedzy o bezpieczeństwie,
 10. promowanie zdrowego trybu życia,
 11. organizowanie nauki religii,
 12. umożliwianie dzieciom udziału w akademiach z okazji świąt państwowych i innych.

§ 65

 1. Dziecko przebywające w oddziale przedszkolnym pozostaje pod opieką wykwalifikowanego nauczyciela, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo dzieci.
 2. W zadaniach opiekuńczych wspomaga nauczyciela woźna oddziałowa lub pomoc nauczyciela.
 3. Podczas wycieczek i wyjazdów dzieci pozostają pod opieką odpowiedniej liczby opiekunów, w zależności od liczby wychowanków, co warunkują przepisy szczegółowe.
 4. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z oddziału przez rodziców lub inne osoby wskazane pisemnie przez rodziców.
 5. Oddział przedszkolny nie wyda dziecka, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że rodzic lub inna upoważniona osoba jest pod wpływem alkoholu czy narkotyków lub orzeczono wobec niej zakaz kontaktowania się z dzieckiem.
 6. W przypadku gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny wskazanej w deklaracji przez rodziców(prawnych opiekunów) nauczycielka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela świetlicy (w godzinach jej pracy). Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia najbliższą komendę policji o niemożności skontaktowania się rodzicami.
 1. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców jest respektowane zgodnie z przepisami prawa.
 2. Oddział przedszkolny organizuje zajęcia dodatkowe nieodpłatne i odpłatne w terminach i o opłatach ustalonych przez dyrektora placówki.
 3. Udział dziecka w zajęciach, o których mowa w ust.8 jest dobrowolny.

§ 66

 1. Organizację pracy oddziału określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora szkoły.
 2. Liczba dzieci w grupie nie może przekroczyć 25.
 3. Czas trwania zajęć w oddziale to 60 minut.
 4. Czas trwania zajęć dodatkowych w oddziale uzależniony jest od wieku dzieci i wynosi:
  1. dla dzieci w wieku trzech–czterech lat– około 15 minut,
  2. dla dzieci w wieku pięciu lat – około 30 minut.
 5. Oddział przedszkolny działa przez cały rok szkolny z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora szkoły.
 6. Czas pracy oddziału przedszkolnego ustalany jest każdego roku przez organ prowadzący na wniosek dyrektora szkoły. Ustalanie czasu pracy oddziału przedszkolnego poprzedzone jest diagnozą oczekiwań rodziców dzieci.
 7. W sytuacjach wyjątkowych związanych z pracą zawodową rodziców i koniecznością wydłużenia czasu, o którym mowa w ust.6, dziecko korzysta z zajęć opiekuńczych w ramach świetlicy,
 8. Oddział przedszkolny sprawuje opiekę nad dziećmi, stosuje metody pracy odpowiednie do ich rozwoju oraz potrzeb.
 9. Dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka szkoła organizuje zajęcia w oparciu o przepisy szczegółowe.
 10. Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczestniczą w zajęciach rewalidacyjnych organizowanych na podstawie przepisów szczegółowych.
 11. Zajęcia w oddziale są dokumentowane na podstawie odrębnych przepisów.
 12. Rodzice nie ponoszą kosztów związanych z pobytem dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin.
 13. Dzieci korzystają z form dożywiania na zasadach określonych w § 21 ust. 2 i 3

§ 67

Nauczyciele współpracują z rodzicami na zasadach określonych w § 31.

§ 68

 1. Postanowienia Statutu o Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców rozciągają się również na oddział przedszkolny.
 1. Postanowienia Statutu o zadaniach nauczycieli i innych pracowników Szkoły odnoszą się odpowiednio do osób wykonujących obowiązki wobec oddziału przedszkolnego.

W szczególności dotyczą:

 1. wspierania rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
 2. planowania i prowadzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem,
 3. ponoszenia odpowiedzialności za jakość pracy dydaktyczno-wychowawczej,
 4. prowadzenia obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci,
 5. prowadzenia analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,
 6. stosowania twórczych i nowatorskich metod nauczania i wychowania,
 7. odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w oddziale przedszkolnym i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów,
 8. współpracy ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną itp.,
 9. eliminowania przyczyn niepowodzeń dzieci,
 10. współdziałania z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (opiekunów prawnych)

do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,

 1. inicjowania, organizowania bądź współorganizowania z rodzicami imprez przedszkolnych o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno- sportowym,
 2. promowania oddziału przedszkolnego w środowisku lokalnym.

§ 69

 1. Dziecko ma prawo do:
 1. właściwie organizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo- dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 2. szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,
 3. ochrony przed wszystkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
 4. poszanowania jego godności osobistej,
 5. poszanowania własności,
 6. opieki i ochrony,
 7. partnerskiej rozmowy na każdy temat,
 8. badania i eksperymentowania,
 1. Dziecko ma obowiązek:
 1. kulturalnie i z szacunkiem odnosić się do rówieśników i osób dorosłych,
 2. pomagać koleżankom i kolegom,
 3. przestrzegać zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i poza nim,
 4. dbać o wspólne sprzęty i zabawki i estetykę otoczenia,
 5. respektować polecenia nauczyciela,
 6. przyjaźnie odnosić się do świata przyrody.

§ 70

 1. Dyrektor szkoły może skreślić dziecko z listy wychowanków w sytuacji:
 1. nieusprawiedliwionej nieobecności w oddziale przedszkolnym powyżej miesiąca,
 2. zachowania zagrażającego bezpieczeństwu innych dzieci.
 1. W przypadku opisanym w ust.1 pkt 2 skreślenie następuje, jeśli brak jest współpracy ze strony rodziców i gdy wszystkie inne środki zostały wykorzystane i nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.

§ 71

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego odbywa się na mocy przepisów szczegółowych.

               Rozdział 9.

Postanowienia końcowe

 

Statut wchodzi w życie z dniem 3 listopada 2017r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.09.2021 10:13 Aneta Kos
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aneta Kos
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Statut szkoły 1.0 22.09.2021 10:13 Aneta Kos

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}