W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Pieczyskach na rok szkolny 2021/2022

 

Program wychowawczo-profilaktyczny

Szkoły Podstawowej w Pieczyskach na rok szkolny 2021/2022 

1. Wstęp

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny opracowano na podstawie diagnoz wewnętrznych, ankiet dla uczniów, rodziców oraz w oparciu o obserwacje, wywiady
i analizę, wyników ewaluacji, wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora, wniosków i analiz z pracy zespołów zadaniowych, obserwacji oraz priorytetów MEiN na rok szkolny 2021/2022.

W tym roku szkolnym Szkoła Podstawowa w Pieczyskach wystąpiła o nadanie patrona szkoły. Wybór patrona to jedna z najważniejszych decyzji szkoły, bowiem patronem powinna zostać osoba, której życie i działalność służą pokoleniom. To autorytet reprezentujący treści i wartości bliskie dzieciom i młodzieży. W wybór zaangażowana jest cała społeczność szkolna. Proces wyboru patrona szkoły to znakomita okazja do zaangażowania uczniów, stworzenia im przestrzeni do dyskusji, dania możliwości decydowania, dokonywania wyboru. To także moment, kiedy razem z młodymi ludźmi można zastanowić się nad tym, kto ich inspiruje, co to znaczy autorytet, kogo chcieliby naśladować, czy potrzebują życiowych przewodników i gdzie ich mogą znaleźć.

Wyniki przeprowadzonej diagnozy potrzeb wskazują na:

- potrzebę profilaktyki ze szczególnym wskazaniem na radzenie sobie z emocjami, zwłaszcza po okresie pandemii i zdalnego nauczania

- wdrożenie treści i zagadnień poruszających istotne problemy społeczne: zdrowotne, prawne, finansowe, klimatyczne i ochrony środowiska

- dbałość o zdrowie psychiczne i sferę emocjonalna uczniów, w tym podejmowanie działań uwzględniających zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów 

Podstawy prawne Szkolnego Programu Wychowawczego i Profilaktyki

·     Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej - art.72.

·     Konwencja o prawach Dziecka – art.3, art.19, art.33.

·     Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

-      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 356)

·     Rozporządzenie MEN z dnia 09 sierpnia 2017r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

·     Rozporządzenie MENiS z dnia 31.01.2003 roku w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. (Dz. U. z 2003 r. Nr 26, poz. 226).

·     Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 209 z póź. zmianami).

·     Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz.1485).

·     Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (z póź. zmianami).

·     Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (z póź. zmianami).

·     Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (z póź. zmianami).

. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 luty 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

. Statut Szkoły Podstawowej w Pieczyskach

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

·     Kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie. Dz.U.UE.C.2018.189.1

Program wychowawczo-profilaktyczny obejmuje treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych  występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

Działalność wychowawczo-profilaktyczna w szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia  i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

 • fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,
 • psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia,
 • społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym.
 • duchowej - ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

Diagnoza środowiska szkolnego i sytuacji wychowawczej

Każdego roku przeprowadzana jest diagnoza środowiska, analizuje się potrzeby i zasoby szkoły z obszaru wychowania i profilaktyki w szkole. Uwzględniana jest diagnoza potrzeb i problemów występujących w szkole.  Rozpoznawanie problemów odbywało się w sferze emocjonalnej, społecznej i fizycznej po powrocie uczniów do szkoły ze zdalnego nauczania. Diagnoza odbywa się na podstawie:

 • spostrzeżeń wychowawców na temat klasy,
 • analizy potrzeb i oczekiwań rodziców oraz uczniów dotyczących realizacji treści profilaktycznych i wychowawczych,
 • obserwacji bieżących zachowań uczniów na terenie szkoły,
 • analizy uwag wpisanych do dziennika i zeszytów pochwał i uwag.
 • ankiet przeprowadzanych wśród uczniów i rodziców po powrocie ze zdalnej nauki
 • plebiscytu w klasach 3-7 dotyczącego zapotrzebowania uczniów na poszczególne tematy z problematyki profilaktyki i wychowania.

Uzyskane wyniki badań (rozpoznane typowe problemy u uczniów – grupowe i indywidualne)

 

Zidentyfikowany obszar/problem

Propozycje działań interwencyjnych

Izolacja, problemy z ponownym wejściem do grupy

Reintegracja z zespołem klasowym

Stosowanie zindywidualizowanych sposobów pomocy i wsparcia dla ucznia

Utrata pewności siebie i wiary we własne możliwości

Wzmocnienia, pozytywna informacja zwrotna, zadania na miarę możliwości ucznia, pomoc innym

Stres, stany lękowe, niepokój

Rozmowy, techniki relaksacyjne

Aktywność fizyczna (bieganie, siłownia, taniec, spacery itp.)

Wpływ na otoczenie, np. wybór zadań, planowanie działań w klasie

Włączanie w pomoc innym, przysługa dla innych

Nadwaga i otyłość

Ruch, spacery, właściwa dieta

Lęk związany z niewywiązywaniem się z obowiązków zdalnego uczenia się

Dokonanie diagnozy umiejętności bez oceniania

Sprzeczne informacje związane z COVID 19 i szczepieniami

Rozmowy – analiza faktów, obalanie mitów.

Agresja, przemoc w grupie rówieśniczej, w domu

Profilaktyka, działania wpisane w programy edukacyjne

Uzależnienie od komputera, gier online lub telefonu

Rozpoznanie i rozwijanie zainteresowań ucznia, organizacja czasu, wprowadzenie ograniczeń przez rodzica, kontakt ze specjalistami

 

W środowisku rodzinnym uczniów Szkoły Podstawowej w Pieczyskach w znacznej większości przeważają właściwe postawy wychowawcze.

Nadrzędną rolą szkoły jest wspomaganie wychowawczej roli rodziny. Wychowanie jest ukierunkowane na wszechstronny rozwój osobowy ucznia. Pełni w szkole rolę nadrzędną, nadająca sens działaniom profilaktycznym. Działania profilaktyczne tworzą warunki do sprawnej realizacji procesu wychowawczego /poprzez zapobieganie i korekcję.

Przy opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły uwzględniono:

 • dotychczasowe doświadczenia szkoły,
 • propozycje dotyczące treści o charakterze wychowawczym i profilaktycznym autorstwa rodziców, uczniów i nauczycieli,
 • analizę sytuacji wychowawczej, w tym zagrożeń uzależnieniami,
 • przewidywane zmiany w szkole i środowisku uczniów, które w najbliższej przyszłości będą miały wpływ na proces wychowania.
 • Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022

Program ma charakter otwarty, może być poddawany modyfikacjom i dostosowaniu do zaistniałych potrzeb.

Program opiera się na założeniu, że pierwotne i największe role wychowawcze w stosunku do swoich dzieci posiadają rodzice; rodzina pełni kluczową rolę w kształtowaniu osobowości dziecka. Szkoła wspiera rodziców w dziedzinie wychowania. Współpraca z domem rodzinnym jest warunkiem powodzenia pracy wychowawczej, a jednolite, szerokie spektrum działania wychowawczo-profilaktycznego warunkuje sukces.

Wychowanie jest ukierunkowane na wszechstronny rozwój osobowy ucznia. Pełni w szkole rolę nadrzędną, nadającą sens działaniom profilaktycznym. Działania profilaktyczne tworzą warunki do sprawnej realizacji procesu wychowawczego /poprzez zapobieganie i korekcję/.

Wszystkie działania w ramach programu realizowane są z uwzględnieniem procedur  zawartych w dokumentach:

Procedury udziału w zajęciach w okresie pandemii COVID-19 w Szkole Podstawowej w Pieczyskach od 1 września 2021r.

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Pieczyskach w związku z wystąpieniem COVID-19

 W ramach programu realizowane są kompetencje kluczowe, które stanowią połączenie wiedzy, umiejętności i postaw uważanych za niezbędne dla potrzeb samorealizacji i rozwoju osobistego, aktywnego obywatelstwa, integracji społecznej oraz zatrudnienia.

Działania wychowawczo- profilaktyczne i sposób ich realizacji

na rok 2021/22

Działania skierowane do uczniów

 1. Sfera społecznego rozwoju ucznia – kształtowanie postaw społecznych (relacje)

Zadania

Sposób realizacji

Odpowiedzialni

Zapoznanie z podstawowymi prawami ucznia i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka społeczności szkolnej, rodziny i kraju

 1. Zapoznanie z podstawowymi prawami ucznia i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka społeczności szkolnej, rodziny i kraju.
 2. Rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu pomoc słabszym i potrzebującym, umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów.
 3. Pogadanki na temat tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka- uświadomienie uczniom, do kogo należy zwrócić się po pomoc w razie potrzeby.
 4. Propagowanie informacji dotyczących zasad dobrego wychowania
 5. Egzekwowanie zasad wynikających ze statutu szkoły i WSO
 6. Konsekwentna ocena zachowania uczniów, odwoływanie się do regulaminu w sytuacjach wymagających interwencji.  

nauczyciele

 

 

 

wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych i przestrzeganie obowiązujących reguł, dbałość o język i kulturę wypowiadania się oraz o dobry klimat w szkole

1.Uczniowie znają i stosują formy dobrego

    Zachowania.

2.Organizowanie imprez kulturalnych z

    zachowaniem obowiązujących reguł.

3.Zorganizowanie Dnia Życzliwości i konkursu

   „Mistrz dobrych manier”.

4.Uczenie właściwych zachowań wobec osób

    agresywnych i obcych (negocjacja, żart,

    rozładowanie napięcia).

5.Zajęcia wychowawcze nt. przeciwdziałania

   przemocy, agresji, hejtu, dyskryminacji,

   asertywności.

6.Zajęcia rozwijające kompetencje w zakresie    

   rozumienia i używania języka w sposób

   pozytywny,

wychowawcy

 

 

 

opiekun SU

 

wychowawcy

 

 

pedagog

 

 

nauczyciele

Upowszechnianie i realizacja w szkole działań służących budowaniu więzi ze wspólnotą lokalną i narodową, wspieranie idei wolontariatu, kształtowanie przedsiębiorczości

1.Włączanie się w akcje społeczne, charytatywne,

   działalność wolontarystyczną – działania wg.

   Harmonogramu.

2.Realizacja projektów i innowacji.

3.Wspieranie samorządności uczniów.

4.Pogadanki, dyskusje w kl. VII-VIII nt. ważnego

   problemu społecznego jakim są finanse i

   związane z tym kwestie prawne.

pedagog

opiekun wolontariatu

nauczyciele

opiekun SU,

 nauczyciel doradztwa zawodowego i WOS

 

Nabywanie kompetencji społecznych i obywatelskich

1.Realizacja zadań z Podstawy Programowej.

2.Zajęcia wychowawcze i w klasach I-III nt.

   komunikacji interpersonalnej, nauka wyrażania  

   własnych opinii poprzez dyskusję.

3.Współpraca z rzecznikiem Praw Ucznia

4.Wdrażanie do wielojęzyczności, obchody Dnia

    Języków Obcych

- Program Powszechnej Dwujęzyczności

- organizowanie pomocy koleżeńskiej,

nauczyciele

wychowawcy,

 

 

pedagog

nauczyciel

 j. angielskiego

wychowawcy

Integrowanie zespołów klasowych, w tym uczniów z niepełnosprawnościami, przewlekle chorych i odmiennych kulturowo, obcokrajowców

1.Organizowanie działań integracyjnych, z

    naciskiem na kształtowanie postaw i

    respektowanie norm społecznych.

2.Obchodzenie świąt okolicznościowych i

    klasowych z uwzględnieniem procedur  

    bezpieczeństwa.

 

wychowawcy

 pedagog

 

Rozwijanie systemu pomocy materialnej i społecznej

1.Udzielanie pomocy w szkole: wyprawka dla

   ucznia, dofinansowanie do obiadów, wycieczek.

2.Współpraca z instytucjami pomocowymi.

3.Akcje charytatywne.

 

wychowawcy

 pedagog

nauczyciele

Wychowanie w duchu poszanowania dla przyrody, poruszanie kwestii społecznych dotyczących klimatu i ochrony środowiska

1.Realizacja zadań z Podstawy Programowej.

2.Organizowanie i włączanie się w akcje,

   konkursy ekologiczne.

3.Zajęcia rozwijające kompetencję przyrodniczą

   w kontekście zmian powodowanych przez

   działalność człowieka oraz rozumienie swojej

   odpowiedzialności za  środowisko.

4.Akcja „Sprzątanie świata”

 nauczyciele

  nauczyciele: przyrody, biologii,

chemii

wychowawcy

 

Przygotowanie uczniów do wyboru zawodu, rozwijanie kompetencji w zakresie przedsiębiorczości.

1.Udział uczniów w zajęciach z doradztwa

   zawodowego.

2.Określenie własnego hobby, rozwijanie

   kreatywności i myślenia strategicznego,

   rozwijanie umiejętności pracy w grupie.

3.Prezentowanie zawodów.

4.Autoprezentacja.

5.Spotkanie i warsztaty zawodoznawcze (kl VIII).

6.Udostępnianie informacji o szkolnictwie

    ponadpodstawowym (klasy VIII),

7.Organizacja spotkań z przedstawicielami szkół

   ponadpodstawowych z uwzględnieniem

   bezpieczeństwa uczniów, np. on-line.

doradca zawodowy

wychowawcy

 pedagog

 nauczyciel WOS

 

Wzmacnianie roli rodziny

1.Realizacja zadań z Podstawy Programowej.

 2.Zajęcia wychowawcze, pogadanki, dyskusje.

3.Udział uczniów i rodziców w imprezach

   szkolnych np. Dzień Dziecka, piknik rodzinny.

nauczyciele

wychowawcy

Profilaktyka zagrożeń

1.Uczestnictwo w zajęciach mających na celu

   wyeliminowanie niepożądanych zachowań,

   takich jak: agresja, przemoc psychiczna,

   zachowania dyskryminacyjne, cyberprzemoc.

2.Systematyczna edukacja uczniów w zakresie

   radzenia sobie z własnymi trudnymi uczuciami

   oraz w zakresie ochrony przed agresją.

3.Respektowanie przez uczniów zbioru zasad

   obowiązujących w szkole- pogadanki, dyskusje

4.Stała współpraca pracowników szkoły w

   zakresie zaobserwowanych negatywnych

   zachowań uczniów- reagowanie na wszystkie

   niepożądane zachowania.

5.Organizacja spotkania z policjantem nt.

    odpowiedzialność prawna nieletnich.

6.Kształtowanie pożądanych społecznie postaw

   wobec zagrożeń cywilizacyjnych,

    propagowanie informacji o zagrożeniach

    cywilizacyjnych (terroryzm, choroby, głód)-

    jak sobie radzić, gdzie szukać pomocy.

pedagog

wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

koordynator ds. bezpie-

czeństwa

pedagog

wychowawcy

 1. Sfera rozwoju psychicznego- wartości, normy, wzory zachowań (kultura)

Zadania

Sposób realizacji

Odpowiedzialni

Wspieranie

indywidualnego rozwoju ucznia

1. Indywidualizacja nauczania, zapewnienie

   wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia      

   psychologiczno – pedagogicznego wszystkim

   uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich     

   potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

2.Diagnoza: ocena zagrożeń, potrzeb uczniów.

3.Promowanie i prezentacja osiągnięć uczniów w celu budowania poczucia własnej wartości.

4. Nauka dokonywania samooceny i oceny pracy    innych.          

5.Zajęcia nt. praw człowieka, kształtowanie     

   postaw i respektowanie norm społecznych

   w tym odpowiedniego zachowania w czasie

   zajęć lekcyjnych i na terenie szkoły.

6. Wspomaganie uczniów obcokrajowców.

nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy

 

 

 

nauczyciele

Ochrona zdrowia psychicznego

1.Realizacja zadań z Podstawy Programowej i

   planów wychowawczych poszczególnych klas.

2. Zajęcia nt. radzenia sobie z emocjami, stresem.

3.Dyskusje, pogadanki nt. higieny umysłu:

   znaczenie snu, higiena pracy i wypoczynku,

   przeciążenia intelektualnego.

4. Wspieranie dobrostanu emocjonalnego,

    utrzymywania zdrowia psychicznego uczniów.

5. Pomoc specjalistyczna dla uczniów

    doświadczających trudności i problemy.

nauczyciele

 

pedagog

Kształtowanie poszanowania dla tradycji i kultury własnego narodu, a także poszanowania innych kultur

1.Kultywowanie tradycji i obyczajów regionu, w

   którym funkcjonuje szkoła.

2.Uczniowie dokonują analizy postaw, wartości,

    norm społecznych, przekonań i czynników,

    które na nie wpływają.

3.Uczniowie mają szacunek dla kultury i dorobku

   narodowego:

   - biorą udział w uroczystościach o charakterze

      szkolnym i państwowym,

   - uczestniczą w wycieczkach i zwiedzają muzea

   - składają hołd pamięci poległym

   - rozwijają umiejętności właściwego

     zachowania się z uwzględnieniem sytuacji i miejsca

3.Uczniowie rozwijają świadomość na temat

    zasad humanitaryzmu.

nauczyciele

pedagog

Profilaktyka zagrożeń

1.Przeciwdziałanie objawom dyskryminacji –

   pogadanki, drama, filmy edukacyjne

 

wychowawcy

nauczyciele

Sfera  fizycznego rozwoju ucznia- edukacja zdrowotna, bezpieczeństwo- profilaktyka zachowań ryzykownych

Zadania

Formy realizacji

Odpowiedzialni

 Działania informacyjne

 

1.Informowanie uczniów oraz rodziców o

   obowiązujących procedurach postępowania w     

   czasie funkcjonowania szkoły w reżimie

   sanitarnym z powodu pandemii koronawirusa.

2.Udostępnienie procedur na stronie szkoły. 3.Omówienie zasad zachowania w szkole w

   reżimie sanitarnym z uczniami po powrocie do

   szkoły.

4.Poszerzenie wiedzy uczniów na temat szczepień ochronnych

 

nauczyciel biologii, wychowawcy

 

Upowszechnianie i realizacja w szkole programów służących promocji zdrowia i aktywności fizycznej, profilaktyki zachowań ryzykownych,

1.Realizacja planu promocji zdrowia

2. Realizacja programów profilaktycznych

3. Uczestnictwo w konkursach profilaktycznych

4. Udział w zawodach sportowych

 

 

 

 

 

 

koordynator ds. promocji zdrowia

wychowawcy

nauczyciel w-f

 

 

 

Rozwijanie kompetencji osobistych i społecznych oraz umiejętności uczenia się poprzez organizowanie i wspieranie działań  służących promocji zdrowego stylu życia

1.Realizacja zadań z Podstawy Programowej.

2.Pogadanki, dyskusje w kl. I-VIII nt. ważnego

   problemu społecznego jakim jest zdrowe

   odżywianie.

3.Nauka zarządzania czasem i informacjami.

4.Zajęcia nt. sposobów efektywnego uczenia się,

   również w formie zdalnej, narzędzia pracy

   online

5.Działania higienistki szkolnej.

6. Profilaktyka zakażeń COVID-19

7.Rozmowy indywidualne

8.Ćwiczenia śródlekcyjne

9.Pogadanki o wpływie hałasu na zdrowie i

     psychikę

10.Pozytywne formy wypoczynku w szkole i poza

     nią: nauka gry w szachy, szkółka rowerowa

11.Organizowanie wycieczek krajoznawczych i

     rekreacyjnych

 nauczyciele

wychowawcy

 

 

pedagog

 nauczyciel informatyki

 

higienistka

 

pedagog

nauczyciele

wychowawcy

 

nauczyciel

pracownik szkółki

wychowawcy

Podejmowanie działań w celu zwiększenia zaangażowania uczniów w zajęcia wychowania fizycznego

1.Zajęcia rozwijające kompetencje osobiste w

   zakresie wspierania swojego dobrostanu

   fizycznego i emocjonalnego poprzez uczenie

   zachowań prozdrowotnych.

nauczyciel

w-f

Przeciwdziałanie uzależnieniom

1.Zajęcia profilaktyczne dla kl. I-III nt. unikania

   zachowań niebezpiecznych,

2.Zajęcia w kl. IV-VIII na temat szkodliwości

   palenia papierosów, e-papierosów, picia

   alkoholu, zażywania dopalaczy.

3.Dzień bez papierosa- pogadanka

4.Dzień walki z AIDS

5.Zajęcia wychowawcze: zagrożenia w cyberprzestrzeni.

6.Realizacja programów profilaktycznych przy

   współpracy z PSSE: Dopalaczom mówimy

    STOP, Bieg po zdrowie

 

 

wychowawcy

 pedagog

 

pedagog

 

 

pedagog

 nauczyciel informatyki

wychowawcy klasy 4,7 i 8,

Dbałość o bezpieczeństwo
w szkole i poza nią, w cyberprzestrzeni, rozwijanie kompetencji cyfrowych

1.Realizacja zadań z Podstawy Programowej.

2.Realizacja tematyki z bezpieczeństwa.

 

 

3.Pogadanki, dyskusje, lekcje, wychowawcze nt.

   wyrabiania krytycyzmu w korzystaniu z

   mediów i odpowiedzialnego korzystania z

   technologii  cyfrowych.

4.Bezpieczne i efektywne korzystanie z

   technologii cyfrowych.

5.Reagowanie na przejawy cyberprzemocy,

   pogadanka na  ten temat.

6.Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu,  7.Konkurs Codeweek- tydzień kodowania

nauczyciele

 koordynator ds. bezpie-

czeństwa

wychowawcy

 

 

 

 nauczyciel informatyki

 

 

  nauczyciel informatyki

 

 1. Sfera duchowa

Zadania

Sposób realizacji

Odpowiedzialni

Poszukiwanie wartości, przygotowanie uczniów do życia zgodnie z wartościami

1.Realizacja zadań z Podstawy Programowej,

   zajęcia wychowawcze i w klasach I-III.

2.Zajęcia wychowawcze w oparciu o bajki

   terapeutyczne i opowiadania z morałem,

3.Poszukiwanie w sztuce (literaturze, filmie,

   muzyce, religii) wzorów godnych     

   naśladowania.

4.Zadania związane z nadaniem szkole patrona

5.Organizacja konkursów.

 nauczyciele

wychowawcy

 

 

nauczyciele

 

 

 

 

 

Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich

1.Realizacja zadań z Podstawy Programowej.

2.Realizacja na zajęciach tematyki związanej z

   historią kraju, regionu, symbolami narodowymi

3.Dyskusje i pogadanki na temat zachowania

   odpowiedniej postawy wobec symboli

   narodowych i hymnu.

4.Upamiętnienie świąt państwowych i rocznic.

5.Organizacja apeli z okazji świąt narodowych z

    uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

6.Uczniowie składają hołd pamięci poległym

nauczyciele

 wychowawcy

 

 nauczyciele

 

 

nauczyciel historii

 

wychowawcy

Rozwijanie zainteresowań czytelniczych

1.Realizacja zadań z Podstawy Programowej.

2.Akcje, programy nt. czytanie z dziećmi książek

   w klasach I-III, rozwijanie kompetencji

    językowych.

3.Działania biblioteki szkolnej.

4.Lekcje biblioteczne.

 

nauczyciele

 

 

 

 

bibliotekarka

 

Działania skierowane do rodziców/opiekunów uczniów

Zadania

Formy realizacji

Udostępnianie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej

Adresy poradni, numery telefonów  zaufania, adresy najbliższych  ośrodków pomocy.

 

Spotkania z wychowawcami.

Informowanie rodziców o podejmowanych przez szkołę działaniach wychowawczo- profilaktycznych

Zapoznanie rodziców z programem wychowawczo-profilaktycznym.

Dni otwarte szkoły- kierowanie informacji do rodziców.

Przekazywanie na bieżąco informacji o realizowanych programach wychowawczo- profilaktycznych za pomocą: poczty elektronicznej, strony internetowej szkoły, gazetek ściennych w szkole.

Informowanie rodziców o funkcjonowaniu dziecka w szkole

Przekazywanie na bieżąco informacji o sukcesach, trudnościach i problemach uczniów za pomocą dziennika elektronicznego, rozmów indywidualnych, zebrań klasowych.

Rozmowy indywidualne z pedagogiem, dyrektorem szkoły.

 

Współpraca z radą rodziców

 

Program wychowawczo-profilaktyczny jest realizowany w oparciu o współpracę rodziców, uczniów i nauczycieli.

Współpraca z rodzicami jest realizowana poprzez:

 1. Spotkania nauczycieli z rodzicami(grupowe, indywidualne).
 2. Zapoznanie rodziców z:
  • zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi w danej klasie i szkole,
  • przepisami dotyczącymi zasad oceniania klasyfikowania i promowania uczniów,
  • organizacją opieki psychologiczno-pedagogicznej, harmonogramem zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę.
 3. Udział rodziców w podejmowaniu różnych decyzji istotnych dla pracy szkoły.

Rodzice:

 • wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa,
 • wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach, służą wiedzą, doświadczeniem i pomocą,
 • aktywnie uczestniczą w życiu szkoły,
 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci (np. czuwają nad bezpiecznym korzystaniem z Internetu),
 • zapewniają dziecku poczucie bezpieczeństwa.

Wychowawcy i nauczyciele:

 • prowadzą dokumentację nauczania,
 • uczestniczą w doskonaleniu zawodowym indywidualnym (kursy, warsztaty, szkolenia) i grupowym (szkolenia rady pedagogicznej),
 • zdobywają stopnie awansu pedagogicznego,
 • poszerzają kwalifikacje zawodowe,
 • starają się poznać sytuację rodzinną i osobistą ucznia,
 • wspierają rozwój uczniów i usamodzielnianie się,
 • dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptację ucznia w klasie,
 • wnioskują o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • informują rodziców o proponowanych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • integrują oddział,
 • wykorzystują potencjał grupy do wspierania jej członków, oceniają zachowania uczniów,
 • promują osiągnięcia klasy i pojedynczych uczniów,
 • inspirują pracę zespołową w klasie, przydzielają zespołom zadania na rzecz klasy, szkoły i środowiska oraz wspólnie oceniają stopień ich realizacji,
 • współpracują z dyrekcją szkoły,
 • współdziałają z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka m.in. policją, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, sądami rodzinnymi,
 • udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów,
 • wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania,
 • informują o potrzebach związanych z problemami w nauce oraz o przejawianych zdolnościach,
 • inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, aktywności i samodzielności,
 • kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu,
 • reagują na przejawy nietolerancji, dyskryminacji i innych negatywnych zachowań,
 • zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, dostosowują wymagania edukacyjne do specyficznych potrzeb ucznia,
 • współtworzą atmosferę życzliwości i zrozumienia, budzą szacunek swoją wiedzą, kompetencją i postawą,
 • proponują uczniom pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i poza nią.

Uczniowie:

 • współorganizują imprezy i akcje szkolne,
 • znają i przestrzegają norm zachowania obowiązujących członków społeczności szkolnej,
 • akceptują innych uczniów i szanują ich prawa,
 • współtworzą społeczność szkolną i wykorzystują swe prawo do samorządności,
 • kierują swym rozwojem i stają się coraz bardziej samodzielni,
 • mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej,
 • uczestniczą w opiniowaniu dokumentów szkolnych – statutu, programu wychowawczo‑ profilaktycznego.

Ewaluacja programu

Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego jest analizą i oceną wszelkich efektów jego wdrożenia. Wskaźnikami do ewaluacji są założone efekty. Ocena stopnia ich osiągnięcia jest oceną skuteczności założonego programu.

Narzędzia ewaluacji: wywiad, ankieta, obserwacja, dokumentacja szkolna, dzienniki, arkusz ewaluacji, spotkania zespołów nauczycieli.

Pod koniec roku szkolnego 2021/2022 przeprowadzona będzie ewaluacja programu za pomocą ankiet. Osobami ankietowanymi będą nauczyciele, rodzice oraz uczniowie naszej szkoły. Uzyskane wyniki posłużą do analizy przeprowadzonych działań, ich skuteczności oraz potrzeby wprowadzenia ewentualnych zmian.

Program wychowawczo profilaktyczny został uchwalony przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

Program wychowawczo-profilaktyczny przyjęto do realizacji na podstawie Uchwały nr 10-2021/2022 Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Pieczyskach z dnia 28 września 2021r

 

 

 

 

 

 

 

{"register":{"columns":[]}}