W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej w Pieczyskach na rok szkolny 2021/2022

Przyjęty do realizacji na Posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 30 września 2021r, uchwałą nr 12/342-2021/22.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna

Najważniejsze założenia związane z realizacją WSDZ w szkole zawarte są w dokumentach:

1.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego

2.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r.
w sprawie doradztwa zawodowego;

3.      Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r.,             nr 67, poz. 329 ze zm.) zobowiązuje placówki oświatowe do „przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia”;

4.      Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r., Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz.1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 228, poz.2258 oraz z 2004 r., Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845) - dotyczy zasadności zatrudnienia w szkole doradcy zawodowego;

5.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U.z 2001r.
Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416) nakładają na dyrektorów i rady pedagogiczne „obowiązek organizacji wewnątrzszkolnego systemu poradnictwa zawodowego oraz zajęć związanych  z wyborem kierunku kształcenia i zawodu";

6.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych  i specjaliści.

7.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

 

 

 

Ocena zapotrzebowania na WSDZ

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru dalszej drogi kształcenia. System ten określa rolę i zadania osób odpowiedzialnych w ramach rocznego planu działań, czas i miejsce realizacji zadań, oczekiwane efekty, metody pracy. Adresatami projektu są uczniowie, ich rodzice, nauczyciele oraz instytucje wspomagające proces doradczy. Uczeń przygotowany do podjęcia decyzji edukacyjnej i zawodowej to taki, który zna swoje zainteresowania i predyspozycje, potrafi dokonać samooceny i ma plany na przyszłość.

 

§ 1 Założenia i cele WSDZ

1.      Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego zakłada, że:

1)    wybór zawodu jest procesem będącym sekwencją decyzji podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia;

2)    na wybór zawodu składają się: wiedza na temat siebie, wiedza na temat zawodów, ścieżek edukacyjnych i rynku pracy;

3)    na wybór zawodu wpływają głównie cechy osobowościowe jednostki (temperament, charakter, zdolności), zainteresowania, umiejętności, doświadczenia, wyznawane wartości, czynniki emocjonalne, zdrowotne, a także wpływ otoczenia i aktywność własna;

4)    działania w ramach WSDZ muszą być systematyczne, zaplanowane i realizowane wg harmonogramu pracy szkoły i zgodne z treściami programowymi doradztwa zawodowego realizowanego w poszczególnych klasach.

5)    WSDZ obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i nauczycielami;

6)    WSDZ ma charakter planowych działań ogółu nauczycieli i koordynowany jest przez szkolnego doradcę zawodowego, dzięki czemu wszelkie działania szkoły mają spójny charakter.

 

§ 2. Cele programu WSDZ

 

ADRESACI:

Adresatami wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego są:

• uczniowie,

• rodzice,

• nauczyciele,

 

CELE GLÓWNE WSDZ:

Celem orientacji zawodowej w klasach I–III jest :

 • wstępne zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów na rynku pracy

• rozwijanie pozytywnej i proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji

• stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zainteresowań oraz pasji.

Celem orientacji zawodowej w klasach IV–VI jest :

• poznawanie własnych zasobów

• zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami i rynkiem pracy

• kształtowanie pozytywnej i proaktywnej postawy uczniów wobec pracy i edukacji

• stwarzanie sytuacji edukacyjnych i wychowawczych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zdolności, zainteresowań oraz pasji .

 Celem doradztwa zawodowego w klasach VII–VIII szkoły podstawowej jest:

• przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowania kariery i podejmowania przy wsparciu doradczym decyzji edukacyjnych i zawodowych uwzględniających znajomość własnych zasobów

 • informacje na temat rynku pracy i systemu edukacji.

CELE SZCZEGÓŁOWE (w zależności jaki jest cel ogólny):

1.      Uczeń:

• Poznaje siebie.

 • Nazywa swoje umiejętności, zainteresowania, talenty, mocne strony.

• Planuje, zarządza swoim czasem i stawia cele.

• Posiada informacje o zawodach, zawodach przyszłości i czym jest rynek pracy.

• Rozwija świadomość zawodową

• Kształtuje umiejętności sprawnego komunikowania się, współpracy w grupie i autoprezentacji

 • Poznaje dalsze ścieżki kształcenia

• Zna przeciwwskazania zdrowotne do wyboru szkoły

 

2.      Nauczyciele:

• Potrafią zauważać potrzeby i zasoby uczniów.

• Wspierają rodziców i uczniów w procesie wyboru przez dziecko przyszłej ścieżki edukacyjno-zawodowej.

• Realizują tematy zawodoznawcze metodami aktywnymi

 • Znają ofertę szkół ponadpodstawowych i zasady rekrutacji

 • Rozwijają i wspierają talenty i zainteresowania uczniów.

• Włączają przedstawicieli instytucji i zakładów pracy w proces orientacji i doradztwa zawodowego w szkole

 

3.      Rodzice:

 • Znają ofertę edukacyjną szkolnictwa ponadpodstawowego.

 • Wspierają dzieci w wyborze przyszłej ścieżki edukacyjno-zawodowej

• Posiadają informację o możliwościach i zagrożeniach dziecka.

• Są zaangażowani i przygotowani do pełnienia roli „doradców”

• Wiedzą gdzie szukać pomocy dla swoich dzieci w sytuacjach trudnych

• Angażują się w pracę doradczą szkoły np. prezentują swoje zawody czy zakłady pracy (tylko w razie możliwości, znaczne ograniczenie w związku z pandemią).

 

§ 3 Funkcjonowanie WSDZ w Szkole Podstawowej w Pieczyskach

1.Za realizację WSDZ odpowiada dyrektor szkoły, doradca zawodowy, pedagog, bibliotekarz, pielęgniarka szkolna, nauczyciele przedmiotowi, wychowawcy i inne osoby wspomagające działania doradcze. Wspólne planowanie działań systemowych przez specjalistów i nauczycieli pozwoli podzielić się poszczególnymi zadaniami adekwatnie do posiadanej przez nich wiedzy, doświadczeń, kompetencji w obszarze wychowania, przedsiębiorczości, doradztwa i orientacji zawodowej.  Treści z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane w szkole w ciągu roku szkolnego, zgodnie harmonogramem działań WSDZ.

2. Formy i metody pracy doradczej.

2) Formy adresowane do uczniów;

a)     Indywidualne konsultacje i porady związane z dalszą edukacją (również dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi),

b)     Warsztaty grupowe - pozwalające na odkrywanie swoich zainteresowań, umiejętności
i predyspozycji zawodowych, ukazujące potrzebę planowania własnej przyszłości zawodowej,

c)      Zajęcia grupowe - nakierowane na rozwój umiejętności społecznych i interpersonalnych: komunikacji, współpracy, przezwyciężania stresu,

d)     Koła zainteresowań, 

e)     Zajęcia grupowe umożliwiające poznanie różnych zawodów i związanych z nimi wymagań, filmy zawodoznawcze,

f)       Realizowanie treści zawodoznawczych na lekcjach poszczególnych przedmiotów

g)     Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów,

h)     Wyjścia i wycieczki szkolne do zakładów pracy,

i)       Tablica z informacjami na temat rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych

j)       Udział dniach otwartych w szkołach ponadgimnazjalnych,

k)     Udział w konkursach z zakresu doradztwa zawodowego,

l)       Działanie Szkolnego Klubu Ośmiu, samorządu szkolnego.

3)  Formy adresowane do rodziców uczniów;

a)     Indywidualne konsultacje i porady udzielane przez nauczycieli/specjalistów na terenie szkoły,

b)     Kierowanie do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na konsultacje z doradcą zawodowym,

c)      Zachęcanie i włączanie rodziców w proces doradczy szkoły np. poprzez przedstawianie wykonywanych przez siebie zawodów (znacznie ograniczone spowodowane pandemią)

d)     Udział w dniach otwartych szkół ponadpodstawowych (jeżeli sytuacja epidemiologiczna pozwoli)

e)     Udostępnianie informacji edukacyjnych (prezentacja założeń pracy edukacyjnej  na terenie szkoły na rzecz uczniów, informacji na temat zasad i terminów rekrutacji)
i zawodowych (o zawodach przyszłości). 

3. Metody w poradnictwie grupowym.

a)    aktywizujące problemowe - burza mózgów, dyskusja,

b)    metoda dramy - inscenizacje i odgrywanie ról,

c)    metody testowe (kwestionariusze, ankiety, testy),

d)    metody audiowizualne - filmy edukacyjne, zasoby Internetu, programy multimedialne, prezentacje multimedialne,

e)    treningi umiejętności społecznych, mini wykłady, pogadanki,

f)     techniki plastyczne, wzmacniające myślenie krytyczne, gry i zabawy.

 

§ 4 Realizacja i zakres działań z obszaru doradztwa zawodowego.

1. Działania w zakresie doradztwa zawodowego w klasach I–VI szkół podstawowych obejmują orientację zawodową, która ma na celu zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień.

2.  Działania w zakresie doradztwa zawodowego w klasach VII i VIII szkół podstawowych oraz w szkołach ponad-podstawowych mają na celu wspieranie uczniów w procesie przygotowania ich do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy.

3. Doradztwo zawodowe obejmuje spójne działania szkoły w zakresie pracy i grupowej 
z uczniami  przy wsparciu i poradnictwie nauczycieli oraz zaangażowaniu rodziców. Działania mają charakter zaplanowany, systematyczny. Jest to zobowiązanie i wysiłek całej społeczności szkolnej, w  której poszczególne grupy podejmują określone działania. Zakres zadań poszczególnych osób zaangażowanych w proces doradczy wynika z kompetencji, profilu wykształcenia, wykładanych treści oraz podstawy programowej w szkole podstawowej.

a. Doradca zawodowy prowadzi zajęcia z doradztwa zawodowego w wymiarze 10 godzin w ciągu roku szkolnego w klasach 7 i 8

b. Doradca zawodowy bierze udział w planowaniu działań szkoły w zakresie doradztwa zawodowego, aktualizuje informacje związane z doradztwem zawodowym, dokonuje bieżącego monitorowania realizacji WSDZ, przeprowadza ankietę ewaluacyjną i sporządza sprawozdanie z realizacji WSDZ; 

c. Pedagog diagnozuje potrzeby oraz możliwości uczniów, udziela indywidualnych porad
i konsultacji w zakresie rozpoznawania mocnych stron oraz podejmowania decyzji edukacyjnych, w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych prowadzi zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalno-społeczne oraz na temat technik uczenia się, radzenia sobie ze stresem i autoprezentacji, kierują uczniów do specjalistycznych placówek.

d. Wychowawcy na lekcjach wychowawczych wprowadzają podstawy treningu interpersonalnego, kierują uczniów potrzebujących pomocy do doradcy zawodowego na konsultacje, prowadzą zajęcia na temat poznawania siebie i o tematyce zawodowej, uczą sposobów organizacji pracy własnej, wyznaczania celów.

e. Na każdym przedmiocie nauczyciele realizują podstawę programową z doradztwa zawodowego.

f. Nauczyciele prowadzą zajęcia pozalekcyjne i koła zainteresowań umożliwiające uczniom rozwijanie swoich zdolności i umiejętności.

 

§ 5 OSOBY ODPOWIEDZIALNE

 

1. Dyrektor szkoły – dopuszcza program do użytku po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej;

2. Doradca zawodowy – czuwa nad sprawnym przebiegiem realizacji programu nauczania; (zał. nr 1, 2)

3. Pedagog – wspierają wychowawców w realizacji programu nauczania, udzielają wsparcia indywidualnego w sytuacjach tego wymagających, prowadzą zajęcia grupowe z uczniami;

4.Wychowawcy – wspierają uczniów w poszerzaniu wiedzy na temat oferty edukacyjnej oraz rozwijają zainteresowania i talenty uczniów pomocne przy wyborze kierunku drogi zawodowej;

5.Nauczyciel bibliotekarz – gromadzi aktualne publikacje związane z ofertą edukacyjną;

6. Pozostali nauczyciele – dbają o poszerzanie wiedzy dotyczącej zawodów oraz predyspozycji uczniów zgodnie z uczonym przedmiotem i treściami programowymi.

7. Higienista szkolna – pogadanki na przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania określonych zawodów.

 

§ 6 METODY I FORMY REALIZCJI

 

·         Praca grupowa

·         Konsultacje indywidualne

·         Wykłady

·         Dyskusje

·         Burza mózgów

·         Warsztaty

·         Pogadanki

·         Prelekcje

·         Prezentacje multimedialne

·         Filmy

·         Testy

·         Ankiety

·         Kwestionariusze

·         Gry

·         Konkursy

·         Lekcje wychowawcze, biblioteczne

·         Gazetka – tablica

·         Wycieczki zawodoznawcze i tematyczne

·         Kółka zainteresowań

 

 

§ 7 WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM I INSTYTUCJAMI (przykłady)

 

·         ORE

·         CKP/CKU

·         OHP

·         CWRKDiZ

·         Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

·         Szkoły ponadpodstawowe

·         Szkoły – dni otwarte

·         Przedsiębiorcy

 

§ 8 ZASOBY

 

·          programy komputerowe

·          rzutnik

·          tablica interaktywna

·          materiały drukowane

·          informacje o zawodach

·          informatory

·         publikacje

·         narzędzia diagnostyczne

·          komputery – adresy internetowe (praca, uczelnie, szkoły zawodowe)

·          wychowawcy

·         nauczyciele przedmiotowi

 

 

§ 9 Treści programowe

 

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas I-VI 

A. Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas I-III

l. POZNANIE SIEBIE

Uczeń:

l. l Opisuje swoje zainteresowania i określa, w jaki sposób może je rozwijać;

l .2 Prezentuje swoje zainteresowania wobec innych osób;

l .3 Podaje przykłady różnorodnych zainteresowań ludzi;

l .4 Podaje przykłady swoich mocnych stron w różnych obszarach;

l .5 Podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych.

2.      ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY

 Uczeń:

2. l Odgrywa różne role zawodowe w zabawie;

2.2 Podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w bliższym i dalszym otoczeniu oraz opisuje podstawową specyfikę pracy w wybranych zawodach;

2.3 Opisuje, czym jest praca i omawia jej znaczenie w życiu człowieka na wybranych przykładach;

2.4 Omawia znaczenie zaangażowania różnych zawodów w kształt otoczenia, w którym funkcjonuje;

2.5 Opisuje rolę zdolności i zainteresowań w wykonywaniu danego zawodu;

2.6 Posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny.

3. RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE

Uczeń:

3.1 Uzasadnia potrzebę uczenia się i zdobywania nowych umiejętności;

3.2 Wskazuje treści, których lubi się uczyć;

3.3 Wymienia różne źródła wiedzy i podejmuje próby korzystania z nich.

4. PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE DECYZJI EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH

Uczeń:

4.1 Opowiada, kim chciałby zostać i co chciałby robić;

4.2 Planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując na podstawowe czynności i zadania niezbędne do realizacji celu;

4.3 Próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio                     z jego osobą.

 

B. Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas IV-VI 

l. POZNAWANIE WŁASNYCH ZASOBÓW

Uczeń:

l. l Określa własne zainteresowania i uzdolnienia oraz kompetencje;

1.2 Wskazuje swoje mocne strony oraz możliwości ich wykorzystania w różnych dziedzinach życia;

1.3 Podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i ocenia swoje działania, formułując wnioski na przyszłość;

1.4 Prezentuje swoje zainteresowania i uzdolnienia wobec innych osób z zamiarem zaciekawienia odbiorców.

2. ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY

Uczeń:

2.1 Wymienia różne grupy zawodów i podaje przykłady zawodów charakterystycznych dla poszczególnych grup, opisuje różne ścieżki ich uzyskiwania oraz podstawową specyfikę pracy w zawodach;

2.2 Opisuje, czym jest praca i jakie ma znaczenie w życiu człowieka;

2.3 Podaje czynniki wpływające na wybory zawodowe;

2.4 Posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny;

2.5 Wyjaśnia rolę pieniądza we współczesnym świecie i jego związek z pracą.

3. RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE

Uczeń:

3.1 Wskazuje różne sposoby zdobywania wiedzy, korzystając ze znanych mu przykładów, oraz omawia swój indywidualny sposób nauki;

3.2 Wskazuje przedmioty szkolne, których lubi się uczyć;

3.3 Samodzielnie dociera do informacji i korzysta z różnych źródeł wiedzy.

4. PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE DECYZJI EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH

 Uczeń:

4. l Opowiada o swoich planach edukacyjna-zawodowych;

4.2 Planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując szczegółowe czynności  i zadania niezbędne do realizacji celu;

4.3 Próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio lub pośrednio z jego osobą

 

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas VII i VIII 

l. POZNAWANIE WŁASNYCH ZASOBÓW

Uczeń:

l. l Określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych;

1.2 Rozpoznaje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe);

1.3 Dokonuje syntezy przydatnych w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej informacji o sobie wynikających z autoanalizy, ocen innych osób oraz innych źródeł;

1.4 Rozpoznaje własne ograniczenia jako wyzwania w odniesieniu do planów edukacyjno-zawodowych;

1.5 Rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań zawodowych i uwzględnia je w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej;

1.6 Określa aspiracje i potrzeby w zakresie własnego rozwoju i możliwe sposoby ich realizacji;

l.7 Określa własną hierarchię wartości i potrzeb.

2. ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY

 Uczeń:

2.1 Wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane zawody, uwzględniając kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz możliwości ich uzyskiwania;

2.2 Porównuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców;

2.3 Wyjaśnia zjawiska i trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy, z uwzględnieniem regionalnego i lokalnego rynku pracy;

2.4 Uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka;

2.5 Analizuje znaczenie i możliwości doświadczania pracy;

2.6 Wskazuje wartości związane z pracą i etyką zawodową;

2.7 Dokonuje autoprezentacji.

3. RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE

 Uczeń:

3.1 Analizuje oferty szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych pod względem możliwości dalszego kształcenia, korzystając z dostępnych źródeł informacji;

3.2 Analizuje kryteria rekrutacyjne do wybranych szkół w kontekście rozpoznania własnych zasobów;

3.3 Charakteryzuje strukturę systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji pozaformalnej i nieformalnej;

3.4 Określa znaczenie uczenia się przez całe życie.

4. PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE DECYZJI EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH

 Uczeń:

4.1 Dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej samodzielnie lub przy wsparciu doradczym;

4.2 Określa cele i plany edukacyjno-zawodowe, uwzględniając własne zasoby;

4.3 Identyfikuje osoby i instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej
 i wyjaśnia, w jakich sytuacjach korzystać z ich pomocy;

4.4 Planuje ścieżkę edukacyjno-zawodową, uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów

 

§ 10 Efekty wynikające z wdrożenia WSDZ w szkole

 

A.      Przewidywane rezultaty w odniesieniu do Rady Pedagogicznej.

1.      Wprowadzenie treści doradztwa zawodowego do planów wychowawczych klas, oraz planów pracy.

2.      Współpraca ze środowiskiem lokalnym na rzecz rozwoju zawodowego uczniów.

3.      Zastosowanie metod, technik i form prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego podczas zajęć z uczniami.

4.      Realizacja treści zawodoznawczych podczas lekcji, zebrań oraz spotkań indywidualnych z rodzicami.

B.      Przewidywane rezultaty w odniesieniu do uczniów.

1)  Znajomość czynników niezbędnych do podjęcia prawidłowej decyzji wyboru zawodu.

2)  Umiejętność dokonywania samooceny, wskazywania swoich predyspozycji, mocnych i słabych stron, decydujących o trafności wyboru zawodu i dalszej drogi edukacyjnej.

3)  Znajomość świata pracy, grup zawodów, kwalifikacji.

4)  Umiejętność samodzielnego zaplanowania ścieżki edykacyjno -  zawodowej.

C.      Przewidywane rezultaty w odniesieniu do rodziców.

1.    Znajomość czynników niezbędnych do podjęcia prawidłowej decyzji wyboru ścieżki edukacyjno – zawodowej przez dziecko.

2.    Zrozumienie potrzeby uwzględnienia zainteresowań, uzdolnień, cech charakteru, temperamentu, stanu zdrowia, możliwości psychofizycznych, rynku pracy jako czynników decydujących przy planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej dziecka. Umiejętność wskazania tych cech u własnego dziecka.

3.    Znajomość źródeł informacji i wsparcia w procesie wyboru drogi zawodowej dziecka.

4.    Znajomość trendów w zatrudnieniu na lokalnym rynku pracy oraz oferty szkolnictwa ponadpodstawowego na terenie miasta.

5.    Umiejętność udzielenia pomocy swojemu dziecku w podejmowaniu decyzji edukacyjno - zawodowych.


§ 11 Ewaluacja

Ewaluacja WSDZ jest stałym elementem wdrażania działań doradczych w szkole, aby propozycje warsztatów były zgodne z oczekiwaniami i potrzebami uczniów i ich rodziców. Na podstawie ankiety ewaluacyjnej oraz wywiadów doradca zawodowy sporządzi sprawozdanie i przedstawi Dyrektorowi szkoły (Radzie Pedagogicznej) do zatwierdzenia pod koniec roku szkolnego.

  

Załączniki:

1.      Program Doradztwa Zawodowego w klasach 7 i 8

2.      Plan pracy doradcy zawodowego

3.      Ankiety ewaluacyjne.

 

 

 

Załącznik nr 1

Program doradztwa zawodowego w Szkole Podstawowej w Pieczyskach.

1.     Podstawa prawna

 

1.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego

2.       Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59),

3.       Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60),

4.       Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół z dnia 31 marca 2017r., (Dz.U. 2017, poz. 03);

5.       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.                       w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

6.       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.                                    w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej,  w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną   w   stopniu   umiarkowanym  lub   znacznym,    kształcenia    ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017, poz. 356).

7.        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2018 r.                                        w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz.U. 2018, poz. 1601).

8.       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018r.               w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U. z 2018, poz. 1675)

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

  1. 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

2.     Treści nauczania programu.

 

Niniejszy program jest przeznaczony do nauczania doradztwa zawodowego  
w klasach VII i VIII Szkoły Podstawowej w Pieczyskach. Zawarte w programie treści są zgodne z wytycznymi zawartymi w ustawie Prawo oświatowe oraz ustawie Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego. Treści te zostały podzielone na zagadnienia, których realizacja odbywa się w dwuletnim cyklu nauczania, przy założeniu, że w klasie VII i VII uczniowie mają 10 godzin zajęć doradztwa zawodowego w ciągu całego roku szkolnego.

 

2.1  . Ramowy podział treści nauczania w klasach VII i VII.

Klasa VII

1.      Poznanie własnych zasobów

2.      Świat zawodów i rynek pracy.

Klasa VIII

1.      Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

2.      Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno – zawodowych.

 

2.2. Środki i pomoce dydaktyczne niezbędne w realizacji treści programu.

 

•      plansze,

•      plany,

•      schematy,

•      wykresy,

•      ilustracje,

•      materiały biurowe

•      tablica, flipchart

•      ankiety, kwestionariusze, karty pracy

•      filmy, nagrania

•      sprzęt multimedialny

•      dostęp do Internetu

•      gry - w tym interaktywne

•      informatory, katalogi, broszury, ulotki

•      teksty źródłowe

•      bazy i analizy, statystyki

•      akty prawne

•      sprzęt techniczny umożliwiający odtwarzanie materiałów zawartych na nośnikach elektronicznych.

 

3.     Cele.

 

3.1. Cele ogólne.

Celem doradztwa edukacyjno – zawodowego w klasie 7 i 8 szkoły podstawowej  jest wspieranie uczniów w procesie przygotowanie ich do samodzielnego świadomego wyboru kolejnego etapu kształcenia                  
 i zawodu, z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień                           
  i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji
i rynku pracy.

Program zawiera cele ogólne takie jak:

•      poznanie samego siebie

•      uzmysłowienie uczniom konieczności świadomego i rozważnego wyboru dalszej drogi kształcenia i zawodu

•      przygotowanie ucznia do trafnego wyboru drogi dalszego kształcenia i zawodu

•      analizę informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy

•      poszerzenie własnej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych

•      kształtowanie gotowości do wejścia na rynek pracy

•      rozwijanie umiejętności uczenia się przez całe życie

•      wskazanie źródeł informacji o doradztwie zawodowym

3.2.          Cele szczegółowe.

·         Poznawanie własnych zasobów, m.in.: zainteresowań, zdolności i uzdolnień, mocnych i słabych stron jako potencjalnych obszarów do rozwoju, ograniczeń, kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw), wartości, predyspozycji zawodowych, stanu zdrowia.

·         Świat zawodów i rynek pracy, m.in.: poznawanie zawodów, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o zawodach i rynku pracy, umiejętność poruszania się po nim, poszukiwanie i utrzymanie pracy.

·         Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie, m.in.: znajomość systemu edukacji
 i innych form uczenia się, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o formach
 i placówkach kształcenia, uczenie się przez całe życie.

·         Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno - zawodowych, m.in.: planowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej z przygotowaniem do zdobywania doświadczenia zawodowego oraz refleksji nad nim, podejmowanie i zmiany decyzji dotyczących edukacji i pracy, korzystanie z całożyciowego poradnictwa kariery.

4.      Treści nauczania programu  

4.1.   Klasa VII

1.      Mocne i słabe strony

2.      Zdolności i umiejętności

3.      Zainteresowania

4.      Kreatywność

5.      Predyspozycje zawodowe i osobowość zawodowa

6.      Droga do sukcesu – planowanie kariery.

7.      Zawody w moim najbliższym otoczeniu

8.      Praca w grupie jako przykład kompetencji kluczowej

9.      Świat zawodów

10.  Kompetencje na rynku pracy

 4.2.Klasa VIII

1.      System edukacji w Polsce

2.      Cele edukacyjne i zawodowe

3.      Współczesny rynek pracy

4.      Ja na obecnym rynku pracy

5.      Praca jako wartość

6.      Zawody przyszłości

7.      Dokumenty aplikacyjne

8.      Autoprezentacja

9.      Co warto wiedzieć o szkołach zawodowych

10.  Alternatywne drogi dojścia do zawodu

5.     Metody i formy pracy doradczej. 

•      analiza przypadku,

•      ankieta,

•      autoprezentacja,

•      check-lista,

•      ćwiczenia grupowe,

•      debata „za i przeciw",

•      dyskusja problemowa,

•      kolaż,

•      lekcja odwrócona,

•      ocena pracy grupowej,

•      plakat,

•      rozwiązywanie problemów,

•      skojarzenia,

•      wirujące plakaty

•       praca grupach, parach,  indywidualna

•       pogadanka

•       wykład

•       warsztaty

•       ćwiczenia

•       testy, kwestionariusze

•       burza mózgów

•       rozwiązywanie problemów

•       symulacje

•       drama

•       projekt

•       portfolio

•       metody multimedialne

•       gry diagnostyczno-symulacyjne

•       praca z materiałami źródłowymi

•       udział w dniach otwartych szkół

•       wizyty w zakładach pracy

•       spotkania przedstawicielami zawodów, instytucji, szkół

•       przedsięwzięcia typu: targi edukacyjne, targi pracy, dni kariery, dni przedsiębiorczości

6.     Współpraca.

 

6.1. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna.

•      pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, udzielana  w formie: warsztatów, porad i konsultacji, wykładów  i prelekcji, działalności informacyjno-szkoleniowej,

•      indywidualne spotkania z uczniami, indywidualne testy predyspozycji zawodowych.

 

      6.2. Powiatowy Urząd Pracy

•      opracowanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz dokonywania ocen dotyczących rynku pracy,

•      wizyta w PUP, spotkanie z doradcą zawodowym, analiza rynku pracy, zestawienie zawodów osób bezrobotnych, aktualne oferty pracy.

 

6.3. Ochotnicze Hufce Pracy

•      przedstawienie systemu kształcenia i oferty,

•      możliwości zdobycia kwalifikacji zawodowych.

 

6.4. Szkoły ponadpodstawowe  (licea ogólnokształcące, technika, szkoły branżowe I i II stopnia)

•      przedstawienie oferty (spotkania z przedstawicielami szkół)

•      wizyty w szkołach

•      udział w dniach otwartych

 

6.5. Młodzieżowe Centrum Kariery

•      przekazanie informacji na temat możliwości kształcenia oraz poszukiwanych zawodów na lokalnym i europejskim rynku pracy,

•      poradnictwa zawodowego w ramach zajęć indywidualnych i grupowych

•      badania testami psychologicznymi.

 

7.     Efekty realizacji programu.

 

7.1. W zakresie wiedzy uczeń:

•      zna pojęcia związane z tematyką rynku pracy, kwalifikacji zawodowych,

•      zna swoje możliwości psychofizyczne i predyspozycje zawodowe,

•      rozumie zależności pomiędzy zainteresowaniami a wyborem zawodu,

•      zna umiejętności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w różnych rolach
zawodowych i społecznych,

•      zna możliwości zatrudnienia na rynku pracy uwzględniając zapotrzebowanie na określone zawody,

•      wie gdzie szukać informacji o rynku pracy,

•      zna specyfikę różnych zawodów i rynku pracy.

7.2. W zakresie umiejętności uczeń:

•     umie określać i rozwijać swoje zainteresowania,

•     samodzielnie formułuje własne cele oraz drogi ich realizacji,

•     wykorzystuje wiedzę teoretyczną z zakresu doradztwa edukacyjno

     zawodowego aby trafnie określić swoje predyspozycje, zdolności, 

      umiejętności,

•     samodzielnie lub z pomocą doradcy planuje dalszą ścieżkę rozwoju

edukacyjno - zawodowego,

•      rozpoznaje swoje mocne i słabe strony,

•      radzić sobie w różnych sytuacjach życiowych, w tym związanych z dokonywaniem wyborów,

•      twórczo znajduje różnorodne rozwiązania problemów.

 

7.3.W zakresie kompetencji społecznych uczeń:

•      skutecznie współpracuje z kolegami w zespole,

•      przyjmuje twórczą i refleksyjną postawę wobec przekonań, sposobu postępowania innych ludzi,

•      efektywnie komunikuje się,

•      aktywnie pełni role społeczne,

•      rozwiązuje konflikty powstające podczas pracy zespołowej.

 

8.     Ewaluacja

 

Właściwa i skuteczna realizacja celów zawartych w niniejszym programie zależy od stałej kontroli sposobu nauczania i zastosowanych w procesie kształcenia metod.          
W tym celu nauczyciel powinien zbierać informacje, które pozwolą stwierdzić, czy właściwie wywiązuje się z powierzonych mu zadań, czy też jego praca wymaga modyfikacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

PLAN PRACY SZKOLNEGO DORADCY ZAWODOWEGO

 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIECZYSKACH NA ROK SZKOLNY 2021/22

 

Działania

Termin realizacji

Opracowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego na rok szkolny 2021/22

Wrzesień 2021

Opracowanie Programu Doradztwa Zawodowego na rok szkolny 2021/22

Wrzesień 2021

Gromadzenie materiałów dotyczących informacji zawodowej (prasa, informatory, ulotki, filmy).

Cały rok

Organizacja spotkania rodziców z przedstawicielami szkół  ponadpodstawowych

II półrocze

Organizacja spotkania uczniów z przedstawicielami szkół ponadpodstawowych

II półrocze

Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Wieruszowie – w razie potrzeby zorganizowanie indywidualnych spotkań w celu diagnozy zainteresowań i predyspozycji uczniów klasy VIII

Styczeń 2022

Wspieranie wychowawców, nauczycieli w udzielaniu pomocy doradczej

Cały rok

Ewaluacja WSDZ

Czerwiec 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

 

ANKIETA NR 1

Drogi Uczniu!

Masz przed sobą anonimową ankietę, w której możesz się wypowiedzieć na temat zajęć doradztwa zawodowego. Twoje wypowiedzi pomogą mi w planowaniu dalszej pracy, a Tobie pozwolą poznać twoje mocne i słabe strony związane z uczestnictwem w lekcjach.

 Przeczytaj uważnie poniższe stwierdzenia i zaznacz „TAK” albo „NIE”.

1.

Lubię zajęcia doradztwa zawodowego.

TAK

NIE

2.

Zajęcia doradztwa zawodowego są dla mnie ciekawe.

TAK

NIE

3.

Wszystkie zadania wykonuję zgodnie z poleceniami doradcy zawodowego

TAK

NIE

4.

 Zajęcia doradztwa zawodowego są dla mnie nudne.

TAK

NIE

9.

Poznając  zagadnienia  związanych z doradztwem zawodowy, mam świadomość, że są to bardzo potrzebne informacje.

TAK

NIE

10.

Tempo prowadzenia zajęć jest dla mnie odpowiednie.

TAK

NIE

11.

Zajęcia są prowadzone w sposób ciekawy i atrakcyjny

TAK

NIE

12.

Odczuwam satysfakcję, gdy aktywnie uczestniczę w lekcji.

TAK

NIE

 

                                Dziękuję za udział w ankiecie!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANKIETA NR 2

KLASA .....................         DATA .....................

Drogi Uczniu!

Proszę cię o uwagi dotyczące tematyki i sposobu prowadzenia przeze mnie zajęć.

Przy każdym punkcie zakreśl wybraną odpowiedź lub wpisz własną.

1. Zajęcia były:

 *  nudne         * średnio interesujące       * interesujące         * bardzo interesujące

2. Na tych zajęciach najbardziej podobało mi się ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. W nauczycielu prowadzącym zajęcia:

najbardziej podoba mi się .............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

najbardziej nie podoba mi się ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Na moją chęć aktywnego uczestniczenia w zajęciach wpływa dodatnio:

luźna / poważna atmosfera

traktowanie mnie poważnie / niepoważnie

zachęcanie mnie do słuchania / do działania

inne czynniki (jakie?)............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

5. Ta zajęcia dały mi dużo nowej wiedzy/umiejętności  (jakiej?, jakich?) ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. Te zajęcia pozwoliły mi pozwoliły mi przyswoić sobie następujące umiejętności:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Dziękuję za udział w ankiecie!

 

 

 

 

{"register":{"columns":[]}}