W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Szkolny Klub Wolontariatu

Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu Szkoły Podstawowej w Pieczyskach w roku szkolnym 2021/2022

I. Postanowienia ogólne

1. Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające

poza więzi rodzinne oraz koleżeńsko-przyjacielskie.

2. Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy

uczeń, wszędzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc.

 3. Szkolny Klub Wolontariusza ma za zadanie pomagać najbardziej potrzebującym, reagować

czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym,

wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

II. Cele i sposoby działania

 1. Celem Szkolnego Klubu Wolontariusza jest zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz zaangażowanie ich świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomocą innym.
 2. Celem Klubu jest rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących: pomocy, otwartości, życzliwości, bezinteresowności i wrażliwości na potrzeby innych.
 3. Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, kulturalnej oraz środowiska rodzinnego.
 4. Klub Wolontariusza stwarza przestrzeń dla takiej służby poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy.
 5. Celem Klubu jest włączanie młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym, wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego oraz łączenie na poziomie szkoły młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskami tej pomocy oczekującymi.
 6. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.
 7. Promocja idei wolontariatu w szkole.
 8. Prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy.
  9.Klub Wolontariusza angażuje się również w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach o charakterze charytatywnym.
 9. Miejscem organizacji działania Szkolnego Klubu Wolontariusza jest Szkoła Podstawowa w Pieczyskach
 

III. Wolontariusze

 1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto chce służyć innym.
 2. Uczniowie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w Szkolnym Klubie Wolontariusza oraz podpisać Zobowiązanie Wolontariusza (załącznik).
 3. Członkiem Klubu jest uczeń szkoły podstawowej, respektując zasady Klubu, po uprzednim przedstawieniu koordynatorowi Klubu pisemnej zgody rodziców na działalność wolontariacką.
 4. Działalność Klubu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
  1. Członkowie Klubu mogą podejmować pracę w wymiarze, który nie utrudni im nauki i pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych.
 5. Członek Klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.
 6. Członek klubu wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań
 7. Członek Klubu systematycznie uczestniczy w pracy Klubu, a także w spotkaniach i warsztatach dla wolontariuszy.
 8. Każdy członek Klubu stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu oraz wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie zgłaszać własne propozycje i inicjatywy.
  10.Każdy członek Klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, godnie reprezentować swoją szkołę oraz być przykładem dla innych.
  11.Każdy członek Klubu stara się przestrzegać zasad zawartych w Regulaminie Klubu.
  12.Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariusza. O skreśleniu z listy decyduje opiekun Szkolnego Klubu Wolontariusza.

IV. Struktura Klubu Wolontariusza

1. Na czele Klubu Wolontariusza stoi nauczyciel - koordynator wolontariatu:

mgr Anna Znamirowska

 1. Koordynator wolontariatu podejmuje współpracę z opiekunem samorządu, wychowawcami i pozostałymi nauczycielami oraz może liczyć na ich pomoc w angażowaniu uczniów w działania wolontariatu

3. Koordynator wyznacza spośród chętnych wolontariuszy lidera każdej akcji, który pomaga koordynatorowi nadzorować jej przebieg.

 1. Liderzy są w stałym kontakcie z opiekunem i zgłaszają mu wszystkie problemy związane z wykonywaną pracą.
 2. Koordynator zakłada każdemu wolontariuszowi dzienniczek, w których notuje każdą jego  aktywność wolontarystyczną.

V. Obszary działania w okresie wrzesień - czerwiec 2021/2022

 • Aktywność uczniów uczestniczących w wolontariacie dotyczy dwóch zasadniczych obszarów: środowiska szkolnego i środowiska pozaszkolnego.
  a.Pomoc koleżeńska
  b.Organizacja akcji charytatywnych
  c.Udział w akcjach charytatywnych, organizowanych w środowisku lokalnym
  d.Zbiórka surowców wtórnych

VI. Nagradzanie wolontariuszy

 1. Nagradzanie wolontariuszy odbywa się w ramach apelu porządkowego po 1 semestrze oraz na zakończenie roku szkolnego, podczas którego przedstawiane jest sprawozdanie podsumowujące działalność Klubu Wolontariusza.
 2. Formy nagradzania:

a. wyrażenie uznania słownego,

b. pochwała Dyrektora na forum szkoły,

c. wpis na świadectwie ukończenia szkoły  o treści działał w organizacjach na zasadzie wolontariatu (co daje dodatkowe punkty podczas rekrutacji do szkoły średniej). Wpis na świadectwie warunkują min. Trzy wpisy w dzienniczku wolontariusza, które świadczą o zaangażowaniu ucznia w działalność Szkolnego Klubu Wolontariusza.

 1. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{"register":{"columns":[]}}