W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Pieczyskach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pieczyskach.

Data publikacji strony internetowej: 2021-08-16

Data ostatniej istotnej aktualizacji: bieżące aktualizacje, w tym informacje dostępne na poszczególnych stronach podmiotowych i przedmiotowych www.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
  • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Ułatwienia na stronie

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • wersję kontrastową,
  • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
  • obsługa fokusa z poziomu przeglądarki,

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021.08.13

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2021.08.13

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej sekretariat.spjadwiga@pieczyska.pl tel. (+48) 62 78–44–628. Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Pieczyskach nie udostępnia indywidualnych adresów mailowych wszystkich pracowników. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Dane teleadresowe siedziby podmiotu publicznego: dostępne są na stronie głównej.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo wystąpić do Naszego podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej.

Żądanie powinno zawierać:

  • Dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
  • Wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowe, które mają być dostępne cyfrowo,
  • Wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
  • Wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730).

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż  2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Pieczyskach, ul. Szkolna 1, Pieczyska, 98–400 Wieruszów znajduje się w parterowym budynku, w którym na parterze znajduje się sekretariat szkoły.

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.04.2024 14:36 Aneta Kos
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aneta Kos
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 1.0 23.04.2024 14:36 Aneta Kos

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}