W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Plan pracy szkoły w roku szkolnym 2021-22

Załącznik nr 1 do uchwały nr 8/398-2021/2022

 

Plan pracy Szkoły Podstawowej w Pieczyskach

na rok szkolny 2021/2022

 

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2020r. poz.910 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 201 r. poz. 1700 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1646 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.),
 • Statut Szkoły Podstawowej w Pieczyskach
 • Program Wychowawczy-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Pieczyskach,

 

Plan opracowany został w oparciu o:

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022:

 1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
 2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
 3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
 4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
 5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
 6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2021/2022

Koncepcję pracy Szkoły Podstawowej w Pieczyskach na lata 2018-2023

Wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2020/2021

 

Roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 8/398-2021/22

 

Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły:

 

 1. Zarządzanie i organizacja

 

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Opracowanie harmonogramu planu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz dyżurów międzylekcyjnych. Ustalenie dyżurów wychowawczych i specjalistów.

Dyrektor szkoły

Do końca sierpnia

Przydział obowiązków służbowych wszystkim pracownikom.

Dyrekcja szkoły

Do końca sierpnia

Opracowanie rocznego planu pracy szkoły.

Rada pedagogiczna

Do końca sierpnia

Opracowanie, we współpracy z Radą Rodziców programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły.

Rada pedagogiczna

Do 15 września

Przedstawienie Radzie Pedagogicznej wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2020/2021 oraz sposobów ich realizacji w nowym roku szkolnym.

Dyrektor szkoły

Do końca sierpnia

Wprowadzenie zmian w dokumentach szkolnych i dostosowanie ich do zmian prawa oświatowego:  regulaminy, procedury i inne.

Dyrektor szkoły

Do końca sierpnia

Opracowanie wewnątrzszkolnego planu doskonalenia zawodowego.

Dyrektor szkoły, koordynator ds. doskonalenia zawodowego

Do 15 września

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego

Dyrektor szkoły

Do 15 września

Pełnienie nadzoru pedagogicznego ze szczególnym uwzględnieniem wniosków z nadzoru pedagogicznego.

Dyrektor szkoły

Cały rok szkolny

Opracowanie arkusza organizacji pracy szkoły oraz zmian wynikających w ciągu roku do niego.

Dyrektor szkoły

Do końca kwietnia, na bieżąco

Umożliwienie nauczycielem zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego.

Dyrektor szkoły, opiekunowie staży

Cały rok szkolny

Promocja szkoły w środowisku lokalnym.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Przeprowadzenie rekrutacji uczniów do klasy I            i oddziałów przedszkolnych.

Dyrekcja szkoły, zespół ds. rekrutacji

Kwiecień–sierpień

Prowadzenie gazetek tematycznych na szkolnym korytarzu oraz strony internetowej szkoły.

 

 

Nauczyciele

 

 

Cały rok szkolny

Pedagogizacja rodziców prowadzona przez pedagoga szkolnego poprzez opracowanie materiałów i przekazanie ich rodzicom na spotkaniach, na stronie szkoły, przez e-dziennik.

Wychowawcy

Pedagog szkolny

Cały rok szkolny

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Organizacja zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Pedagog szkolny

Dyrektor szkoły

Cały rok szkolny

Powołanie zespołów przedmiotowych oraz zadaniowych.

 

Dyrektor szkoły

Wrzesień, wg potrzeb

Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych

warunków nauki, wychowania i opieki.

 

Dyrektor szkoły

Cały rok szkolny

 1. Nauczanie

 

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Realizacja podstawy programowej oraz ramowych planów nauczania.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Kształcenie kompetencji kluczowych, szczególnie poprzez  (WZSU) wdrażanie zintegrowanej strategii umiejętności.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Organizacja pracy zespołów przedmiotowych i zadaniowych.

Dyrektor, Przewodniczący zespołów

Wrzesień, cały rok szkolny

Realizacja innowacji pedagogicznych.

Odpowiedzialni nauczyciele

Cały rok szkolny

Współpraca z psychologiem, Poradnią Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie oraz innymi instytucjami wspomagającymi pracę szkoły i rodzicami w celu rozpoznania indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów

Wszyscy nauczyciele

Pedagog szkolny

Cały rok szkolny

Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, zapewnienie możliwości wyrównywania braków po powrocie do nauczania stacjonarnego.

Wszyscy nauczyciele, Pedagog szkolny

Cały rok szkolny

Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów przez indywidualizowanie stawianych im zadań oraz przygotowanie do udziału w konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych, ze szczególnym uwzględnieniem konkursów przedmiotowych.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Organizacja i udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, z zaangażowaniem innych szkół. Opracowanie harmonogramu.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Praca z uczniami mającymi trudności w nauce. Organizacja zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć wyrównujących braki powstałe w czasie nauczania zdalnego.

Wszyscy nauczyciele Pedagog szkolny

Dyrektor szkoły

Cały rok szkolny

Praca z uczniem cudzoziemskim lub powracającym z zagranicy. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla tych uczniów.

Dyrektor szkoły Pedagog szkolny Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Badanie wyników nauczania zgodnie z harmonogramem.

Dyrektor szkoły, nauczyciele

Według planu nadzoru

Analiza wyników nauczania.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Kształcenie u uczniów poczucia odpowiedzialności za uzyskane oceny.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Kontrola właściwego i systematycznego oceniania uczniów przez nauczycieli.

Dyrektor szkoły

Na bieżąco

Obserwacje lekcji, pod kątem ujętym w planie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły

Dyrektor szkoły

Według harmonogramu

Kontrola przestrzegania przez nauczycieli obowiązujących zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Przestrzeganie WSO.

Dyrektor szkoły

Cały rok szkolny

Stała realizacja obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki.

Dyrektor szkoły

do 30 września

 

 

 1. Wychowanie

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Integracja zespołów klasowych.  Kształtowanie umiejętności funkcjonowania w grupie rówieśniczej zróżnicowanej wiekowo. Integracja dzieci cudzoziemców lub powracających za granicy.

Wychowawcy klas, pedagog szkolny

Wrzesień

Cały rok szkolny

Realizowanie programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień, agresji i przemocy w szkole.

Wszyscy nauczyciele, pedagog szkolny

Cały rok szkolny

 

Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.

Nauczyciel, wychowania do życia w rodzinie, nauczyciel religii, pedagog szkolny, wychowawcy, wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Współpraca ze Szkolnym  Rzecznikiem Praw ucznia i dziecka. Organizacja działań .

Szkolny Rzecznik Praw ucznia i dziecka

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, artystycznych, patriotycznych  oraz wycieczek edukacyjnych.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Współpraca wychowawców z rodzicami dzieci, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, pedagogiem szkolnym oraz innymi instytucjami wspomagającymi szkołę.

Wychowawcy klas

Cały rok szkolny

Doskonalenie pracy samorządu uczniowskiego

Opiekun samorządu

Cały rok szkolny

 

Kształtowanie wartości patriotycznych i postaw obywatelskich. Wycieczki tematyczne, przedsięwzięcia o charakterze rocznicowym i patriotycznym.

 

Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych

Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych oraz zachęcanie uczniów do aktywnego spędzania wolnego czasu

Wychowawcy klas

Cały rok szkolny.

Edukacja czytelnicza i ekologiczna. Udział w akcjach czytelniczych i ekologicznych. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

 

Nauczyciel bibliotekarz oraz  przyrody, biologii, chemii, fizyki

Cały rok

Propagowanie wolontariatu poprzez udział w akcjach dobroczynnych. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

 

Opiekun koła wolontariatu, wszyscy nauczyciele

cały rok

Doradztwo i wsparcie w zakresie samodoskonalenia i wyboru zawodu. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.

 

Doradca zawodowy, wszyscy nauczyciele, wychowawcy

Cały rok

Wykorzystanie TIK (bezpieczeństwo, zagrożenia), ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo w wykorzystaniu narzędzi informatycznych w procesach lekcyjnych

Nauczyciel informatyki, wychowawcy

Cały rok

Angażowanie rodziców w życie klasy, szkoły i przedszkola.

Wychowawcy klas

Cały rok

 

 

 1. Zadania opiekuńcze

 

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej

Pedagog, wszyscy nauczyciele, wychowawcy- przewodniczącymi zespołów

Cały rok

Zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa.

Pedagog szkolny, wszyscy nauczyciele

Cały rok

Objęcie opieką świetlicy wszystkich dzieci i uczniów potrzebujących takiej opieki

Wychowawcy klas, opiekunowie świetlicy

Cały rok

Organizacja opieki wychowawczej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Rozpoznawanie sytuacji indywidualnej ucznia i dziecka.

Wychowawcy klas

Cały rok

Zapewnienie obiadów w szkole i ciepłego kubka

Wychowawcy klas

Cały rok

 

Kalendarz Szkoły Podstawowej w Pieczyskach

w roku szkolnym 2021/2022

Termin

Zadanie

Osoba odpowiedzialna

1 września

Rozpoczęcie roku szkolnego

Anna Noga

17 września

Akcja ekologiczna- posprzątajmy naszą miejscowość i Święto pieczonego ziemniaka

Wychowawcy klas,

koordynator akcji ekologicznych

6-7 września

Zebrania z rodzicami

Wychowawcy klas

26 września

Szkolne obchody Europejskiego Dnia Języków Obcych

Nauczyciele j obcych- p. A. Znamirowska

30 września

Szkolne obchody Dnia Chłopaka

Samorząd uczniowski

14 października

Pasowanie klasy I oraz Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej

Wychowawca klasy I, SU, nauczyciel muzyki

p. J Mucha

p. A Noga

października

Dzień otwarty dla rodziców

Nauczyciele przedmiotów

4 października

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Nauczyciele matematyki-p. M. Małecka

1 listopada

Wszystkich Świętych- dzień ustawowo wolny

  20  listopada

Pasowanie na przedszkolaka

Nauczyciele wychowania przedszkolnego- p. M. Baranowska, p. J. Jurczyk, p. A.Kos

10 listopada

Narodowe Święta Niepodległości

Nauczyciel edukacji patriotycznej-p. J. Pietrzykowska

20 listopada

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

Szkolny Rzecznik Praw Dziecka- p. Joanna Jurczyk

26 listopada

Dzień Pluszowego Misia

Wychowawcy oddz. przedszkolnych-p. M. Baranowska, p. J. Jurczyk, p. A.Kos

 listopada

Andrzejki szkolne

Samorząd Uczniowski- p. A. Noga

4 grudnia

Mikołajki szkolne

Nauczyciele religii- p. A. Krupop, SKW-p. A. Znamirowska, SU-p. A. Noga

 22 grudnia

Wigilie klasowe

Wychowawcy

Do 23 grudnia

Propozycje ocen śródrocznych

Wychowawcy klas

23 grudnia 2021 r.- 31 grudnia 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna

      stycznia

Jasełka w Kaplicy

Nauczyciele religii-p. A.Krupop

 Styczeń *

Bal karnawałowy WOŚP

Wszyscy nauczyciele, Samorząd Uczniowski

21 grudnia

Wystawianie ocen śródrocznych

 

28 stycznia

Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

01 luty

Zebranie z rodzicami-podsumowanie I półrocza

31 stycznia

Koniec pierwszego półrocza

4 lutego

Posiedzenie podsumowujące rady pedagogicznej

01.02.2021-14.02.2021

Ferie zimowe

 Luty*

Dzień Seniora

Wszyscy nauczyciele

12 marca

Obchody Dnia Sołtysa w OP

Nauczyciele oddziałów przedszkolnych

19 marca

Dzień Samorządności

Samorząd Uczniowski

      marca

Rekolekcje szkolne

Nauczyciele religii

24, 25, 26.05.2022

Egzamin ósmoklasisty

Zespół ds. egzaminu ósmoklasisty

14.04-19.04.2020

Wiosenna przerwa świąteczna

29 Kwiecień*

Zebranie z rodzicami

wychowawcy

22 kwietnia

Szkolne obchody Dnia Ziemi

Koordynatorzy edukacji ekologicznej- A. Pluskota, M.Fronia

29 kwietnia

Szkolne obchody Święta Konstytucji 3 Maja

Koordynator edukacji patriotycznej-J. Pietrzykowska

Maj

Szkolne obchody Dni Książki, Tygodnia Bibliotek

Nauczyciel bibliotekarz- J. Pietrzykowska

Maj

Obchody Dnia Strażaka w OP

Nauczyciele oddziałów przedszkolnych-p. M.Baranowska, p. J. Jurczyk, p. A. Kos

Do 24  maja

Wystawianie ocen przewidywanych końcoworocznych

 

26 maja

Dzień rodziny

Wychowawcy  klasowi

1 czerwca

Uroczystości związane z Dniem Dziecka i Dniem Sportu

Nauczyciel wychowania fizycznego-p. R.Owczarek oraz wychowawcy

15 czerwca

Wybory do samorządu uczniowskiego

Anna Noga

Do 15 czerwca

Wystawianie ocen końcoworocznych

 

20 czerwca

Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

 

24 czerwca

Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych

Mirosława Małecka

Noga Anna

24 czerwca

Zebranie podsumowujące rady pedagogicznej

Nauczyciele i wychowawcy

 

Dni ustawowo wolne od pracy:

 

 • Wszystkich Świętych – 1 listopada (poniedziałek)
 • Święto Odzyskania Niepodległości- 11 listopada (czwartek)
 • Święto Trzech Króli- 6 stycznia (czwartek)
 • Poniedziałek Wielkanocny – 18 kwietnia 2022 r.,
 • Święto Pracy – 3 maja 2022 r., (wtorek)
 • Boże Ciało – 16 czerwca 2022 r.(czwartek)

 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

(w tych dniach odbywają się zajęcia opiekuńcze)

2.11- wtorek

12.11-piątek

07.01-piątek

2.05-piątek

17.06-piątek

Dni egzaminu ósmoklasisty

 

g.Harmonogram konkursów i zawodów sportowych.

 

Lp.

Nazwa konkursu

 

Osoby odpowiedzialne za organizację

Termin konkursu/imprezy sportowej

Uwagi

Etap I-szkolny

Etap II- gminny

Etap III-powiatowy

1.

Gminny konkurs ortograficzny dla klas IV-VI

Anna Noga

 

listopad 2021

 

 

2.

Szkolny konkurs Mistrz tabliczki mnożenia

Małecka Mirosława

październik

2021

 

 

 

3.

Szkolny konkurs kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych

Strugała Magdalena

grudzień 2021

 

 

 

4.

Szkolny konkurs plastyczny „Portret Świętej Królowej Jadwigi”

Kamińska Bożena, Małecka Mirosława

Listopad-grudzień 2021

 

 

 

5.

Szkolny konkurs czytelniczy „Mistrz głośnego czytania dla klas II-VII”

Pietrzykowska

Jolanta

maj 2022

 

 

 

6.

Gminny konkurs plastyczno-literacki dla klas V-VIII „Planeta na której mieszkamy”

Pluskota Agata

Strugała M

 

kwiecień 2022

 

 

7.

Szkolny konkurs na logo szkoły związany z wyborem patrona szkoły.

Pietrzykowska Jolanta

listopad 2021

 

 

 

8.

Szkolny konkurs pieśni patriotycznych dla klas I-VIII „Śpiewamy dla Ciebie-Polsko”

Strugała Magdalena

Mucha Joanna

Pietrzykowska Jolanta

listopad 2021

 

 

 

9

Szkolny konkurs czytelniczy „Mistrz głośnego czytania” dla klas II-VII

Pietrzykowska Jolanta

maj 2022

 

 

 

10

Szkolny turniej tenisa stołowego dla klas V-VIII

Renata Owczarek

styczeń 2022

 

 

 

11

Szkolny konkurs na prezentację multimedialną „Św. królowa Jadwiga naszą patronką”

Aneta Kos

styczeń 2022

 

 

 

12

Szkolny konkurs na lapbooka o Świętej Królowej Jadwidze (kl IV-VII)

Anna Noga

Joanna Jurczyk

marzec 2022

 

 

 

13

Szkolny konkurs wiedzy nt życia Świętej królowej Jadwigi.

Szewczyk Elwira

Strugała Magdalena

styczeń-luty 2022

 

 

 

14

Szkolny konkurs plastyczny dla uczniów kl I-VII pn. „Klejnoty Świętej Królowej Jadwigi”

Baranowska Marta

Jurczyk Joanna

kwiecień 2022

 

 

 

15

Szkolny konkurs na plakat: Święta Królowa Jadwiga”

Małecka Mirosława

maj 2022

 

 

 

16

Szkolny konkurs pn: „Bł. Stefan Kardynał Wyszyński oczami dziecka”

Alicja Krupop

wrzesień 2021

 

 

 

17

Szkolny konkurs „ Różaniec z darów jesieni”

Alicja Krupop

październik 2021

 

 

 

18

Szkolny konkurs „Portret św. Mikołaja

Alicja Krupop

grudzień 2021

 

 

 

19

Szkolny konkurs Św. Jan Paweł II- „ Nie lękajcie się”

Alicja Krupop

październik 2021

 

 

 

 

h. Harmonogram zebrań rady pedagogicznej

 

Lp.

Termin

Tematyka/cel

1.

Sierpień

Zebranie organizacyjne – przygotowanie pracy szkoły w roku szkolnym, informacja o zmianach w przepisach oświatowych na rok szkolny 2021/2022

2.

Wrzesień/

Listopad

Zebranie szkoleniowe – tematyka związana z kierunkami polityki oświatowej państwa

3.

Styczeń/luty

Zebranie klasyfikacyjne – klasyfikacja śródroczna, podsumowanie półrocznej pracy szkoły

4.

Kwiecień

Zebranie szkoleniowe – tematyka aktualna dla szkoły

5.

Czerwiec

Zebranie klasyfikacyjne – klasyfikacja roczna, podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2021/2022

Plan pracy szkoły przyjęty do realizacji na podstawie Uchwały nr 8/398-2021/2022 Rady Pedagogicznej przy Szkole Podstawowej w Pieczyskach w dniu 15 września 2021r.

 

*realizacja w zależności od sytuacji epidemiologicznej

{"register":{"columns":[]}}